Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ PERSIKĖLIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 12 d. Nr. 1289

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 31 straipsnio 7 dalimi ir 32 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1Patvirtinti Karjeros valstybės tarnautojų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų persikėlimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 21 straipsnio 11 dalyje nurodytų diplomatų ir 25 straipsnio 1 dalyje nurodytų karjeros valstybės tarnautojų persikėlimo išlaidų apmokėjimą nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, įgyvendinantis Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymą.

3Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Eimutis Misiūnas

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. gruodžio 12  d. nutarimu Nr. 1289

 

 

KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ PERSIKĖLIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Karjeros valstybės tarnautojų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų persikėlimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja persikėlimo išlaidų apmokėjimą, kai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 21 straipsnyje (išskyrus šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytą perkėlimą) nustatytais atvejais karjeros valstybės tarnautojas perkeliamas į kitas pareigas kitoje gyvenamojoje vietovėje, ir kelionės, turto perkėlimo išlaidų kompensavimą, kai Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 31 straipsnyje ir 32 straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais vidaus tarnybos sistemos pareigūnai (toliau – pareigūnai) perkeliami į kitas pareigas kitoje tarnybos vietovėje.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute.

3. Karjeros valstybės tarnautoją perkeliant į kitas pareigas kitoje gyvenamojoje vietovėje ir jį grąžinant į pareigas, eitas iki perkėlimo, apmokamos karjeros valstybės tarnautojo ir jo šeimos narių (šeimos nariais laikomi Valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys) patirtos Aprašo 4 punkte nurodytos išlaidos.

Perkeliant pareigūną į kitas pareigas kitoje tarnybos vietovėje ir jį grąžinant į pareigas, eitas iki perkėlimo, kompensuojamos pareigūno ir jo šeimos narių (šeimos nariais laikomi Vidaus tarnybos statuto 59 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys) patirtos Aprašo 4 punkte nurodytos išlaidos.

4. Apmokamos (kompensuojamos) šios išlaidos:

4.1. karjeros valstybės tarnautojo ar pareigūno ir jų šeimos narių kelionės į kitą gyvenamąją vietovę ar tarnybos vietovę (visomis transporto priemonėmis, išskyrus taksi ir tarnybinį transportą) išlaidos (išlaidos transporto bilietams įsigyti, jeigu keliaujama keleivinėmis transporto priemonėmis, arba išlaidos degalams, jeigu keliaujama nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu valdoma ir naudojama transporto priemone);

4.2. karjeros valstybės tarnautojo ar pareigūno ir jų šeimos narių turto pervežimo į kitą gyvenamąją vietovę ar tarnybos vietovę išlaidos.

5. Aprašo 4 punkte nurodytos išlaidos (toliau – išlaidos) apmokamos (kompensuojamos) pagal išlaidas patvirtinančius dokumentus. Prašymą apmokėti (kompensuoti) išlaidas ir išlaidas patvirtinančius dokumentus karjeros valstybės tarnautojas ar pareigūnas per 30 kalendorinių dienų nuo persikėlimo dienos privalo pateikti valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, į kurią jis perkeltas arba į kurią grąžintas.

6. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 2 dalyje nurodyta valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga išlaidas apmoka iš jai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų gavimo.

7. Išlaidas kompensuoja statutinė įstaiga, į kurią perkeltas arba grąžintas pareigūnas, iš šiai įstaigai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų gavimo.

––––––––––––––––