Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl pritarimo pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai

 

2020 m. balandžio 6 d.           Nr. T1-62

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-93 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), 228 punktu, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia

pritarti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gintautas Gegužinskas