LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO 2011 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-158 „DĖL ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ VALDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2019 m. gruodžio 12 d. Nr. VE-70

Vilnius

 

 

 

1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“ (su visais pakeitimais).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Lietuvos vyriausioji archyvarė                                                                    Kristina Ramonienė