herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 20 d.  Nr. T-2

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 7 straipsnio 22 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 5 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų, patvirtintų Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-187 ,,Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ 7.11 papunkčiu, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m. veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Gailius