LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DOKTORANTŪROS TEISĖS SUTEIKIMO

 

2019 m. vasario 22 d. Nr. V-160

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 54 straipsnio 1 dalimi, Mokslo doktorantūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-149 „Dėl Mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo“, 5 punktu:

1. T v i r t i n u Mokslo ir studijų institucijų, kurioms suteikiama doktorantūros teisė nurodytose mokslo kryptyse, sąrašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. V-1019 „Dėl doktorantūros teisės suteikimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                        Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2019 m. vasario 22 d.

įsakymu Nr. V-160

 

 

MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ, KURIOMS SUTEIKIAMA DOKTORANTŪROS TEISĖ NURODYTOSE MOKSLO KRYPTYSE, SĄRAŠAS

 

 

 

Mokslo sritis

Mokslo kryptis

Mokslo ir studijų institucija (institucijos)

 

1. Gamtos mokslai

 

 

1.1. Matematika

Vilniaus universitetas

1.2. Fizika

1.2.1. Vilniaus universitetas su Valstybiniu mokslinių tyrimų institutu Fizinių ir technologijos mokslų centru

1.2.2. Kauno technologijos universitetas  (dalyvaujant Pietų Danijos universitetui)

1.3. Chemija

1.3.1. Kauno technologijos universitetas

1.3.2. Vilniaus universitetas su Valstybiniu mokslinių tyrimų institutu Fizinių ir technologijos mokslų centru

1.4. Biochemija

1.4.1. Vilniaus universitetas

1.4.2. Vytauto Didžiojo universitetas su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru

1.5. Geologija

Vilniaus universitetas su Gamtos tyrimų centru

1.6. Fizinė   

geografija

Vilniaus universitetas su Klaipėdos universitetu, Gamtos tyrimų centru

1.7. Informatika

1.7.1. Vilniaus universitetas

1.7.2. Kauno technologijos universitetas su Vytauto Didžiojo universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu

1.8. Biologija

(iki 2019 m. vasario  6 d. 

Biomedicinos mokslų  

srities Biologijos

kryptis)

1.8.1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

1.8.2. Vytauto Didžiojo universitetas su Gamtos tyrimų centru, Valstybiniu mokslinių tyrimų institutu Inovatyvios medicinos centru

1.8.3. Vilniaus universitetas

1.8.4. Lietuvos sporto universitetas (dalyvaujant Tartu universitetui (Estija))

1.9.  Biofizika

(iki 2019 m. vasario 6 d.   

Biomedicinos mokslų

srities Biofizikos     

kryptis)

1.9.1. Vilniaus universitetas

1.9.2. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas su Vytauto Didžiojo universitetu

1.10. Ekologija

ir aplinkotyra

(iki 2019 m. vasario 6 d.

Biomedicinos mokslų

srities Ekologijos ir

aplinkotyros kryptis)

1.10.1. Klaipėdos universitetas

1.10.2. Vilniaus universitetas su Gamtos tyrimų centru

1.10.3. Vytauto Didžiojo universitetas su  Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru

1.11. Zoologija

(iki 2019 m. vasario 6 d.

Biomedicinos mokslų

srities Zoologijos

kryptis)

Vilniaus universitetas su Gamtos tyrimų centru

2. Technologijos

mokslai

2.1.  Elektros ir

elektronikos            

inžinerija

2.1.1. Kauno technologijos universitetas

2.1.2. Vilniaus Gedimino technikos universitetas su Valstybiniu mokslinių tyrimų institutu Fizinių ir technologijos mokslų centru

2.2. Statybos inžinerija

2.2.1. Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2.2.2. Kauno technologijos universitetas

2.3. Transporto inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas su Vytauto Didžiojo universitetu, Klaipėdos universitetu, Kauno technologijos universitetu

2.4.  Aplinkos inžinerija

(iki 2012 m. spalio 24       

d. Aplinkos inžinerija     

ir kraštotvarka)

2.4.1. Kauno technologijos universitetas su Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvos energetikos institutu

2.4.2. Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2.5. Chemijos inžinerija

2.5.1. Vilniaus universitetas

2.5.2. Kauno technologijos universitetas

2.6. Energetika ir

termoinžinerija

Kauno technologijos universitetas su Lietuvos energetikos institutu

2.7. Informatikos

inžinerija

2.7.1. Vilniaus universitetas

2.7.2. Kauno technologijos universitetas su

Vilniaus Gedimino technikos universitetu

2.8. Medžiagų inžinerija

2.8.1. Vilniaus universitetas su Valstybiniu mokslinių tyrimų institutu Fizinių ir technologijos mokslų centru

2.8.2. Kauno technologijos universitetas

2.8.3. Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2.9. Mechanikos inžinerija

2.9.1. Kauno technologijos universitetas su Vytauto Didžiojo universitetu

2.9.2. Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2.10. Matavimų inžinerija

Kauno technologijos universitetas

3. Medicinos ir     

sveikatos

mokslai

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Medicina

3.1.1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

3.1.2. Vilniaus universitetas

3.2. Odontologija

3.2.1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

3.2.2. Vilniaus universitetas

3.3. Farmacija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

3.4. Visuomenės        

sveikata

3.4.1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

3.4.2. Vilniaus universitetas

3.5. Slauga

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

1.                       4.Žemės ūkio

2.                          mokslai

4.1. Agronomija

Vytauto Didžiojo universitetas su Lietuvos agrarinių ir miškų  mokslų centru

4.2. Veterinarija

(iki 2012 d. spalio 24 d.

Veterinarinė medicina)

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

4.3. Gyvūnų mokslai

(iki 2019 m. vasario  6 d   

Zootechnika)

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

4.4. Miškotyra

Vytauto Didžiojo universitetas su Lietuvos agrarinių ir miškų  mokslų centru

5. Socialiniai mokslai

5.1. Teisė

5.1.1. Mykolo Romerio universitetas su Vytauto Didžiojo universitetu

5.1.2. Vilniaus universitetas

5.2. Politikos mokslai

5.2.1. Vilniaus universitetas

5.2.2. Vytauto Didžiojo universitetas su  Generolo Jono Žemaičio karo akademija, Kauno technologijos universitetu, Klaipėdos universitetu

5.3. Vadyba 

(iki 2012 m. spalio 24 d.   

Vadyba ir           

administravimas)

5.3.1. Vilniaus universitetas

5.3.2. Vilniaus Gedimino technikos universitetas

5.3.3. „ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“, UAB  (dalyvaujant Aarhus universitetui (Danija), BI Norvegijos verslo mokyklai, Tartu universitetui (Estija))

5.3.4. Kauno technologijos universitetas

5.3.5. Vytauto Didžiojo universitetas su Klaipėdos universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Šiaulių universitetu

5.4. Ekonomika

5.4.1. Vilniaus universitetas

5.4.2. Vilniaus Gedimino technikos universitetas su Lietuvos socialinių tyrimų centru, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutu

5.4.3. Kauno technologijos universitetas su Lietuvos energetikos institutu, Klaipėdos universitetu

5.4.4. Vytauto Didžiojo universitetas su  „ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“, UAB, Mykolo Romerio universitetu, Šiaulių universitetu

5.5. Sociologija

5.5.1. Vilniaus universitetas

5.5.2. Vytauto Didžiojo universitetas su  Lietuvos socialinių tyrimų centru, Kauno technologijos universitetu

5.6. Psichologija

5.6.1. Vilniaus universitetas

5.6.2. Vytauto Didžiojo universitetas su Mykolo Romerio universitetu

5.7. Edukologija

5.7.1. Vytauto Didžiojo universitetas su Klaipėdos universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Vilniaus universitetu

5.7.2. Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sporto universitetas, Šiaulių universitetas

5.8. Komunikacija ir

informacija

(iki 2012 m. spalio 24 d.

Humanitarinių  mokslų

srities kryptis

Komunikacija ir     

informacija)

Vilniaus universitetas

6. Humanitariniai    

mokslai

6.1. Filosofija

6.1.1. Vilniaus universitetas

6.1.2. Vytauto Didžiojo universitetas su Lietuvos kultūros tyrimų institutu, Europos humanitariniu universitetu

6.2. Teologija

Vytauto Didžiojo universitetas

6.3. Menotyra

6.3.1. Kauno technologijos universitetas

6.3.2. Vilniaus Gedimino technikos universitetas su Klaipėdos universitetu

6.3.3. Vilniaus dailės akademija su Lietuvos kultūros tyrimų institutu, Lietuvos muzikos ir teatro akademija

6.3.4. Vytauto Didžiojo universitetas

6.4. Filologija

6.4.1. Vilniaus universitetas su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu

6.4.2. Vytauto Didžiojo universitetas su Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu, Lietuvių kalbos institutu

6.4.3. Vytauto Didžiojo universitetas su Mykolo Romerio universitetu (iki 2019 m. sausio 2 d. į Mykolo Romerio universitetą įstojusių į doktorantūrą asmenų studijų užbaigimui)

6.5. Istorija ir archeologija

(iki 2019 m. vasario 20 d.           

Istorija) 

6.5.1. Vilniaus universitetas su Lietuvos istorijos institutu

6.5.2. Vytauto Didžiojo universitetas su Klaipėdos universitetu

6.6. Etnologija

6.6.1. Vytauto Didžiojo universitetas su Klaipėdos universitetu, Lietuvos istorijos institutu

6.6.2. Vilniaus universitetas su Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu

 

 

_____________________