RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 26 d. Nr. T-572

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13, 14, 15, 16, 17, 20 straipsnių pakeitimus, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Pakeisti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-110 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos tvirtinimo“:

1.1. Papildyti 21.5 punktu:

21.5. gali būti priimami kiti sprendimai, užtikrinantys savivaldybės institucijų ir savivaldybės tarybos sudaromų kolegialių organų veiklą.

1.2. Pakeisti 37 punktą ir jį išdėstyti taip:

37.Aiškinamuosiuose raštuose, kurie pateikiami kartu su sprendimų projektais, turi būti nurodomi sprendimo projekto tikslai, uždaviniai, siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, laukiami rezultatai, lėšų poreikis ir šaltiniai, kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai.

1.3. Papildyti 501 punktu:

501.  Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino savivaldybės tarybos posėdžiai negali vykti savivaldybės tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai, savivaldybės tarybos posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis (toliau – nuotolinis būdas). Nuotoliniu būdu vyksiančiame savivaldybės tarybos posėdyje svarstytini sprendimų projektai rengiami ir posėdis vyksta laikantis Reglamente nustatytų reikalavimų ir užtikrinant Vietos savivaldos įstatyme nustatytas savivaldybės tarybos nario teises. Nuotoliniu būdu priimant savivaldybės tarybos sprendimus, turi būti užtikrintas savivaldybės tarybos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas. Nuotoliniu būdu vykstančiame savivaldybės tarybos posėdyje sprendimai, dėl kurių šis įstatymas nustato slaptą balsavimą, nepriimami.

1.4. Papildyti 551 punktu:

551. Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu, kai būtina neatidėliotinai spręsti savivaldybės funkcijoms užtikrinti būtinus klausimus ir sprendimo nepriėmimas ar delsimas jį priimti nedelsiant lemtų neigiamus padarinius savivaldybės bendruomenei ar atskiriems jos nariams, mero sprendimu savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti sudaroma ir paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje trumpesniais, negu nustatyta šiame Reglamente, terminais, o apie savivaldybės tarybos posėdžio laiką ir svarstyti parengtus ir reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais visais šiais atvejais gali būti pranešama per trumpesnį, negu šio Reglamento 53 straipsnio nustatyta, terminą, bet ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki savivaldybės tarybos posėdžio pradžios.

1.5. Pakeisti 56 punktą ir jį išdėstyti taip:

56.Posėdžio pradžioje darbotvarkė yra tvirtinama, ji gali būti papildyta ar pakeista savivaldybės tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių siūlymu, jei dėl šių siūlymų tarybos sprendimų projektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu, siūlymams, susijusiems su mero pavaduotojo (pavaduotojų), savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (pavaduotojų), Kontrolės komiteto ir šiame reglamente nustatytų komisijų pirmininkų kandidatūrų pateikimu, taip pat siūlymams, susijusiems su nepasitikėjimo meru, mero pavaduotoju (pavaduotojais), savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju (pavaduotojais), Kontrolės komiteto ir šiame reglamente nustatytų komisijų pirmininku pareiškimu. Ekstremaliųjų įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras turi teisę pateikti savivaldybės tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka.

1.6. Pakeisti 59 punktą ir jį išdėstyti taip:

59. Į savivaldybės tarybos posėdžius kviečiami Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, savivaldybės administracijos direktorius, klausimus posėdžiui rengusių komisijų pirmininkai (arba jų įgalioti komisijų nariai), su svarstomu klausimu susijusių savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai arba jų atstovai, seniūnai, išplėstinės seniūnaičių sueigos atstovai. Į savivaldybės tarybos posėdžius gali būti kviečiami seniūnaičiai, kai svarstomi klausimai yra susiję su jų atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, bei kiti asmenys.

1.7. Pakeisti 70 punktą ir jį išdėstyti taip:

70. Posėdžio pirmininkas, svarstomu klausimu iki 3 minučių gali leisti pasisakyti ir kitiems posėdyje dalyvaujantiems asmenims. Jeigu savivaldybės tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis, jiems leidžiama užduoti klausimus pranešėjams ir kalbėti reglamento nustatyta tvarka.

1.8. Pakeisti 97 punktą ir jį išdėstyti taip:

97. Tarybos posėdžių metu daromas garso ir vaizdo įrašas. Svarstant valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančią, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) reikalavimų, susijusią informaciją, ir (ar) teisės aktų, kuriuose yra valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančios, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų, susijusios informacijos, projektus, garso ir (ar) vaizdo įrašai nedaromi. Tarybos posėdžių garso ir (ar) vaizdo įrašai yra vieši ir Reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje. Vaizdo ir garso įrašai saugomi 5 metus savivaldybės administracijoje.

1.9. Pakeisti 97.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

97.1. Savivaldybės tarybos posėdžiai transliuojami savivaldybės interneto svetainėje. Už savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo organizavimą atsakinga savivaldybės administracija. Savivaldybės tarybos posėdžiai tiesiogiai transliuojami internetinėje svetainėje www.radviliskis.lt, išskyrus tuos atvejus, kai posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas ir kai savivaldybės taryba nusprendžia jį nagrinėti uždarame posėdyje, ar posėdis vyksta ne Radviliškio rajono savivaldybės pastate Aušros a. 10, Radviliškis. Už posėdžių transliavimą savivaldybės administracijos atsakingi asmenys:

1.10. Pakeisti 113.3 punktą ir jį išdėstyti taip:

113.3. atstovauja Savivaldybei regiono plėtros tarybos kolegijoje;

1.11. Laikyti 113.13 papunktį netekusiu galios.

1.12. Pakeisti 113.16 punktą ir jį išdėstyti taip:

113.16.  priima į pareigas ir atleidžia iš jų biudžetinių įstaigų, išskyrus seniūnijas – biudžetines įstaigas, vadovus; įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su visų biudžetinių įstaigų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; šio reglamento nustatytais atvejais, kai meras negali eiti pareigų, šias funkcijas įgyvendina mero pavaduotojas ar mero pareigas laikinai einantis savivaldybės tarybos narys;

1.13. Pakeisti 113.17 punktą ir jį išdėstyti taip:

113.17. priima į pareigas ir atleidžia iš jų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovus; įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su visų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; įstatymo nustatytais atvejais, kai meras negali eiti pareigų, šias funkcijas įgyvendina mero pavaduotojas ar mero pareigas laikinai einantis savivaldybės tarybos narys;

1.14. Laikyti 113.20 papunktį netekusiu galios.

1.15. Pakeisti 113.17 punktą ir jį išdėstyti taip:

113.17. skelbia vietos gyventojų apklausą, kontroliuoja jos organizavimą ir vykdymą.

1.16. Pakeisti 114.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

114.1. Savivaldybei būtų tinkamai atstovaujama Regiono plėtros tarybos kolegijoje ir šios tarybos priimti sprendimai būtų tinkamai įgyvendinami savivaldybėje;

1.17. Pakeisti 114.3 punktą ir jį išdėstyti taip:

114.3. būtų sudarytos tinkamos vietos gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus sąlygos, nustatytos Vietos savivaldos įstatymo 36 straipsnyje;

1.18. Pakeisti 128.8 punktą ir jį išdėstyti taip:

128.8. jungtis į frakcijas ir grupes;

1.19. Papildyti 128.10 punktu:

128.10. savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių padėjėjų, kurie tarybos nario prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju gali būti pilnametis asmuo, kuris nėra tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat kuris įstatymų nustatyta tvarka yra uždraustos organizacijos narys. Tarybos nario visuomeninių padėjėjų skaičius negali viršyti savivaldybėje įsteigtų seniūnijų skaičiaus, o kai seniūnijos neįsteigtos, – negali viršyti trijų. Informacija apie asmenį, savivaldybės tarybos nario paskirtą jo visuomeniniu padėjėju (asmens vardas, pavardė, paskyrimo ir atšaukimo datos), nedelsiant paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

1.20. Papildyti 128.11 punktu:

128.11. Deleguojamo Tarybos nario  į regiono plėtros tarybos kolegiją ar įstatymų nustatytą komisiją kandidatūrą iš Tarybos narių siūlo Meras ar kitas Tarybos narys, o sprendimą dėl delegavimo priima Savivaldybės taryba. Įgaliojimai Tarybos nariui suteikiami tuo pačiu Savivaldybės tarybos sprendimu.

1.21. Papildyti 1341 punktu:

1341. Savivaldybės tarybos narių grupė – savivaldybės tarybos nariai, nesusivieniję į savivaldybės tarybos narių frakcijas, kurie pirmajame ar kitame savivaldybės tarybos posėdyje viešu (rašytiniu) pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravę, kad veiklą Savivaldybės taryboje tęsia susivieniję į grupę.

1.22. Pakeisti 135 punktą ir jį išdėstyti taip:

135.Vieši (rašytiniai) pareiškimai dėl Savivaldybės tarybos daugumos ir Savivaldybės tarybos opozicijos sudarymo, dėl savivaldybės tarybos narių vienijimosi į frakcijas ir grupes pateikiami tarybos posėdžio metu.

1.23. Pakeisti 136 punktą ir jį išdėstyti taip:

136.Savivaldybės tarybos daugumą, Savivaldybės tarybos opoziciją, frakcijas ir grupes Savivaldybės taryba įregistruoja pagal bendrą visų Savivaldybės tarybos daugumą, Savivaldybės tarybos opoziciją, frakcijas ar grupes sudarančių tarybos narių pasirašytą pareiškimą.

1.24. Pakeisti 137 punktą ir jį išdėstyti taip:

137.Savivaldybės tarybos daugumos, opozicijos, frakcijų ir grupių įregistravimo faktas užfiksuojamas savivaldybės tarybos posėdžio protokole.

1.25. Pakeisti 138 punktą ir jį išdėstyti taip:

138. Kiekvienas tarybos narys gali priklausyti tik vienai frakcijai, grupei, tarybos daugumai ar opozicijai. Tarybos narių frakcijų, tarybos daugumos ar opozicijos įgaliojimai:

1.26. Pakeisti 138.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

138.1.frakcijos, grupės, tarybos dauguma ar opozicija pačios nustato darbo tvarką, neprieštaraujančią teisės aktams, išsirenka seniūną;

1.27. Pakeisti 138.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

138.2. frakcijos, grupės, tarybos daugumos ar opozicijos seniūnas, jo pavaduotojas arba frakcijos, grupės, tarybos daugumos ar opozicijos įgaliotas narys turi teisę atstovauti Savivaldybės taryboje savo frakcijai, grupei tarybos daugumai ar opozicijai.

1.28. Pakeisti 139 punktą ir jį išdėstyti taip:

139. Frakcijos, grupės, tarybos dauguma ar opozicija turi teisę siūlyti savo atstovus į Savivaldybės tarybos komitetus bei komisijas.“

1.29. Pakeisti 141 punktą ir jį išdėstyti taip:

141. Komitetų posėdžių darbotvarkės ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios paskelbiamos savivaldybės interneto svetainėje. Apie komiteto posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios reglamento nustatyta tvarka pranešama visiems komiteto nariams ir suinteresuotiems asmenims.

1.30. Pakeisti 145.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

145.1. į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius. Kontrolės komiteto sudėtis turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo savivaldybės tarybos narių frakcijų ar savivaldybės tarybos narių grupių ar jų skaičiaus pasikeitimo

1.31. Pakeisti 145.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

145.2. Kontrolės komiteto pirmininką iš komiteto narių deleguoja savivaldybės tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją mero siūlymu iš komiteto narių skiria savivaldybės taryba. Jeigu savivaldybės tarybos opozicija per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos nedeleguoja Kontrolės komiteto pirmininko arba deleguoja savivaldybės tarybos narį, neatitinkantį Vietos savivaldos įstatyme 151 straipsnyje nustatytų reikalavimų arba jeigu nėra paskelbta savivaldybės tarybos opozicija, Kontrolės komiteto pirmininką skiria savivaldybės taryba iš komiteto narių mero siūlymu.

1.32. Pakeisti 149.9 punktą ir jį išdėstyti taip:

149.9. nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus savivaldybės administracijai ir savivaldybės tarybai arba persiunčia juos nagrinėti kompetentingoms institucijoms ar įstaigoms.“

1.33. Papildyti 1501 punktu:

1501. Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino komiteto posėdis negali vykti komiteto nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai, komiteto posėdis gali vykti nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu vyksiančio savivaldybės tarybos komiteto posėdžio klausimai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų šiame Reglamente nustatytų reikalavimų ir užtikrinant Vietos savivaldos įstatyme nustatytas savivaldybės tarybos nario teises. Nuotoliniu būdu priimant komiteto sprendimus, turi būti užtikrintas komiteto nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas.“

1.34. Pakeisti 153 punktą ir jį išdėstyti taip:

153. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus mero siūlymu, įformintu potvarkiu, iš komiteto narių skiria komitetai. Komiteto pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Vietos savivaldos įstatyme, savivaldybės tarybos narys. Komiteto pirmininkas mero siūlymu, įformintu potvarkiu, komiteto (išskyrus Kontrolės komitetą) sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu neatitinka Vietos savivaldos įstatyme 151 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Kontrolės komiteto pirmininkas šiame punkte nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų prieš terminą mero siūlymu, įformintu potvarkiu, tarybos sprendimu.  

Savivaldybės tarybos narys, pretenduojantis tapti Savivaldybės tarybos sudaromo komiteto pirmininku, privalo užpildyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją, joje pateikdamas duomenis dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams. Ši deklaracija pateikiama merui ir, priėmus sprendimą dėl Komiteto pirmininko skyrimo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paskelbiama viešai Savivaldybės interneto svetainėje www.radviliskis.lt, ir skelbiama tol, kol Savivaldybės tarybos narys eina Komiteto pirmininko pareigas. Už deklaracijos paskelbimą Savivaldybės interneto svetainėje atsako savivaldybės tarybos sekretorius, o jeigu jo nėra, – mero paskirtas politinio (asmenini) pasitikėjimo valstybės tarnautojas arba savivaldybės administracijos direktoriaus (kai yra gautas mero pritarimas) paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartį.“

1.35. Pakeisti 169 punktą ir jį išdėstyti taip:

169. Komitetų posėdžiuose patariamojo balso teise be atskiro pakvietimo turi teisę dalyvauti meras, mero pavaduotojas, administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, išplėstinės seniūnaičių sueigos atstovai. Komitetai jų kompetencijos klausimais turi teisę pakviesti į posėdžius savivaldybės įstaigų bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus ir pareikalauti iš jų pateikti paaiškinimus svarstomais klausimais. Išimties atvejais, jeigu svarstomi klausimai yra susiję su kitų savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų ir įmonių tiesiogine veikla, komitetas gali kviesti į posėdžius atitinkamų įmonių bei įstaigų vadovus ar jų atstovus ir prašyti iš jų paaiškinimų.“

1.36. Pakeisti 170 punktą ir jį išdėstyti taip:

170. Komiteto posėdyje pageidaujantys dalyvauti seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos atstovai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys (fiziniai ir juridiniai asmenys), jeigu jie nebuvo pakviesti posėdžio pirmininko, privalo ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną (likus ne mažiau kaip 8 darbo valandoms) iki posėdžio pradžios pateikti raštu Komitetui prašymą (prašymą pateikiant Komiteto posėdžio sekretoriui). Prašyme turi būti nurodyta posėdyje pageidaujančio dalyvauti asmens (asmenų) vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kokį darbotvarkės klausimą svarstant norima dalyvauti, ir pasiūlymai dėl konkretaus darbotvarkės klausimo.“

1.37. Papildyti 170.11 punktu:

170.1.1 Komiteto pirmininkas turi teisę gauti komiteto įgaliojimams vykdyti reikalingą informaciją iš valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų ir valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių.“

1.38. Pakeisti 176 punktą ir jį išdėstyti taip:

176. Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją. Šios komisijos sudaromos laikantis proporcinio savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Komisijų sudėtis, išlaikant proporcinio savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principą, turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos pasikeitimo. Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininką iš šių komisijų narių – savivaldybės tarybos narių – deleguoja savivaldybės tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui. Šių komisijų pirmininkų pavaduotojus mero siūlymu iš šių komisijų narių – savivaldybės tarybos narių – skiria savivaldybės taryba. Jeigu savivaldybės tarybos opozicija per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos nedeleguoja Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų arba deleguoja savivaldybės tarybos narius, neatitinkančius Vietos savivaldos įstatyme nustatytų nepriekaištingos reputacijos nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta savivaldybės tarybos opozicija, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus savivaldybės taryba mero siūlymu skiria iš šių komisijų narių – savivaldybės tarybos narių. Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą.“

1.39. Pakeisti 177 punktą ir jį išdėstyti taip:

177. Tarybos sudaromos komisijos pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Vietos savivaldos įstatyme, savivaldybės tarybos narys. Komisijos pirmininkas (išskyrus Etikos komisijos pirmininką ir Antikorupcijos komisijos pirmininką) mero siūlymu komisijos sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu jis neatitinka Vietos savivaldos įstatyme nustatytų nepriekaištingai reputacijai taikomų reikalavimų. Etikos komisijos pirmininkas ir Antikorupcijos komisijos pirmininkas šioje dalyje nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų prieš terminą mero siūlymu savivaldybės tarybos sprendimu, o jeigu Etikos komisijos pirmininkas ar Antikorupcijos komisijos pirmininkas buvo deleguotas savivaldybės tarybos opozicijos, – jį opozicijos raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu artimiausio savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui, atšaukus. Jeigu artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje savivaldybės tarybos opozicija raštu neatšaukia savo deleguoto Etikos komisijos pirmininko ar Antikorupcijos komisijos pirmininko ir nustatyta tvarka nedeleguoja kito atitinkamos komisijos pirmininko ar deleguoja savivaldybės tarybos narį, neatitinkantį Vietos savivaldos įstatyme nustatytų nepriekaištingai reputacijai taikomų, sprendimą dėl Etikos komisijos pirmininko ar Antikorupcijos komisijos pirmininko įgaliojimų netekimo ir naujo atitinkamos komisijos pirmininko skyrimo mero siūlymu priima savivaldybės taryba. Savivaldybės tarybos narys, pretenduojantis tapti Savivaldybės tarybos sudaromos komisijos pirmininku, privalo užpildyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją, joje pateikdamas duomenis dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams. Ši deklaracija pateikiama merui ir, priėmus sprendimą dėl Komisijos pirmininko skyrimo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paskelbiama viešai Savivaldybės interneto svetainėje www.radviliskis.lt, ir skelbiama tol, kol Savivaldybės tarybos narys eina Komisijos pirmininko pareigas. Už deklaracijos paskelbimą Savivaldybės interneto svetainėje atsako savivaldybės tarybos sekretorius, o jeigu jo nėra, – mero paskirtas politinio (asmenini) pasitikėjimo valstybės tarnautojas arba savivaldybės administracijos direktoriaus (kai yra gautas mero pritarimas) paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartį.“

1.40. Pakeisti 184 punktą ir jį išdėstyti taip:

184. Savivaldybės tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti Savivaldybės  tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai.“

1.41. Papildyti 1841 punktu:

1841. Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino komisijos posėdis negali vykti komisijos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai, komisijos posėdis gali vykti nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu vyksiančio komisijos posėdžio klausimai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų šiame Reglamente nustatytų reikalavimų ir užtikrinant Vietos savivaldos įstatyme nustatytas savivaldybės tarybos nario teises. Nuotoliniu būdu priimant komisijos sprendimus, turi būti užtikrintas komisijos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas.“

1.42. Papildyti 2091 punktu:

2091. Taryba, prieš priimdama sprendimus dėl papildomų ir planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo, tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarymo ir naudojimo, privalo įvertinti išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus. Šie sprendimai yra rekomendaciniai. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus tarybai pateikia atitinkamos seniūnijos seniūnas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sprendimo priėmimo. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai įvertinami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimų gavimo dienos arba artimiausiame tarybos posėdyje. Vertinimo projektą parengia ir tarybai svarstyti pateikia administracija. Tarybos vertinimus dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų nurodant vertinimo motyvus ir numatomus veiksmus, jeigu tokių veiksmų bus imtasi, per 3 darbo dienas po tarybos sprendimo priėmimo administracijos Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyrius privalo paskelbti savivaldybės interneto svetainėje, o atitinkamų seniūnijų seniūnai – skelbimų lentose.“

1.43. Pakeisti 219 punktą ir jį išdėstyti taip:

219. Meras ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito savivaldybės tarybai ir bendruomenei už savo veiklą, taip pat rengia ir pateikia rinkėjams ir savivaldybės bendruomenei savivaldybės veiklos ataskaitą, kurios sudedamoji dalis yra mero veiklos ataskaita. Savivaldybės administracijos direktorius savo ir savivaldybės administracijos veiklos ataskaitą teikia merui ir atsiskaito kartą per metus Savivaldybės tarybai už praėjusius metus. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba už Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklą kartą per metus atsiskaito Savivaldybės tarybai už praėjusius metus. Savivaldybės mero, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitos turi būti pateiktos Savivaldybės tarybai iki kiekvienų metų birželio 1 d. Savivaldybės meras atsiskaito už savo veiklą ir rinkėjams bei savivaldybės bendruomenei parengia veiklos ataskaitą iki kiekvienų metų birželio 1 dienos. Savivaldybės administracijos direktorius iki kiekvienų metų birželio 1 dienos savivaldybės gyventojus informuoja apie savo veiklą.

1.44. Pakeisti 220 punktą ir jį išdėstyti taip:

220. Savivaldybės tarybai patvirtinus savivaldybės tarybos, kurios sudedamoji dalis yra mero veiklos ataskaita, savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitas, visos ataskaitos skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje, o taip pat ataskaitos (ataskaitų santraukos) turi būti skelbiamos vietinėje spaudoje arba (ir) išleidžiamos atskiru leidiniu.

1.45. Pakeisti 223.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

223.2. dėl savivaldybės prisiimamų įsipareigojimų pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis, garantijų suteikimo kreditoriams už savivaldybės valdomų įmonių prisiimamus įsipareigojimus pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis;

1.46. Papildyti 223.5 punktu:

223.5. dėl galimybės savivaldybei prisiimti finansinius įsipareigojimus dėl prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros.

1.47. Pakeisti 228 punktą ir jį išdėstyti taip:

228. Tarybos nario faktiškai dirbtas laikas, tai laikas:

228.1. atliekant tarybos nario pareigas, tarybos posėdžiuose, jos komitetų, frakcijų, kolegijos, tarybos sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų bei darbo grupių posėdžiuose pagal jų protokoluose fiksuotą laiką, ir laikas, praleistas tarnybinėse komandiruotėse;

228.2. savarankiškai savivaldybės tarybos nario deklaruotas darbo laikas su rajono gyventojais (susitikimas su rajono gyventojais, gyventojų prašymų (skundų) nagrinėjimas), pagal tarybos nario savarankiškos veiklos protokolą (2 priedas), kurį tarybos narys pateikia tarybos sekretoriui iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.“

1.48. Pakeisti 232 punktą ir jį išdėstyti taip:

232. Už savivaldybės tarybos nario savarankiškai deklaruojamą darbo laiką (Reglamento 228.2 papunktyje) apmokama ne daugiau kaip už 20 val. per mėnesį.“

1.49. Pakeisti 245 punktą ir jį išdėstyti taip:

245. Savivaldybės taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus pateikia savivaldybės bendruomenei viešą savo veiklos ataskaitą, kurios sudedamoji dalis yra mero veiklos ataskaita. Ataskaita pateikiama iki birželio 1 d. Ataskaitą savivaldybės tarybos vardu pateikia savivaldybės meras. Siekdama garantuoti vietos savivaldos principų ir teisių įgyvendinimą atsižvelgdama į bendruomenės interesus, Taryba, bendraudama su gyventojais taiko šias formas ir būdus:“

1.50. Pakeisti XV skyrių ir jį išdėstyti taip:

 

XV. VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSA

 

246. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso savivaldybės gyventojams, Tarybai, merui bei seniūnui ir yra įgyvendinama Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka. Taryba apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 1/4 Tarybos narių grupės reikalavimu. Šį reikalavimą registruoja savivaldybės tarybos sekretorius, o jeigu jo nėra, – mero paskirtas politinio (asmenini) pasitikėjimo valstybės tarnautojas arba savivaldybės administracijos direktoriaus (kai yra gautas mero pritarimas) paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartį, ir pateikia merui. Meras apklausos iniciatyvos teisę įgyvendina priimdamas mero potvarkį dėl apklausos paskelbimo.

247. Seniūnas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje gali inicijuoti apklausą dėl jo kompetencijai priskirtų klausimų. Ši iniciatyva pateikiama merui, o joje turi būti nustatyta: apklausai teikiamo (-ų) klausimo (-ų) tekstas, apklausos teritorija, apklausos būdas, apklausos data ir vieta, kitos apklausai vykdyti svarbios aplinkybės.

248. Meras, įvertinęs pateiktą seniūno iniciatyvą paskelbti apklausą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų gali paskelbti apklausą. Meras dėl apklausos paskelbimo priima potvarkį, kuris paskelbiamas per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones, Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijose inicijuojama apklausa, skelbimų lentose. Mero potvarkis dėl atsisakymo paskelbti apklausą išsiunčiamas apklausą inicijuojančiam seniūnui.

249. Apklausos rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po apklausos pabaigos Apklausos komisija pateikia merui ir jis paskelbia juos Savivaldybės interneto svetainėje, per vietines visuomenės informavimo priemones ir seniūnijų, kurių teritorijose įvyko apklausa, skelbimų lentose. Tarybos sprendimo projektą rengia ir artimiausiam Tarybos posėdžiui pateikia Apklausos komisija. Šis klausimas Tarybos posėdyje svarstomas pirmasis.“

1.51. Pakeisti Reglamento XVI skyriaus numeraciją.

1.52. Pakeisti Reglamento XVII skyriaus numeraciją.

1.53. Papildyti Reglamentą nauju XVIII skyriumi:

 

XVIII SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ SUEIGŲ SPRENDIMŲ VERTINIMAS

 

255. Seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos (toliau šiame skyriuje – seniūnaičių sueiga) sprendimai yra rekomendaciniai, tačiau atitinkamos savivaldybės institucijos – taryba arba administracijos direktorius – pagal kompetenciją privalo juos įvertinti.

256. Seniūnaičių sueigos sprendimus ir kitą su inicijuojamu klausimu susijusią medžiagą tarybos sekretoriui ar administracijai privalo pateikti tos seniūnijos seniūnas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sprendimo sueigoje priėmimo.

257. Jeigu seniūnaičių sueigos sprendimas yra priskiriamas tarybos kompetencijai, jis vertinamas rengiant tarybos sprendimo projektą bei teikiant jį svarstyti tarybai reglamento nustatyta tvarka. Seniūnaičių sueigos sprendimą nagrinėti administracijos direktoriui paveda meras. Administracijos direktorius atitinkamam administracijos skyriui paveda rengti tarybos sprendimo projektą. Sprendimas priimamas artimiausiame posėdyje arba kitame tarybos posėdyje, jeigu sprendimas pateiktas likus mažiau nei 7 darbo dienoms iki artimiausio tarybos posėdžio.

258. Jeigu seniūnaičių sueigos sprendimo vertinimas yra administracijos direktoriaus kompetencija, jie vertinami atitinkamam administracijos skyriui parengiant administracijos direktoriaus įsakymo projektą. Administracijos direktorius atitinkamam administracijos skyriui paveda rengti administracijos direktoriaus įsakymo projektą. Administracijos direktorius sprendimą priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo.

259. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai vertinami pagal kompetenciją Reglamento 270 arba 280 punktuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos. Administracija privalo savivaldybės interneto svetainėje ir atitinkamų seniūnijų skelbimų lentose paskelbti savo vertinimus dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų, nurodydamos motyvus ir numatomus veiksmus, jeigu tokių veiksmų bus imtasi.

260. Savivaldybės institucijos privalo nurodyti savo sprendimų priėmimo motyvus. Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyrius savivaldybės institucijų sprendimus per 3 darbo dienas po tarybos sprendimo priėmimo privalo paskelbti savivaldybės interneto svetainėje, o atitinkamų seniūnijų seniūnai – skelbimų lentose.“

1.54. Papildyti nauju XIX skyriumi:

 

XIX SKYRIUS. PASIŪLYMŲ NUSTATYTI AR PANAIKINTI GYVENAMĄSIAS VIETOVES, NUSTATYTI IR KEISTI JŲ TERITORIJŲ RIBAS, SUTEIKTI IR KEISTI PAVADINIMUS GYVENAMOSIOMS VIETOVĖMS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

261. Iniciatyvos teisę šiame skyriuje nustatyta tvarka teikti pasiūlymą (-us) nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms (toliau – pasiūlymai) turi tų gyvenamųjų vietovių gyventojai ir jose veikiantys juridiniai asmenys, taip pat jose esančio nekilnojamojo turto savininkai. Iniciatyvos teisę šiais klausimais turi ir savivaldybės institucijos.

262. Gyventojų iniciatyvos teisę teikti Reglamento 261 punkte nurodytus pasiūlymus turi ne mažiau kaip 10 procentų atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurių teikiami pasiūlymai, gyventojų, turinčių teisę rinkti tarybą. Gyventojai argumentuotus pasiūlymus teikia administracijai raštu, pagrįsdami pasiūlymų aktualumą ir reikalingumą bei pateikdami šiame punkte nurodytą kiekį gyventojų, pritariančių pasiūlymams, parašų. Gyventojai, pritariantys pasiūlymams, pasirašydami turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pasirašyti. Seniūnas kiekviename parašų rinkimo lape turi patvirtinti, kad pasirašę gyventojai gyvena toje gyvenamojoje vietovėje, dėl kurios teikiami pasiūlymai, ir kad jie turi teisę rinkti tarybą.

263. Juridiniai asmenys, veikiantys gyvenamojoje vietovėje, dėl kurios teikiami pasiūlymai, kartu su pasiūlymais turi pateikti atitinkamo savo valdymo organo, kuris pagal atitinkamų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, įstatus (nuostatus) yra kompetentingas atstovauti juridiniam asmeniui teikdamas analogiško pobūdžio siūlymus ir kreipimasis, pasirašytą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens. Pasiūlymai turi būti pateikti raštu, argumentuoti, pagrįstas jų aktualumas ir reikalingumas. Juridiniai asmenys su pasiūlymais savivaldybės administracijai pateikia savo įregistravimo juridinių asmenų registre pažymėjimo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat duomenis, kurie pagrįstų, kad juridinis asmuo vykdo veiklą atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiami pasiūlymai, teritorijoje. Taip pat pateikiamas dokumentas dėl juridinio asmens vadovo skyrimo, o jei pasiūlymus pasirašo įgaliotas asmuo – ir įgaliojimas pasirašyti pasiūlymus.

264. Administracijos direktorius iniciatyvos teisę teikti pasiūlymus įgyvendina tokia tvarka:

264.1. pagrįstai manydamas, kad yra tikslinga teikti pasiūlymus, administracijos direktoriaus įsakymu sudaro darbo grupę iš administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, kitų asmenų, kurie yra kompetentingi nagrinėti klausimus, susijusius su gyvenamųjų vietovių nustatymu ir panaikinimu, jų teritorijų ribų nustatymu ir keitimu, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimu ir keitimu, kuri ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbo grupės sudarymo dienos pateikia administracijos direktoriui rašytinį įvertinimą, ar pasiūlymai atitinka teisės aktų reikalavimus, ir galimybes įgyvendinti šiuos pasiūlymus;

264.2. gavęs Reglamento 264.1 punkte nurodytos darbo grupės rašytinį įvertinimą, kad pasiūlymai atitinka teisės aktų reikalavimus ir kad yra galimybė įgyvendinti šiuos pasiūlymus, administracijos direktorius organizuoja konsultavimąsi su vietos gyventojais, paskelbdamas konsultacijos vietą, laiką ir laikotarpį savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų skelbimo lentose. Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka (toliau – Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklės).

264.3. atsižvelgdamas į išnagrinėtus pasiūlymus ir gyventojų nuomonę, organizuoja tarybos sprendimo projekto ir aiškinamojo rašto dėl pritarimo pasiūlymams nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosios vietovėms parengimą ir pateikimą tarybai.

265. Taryba pasiūlymų iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip ¼ tarybos narių grupės reikalavimu, pateikus tarybai argumentuotus pasiūlymus, kuriuose išdėstoma problemos esmė, pagrindžiama, kodėl pasiūlymai yra aktualūs ir reikalingi.

266. Gautus pasiūlymus preliminariai nagrinėja administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė iš administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kitų asmenų, kurie yra kompetentingi nagrinėti klausimus, susijusius su gyvenamųjų vietovių nustatymu, jų teritorijų ribų nustatymu ir keitimu, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimu ir keitimu, vadovaudamasi Reglamento 264.1 punkte nustatytais reikalavimais. Jei nustatomi trūkumai, administracijos direktorius raštu paprašo pasiūlymus pateikusių subjektų per 5 kalendorines dienas trūkumus pašalinti. Konsultavimasis su vietos gyventojais organizuojamas Reglamento 264.2 punkte nustatyta tvarka.

267. Tarybos sprendimo projektas dėl pritarimo gautiems pasiūlymams nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms ir jo aiškinamasis raštas rengiami Reglamento 277.3 punkte nustatyta tvarka.

268. Tarybai priėmus sprendimą pritarti administracijos parengtiems dokumentams, Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūloma priimti atitinkamą sprendimą Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka.“

1.55. Pakeisti Reglamento XVIII skyriaus numeraciją ir jį laikyti XX skyriumi.

1.56. Reglamento 268–270 punktų numeraciją laikyti atitinkamai 269–271 punktais.

1.57. Reglamento tekste žodį kontrolierius“ pakeisti į žodžių junginį Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus.

2. Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 2 priedą –Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario savarankiškos veiklos protokolo formą:

 


 

 

 

Radviliškio rajono savivaldybės reglamento,

patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės

tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-572 ,

2 priedas

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO

 

____________________________

(vardas, pavardė)

 

SAVARANKIŠKOS VEIKLOS PROTOKOLAS

 

20 - - Nr.

Radviliškis

 

 

Savarankiškas darbo laikas su rajono gyventojais (kur, kada ir kiek laiko vyko susitikimas su rajono gyventojais, gyventojų prašymų (skundų) nagrinėjimas):

 

1.   Data:___________________Laikas:_____Trumpas apibūdinimas:____________________;

2.   Data:___________________Laikas:_____Trumpas apibūdinimas:____________________;

3.   Data:___________________Laikas:_____Trumpas apibūdinimas:____________________;

4.   Data:___________________Laikas:_____Trumpas apibūdinimas:____________________;

 

 

 

Iš viso deklaruojama savarankiško darbo laiko – ___val. ___min.

 

 

Tarybos narys                                      _____________ ___________________    (parašas)                                (vardas, pavardė)

 

 

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Vytautas Simelis