LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO

 

PATVIRTINIMO

 

 

2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-663

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi ir 231 straipsniu:

 

1. T v i r t i n u Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. V-1215 „Dėl Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

3. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 dieną.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Jurgita Petrauskienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro