Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl pasvalio raJono savivaldybės tarybos 2019 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo

 

2019 m. vasario 20 d. Nr. T1-33

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-93 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), 141 ir 142 punktais, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia

patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. pirmojo pusmečio darbo planą (pridedama).

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Gintautas Gegužinskas


 

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-33

 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 M. PIRMojo pusmečio darbo

planas

 

Eil. Nr.

Numatoma posėdžio data

Posėdžiai

Numatomi svarstyti klausimai

Atsakingas

1.

2019 m. vasario 20 d.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos posėdis

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų planuojamų vykdyti priemonių lėšų sąmatos patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono 2019 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Pasvalio rajono bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų direktorių 2018 metų veiklos ataskaitos

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-101 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 1-26 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos projektų įgyvendinimo koordinavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“ pakeitimo

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės sporto stipendijos nuostatų patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo

Kontrolės komitetas

Dėl  Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės  komiteto 2018 m. veiklos ataskaitos

Kontrolės komitetas

 

 

 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-63 „Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Savivaldybės administracija

 

 

 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-65 „Dėl Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Savivaldybės administracija

 

2019 m. vasario  d.

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto projekto

Savivaldybės administracija

 

2019 m. vasario  d.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto projekto

Savivaldybės administracija

 

2019 m. vasario  d.

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komiteto posėdis

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto projekto

Savivaldybės administracija

 

2019 m. vasario  d.

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto projekto

Savivaldybės administracija

 

2019 m. vasario  d.

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto projekto

Savivaldybės administracija

 

2019 m. vasario d

Kontrolės komiteto posėdis

 

 

2.

2019 m. kovo 20 d.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos posėdis

Savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaita

Savivaldybės administracijos direktorius

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos, Kolegijos ir Mero 2018 metų veiklos ataskaita

Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas

Pasvalio rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos vadovo 2018 metų veiklos ataskaita

Savivaldybės administracija

Pasvalio rajono kultūros įstaigų direktorių 2018 metų veiklos ataskaitos

Savivaldybės administracija

Dėl 2017 m vasario 13 d. sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Pasvalio kultūros centro tarybos sudarymo“ pakeitimo

Savivaldybės administracija

Dėl lėšų paskyrimo iš Savivaldybės policijos įgyvendinamų projektų rėmimo priemonės

Savivaldybės administracija

Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T1-225 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Pasvalio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Savivaldybės administracija

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų skaičiaus nustatymo Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose 2019–2020 mokslo metais nustatymo

Savivaldybės administracija

Dėl lėšų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę „Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti

Savivaldybės administracija

Pasvalio rajono socialinių paslaugų įstaigų ir Visuomenės sveikatos biuro direktorių 2018 metų veiklos ataskaitos

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2018 metų ataskaitos

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 metų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 metų sąmatos patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl 2018 metų Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl 2019 metų Pasvalio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo lėšų sąmatos patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl Savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms pagal pateiktus projektus

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2018 m. finansų kontrolės būklės ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės administracija

 

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaita

Kontrolės ir audito tarnyba

 

2019 m. kovo d.

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis

 

 

 

2019 m. kovo d.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

 

 

 

2019 m. kovo d.

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komiteto posėdis

 

 

 

2019 m. kovo  d.

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto posėdis

 

 

3.

2019 m. balandžio d.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos posėdis

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 2019 metų veiklos užduočių patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ 2018 metų finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ 2018 metų finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Savivaldybės administracija

Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-173 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokinių, olimpiadų, konkursų, varžybų ir kitų renginių nugalėtojų bei juos rengusių mokytojų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Savivaldybės administracija

 

2019 m. balandžio d.

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis

 

 

 

2019 m. balandžio d.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

 

 

 

2019 m. balandžio d.

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komiteto posėdis

 

 

 

2019 m. balandžio d.

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto posėdis

 

 

 

2019 m. balandžio d.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019–2023 m. kadencijos posėdis

 

 

4.

2019 m. gegužės  d.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos posėdis

Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir 2019 metų neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo

Savivaldybės administracija

Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

Savivaldybės administracija

 

2019 m. gegužės d.

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis

 

 

 

2019 m. gegužės d.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

 

 

 

2019 m. gegužės d.

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komiteto posėdis

 

 

 

2019 m. gegužės d.

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto posėdis

 

 

5.

2019 m. birželio  d.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos posėdis

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. antrojo pusmečio darbo plano

Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas

Dėl apmokėjimo už brandos egzaminų organizavimų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo

Savivaldybės administracija

 

 

 

Dėl viešo konkurso Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti organizavimo

Savivaldybės administracija

 

 

 

Dėl viešo konkurso Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo

Savivaldybės administracija

 

 

 

Dėl viešo konkurso Pasvalio Svalios progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo

Savivaldybės administracija

 

 

 

Dėl viešo konkurso Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ direktoriaus pareigoms eiti organizavimo

Savivaldybės administracija

 

2019 m. birželio  d.

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis

 

 

 

2019 m. birželio  d.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

 

 

 

2019 m. birželio  d.

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komiteto posėdis

 

 

 

2019 m. birželio  d.

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto posėdis

 

 

 

_____________________________