LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. d1-259 „DĖL Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklIŲ PATVIRTINIMO pakeitimo

 

2016 m. balandžio 21 d. Nr. D1-270

Vilnius

 

 

Pakeičiu Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):

1. Pakeičiu 23.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.3.2. veiklos vykdytojo įsipareigojimas, nurodytas Taisyklių 2 priedo 8 priedėlyje, teikti iki kiekvienų metų kovo 31 d. ŠESD ataskaitas bei kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. atsisakyti tokio ŠESD apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui.“

2. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24.  Specialiąją paraiškos dalį „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ pildo ir teikia veiklos vykdytojai, eksploatuojantys įrenginius, atitinkančius Taisyklių 1 priedo 3 dalyje nurodytus kriterijus. Šioje dalyje pateikiama:

24.1. informacija pagal Taisyklių 2 priedo 4 priedėlio A ir (ar) B dalis;

24.2.  papildoma informacija, nurodyta specifiniams atliekų srautams ar kategorijoms taikomuose teisės aktuose:

24.2.1. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma netinkamų transporto priemonių apdorojimo veikla – papildomi duomenys pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus;

24.2.2. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų apdorojimo veikla – papildomi duomenys, kaip bus vykdomi Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyti reikalavimai;

24.2.3. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma statybinių atliekų apdorojimo veikla – papildomi duomenys, kaip bus vykdomi Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1–637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyti reikalavimai;

24.2.4. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo veikla – papildomi duomenys, kaip bus vykdomi Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginiai reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“;

24.2.5. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma netauriųjų metalo laužo ir atliekų supirkimo veikla – papildomi duomenys pagal Netauriųjų metalo laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisykles ir Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678 „Dėl Netauriųjų metalo laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių ir Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimų patvirtinimo“;

24.2.6. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo veikla – papildomi duomenys, kaip bus vykdomi Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyti reikalavimai;

24.2.7. paraiškoje leidimui eksploatuoti atliekų deginimo ar bendro atliekų deginimo įrenginį – papildomi duomenys, kaip bus vykdomi Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“;

24.2.8. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma atliekų šalinimo sąvartynuose veikla, – papildomi duomenys pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“;

24.2.9. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma pavojingųjų atliekų maišymo su kitomis pavojingosiomis atliekomis ar medžiagomis, įskaitant pavojingųjų medžiagų skiedimą, operacijos, – papildomi duomenys pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas sąlygas;

24.3. prie šios specialiosios paraiškos dalies pridedami šie dokumentai:

24.3.1. atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, parengtas pagal Atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų rengimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. D1-111 „Dėl aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas);

24.3.2. atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas, parengtas pagal Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas), nuostatas.“

3. Pakeičiu 26.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

26.4. užpildyta Taisyklių 2 priedo 7 priedėlyje pateikta deklaracija;“

4. Pakeičiu 26.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

26.5. užpildyta Taisyklių 2 priedo 8 priedėlyje pateikta deklaracija. Šią deklaraciją pildo veiklos vykdytojas, eksploatuojantis įrenginį, kuriame vykdoma ūkinė veikla atitinka Taisyklių 1 priedo 5 dalyje nurodytą kriterijų.“

5. Pakeičiu 311 punktą ir jį išdėstau taip:

311. Jei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytais atvejais veiklos vykdytojas privalo turėti laidavimo draudimo sutartį arba banko garantiją, užtikrinančią atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą įmonės bankroto ar kitu Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytu atveju (toliau – Garantija), AAA, Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, informuodama veiklos vykdytoją apie sprendimą dėl Taisyklių 24.3.2 papunktyje nurodyto dokumento suderinimo nurodo, kad sprendimas priimti paraišką leidimui gauti ar pakeisti bus priimtas, kai veiklos vykdytojas AAA pateiks Garantiją.“

6. Papildau 36.3.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

36.3.4. atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas ir atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas;“.

7. Pakeičiu 38.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

38.4. Specialiojoje leidimo dalyje „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant jų paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ nurodoma:

38.4.1. informacija pagal Taisyklių 3 priedo 4 priedėlio A ir (ar) B dalis;

38.4.2. kitos sąlygos atliekų apdorojimui ir (ar) laikymui nustatomos pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.“

8. Pakeičiu 461 punktą ir jį išdėstau taip:

461. Veiklos vykdytojas privalo raštu pranešti AAA apie bet kokius planuojamus įrenginio pobūdžio ar veikimo pakeitimus ar išplėtimą, kurie gali daryti poveikį aplinkai arba apie bet kokius planuojamus atliekų tvarkymo įrenginyje vykdomos atliekų apdorojimo (naudojimo ar šalinimo, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir (ar) laikymo veiklos pakeitimus. Pranešime veiklos vykdytojas pateikia informaciją remdamasis atliktų PAV procedūrų dokumentais, jei tokios procedūros atliktos, arba išsamią informaciją apie planuojamus pakeitimus.“

9. Pakeičiu 47.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

47.6. kai RAAD atlikto planinio ar neplaninio patikrinimo metu nustatė, kad veiklos vykdytojas pažeidė leidimo sąlygas;“

10. Papildau 492 punktu:

492. Kai leidimo sąlygos peržiūrimos vadovaujantis Taisyklių 47.5 papunkčiu, atlikus peržiūrą, leidimas turi būti pakeistas, nustačius, kad planuojama pakeisti:

492.1. nepavojingų atliekų:

492.1.1. didžiausią vienu metu leidžiamą laikyti bendrą atliekų, įskaitant atliekų apdorojimo metu susidarančias atliekas, kiekį;

492.1.2. didžiausią leidžiamą šalinti bendrą atliekų kiekį;

492.1.3. atliekų apdorojimo ir (ar) laikymo veiklą (veiklos rūšies kodą), nurodytą Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), 4 priede;

492.1.4. projektinį įrenginio pajėgumą.

492.2. pavojingųjų atliekų:

492.2.1. pavojingųjų atliekų technologinio srauto didžiausią vienu metu leidžiamą laikyti bendrą atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekį;

492.2.2. pavojingųjų atliekų technologinio srauto didžiausią leidžiamą šalinti bendrą atliekų kiekį;

492.2.3. pavojingosios atliekos apdorojimo ir (ar) laikymo veiklą (veiklos rūšies kodą), nurodytą Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede;

492.2.4. projektinį įrenginio pajėgumą.“.

11. Pakeičiu 51.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

51.1. leidimo turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo raštu informuoti AAA apie pasikeitusius duomenis ir pateikti prašymą pakeisti leidimą, dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis ir (ar) įrodančius apie perimtas teises ir atsakomybės pasidalijimą, atitinkamai pakeistus Taisyklių 23.3, 24.3, 26.2–26.5 papunkčiuose nuodytus dokumentus ar kitus Taisyklėse reikalaujamus dokumentus, kuriuose nurodyta šio punkto pirmojoje pastraipoje pateikta informacija, jei jie buvo teikti su paraiška leidimui gauti ar pakeisti;“.

12. Pakeičiu 1 priedo 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant paruošimą naudoti ir šalinti) ir (ar) laikomos atliekos, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikia turėti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą;“.

13. Pakeičiu 2 priedo 4 priedėlį ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

14. Pakeičiu 3 priedo 4 priedėlį ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

15. Papildau 4 priedą 5 skyriumi „Specialiosios paraiškos dalies „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ pildymas“:

 

SPECIALIOSIOS PARAIŠKOS DALIES „ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS“ PILDYMAS

 

1. 1 lentelę pildo atliekas apdorojančios įmonės, numatančios laikyti naudojimui ir (ar) šalinimui skirtas atliekas. Lentelėje nurodomos įmonės apdorojamos atliekos ir atliekos, kurios susidarė atliekų apdorojimo metu:

1.1. grafoje „Kodas“ rašomas šešių skaitmenų atliekų kodas iš atliekų sąrašo, nurodyto Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede, pvz.: 15 01 03;

1.2. grafoje „Pavadinimas“ rašomas atliekos pavadinimas vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedu, pvz., medinės pakuotės;

1.3. grafoje „Patikslintas pavadinimas“ nurodomas detalus atliekos apibūdinimas, pvz., patikslintas atliekos pavadinimas gali būti padėklai, medinės dėžutės ir pan.;

1.4. grafoje „Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)“ nurodomas atliekų laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedu;

1.5. grafoje „Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant tvarkymo metu susidarančių atliekų, kiekis, t“ nurodomas didžiausias vienu metu numatomas laikyti suminis visų planuojamų laikyti atliekų, įskaitant atliekų tvarkymo metu susidarančių atliekų, kiekis, tonomis. Pavojingųjų atliekų atveju nurodomas suminis kiekvieno pavojingųjų atliekų technologinio srauto atliekų kiekis;

1.6. grafoje „Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas“ nurodoma planuojama tolimesnė atliekos apdorojimo veikla (kodas ir pavadinimas) vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedu. Jeigu nurodoma tarpinė atliekos apdorojimo veikla, turi būti nurodyta ir galutinė atliekos apdorojimo veikla (kodas ir pavadinimas) vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedu;

1.7. grafoje „Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas“ nurodomas pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas vadovaujantis Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės), 1 priedu, pvz., TS-01;

1.8. grafoje „Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas“ nurodomas pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas vadovaujantis Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 1 priedu, pvz., atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB).

 

2. 2 lentelę pildo įmonės, kurios ne atliekų tvarkymo metu pavojingąsias atliekas jų susidarymo vietoje laiko ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus iki surinkimo (S8):

2.1. grafoje „Kodas“ rašomas šešių skaitmenų atliekų kodas iš atliekų sąrašo, nurodyto Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede, pvz., 15 01 03;

2.2. grafoje „Pavadinimas“ rašomas atliekos pavadinimas vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedu, pvz., medinės pakuotės;

2.3. grafoje „Patikslintas pavadinimas“ nurodomas detalus atliekos apibūdinimas, pvz., patikslintas atliekos pavadinimas gali būti padėklai, medinės dėžutės ir pan.;

2.4. grafoje „Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų kiekis, t“ nurodomas didžiausias vienu metu numatomas laikyti suminis nepavojingųjų atliekų jų susidarymo vietoje kiekis, tonomis. Pavojingųjų atliekų atveju nurodomas suminis kiekvieno pavojingųjų atliekų technologinio srauto atliekų kiekis;

2.5. grafoje „Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas“ nurodoma planuojama tolimesnė atliekos apdorojimo veikla (kodas ir pavadinimas) vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedu. Jeigu nurodoma tarpinė atliekos apdorojimo veikla, turi būti nurodyta ir galutinė atliekos apdorojimo veikla (kodas ir pavadinimas) vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedu;

2.6. grafoje „Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas“ nurodomas pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas vadovaujantis Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 1 priedu, pvz., TS-01;

2.7. grafoje „Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas“ nurodomas pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas vadovaujantis Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 1 priedu, pvz., atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB).

 

3. 3 lentelę pildo atliekas naudojančios (išskyrus naudoti skirtų atliekų laikymą ir pradinį apdorojimą vykdančios) įmonės:

3.1. grafoje „Kodas“ rašomas šešių skaitmenų atliekų kodas iš atliekų sąrašo, nurodyto Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede, pvz., 15 01 03;

3.2. grafoje „Pavadinimas“ rašomas atliekos pavadinimas vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedu, pvz., medinės pakuotės;

3.3. grafoje „Patikslintas pavadinimas“ nurodomas detalus atliekos apibūdinimas, pvz., patikslintas atliekos pavadinimas gali būti padėklai, medinės dėžutės ir pan.;

3.4. grafoje „Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)“ nurodomas atliekų naudojimo veiklos kodas (R1–R11) vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedu;

3.5. grafoje „Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.“ nurodomas projektinis atliekų naudojimo įrenginio pajėgumas, tonomis per metus;

3.6. grafoje „Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas“ nurodoma planuojama tolimesnė atliekos apdorojimo veikla (kodas ir pavadinimas) vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedu. Jeigu nurodoma tarpinė atliekos apdorojimo veikla, turi būti nurodyta ir galutinė atliekos apdorojimo veikla (kodas ir pavadinimas) vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedu;

3.7. grafoje „Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas“ nurodomas pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas vadovaujantis Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 1 priedu, pvz., TS-01;

3.8. grafoje „Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas“ nurodomas pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas vadovaujantis Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 1 priedu, pvz., atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB).

 

4. 4 lentelę pildo atliekas šalinančios (išskyrus šalinti skirtų atliekų laikymą ir pradinį apdorojimą vykdančios) įmonė:

4.1. grafoje „Kodas“ rašomas šešių skaitmenų atliekų kodas iš atliekų sąrašo, nurodyto Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede, pvz., 15 01 03;

4.2. grafoje „Pavadinimas“ rašomas atliekos pavadinimas vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedu, pvz., medinės pakuotės;

4.3. grafoje „Patikslintas pavadinimas“ nurodomas detalus atliekos apibūdinimas, pvz., patikslintas atliekos pavadinimas gali būti padėklai, medinės dėžutės ir pan.;

4.4. grafoje „Atliekos šalinimo veiklos kodas (D1–D7), D10)“ nurodomas atliekų šalinimo veiklos kodas (D1–D7), D10) vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedu;

4.5. grafoje „Projektinis įrenginio pajėgumas“ nurodomas projektinis įrenginio pajėgumas. Sąvartynus eksploatuojantys veiklos vykdytojai, nurodo įrenginio projektinį pajėgumą per visą sąvartyno eksploatavimo laikotarpį tonomis. Atliekų deginimo ar atliekų bendro deginimo įrenginius eksploatuojantys veiklos vykdytojai nurodo atliekų deginimo ar bendro atliekų deginimo įrenginio pajėgumą tonomis per metus;

4.6. grafoje „Didžiausias numatomas šalinti bendras atliekų kiekis, t/m.“ nurodomas didžiausias bendras (suminis visų šalinamų atliekų kiekis) numatomas šalinti atliekų kiekis tonomis per metus. Pavojingųjų atliekų atveju, nurodomas bendras šalinamų kiekvieno pavojingųjų atliekų technologinio srauto atliekų kiekis tonomis per metus;

4.7. grafoje „Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas“ nurodomas pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas, vadovaujantis Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 1 priedu, pvz., TS-01;

4.8. grafoje „Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas“ nurodomas pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas vadovaujantis Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 1 priedu, pvz., atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB).

 

5. 5 lentelę pildo atliekas paruošiančios naudoti ir (ar) šalinti įmonės:

5.1. grafoje „Kodas“ rašomas šešių skaitmenų atliekų kodas iš atliekų sąrašo nurodyto Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede, pvz., 15 01 03;

5.2. grafoje „Pavadinimas“ rašomas atliekos pavadinimas vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedu, pvz., medinės pakuotės;

5.3. grafoje „Patikslintas pavadinimas“ rašomas detalus atliekos apibūdinimas, pvz., patikslintas atliekos pavadinimas gali būti padėklai, medinės dėžutės ir pan.;

5.4. grafoje „Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)“ nurodomas atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5), vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedu;

5.5. grafoje „Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.“ nurodomas paruošimo naudoti ir (ar) šalinti projektinis įrenginio pajėgumas, tonomis per metus;

5.6. grafoje „Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas“ nurodomas pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas vadovaujantis Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 1 priedu, pvz., TS-01;

5.7. grafoje „Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas“ nurodomas pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas vadovaujantis Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 1 priedu, pvz., atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB).“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Trečiokas

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedo

4 priedėlio A dalis

 

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

 

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

 

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

 

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

Atliekos

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas

Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)

 

Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų laikymas

Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų kiekis, t

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Numatomos naudoti atliekos

Atliekų naudojimo veikla

 

Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. Numatomos šalinti nepavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Numatomos šalinti atliekos

Atliekų šalinimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekos šalinimo veiklos kodas (D1–D7, D10)

Projektinis įrenginio pajėgumas

Didžiausias numatomas

šalinti bendras atliekų kiekis, t/m.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kita informacija pagal Taisyklių 24.2 papunktį.

_________________________


 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedo

4 priedėlio B dalis

 

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

 

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

 

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

 

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas

Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas

Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)

Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų laikymas

Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas

Didžiausias vienu metu numatomas laikyti

bendras atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. Numatomos naudoti pavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Pavojingųjų

atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų naudojimo veikla

 

Atliekos naudojimo veiklos kodas

(R1–R11)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

 

Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. Numatomos šalinti pavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų šalinimas

Atliekos šalinimo veiklos kodas (D1–D7, D10, D12)

Projektinis įrenginio pajėgumas

Didžiausias numatomas

šalinti bendras atliekų kiekis, t/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Pavojingųjų

atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti

Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita informacija pagal Taisyklių 24.2 papunktį.

_________________________


 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

3 priedo

4 priedėlio A dalis

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

 

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

 

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

 

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

Atliekos

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas

Tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)

 

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų laikymas

Tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų kiekis, t

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

3 lentelė. Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų naudojimo veikla

 

Tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų šalinimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekos šalinimo veiklos kodas (D1–D7, D10)

Projektinis įrenginio pajėgumas

Didžiausias leidžiamas

šalinti bendras atliekų kiekis, t/m.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 lentelė. Kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. 

 

Eil. Nr.

Sąlygos

1

2

 

 

 

 

 

_________________________


 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

3 priedo

4 priedėlio B dalis

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

 

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

 

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

 

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas

Tolimesnis atliekų apdorojimas

Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų laikymas

Tolimesnis atliekų apdorojimas

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti

bendras atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. Leidžiamos naudoti pavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Pavojingųjų

atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų naudojimo veikla

Atliekos naudojimo veiklos kodas

(R1–R11)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. Leidžiamos šalinti pavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų šalinimas

Atliekos šalinimo veiklos kodas (D1–D7, D10)

Projektinis įrenginio pajėgumas

Didžiausias leidžiamas

šalinti bendras atliekų kiekis, t/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Pavojingųjų

atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti

Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)

Projektinis įrenginio pajėgumas t/m.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 lentelė. Kitos sąlygos pavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų  reikalavimus.

 

Eil. Nr.

Sąlygos

1

2

 

 

 

 

 

_________________________