VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO IR VISUOMENINIO TIEKIMO PASLAUGŲ BEI VISUOMENINĖS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugsėjo 21 d. Nr. O3-509

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 5 punktu, 68 straipsnio 1–3 ir 5 dalimis, 69 straipsnio 1 dalimi, Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 1026 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo patvirtinimo“, Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo metodinėmis gairėmis, patvirtintomis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2013 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. O3-287 „Dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo metodinių gairių“, bei Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) techninio-technologinio ir ekonominio modelio tinkluose gairėmis, patvirtintomis Komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-755 „Dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) techninio-technologinio ir ekonominio modelio tinkluose gairių ir LRAIC modelio“, bei atsižvelgdama į Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2015 m. rusėjo 14 d. pažymą Nr. O5-316 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

1.  Pakeisti Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika):

1.1. pakeisti 7.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.2.1. Modelio sumodeliuotą tinklo elementų (Modelio pagalba gali būti optimizuojamos elektros energijos persiuntimo oro ir kabelinės linijos bei galios transformatoriai (žemos, vidutinės, aukštos ir ypatingai aukštos įtampos), kurių naudingo tarnavimo laikotarpis, nustatytas pagal Komisijos Aprašo 5 priede patvirtintus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, yra pasibaigęs arba baigiasi per reguliavimo laikotarpį, kuriam nustatomos reguliuojamų paslaugų kainos, vertę (reguliuojamos paslaugos ir (ar) produkto turto vertę), išskyrus turto dalį, kuri Modelio pagalba negali būti optimizuojama. Tokių sumodeliuotų tinklo elementų vertė apskaičiuota:“

1.2. pakeisti 7.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

7.2.2. tinklo elementų, kurių naudingo tarnavimo laikotarpis, nustatytas pagal Komisijos Aprašo 5 priede patvirtintus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, nėra pasibaigęs arba nesibaigia reguliavimo laikotarpiu, kuriam nustatomos reguliuojamų paslaugų kainos, vertę (reguliuojamos paslaugos ir (ar) produkto turto vertę), kuri apskaičiuota:“

1.3. pakeisti 7.2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.2.3. pagalbinių tinklo elementų ir kito reguliuojamai veiklai naudojamo turto vertę, apskaičiuojamą pagal formulę:

 

                                                                                                                           (1)

 

čia:

RABt– paslaugos teikėjo pagalbinių tinklo elementų ir kito reguliuojamai veiklai naudojamo turto vertė t metų pradžiai, EUR;

RABt-1 – paslaugos teikėjo pagalbinių tinklo elementų ir kito reguliuojamai veiklai naudojamo turto vertė t-1 metų pradžiai, EUR. Pirmaisiais reguliavimo periodo metais turto vertei apskaičiuoti bus naudojama paslaugos teikėjo pagalbinių tinklo elementų ir kito reguliuojamai veiklai naudojamo turto vertė lygi šių elementų neperkainotai grynajai buhalterinei vertei 2001 m. gruodžio 31 d., įvertinant investicijas (į eksploataciją įvestą turtą), turto nusidėvėjimą, nurašymus ir pardavimus laikotarpiu tarp šios datos ir metų t-2 pabaigos;

It-1 – paslaugos teikėjo investicijos (eksploatuojamas turtas) į ilgalaikį pagalbinių tinklo elementų ir kitą reguliuojamai veiklai naudojamą turtą metais t-1, EUR;

Nt-1 – paslaugos teikėjo pagalbinių tinklo elementų ir kito reguliuojamai veiklai naudojamo turto nusidėvėjimo kaštai metais t-1, EUR;

Rt-1 – paslaugos teikėjo nurašytas ir parduotas pagalbinių tinklo elementų ir kitas reguliuojamai veiklai naudotas turtas, metais t-1, EUR;“

1.4. pakeisti 7.2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.2.4. neįtraukiant turto (sumodeliuotų tinklo elementų), kuris yra nudėvėtas, išskyrus turtą, kuris per modeliuojamą periodą taikant Metodikos III skyriuje nustatytą LRAIC modeliavimo principą yra optimizuojamas, nesusijęs su reguliuojama paslauga ir (ar) produktu, nenaudojamas, nebaigtos statybos, likviduotas, pripažintas neefektyviomis investicijomis (Komisijos 2008 m. gruodžio 18 d. protokolo Nr. O2-40 sprendimu arba optimizuojant tinklo elementus LRAIC modeliu pripažintos neefektyvios investicijos), nurašytas, esantis atsargose, užkonservuotas, investicinis, finansinis, neįvestas į eksploataciją turtas (išskyrus strateginius projektus), taip pat turtas (ar jo dalis), įsigytas už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, gautas subsidijas, dotacijas ar joms prilygintas lėšas ir už elektros energijos gamintojų ir vartotojų įrenginių prijungimą prie tinklų sumokėtas įmokas;“

1.5. papildyti nauju 7.2.41 papunkčiu:

7.2.41. įtraukiant išnuomotą ar panaudos pagrindais perduotą turtą, kuris ir nevykdant nereguliuojamos veiklos visa apimtimi naudojamas reguliuojamoje elektros energetikos įmonės veikloje bei 50 proc. turto dalies, kuri buvo finansuota kitų infrastruktūrinių įmonių dėl inžinerinių darbų sąnaudų pasidalinimo, kaip nurodyta Aprašo 191 punkte;“

1.6. pakeisti 7.2.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.2.5. nepripažįstant su Komisija nesuderintų, Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos apraše, patvirtintame Komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Investicijų aprašas) nustatyta tvarka ir investicijų į tinklo elementus, viršijančių Modeliu suskaičiuotą jų vertę lėšų sumos;“

1.7. pakeisti 7.3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.3.2. protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos normą, nustatomą vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2015 m. d. nutarimu Nr. O3- „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos tvirtinimo“ (toliau – Investicijų grąžos normos nustatymo metodika), pagal formulę:

 

ROIi=r×RABi                                                                                                                                     (2)

 

čia:

ROIi – investicijų grąža, priskirtina paslaugai, EUR;

i – reguliuojamų kainų paslauga;

r – protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma, proc.;

RABi – i-tajai paslaugai priskirtino reguliuojamo turto vertė, EUR.“

1.8. pripažinti netekusiais galios 7.3.2.1–7.3.2.3.4.3 papunkčius.

1.9. papildyti nauju 7.3.3 papunkčiu:

7.3.3. Elektros energetikos įmonių strategiškai svarbioms investicijoms, padedančioms siekti nacionalinės ir Europos Sąjungos energetikos politikos tikslų, pagal Metodikos 7.3.2 papunktį nustatyta investicijų grąžos norma Komisijos sprendimu gali būti padidinama;“

1.10. pakeisti 8.1 papunktį ir jį išdėstyt taip:

8.1. remonto, priežiūros, eksploatavimo kaštų, personalo kaštų (išskyrus darbo užmokesčio kaštus), administracinių kaštų, rinkodaros ir pardavimo kaštų, kitų paskirstomų kaštų atveju atsižvelgiama į:“

1.11. pakeisti 8.1.1 papunktį ir jį išdėstyt taip:

8.1.1. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų Komisijos nustatytą šių kaštų metinę apimtį arba faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį, įvertinus prognozuojamą vidutinio metinio vartotojų kainų indekso (VKI) pokytį, pakoreguotą efektyvumo rodikliu, kuris yra lygus 1 proc.. Jeigu Įmonė per praėjusį reguliavimo periodą veikė efektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų faktinė pagrįsta OPEX apimtis (remonto, priežiūros, eksploatavimo kaštų, personalo kaštų (išskyrus darbo užmokesčio kaštus), administracinių kaštų, rinkodaros ir pardavimo kaštų, kitų paskirstomų kaštų dalyje) buvo mažesnė už Komisijos nustatytą, – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį. Jeigu Įmonė per praėjusį reguliavimo periodą veikė neefektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų OPEX buvo didesnė už Komisijos nustatytą – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį;“

1.12. papildyti nauju 8.1.11 papunkčiu:

8.1.11. Įmonėms, kurioms Komisija yra atlikusi reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimą, naujo reguliavimo periodo pagrįstų metinių OPEX kaštų (išskyrus darbo užmokesčio kaštus) dydis nustatomas:

8.1.11.1. Komisijos atlikto paskutinių reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimo metų pagrįstą šių kaštų dydį, pakoreguojant prognozuojamu vidutinio metinio vartotojų kainų indekso (VKI) pokyčiu;

8.1.11.2. įvertinus efektyvumo rodiklį, pagal atitinkamais metais galiojusią Komisijos patvirtintą Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką;

8.1.11.3. įvertinus Apraše nustatytą reguliuojamai veiklai vykdyti būtinųjų leistinų sąnaudų procentą;“

1.13. papildyti nauju 8.1.3 papunkčiu:

8.1.3. Ekonomiškai pagrįstas metinis remonto, priežiūros, eksploatavimo kaštų, personalo kaštų (išskyrus darbo užmokesčio kaštus), administracinių kaštų, rinkodaros ir pardavimo kaštų, kitų paskirstomų kaštų dydis pirmiems reguliavimo periodo metams, išskyrus Metodikos 8.1.11 punkto atveju, yra apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 

OPEXt(be DU) = OPEXt-2(be DU) × (  + 1) × (  + 1)                                                          (3)

 

 

čia:

OPEXt (be DU) – remonto, priežiūros, eksploatavimo kaštai, personalo kaštai  (išskyrus darbo užmokesčio kaštus), administraciniai kaštai, rinkodaros ir pardavimo kaštai,  kiti paskirstomi kaštai metais t (pirmaisiais reguliavimo metais);

OPEXt-2 (be DU) – remonto, priežiūros, eksploatavimo kaštai, personalo kaštai (išskyrus darbo užmokesčio kaštus), administraciniai kaštai, rinkodaros ir pardavimo kaštai,  kiti paskirstomi kaštai metais t-2;

it – vidutinio metinio vartotojų kainų indekso (VKI) pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos duomenis. Nesant Finansų ministerijos duomenų, nustatoma pagal Lietuvos banko duomenis;

it-1  –  vidutinio metinio vartotojų kainų indekso (VKI) pokytis metais t-1 lyginant su atitinkamu indeksu metais t-2, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos duomenis. Nesant Finansų ministerijos duomenų, nustatoma pagal Lietuvos banko duomenis;

e – efektyvumo koeficientas, %;“

1.14. papildyti nauju 8.1.4 papunkčiu:

8.1.4. Visais kitais metais, einančiais po pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų, šių kaštų apimtis kiekvieniems metams nustatoma įvertinus Finansų ministerijos prognozuojamos metinės infliacijos dydį ir efektyvumo rodiklį, kuris yra lygus 1 proc.“

1.15. pakeisti 8.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.2. darbo užmokesčio kaštų atveju atsižvelgiama į:“

1.16. pakeisti 8.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.2.1.  praėjusio reguliavimo  periodo priešpaskutinių metų  Komisijos nustatytą šių kaštų metinę apimtį arba faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį, įvertinus Finansų ministerijos prognozuojamą realaus vidutinio darbo užmokesčio pokytį, pakoreguotą efektyvumo  rodikliu, kuris yra lygus  1 proc. Jeigu Įmonė per praėjusį reguliavimo periodą veikė efektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų faktinė pagrįsta  darbo užmokesčio apimtis  buvo mažesnė už Komisijos nustatytą, – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį. Jeigu Įmonė per praėjusį reguliavimo periodą veikė neefektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų  darbo užmokesčio apimtis buvo  didesnė už Komisijos nustatytą  – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį;“

1.17. papildyti nauju 8.2.11. papunkčiu:

 

8.2.11. Įmonėms, kurioms Komisija yra atlikusi reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimą, naujojo reguliavimo periodo pagrįstų metinių darbo užmokesčio kaštų dydis nustatomas:

8.2.11.1. Komisijos atlikto paskutinių reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimo metų pagrįstą šių kaštų dydį, pakoreguojant prognozuojamu vidutinio metinio vartotojų kainų indekso (VKI) arba Finansų ministerijos prognozuojamu realaus vidutinio darbo užmokesčio pokyčiu, pagal atitinkamais metais galiojusią Komisijos patvirtintą Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką;

8.2.11.2. įvertinus efektyvumo rodiklį, pagal atitinkamais metais galiojusią Komisijos patvirtintą Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką;

8.2.11.3. atsižvelgiant į Metodikos 8.2.2 punkto nuostatas;“

1.18. pakeisti 8.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.2.2. gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų kitų energetikos įmonių lyginamosios analizės darbo užmokesčio duomenis. Komisija, nustatydama darbo užmokesčio kaštų dydį, gali atsižvelgti į konkrečios įmonės veiklos specifiką bei veiklos organizavimo būdą, leidžiantį sumažinti metinę darbo užmokesčio apimtį, vertinant kompleksiškai;“

1.19. papildyti nauju 8.2.5 papunkčiu:

8.2.5. Ekonomiškai pagrįstas darbo užmokesčio kaštų dydis, išskyrus Metodikos 8.2.11 punkto atveju, pirmiems reguliavimo periodo metams yra apskaičiuojamas pagal formulę:

 

OPEXt(DU) = OPEXt-2(DU) × (  + 1) × (  + 1)                                                      (4)

 

 

čia:

OPEXt(DU) – darbo užmokesčio kaštai metais t (pirmais reguliavimo metais);

OPEXt-2(DU) – darbo užmokesčio kaštai metais t-2;

ΔDUt – prognozuojamas realus vidutinis darbo užmokesčio pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, %. Jis nustatomas pagal  Finansų ministerijos duomenis;

ΔDUt-1 – prognozuojamas realus vidutinis darbo užmokesčio pokytis  metais t-1 lyginant su atitinkamu indeksu metais t-2, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos duomenis;

e – efektyvumo koeficientas, %;“

1.20. papildyti nauju 8.2.6 papunkčiu:

8.2.6. Visais kitais metais, einančiais po pirmųjų naujo reguliavimo periodo metų, šių kaštų apimtis kiekvieniems metams nustatoma įvertinus Finansų ministerijos skelbiamą darbo užmokesčio pokytį ir efektyvumo rodiklį, kuris yra lygus 1 proc.“

1.21. pripažinti netekusiais galios 8.3–8.5.2 papunkčius:

1.22. pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Jeigu dėl Įmonės veiklos efektyvumo, t. y. dėl OPEX suefektyvinimo vykdant reguliuojamą veiklą reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – pasibaigus reguliavimo periodui investicijų grąža, įvertinus taikytinų koregavimo koeficientų įtaką, yra didesnė, palyginti su nustatyta atitinkamų metų investicijų grąža, šios veiklos, atitinkamų metų, leistina investicijų grąža didinama investicijų grąžos ribą, dėl veiklos efektyvumo, kurį Įmonė įrodė Komisijai, viršijančia suma, kuri apskaičiuojama pagal formulę:

 

G1,i = OPEXnustatytas,i – OPEXfaktinis,i                                                                                                    (5)

 

čia:

G1,i – suma, kuria didinama i-tosios paslaugos investicijų grąžos riba , EUR;

OPEXnustatytas,i – nustatyta OPEX apimtis per pirmus dvejus reguliavimo periodo metus ir (arba) per visą reguliavimo periodą, priskirtina i-tajai paslaugai, EUR;

OPEXfaktinis,i – faktinė OPEX apimtis per pirmus dvejus reguliavimo periodo metus ir (arba) per visą reguliavimo periodą, priskirtina i-tajai paslaugai, EUR.“

1.23. pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Jei dėl Įmonės veiklos efektyvumo, t. y. dėl OPEX suefektyvinimo priėmus verslo sprendimus dėl Įmonės reorganizacijos ir kitus sprendimus, kurie tiesiogiai nesusiję su Įmonės vykdoma reguliuojama veikla, reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – pasibaigus reguliavimo periodui investicijų grąža, įvertinus taikytinų koregavimo koeficientų įtaką viršija Komisijos nustatytą atitinkamos veiklos investicijų grąžą šios veiklos atitinkamų metų leistina investicijų grąža didinama 50 proc. investicijų grąžos ribą dėl veiklos efektyvumo, kurį Įmonė įrodė Komisijai, viršijančia suma, apskaičiuojama pagal formulę:

 

G2,i = (OPEXnustatytas,i – OPEXfaktinis,i )/2                                                                                               (6)

 

čia:

G2,i – suma, kuria didinama leistina investicijų grąža i-tajai paslaugai, EUR;

OPEXnustatytas,i – nustatyta OPEX apimtis per pirmus dvejus reguliavimo periodo metus ir (arba) per visą reguliavimo periodą, priskirtina i-tajai paslaugai, EUR;

OPEXfaktinis,i – faktinė OPEX apimtis per pirmus dvejus reguliavimo periodo metus ir (arba) per visą reguliavimo periodą, priskirtina i-tajai paslaugai, EUR.

Kitiems metams ir (arba) nustatant kainų viršutines ribas kito reguliavimo periodo antriesiems metams, leistinų pajamų riba i-tajai paslaugai mažinama 50 proc. investicijų grąžos ribą dėl veiklos efektyvumo viršijančia suma.“

1.24. papildyti nauju 141 punktu:

141. OPEX taikomas skatinamasis mechanizmas, t. y. OPEX per reguliavimo periodą ir naujam reguliavimo periodui nėra didinamas ar mažinamas kitais nei Metodikoje įtvirtintais atvejais.“

1.25. papildyti nauju 142 punktu:

142. Įmonių veiklos efektyvinimu nėra laikoma:

142.1. konkretūs sutaupymai, dėl kurių pablogėja Įmonių teikiamų paslaugų kokybė ir patikimumas;

142.2. sutaupymai, sąlygoti neįgyvendintų remonto darbų, neprireikusių nusimatytų paslaugų, nepagrįstai didelių sąnaudų prognozių, išskyrus atvejus, kai dėl Įmonių priimtų konkrečių verslo sprendimų, remonto darbai ar nusimatytos paslaugos buvo įgyvendintos mažesnėmis sąnaudomis;

142.3. rinkos sąlygoti mažesni, nei buvo tikėtasi, viešųjų pirkimų rezultatai.“

1.26. pakeisti 15.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

15.1. 1 proc., jei praėjusių vienerių metų persiuntimo patikimumo rodiklis, kuriam nustatytas minimalus lygis, pablogėjo ar pagerėjo nuo 5 iki 10 proc., palyginti su minimaliu lygiu;“

1.27. pakeisti 15.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

15.2. 2 proc., jei praėjusių vienerių metų persiuntimo patikimumo rodiklis, kuriam nustatytas minimalus lygis, pablogėjo ar pagerėjo daugiau nei 10 proc., palyginti su minimaliu lygiu.“

1.28. pakeisti 20.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

20.2.1. įmonių, besiverčiančių skirstymo veikla, kurių veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius mažesnis nei 100 tūkstančių atveju apskaičiuotą pagal (7) formulę licencijuojamai veiklai naudojamo turto vertę, ir duomenis šiam turtui apskaičiuoti, pateikiamus pagal Metodikos 2 priedą:

 

(7)

 

čia:

RABt– paslaugos teikėjo licencijuojamai veiklai naudojamo turto vertė t metų pradžiai, EUR;

RABt-1 – paslaugos teikėjo licencijuojamai veiklai naudojamo turto vertė t-1 metų pradžiai, EUR. Pirmaisiais reguliavimo periodo metais, kurių pradiniam pajamų lygiui apskaičiuoti bus naudojama paslaugos teikėjo naudojamo turto vertė lygi ilgalaikio turto neperkainotai grynajai buhalterinei vertei 2001 m. gruodžio 31 d., įvertinant investicijas (į eksploataciją įvestą turtą), turto nusidėvėjimą, nurašymus ir pardavimus laikotarpiu tarp šios datos ir metų t-2 pabaigos;

It-1 – paslaugos teikėjo investicijos (eksploatuojamas turtas) į ilgalaikį turtą metais t-1, EUR;

Nt-1 – paslaugos teikėjo turto nusidėvėjimo kaštai metais t-1, EUR;

Rt-1 – paslaugos teikėjo nurašytas ir parduotas turtas, įskaitant Metodikos 7.2.4 ir 7.2.5 punktuose nurodomą turtą, metais t-1, EUR;“

1.29. pakeisti 20.3.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

20.3.2.1. investicijų grąžos norma nustatoma vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika“ 

1.30. pripažinti netekusiais galios 20.3.2.1.1–20.3.2.4.4.3 papunkčius.

1.31. pakeisti 21.1 papunktį ir jį išdėstyt taip:

21.1. remonto, priežiūros, eksploatavimo kaštų, personalo kaštų (išskyrus darbo užmokesčio kaštus), administracinių kaštų, rinkodaros ir pardavimo kaštų, kitų paskirstomų kaštų atveju atsižvelgiama į:“

1.32. pakeisti 21.1.1 papunktį ir jį išdėstyt taip:

21.1.1. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų Komisijos nustatytą šių kaštų metinę apimtį arba faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį, įvertinus prognozuojamą vidutinio metinio vartotojų kainų indekso (VKI) pokytį, pakoreguotą efektyvumo rodikliu, kuris yra lygus 1 proc.. Jeigu Įmonė per praėjusį reguliavimo periodą veikė efektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų faktinė pagrįsta OPEX apimtis (remonto, priežiūros, eksploatavimo kaštų, personalo kaštų (išskyrus darbo užmokesčio kaštus), administracinių kaštų, rinkodaros ir pardavimo kaštų, kitų paskirstomų kaštų dalyje) buvo mažesnė už Komisijos nustatytą, – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį. Jeigu Įmonė per praėjusį reguliavimo periodą veikė neefektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų OPEX buvo didesnė už Komisijos nustatytą , – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį;“

1.33. papildyti nauju 21.1.11 papunkčiu:

21.1.11. Įmonėms, kurioms Komisija yra atlikusi reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimą, naujojo reguliavimo periodo pagrįstų metinių OPEX kaštų (išskyrus darbo užmokesčio kaštus) dydis nustatomas:

21.1.11.1. Komisijos atlikto paskutinių reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimo metų pagrįstą šių kaštų dydį, pakoreguojant prognozuojamu vidutinio metinio vartotojų kainų indekso (VKI) pokyčiu;

21.1.11.2. įvertinus efektyvumo rodiklį, pagal atitinkamais metais galiojusią Komisijos patvirtintą Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką;

21.1.11.3. įvertinus Apraše nustatytą reguliuojamai veiklai vykdyti būtinųjų leistinų sąnaudų procentą;“

1.34. papildyti nauju 21.1.3 papunkčiu:

21.1.3. Ekonomiškai pagrįstas metinis remonto, priežiūros, eksploatavimo kaštų, personalo kaštų (išskyrus darbo užmokesčio kaštus), administracinių kaštų, rinkodaros ir pardavimo kaštų, kitų paskirstomų kaštų dydis pirmiems reguliavimo periodo metams, išskyrus Metodikos 21.1.11 papunkčio atveju, yra apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 

OPEXt(be DU) = OPEXt-2(be DU) × ( + 1) × ( + 1)                                                            (101)

 

 

čia:

OPEXt (be DU) – remonto, priežiūros, eksploatavimo kaštai, personalo kaštai  (išskyrus darbo užmokesčio kaštus), administraciniai kaštai, rinkodaros ir pardavimo kaštai,  kiti paskirstomi kaštai metais t (pirmaisiais reguliavimo metais);

OPEXt-2 (be DU) – remonto, priežiūros, eksploatavimo kaštai, personalo kaštai (išskyrus darbo užmokesčio kaštus), administraciniai kaštai, rinkodaros ir pardavimo kaštai, kiti paskirstomi kaštai metais t-2;

it – vidutinio metinio vartotojų kainų indekso (VKI) pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos duomenis. Nesant Finansų ministerijos duomenų, nustatoma pagal Lietuvos banko duomenis;

it-1 – vidutinio metinio vartotojų kainų indekso (VKI) pokytis metais t-1 lyginant su atitinkamu indeksu metais t-2, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos duomenis. Nesant Finansų ministerijos duomenų, nustatoma pagal Lietuvos banko duomenis;

e – efektyvumo koeficientas, %;“

1.35. papildyti nauju 21.1.4 papunkčiu:

21.1.4. Visais kitais metais, einančiais po pirmųjų naujo reguliavimo periodo metų, šių kaštų apimtis kiekvieniems metams nustatoma įvertinus Finansų ministerijos prognozuojamos metinės infliacijos dydį ir efektyvumo rodiklį, kuris yra lygus 1 proc.“

1.36. pakeisti 21.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

21.2. darbo užmokesčio kaštų atveju atsižvelgiama į:“

1.37. pakeisti 21.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

21.2.1.  praėjusio reguliavimo  periodo priešpaskutinių metų  Komisijos nustatytą šių kaštų metinę apimtį arba faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį, įvertinus Finansų ministerijos prognozuojamą realaus vidutinio darbo užmokesčio pokytį, pakoreguotą efektyvumo  rodikliu, kuris yra lygus  1 proc.. Jeigu Įmonė per praėjusį reguliavimo periodą veikė efektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų faktinė pagrįsta  darbo užmokesčio apimtis  buvo mažesnė už Komisijos nustatytą, – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį. Jeigu Įmonė per praėjusį reguliavimo periodą veikė neefektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų darbo užmokesčio apimtis buvo  didesnė už Komisijos nustatytą , – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį;“

1.38. papildyti nauju 21.2.11 papunkčiu:

21.2.11. Įmonėms, kurioms Komisija yra atlikusi reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimą, naujojo reguliavimo periodo pagrįstų metinių darbo užmokesčio kaštų dydis nustatomas:

21.2.11.1. Komisijos atlikto paskutinių reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimo metų pagrįstą šių kaštų dydį, pakoreguojant prognozuojamu vidutinio metinio vartotojų kainų indekso (VKI) arba Finansų ministerijos prognozuojamą realaus vidutinio darbo užmokesčio pokyčiu, pagal atitinkamais metais galiojusią Komisijos patvirtintą Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką;

21.2.11.2. įvertinus efektyvumo rodiklį, pagal atitinkamais metais galiojusią Komisijos patvirtintą Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką;

21.2.11.3. atsižvelgiant į Metodikos 21.2.2 papunkčio nuostatas;“

1.39. pakeisti 21.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

21.2.2. gerą praktinį pavyzdį turinčių palyginamų kitų energetikos įmonių lyginamosios analizės darbo užmokesčio duomenis. Komisija, nustatydama darbo užmokesčio kaštų dydį, gali atsižvelgti į konkrečios įmonės veiklos specifiką bei veiklos organizavimo būdą, leidžiantį sumažinti metinę darbo užmokesčio apimtį, vertinant kompleksiškai;“

1.40. papildyti nauju 21.2.5 papunkčiu:

21.2.3. Ekonomiškai pagrįstas darbo užmokesčio kaštų dydis pirmiesiems reguliavimo periodo metams, išskyrus Metodikos 21.2.11 papunkčio atveju, yra apskaičiuojamas pagal formulę:

 

OPEXt(DU) = OPEXt-2(DU) × (  + 1) × (  + 1)                                                      (102)

 

 

čia: 

OPEXt(DU)  – darbo užmokesčio kaštai metais t (pirmais reguliavimo metais);

OPEXt-2(DU) – darbo užmokesčio kaštai metais t-2;

ΔDUt – prognozuojamas realus vidutinis darbo užmokesčio pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, %. Jis nustatomas pagal  Finansų ministerijos duomenis;

ΔDUt-1  – prognozuojamas realus vidutinis darbo užmokesčio pokytis  metais t-1 lyginant su atitinkamu indeksu metais t-2, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos duomenis;

e – efektyvumo koeficientas, %;“

1.41. papildyti nauju 21.2.6 papunkčiu:

21.2.6. Visais kitais metais einančiais po pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų, šių kaštų apimtis kiekvieniems metams nustatoma įvertinus Finansų ministerijos skelbiamą darbo užmokesčio pokytį ir efektyvumo rodiklį, kuris yra lygus 1 proc.“

1.42. pripažinti netekusiais galios 21.3–21.5.2 papunkčius.

1.43. pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Jeigu dėl Įmonės veiklos efektyvumo, t. y. dėl OPEX suefektyvinimo vykdant reguliuojamą veiklą reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – pasibaigus reguliavimo periodui investicijų grąža, įvertinus taikytinų koregavimo koeficientų įtaką, yra didesnė, palyginti su nustatyta atitinkamų metų investicijų grąža šios veiklos atitinkamų metų leistina investicijų grąža didinama investicijų grąžos riba, dėl veiklos efektyvumo, kurį Įmonė įrodė Komisijai, viršijančia suma, apskaičiuojama pagal formulę:

 

G1,i = OPEXnustatytas,i – OPEXfaktinis,i                                                                                                  (11)

 

čia:

G1,i – suma, kuria didinama i-tosios paslaugos investicijų grąžos riba , EUR;

OPEXnustatytas,i – nustatyta OPEX apimtis per pirmus dvejus reguliavimo periodo metus ir (arba) per visą reguliavimo periodą, priskirtina i-tajai paslaugai, EUR;

OPEXfaktinis,i – faktinė OPEX apimtis per pirmus dvejus reguliavimo periodo metus ir (arba) per visą reguliavimo periodą, priskirtina i-tajai paslaugai, EUR.“

1.44. pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

27. Jei dėl Įmonės veiklos efektyvumo, t. y. dėl OPEX suefektyvinimo priėmus verslo sprendimus dėl Įmonės reorganizacijos ir kitus sprendimus, kurie tiesiogiai nesusiję su Įmonės vykdoma reguliuojama veikla, reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – pasibaigus reguliavimo periodui investicijų grąža, įvertinus taikytinų koregavimo koeficientų įtaką viršija Komisijos nustatytą atitinkamos veiklos investicijų grąžą šios veiklos atitinkamų metų leistina investicijų grąža didinama 50 proc. investicijų grąžos ribą dėl veiklos efektyvumo, kurį Įmonė įrodė Komisijai, viršijančia suma, apskaičiuojama pagal formulę:

 

G2,i = (OPEXnustatytas,i – OPEXfaktinis,i )/2                                                                                (12)

 

čia:

G2,i – suma, kuria didinama leistina investicijų grąža i-tajai paslaugai, EUR;

OPEXnustatytas,i – nustatyta OPEX apimtis per pirmus dvejus reguliavimo periodo metus ir (arba) per visą reguliavimo periodą, priskirtina i-tajai paslaugai, EUR;

OPEXfaktinis,i – faktinė OPEX apimtis per pirmus dvejus reguliavimo periodo metus ir (arba) per visą reguliavimo periodą, priskirtina i-tajai paslaugai, EUR.

Kitiems metams ir (arba) nustatant kainų viršutines ribas kito reguliavimo periodo antriesiems metams, leistinų pajamų riba i-tajai paslaugai mažinama 50 proc. investicijų grąžos ribą dėl veiklos efektyvumo viršijančia suma.“

1.45. papildyti nauju 271 punktu:

271. OPEX taikomas skatinamasis mechanizmas, t. y. OPEX per reguliavimo periodą ir naujajam reguliavimo periodui nėra didinamas ar mažinamas kitais nei Metodikoje įtvirtintais atvejais.“

1.46. papildyti nauju 272 punktu:

272. Įmonių veiklos efektyvinimu nėra laikoma:

272.1. konkretūs sutaupymai, dėl kurių pablogėja Įmonių teikiamų paslaugų kokybė ir patikimumas;

272.2. sutaupymai, sąlygoti neįgyvendintų remonto darbų, neprireikusių nusimatytų paslaugų, nepagrįstai didelių sąnaudų prognozių, išskyrus atvejus, kai dėl Įmonių priimtų konkrečių verslo sprendimų, remonto darbai ar nusimatytos paslaugos buvo įgyvendintos mažesnėmis sąnaudomis;

272.3. rinkos sąlygoti mažesni, nei buvo tikėtasi, viešųjų pirkimų rezultatai.“

1.47. pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28. Elektros energijos skirstymo paslaugų leistina investicijų grąža sumažinama ar padidinama atitinkamai už kiekvieną persiuntimo patikimumo rodiklį:

28.1. 1 proc., jei praėjusių vienerių metų persiuntimo patikimumo rodiklis, kuriam nustatytas minimalus lygis, pablogėjo ar pagerėjo nuo 5 iki 10 proc., palyginti su minimaliu lygiu;

28.2. 2 proc., jei praėjusių vienerių metų persiuntimo patikimumo rodiklis, kuriam nustatytas minimalus lygis, pablogėjo ar pagerėjo daugiau nei 10 proc., palyginti su minimaliu lygiu.“

1.48. pakeisti 32.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

32.1.2. apskaičiuojant nekoreguotas leidžiamas pajamas kiekvieniems reguliavimo periodo metams, Komisijos sprendimu nustatoma tiesinė progresija tarp  konkrečių reguliavimo periodo metų, ne ilgesnių už tikslinius metus, leidžiamų pajamų lygio ir esamų leidžiamų pajamų lygio;“

1.49. pakeisti 32.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

32.2. Modelis apskaičiuoja leidžiamas pajamas esamam turtui, nevertinant per naują reguliavimo periodą planuojamų naujų tikslinių investicijų ir investicijų į neoptimizuotino turto atstatymą. Naujos tikslinės investicijos gali apimti naujas tarpsistemines jungtis, investicijas, būtinas užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą, ar investicijas, būtinas pagal naujus reguliavimo reikalavimus. Šios investicijos privalo būti suderintos su Komisija pagal Investicijų aprašą. LRAIC modeliu optimizuotino turto, kuris buvo įvertintas atstatomaisiais kaštais, rekonstrukcija, modernizacija ar atstatymas negali būti įtraukiami kaip investicijos, nes šis turtas įvertintas optimizuojant tinklą Modelyje;“

1.50. pripažinti netekusiu galios 32.3 papunktį.

1.51. pripažinti netekusiu galios 33.3 papunktį.

1.52. pakeisti 33.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

33.5. dėl faktinių Įmonės gautų pajamų susijusių su reguliuojamų perdavimo ir skirstymo paslaugų ir (ar) produktų teikimu, kuriems teikti naudojami ar nenaudojami reguliuojamos veiklos ištekliai dydžio neatitikties prognozuotam dydžiui;“

1.53. pakeisti 33.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

33.7. kaštų elektros energijos sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose ir savoms reikmėms padengti dydžio skirtumo, nulemto neatitikties tarp faktinės ir prognozuotos elektros energijos kainos bei kiekio, jeigu Įmonė pagrindė šio kiekio ir kainos pokytį objektyviais nuo Įmonės nepriklausančiais veiksniais;“

1.54. papildyti nauju 33.8 papunkčiu:

33.8. dėl faktinių Įmonės gautų pajamų iš naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugos;“

1.55. papildyti nauju 33.9 papunkčiu:

33.9. dėl nurašomo, perleidžiamo, išimamo iš eksploatacijos, bet į Modelį įtraukto neoptimizuotino turto, kaštų prognozės ir fakto neatitikties;“

1.56. papildyti nauju 33.10 papunkčiu:

33.10. dėl naujų, tikslinių, suderintų su Komisija, investicijų, būtinų šalies poreikiams, įskaitant naujas tarpsistemines jungtis, investicijas, būtinas užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą, ar investicijas, būtinas pagal naujus reguliavimo reikalavimus, kaštų prognozės ir fakto neatitikties;“

1.57. papildyti nauju 33.11 papunkčiu:

33.11. dėl nepagrįstai panaudotų investicijų, dotacijomis, subsidijomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, elektros energijos vartotojų ir gamintojų lėšomis finansuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudų ir investicijų grąžos prognozės ir fakto neatitikties;“

1.58. papildyti nauju 33.12 papunkčiu:

33.12. dėl naujų, tikslinių, suderintų su Komisija, investicijų, būtinų šalies poreikiams, įskaitant naujas tarpsistemines jungtis, investicijas, būtinas užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą, ar investicijas, būtinas pagal naujus reguliavimo reikalavimus, nurašomo, perleidžiamo, išimamo iš eksploatacijos, bet į Modelį įtraukto neoptimizuotino turto, nepagrįstai panaudotų investicijų, dotacijomis, subsidijomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, elektros energijos vartotojų ir gamintojų lėšomis finansuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudų ir investicijų grąžos pasikeitimų, apskaičiuojamų kaip reguliavimo periodui nustatyto tokio turto kaštų ir nuo tokio turto likutinės vertės einamųjų metų pabaigai kaštų skirtumas;“

1.59. papildyti nauju 33.13 papunkčiu:

33.13. dėl prognozuotų ir faktinių pajamų iš elektros energijos tarptautinio tranzito ir įėjimo į Lietuvos Respublikos elektros energijos rinką neatitikties;“

1.60. papildyti nauju 33.14 papunkčiu:

33.14. dėl skirtumo tarp prognozuoto ir faktinio PSO nacionalinės balansavimo funkcijos veiklos rezultato;“

1.61. papildyti nauju 33.15 papunkčiu:

33.15. dėl OPEX koregavimo Finansų ministerijos prognozuojamos infliacijos ir vidutinio darbo užmokesčio pokyčio bei nustatyto efektyvumo koeficiento dydžiu. Darbo užmokesčio atveju koregavimo indeksas yra nominalus vidutinio darbo užmokesčio pokytis, kitų OPEX kaštų atveju suderintas vartotojų kainų indeksas;“

1.62. papildyti nauju 33.16 papunkčiu:

33.16 dėl OPEX koregavimo dėl skirtumo tarp faktinės ir prognozuotos infliacijos ir vidutinio darbo užmokesčio pokyčio;“

1.63. buvusį 33.8 papunktį laikyti atitinkamai 33.17 papunkčiu.

1.64. pakeisti 35.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

35.1. metinių Kapitalo kaštų, kurie apskaičiuojami Metodikos 7 punkte nustatyta tvarka;“

1.65. pakeisti 35.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

35.2. metinio OPEX, kuris apskaičiuojamas Metodikos 8 punkte nustatyta tvarka įvertinus planinį infliacijos dydį.“

1.66. pakeisti 36 punktą ir jį išdėstyti taip:

36. Pirmiausia Modelis apskaičiuoja bendras PSO leidžiamas t metų nekoreguotas pajamas. Bendros PSO leidžiamos pajamos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

(13)

 

čia:

LRAICTSO,t – PSO nekoreguotos t metų leidžiamos pajamos;

PTSO,0 – PSO leidžiamos pajamos metų, einančių prieš pirmus reguliavimo periodo metus;

LRAICTSO,m – PSO bendros leidžiamos paskutinių nustatomo reguliavimo periodo metų pajamos;

T – konkrečių Komisijos sprendimu nustatytų reguliavimo periodo metų eilės Nr.;

t – reguliavimo periodo metų eilės numeris, kuriam skaičiuojamos nekoreguotos leidžiamos pajamos.“

1.67. pakeisti 37 punktą ir jį išdėstyti taip:

37. Nekoreguotos PSO leistinos pajamos apskaičiuojamos naudojant Modelį, kuris sumodeliuoja tinklą, atsižvelgiant į būsimą elektros energijos paklausą su elektros energijos tranzitu. Apskaičiuojant PSO leidžiamas pajamas už elektros energijos perdavimo paslaugą šalies poreikiui, iš nekoreguotų leidžiamų PSO pajamų atimamos numatomos pajamos iš elektros energijos tarptautinio tranzito ir įėjimo į Lietuvos Respublikos elektros energijos rinką;“

1.68. pakeisti 38 punktą ir jį išdėstyti taip:

38. PSO leidžiamos pajamos už perdavimo paslaugą šalies poreikiui apskaičiuojamos pagal formulę:

 

LRAIC110, t = LRAICTSO, t ITTSO, t                                                                                                     (14)

 

čia:

LRAIC110, t – nekoreguotos t metų PSO leidžiamos pajamos už elektros energijos perdavimą šalies poreikiui;

LRAICTSO, t – nekoreguotos Modeliu apskaičiuotos t metų PSO leidžiamos pajamos;

ITTSO, t – planuojamos elektros energijos tarptautinio tranzito pajamos t metais;“

1.69. pakeisti 39 punktą ir jį išdėstyti taip:

39. Galutinės PSO t metų leidžiamos pajamos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

P110, t=LRAIC110, t+NI110, t-NT110, t+BCTSO110, tITC110, t-NJL110, t-2+Ssr110, t+Sn110, t-FI110, t

- OI110, t-PE110, t+ NMSTSO,t                                                                                                             (15)

 

čia:

P110, t – galutinės t metų PSO leidžiamos pajamos;

LRAIC110, t – nekoreguotos t metų PSO leidžiamos pajamos už elektros energijos perdavimą vidaus poreikiams;

NI110, t – metiniai naujų, tikslinių, suderintų su Komisija, investicijų, būtinų šalies poreikiams, įskaitant naujas tarpsistemines jungtis, investicijas, būtinas užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą, ar investicijas, būtinas pagal naujus reguliavimo reikalavimus, PSO t metų kaštai apskaičiuojami, nuo tokio turto likutinės vertės t metų pradžiai, EUR;

NT110, t – nurašomo, perleidžiamo, išimamo iš eksploatacijos, bet į Modelį įtraukto neoptimizuotino turto, t metų kaštai, apskaičiuojami, nuo tokio turto likutinės vertės t metų pradžiai, EUR;

BCTSO110, t – PSO t metų planuojami perdavimo paslaugos, šalies poreikiui, mokesčių kaštai, EUR;

ITC110, t – skirtumas tarp gautų pajamų ir patiriamų kaštų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių (angl. Inter-TSO Compensation (ITC) mechanizmą, t metais, EUR;

NJL110, t – pajamos gautos už naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugą t-2 metais, EUR;

Ssr110, t – planuojami t metų PSO elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms padengti;

Sn110, t – planuojami t metų PSO elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijos sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose padengti;

FI110, t – nepagrįstai panaudotų investicijų, dotacijomis, subsidijomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, elektros energijos vartotojų ir gamintojų lėšomis finansuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos ir investicijų grąža apskaičiuota nuo tokio turto likutinės vertės t metų pradžiai, EUR;

OI110, t – kitos Įmonės gautos pajamos susijusios su reguliuojamų perdavimo paslaugų ir (ar) produktų teikimu, kuriems teikti naudojami ar nenaudojami reguliuojamos veiklos ištekliai, EUR;

PE110, t – Komisijos apskaičiuotas leistinos protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos viršijimas, EUR.“

NMSTSO,t  – prognozuojamas PSO nacionalinės balansavimo funkcijos veiklos rezultatas t metais, EUR;

1.70. pakeisti 42 punktą ir jį išdėstyti taip:

42. Elektros energijos perdavimo aukštos įtampos tinklais paslaugos kainos viršutinė riba visam reguliavimo periodui apskaičiuojama galutines pirmiems reguliavimo periodo metams PSO leidžiamas pajamas padalijus iš planuojamo perduoti elektros energijos kiekio šalies poreikiams. Paslaugos kainos viršutinė riba per reguliavimo periodą koreguojama indeksacijos, kiekio poveikio ir korekcijos koeficientais bei Metodikos 33 punkte nurodytomis korekcijomis.“

1.71. pakeisti 43 punktą ir jį išdėstyti taip:

43. Viršutinė kainos riba koreguojama dėl faktinės ir Modeliu planuotos infliacijos neatitikties, faktiškai perduoto ir prognozuoto kiekio neatitikties, Metodikos 33 punkte numatytų koregavimų bei faktinių PSO gautų pajamų bei pajamų, kurias buvo leista PSO gauti perduodant elektros energiją šalies poreikiams. Faktiniai dydžiai įvertinami t metais už t-2 periodą.“

1.72. pakeisti 45 punktą ir jį išdėstyti taip:

45. Perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos indeksavimo koeficientas apskaičiuojamas lyginant t-2 reguliavimo metams planuotą ir t-2 metų faktinę infliaciją OPEX (išskyrus darbo užmokesčio kaštus) kaštų atveju bei vidutinį darbo užmokesčio pokytį – darbo užmokesčio atveju. Šios korekcijos tikslas − leisti kainos viršutines ribas koreguoti dėl faktinio infliacijos bei vidutinio darbo užmokesčio pokyčio lygio pasikeitimo.“

1.73. pakeisti 46 punktą ir jį išdėstyti taip:

46. Infliacija arba vidutinis darbo užmokesčio pokytis taikomas tik OPEX, kai žinoma t-2 metų faktinė infliacija arba vidutinio darbo užmokesčio pokytis.“

1.74. papildyti nauju 471 punktu:

471. Elektros energijos kiekio poveikio koeficientas t metais apskaičiuojamas pagal formulę:

 

(191)

 

čia:

EK110, t - elektros energijos kiekio poveikio koeficientas t metais;

EK110, t-2 - elektros energijos kiekio poveikio koeficientas t-2 metais;

E110, t-2 – faktiškai t-2 paskirstytas energijos kiekis;

E110, t – planuojamas paskirstyti energijos kiekis.“

1.75. pakeisti 48 punktą ir jį išdėstyti taip:

48. Perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinė riba, taikant indeksavimo ir kiekio poveikio koeficientus , apskaičiuojama pagal formulę:

 

T110, t=(P110, t×IK110,t×EK110, t)/E110, t                                                                                                 (20)

 

čia:

T110,t –  perdavimo paslaugos t metų kainos viršutinė riba, EUR/kWh;

P110,t – galutinės t metų PSO leidžiamos pajamos, EUR;

IK110,t t metų indeksavimo koeficientas;

EK110, tt metų kiekio poveikio koeficientas;

E110,t – planuojamas t metais perduoti elektros energijos kiekis šalies poreikiams, kWh.“

1.76. pakeisti 52 punktą ir jį išdėstyti taip:

52. Pirmaisiais reguliavimo periodo metais indeksavimo ir kiekio poveikio koeficientai lygūs vienetui, o korekcijos koeficientai – nuliui. Kitiems reguliavimo periodo metams koregavimo koeficientai skaičiuojami pagal patikslintus (faktinius) esamųjų metų duomenis.“

1.77. pripažinti netekusiais galios III skyriaus ketvirtą skirsnį.

1.78. pakeisti 65.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

65.1. metinių Kapitalo kaštų, kurie apskaičiuojami Metodikos 7 punkte nustatyta tvarka;“

1.79. pakeisti 67 punktą ir jį išdėstyti taip:

67. Galutinės STO leidžiamos pajamos ŽĮ ir VĮ tinkluose apskaičiuojamos:

67.1. ŽĮ tinkle pagal formulę:

 

P04, t= LRAIC04, t+NI04, t-NT04, t+BC04, t+Ssr04, t+Sn04, t-FI04, t-OI04, t-PE04, t                                    (36)

 

čia:

P04, t – galutinės t metų STO leidžiamos pajamos ŽĮ tinkle;

LRAIC04, t – nekoreguotos t metų STO leidžiamos pajamos ŽĮ tinkle už elektros energijos paskirstymą;

NI04, t – metiniai naujų, tikslinių, suderintų su Komisija, investicijų, būtinų šalies poreikiams, įskaitant naujas tarpsistemines jungtis, investicijas, būtinas užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą, ar investicijas, būtinas pagal naujus reguliavimo reikalavimus, t metų investicijų STO ŽĮ tinkle kaštai apskaičiuojami, nuo tokio turto likutinės vertės t metų pradžiai, EUR;

NT04, t – nurašomo, perleidžiamo, išimamo iš eksploatacijos, bet į Modelį įtraukto neoptimizuotino turto, t metų kaštai ŽĮ tinkluose, apskaičiuojami nuo tokio turto likutinės vertės t metų pradžiai, EUR;

BCSTO04, t –  STO t metų planuojami skirstymo ŽĮ tinkle paslaugos, mokesčių kaštai, EUR;

Ssr04, t – planuojami t metų STO elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms ŽĮ tinkle ;

Sn04, t – planuojami t metų STO elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijai, sunaudotai technologiniuose įrenginiuose ŽĮ tinkle ;

FI04, t – nepagrįstai panaudotų investicijų, dotacijomis, subsidijomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, elektros energijos vartotojų ir gamintojų lėšomis finansuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos ir investicijų grąža apskaičiuota nuo tokio turto ŽĮ tinkluose likutinės vertės t metų pradžiai, EUR;

OI04, t – kitos Įmonės gautos pajamos susijusios su reguliuojamų skirstymo paslaugų ir (ar) produktų teikimu, kuriems teikti naudojami ar nenaudojami reguliuojamos veiklos ištekliai, EUR;

PE04, t – Komisijos apskaičiuotas leistinos protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos viršijimas, EUR.“

67.2. VĮ tinkle pagal formulę:

 

P10, t= LRAIC10, t+NI10, t-NT10, t+BC10, t+Ssr10, t+Sn10, t-FI10, t-OI10, t-PE10, t                                    (37)

 

čia:

P10, t – galutinės t metų STO leidžiamos pajamos VĮ tinkle;

LRAIC10, t – nekoreguotos t metų STO leidžiamos pajamos VĮ tinkle už elektros energijos paskirstymą;

NI10, t – metiniai naujų, tikslinių, suderintų su Komisija, investicijų, būtinų šalies poreikiams, įskaitant naujas tarpsistemines jungtis, investicijas, būtinas užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą, ar investicijas, būtinas pagal naujus reguliavimo reikalavimus, t metų investicijų STO VĮ tinkle kaštai apskaičiuojami, nuo tokio turto likutinės vertės t metų pradžiai, EUR;

NT10, t – nurašomo, perleidžiamo, išimamo iš eksploatacijos, bet į Modelį įtraukto neoptimizuotino turto, t metų kaštai VĮ tinkluose, apskaičiuojami nuo tokio turto likutinės vertės t metų pradžiai, EUR;

BC10, t –  STO t metų planuojami skirstymo VĮ tinkle paslaugos, mokesčių kaštai, EUR;

Ssr10, t – planuojami t metų STO elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms VĮ tinkle ;

Sn10, t – planuojami t metų STO elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijai, sunaudotai technologiniuose įrenginiuose VĮ tinkle ;

FI10, t – nepagrįstai panaudotų investicijų, dotacijomis, subsidijomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, elektros energijos vartotojų ir gamintojų lėšomis finansuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos ir investicijų grąža apskaičiuota nuo tokio turto VĮ tinkluose likutinės vertės t metų pradžiai, EUR;

OI10, t – kitos Įmonės gautos pajamos susijusios su reguliuojamų skirstymo paslaugų ir (ar) produktų teikimu, kuriems teikti naudojami ar nenaudojami reguliuojamos veiklos ištekliai, EUR;

PE10, t – Komisijos apskaičiuotas leistinos protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos viršijimas, EUR.“

1.80. pakeisti 72 punktą ir jį išdėstyti taip:

72. Elektros energijos skirstymo paslaugos žemos įtampos ir vidutinės įtampos tinklais kainos viršutinė riba visam reguliavimo periodui apskaičiuojama galutines pirmiesiems reguliavimo periodo metams STO žemos įtampos ir vidutinės įtampos tinkluose leidžiamas pajamas padalijus išplanuojamo paskirstyti atitinkamos įtampos tinklais elektros energijos kiekio. Paslaugų kainos viršutinė riba per reguliavimo periodą koreguojama indeksacijos, kiekio poveikio ir korekcijos koeficientais bei Metodikos 33 punkte nurodytomis korekcijomis.“

1.81. pakeisti 73 punktą ir jį išdėstyti taip:

73. Viršutinė kainos riba koreguojama dėl faktinės ir Modeliu planuotos infliacijos neatitikties, faktiškai paskirstyto ir prognozuoto paskirstyti kiekio neatitikties, Metodikos 33 punkte numatytų koregavimų bei faktinių STO atitinkamos įtampos tinkle gautų pajamų bei pajamų, kurias buvo leista gauti už elektros energijos skirstymą atitinkamos įtampos tinklais. Faktiniai dydžiai įvertinami t metais už t-2 periodą.“

1.82. pakeisti 75 punktą ir jį išdėstyti taip:

75. Skirstymo paslaugos ŽĮ ir VĮ tinklais kainos viršutinės ribos indeksavimo koeficientas apskaičiuojamas lyginant t-2 reguliavimo metams planuotą ir t-2 metų faktinę infliaciją OPEX (išskyrus darbo užmokesčio kaštus) kaštų atveju bei vidutinį darbo užmokesčio pokytį – darbo užmokesčio atveju. Šios korekcijos tikslas – leisti kainos viršutines ribas koreguoti dėl faktinio infliacijos bei vidutinio darbo užmokesčio pokyčio lygio pasikeitimo.“

1.83. pakeisti 76 punktą ir jį išdėstyti taip:

76. Infliacija arba vidutinis darbo užmokesčio pokytis taikomas tik OPEX, kai žinoma t-2 metų faktinė infliacija arba vidutinis darbo užmokesčio pokytis.“

1.84. papildyti nauju 771 punktu:

771. Elektros energijos kiekio poveikio koeficientas t metais apskaičiuojamas pagal formulę:

 

(451)

(452)

 

čia:

EK10, t - elektros energijos kiekio poveikio koeficientas t metais VĮ tinklams;

EK10, t-2 - elektros energijos kiekio poveikio koeficientas t-2 metais VĮ tinklams;

E10, t-2 – faktiškai t-2 paskirstytas energijos kiekis VĮ tinklais;

E10, t – planuojamas paskirstyti energijos kiekis VĮ tinklais;

EK04, t - elektros energijos kiekio poveikio koeficientas t metais ŽĮ tinklams;

EK04, t-2 - elektros energijos kiekio poveikio koeficientas t-2 metais ŽĮ tinklams;

E04, t-2 – faktiškai t-2 paskirstytas energijos kiekis ŽĮ tinklais;

E04, t – planuojamas paskirstyti energijos kiekis ŽĮ tinklais.“

1.85. pakeisti 78 punktą ir jį išdėstyti taip:

78. Skirstymo paslaugos žemos ir vidutinės įtampos tinklais kainos viršutinė riba, taikant indeksavimo ir kiekio poveikio koeficientus ą, apskaičiuojama pagal formulę:

 

T04, t=(P04, t×IK04,t×EK04, t)/E04, t                                                                                                       (46)

T10, t=(P10, t×IK10,t×EK10, t)/E10, t                                                                                                       (47)

 

čia:

T04,t –  skirstymo paslaugos ŽĮ tinklais t metų kainos viršutinė riba, EUR/kWh;

T10,t –  skirstymo paslaugos VĮ tinklais t metų kainos viršutinė riba, EUR/kWh;

P04,t – galutinės t metų STO skirstymo ŽĮ tinklais leidžiamos pajamos, EUR;

P10,t – galutinės t metų STO skirstymo VĮ tinklais leidžiamos pajamos, EUR;

IK04,t t metų indeksavimo koeficientas skirstymo paslaugos ŽĮ tinklais;

IK10,t t metų indeksavimo koeficientas skirstymo paslaugos VĮ tinklais;

EK04, tt metų kiekio poveikio koeficientas skirstymo paslaugos ŽĮ tinklais;

EK10, tt metų kiekio poveikio koeficientas skirstymo paslaugos VĮ tinklais;

E04,t – planuojamas t metais paskirstyti elektros energijos kiekis ŽĮ tinklais, kWh;

E10,t – planuojamas t metais paskirstyti elektros energijos kiekis VĮ tinklais, kWh.“

1.86. pakeisti 82 punktą ir jį išdėstyti taip:

82. Pirmaisiais reguliavimo periodo metais indeksavimo ir kiekio poveikio koeficientai lygūs vienetui, o korekcijos koeficientai – nuliui. Kitiems reguliavimo periodo metams koregavimo koeficientai skaičiuojami pagal patikslintus (faktinius) esamųjų metų duomenis.“

1.87. pripažinti netekusiais galios 91–92 punktus.

1.88. pripažinti netekusiais galios 103.1–103.2 punktus.

1.89. pakeisti 110 punktą ir jį išdėstyti taip:

110. Komisijos motyvuotu sprendimu dalis elektros energijos įsigijimo kaštų, numatytų sutartyse, neįtraukiami, jei jie didesni nei galimi rinkoje, įvertinus objektyvias aplinkybes. Rinkos sąlygomis, susiformavusiomis elektros energijos įsigijimo sąnaudomis laikomos sąnaudos, kurios būtų patirtos elektros energiją įsigyjant elektros energijos biržoje, įskaitant visus mokesčius, kurie yra būtini perkant elektros energiją biržoje.“

1.90. papildyti nauju 1111 punktu:

1111. Prognozuojama elektros energijos įsigijimo kaina nustatoma kaip prognozuojamos įsigyti elektros energijos kiekio ir kainos sandauga, įskaitant balansavimo energijos sąnaudas, kurios negali būti didesnės nei 4 proc. nuo visų elektros energijos įsigijimo sąnaudų.“

1.91. pakeisti 115 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

115. Reguliuojamų paslaugų kainų viršutinėms riboms nustatyti Įmonė iki rugsėjo 1 d. pateikia:“

1.92. pakeisti 115.1.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

115.1.8. aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas detalus pateiktų duomenų pagrindimas ir įrodymai dėl veiklos efektyvumo gautų sutaupymų;“

1.93. papildyti nauju 115.1.10 papunkčiu:

115.1.10. duomenų suvestinę nekoreguotų Modeliu nustatytų pajamų koregavimui ir kainų viršutinių ribų perskaičiavimui (Metodikos 13 priedas).“

1.94. pakeisti 115.2.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

115.2.8. aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas detalus pateiktų duomenų pagrindimas ir įrodymai dėl veiklos efektyvumo gautų sutaupymų;“

1.95. papildyti nauju 115.2.10 papunkčiu:

115.2.10. duomenų suvestinę nekoreguotų Modeliu nustatytų pajamų koregavimui ir kainų viršutinių ribų perskaičiavimui (Metodikos 13 priedas).“

1.96. pakeisti 115.3.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

115.3.5. aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas detalus pateiktų duomenų pagrindimas ir įrodymai dėl veiklos efektyvumo gautų sutaupymų;“

1.97. pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.98. pakeisti 10 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.99. pakeisti 11 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.100. papildyti nauju 13 priedu (pridedama).

2.  Nustatyti, kad:

2.1. šio nutarimo 1 punkte nurodyti Metodikos pakeitimai vertinant faktinius valstybės reguliuojamų elektros energetikos įmonių pateikiamus duomenis reguliuojamų paslaugų kainų viršutinėms riboms nustatyti taikomi už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d.

2.2. vertinant faktinius valstybės reguliuojamų elektros energetikos įmonių duomenis reguliuojamų paslaugų kainų viršutinėms riboms nustatyti, už laikotarpį iki 2016 m. sausio 1 d. taikomos vertinamųjų metų kainų viršutinių ribų nustatymo metu galiojusios Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3-139 „Dėl Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos“ ir Visuomeninių elektros energijos kainų, visuomeninio tiekimo paslaugos kainos ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. O3-199 „Dėl Visuomeninių elektros energijos kainų, visuomeninio tiekimo paslaugos kainos ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos“ nuostatos, nustatančios faktinių valstybės reguliuojamų elektros energetikos įmonių duomenų vertinimą.

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                            Inga Žilienė