LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SpREndimas

DĖL RINKĖJŲ SĄRAŠŲ SUDARYMO, TIKSLINIMO IR NAUDOJIMO

2021 M. SPALIO 10 D. NAUJUOSE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO – MERO RINKIMUOSE TVARKOS APRAŠO IR FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. birželio 17 d. Nr. Sp-166

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punktu, nusprendžia:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Rinkėjų sąrašų sudarymo, tikslinimo ir naudojimo 2021 m. spalio 10 d. naujuose Trakų rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimuose tvarkos aprašą;

1.2. Rekomenduojamų apylinkių, kuriose gali balsuoti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukti rinkėjai, sąrašą.

2. Patvirtinti pridedamas formas:

2.1. Pagalbinio išankstinio rinkėjų sąrašo, naudojamo įteikiant pranešimus apie rinkimus, sudarant namuose balsuojančiųjų sąrašus (skirto naudotis tik rinkimų komisijų nariams) formą S3 (1 priedas);

2.2. Galutinio rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašų formą S4 (2 priedas);

2.3. Papildomo rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašo formą S6 (3 priedas);

2.4. Rinkėjų gautų prašymų įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą (F5) apskaitos rinkimų apylinkėje žiniaraščio formą S7 (4 priedas);

2.5. Prašymo įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą formą F5 (5 priedas);

2.6. Informacinę kortelę (6 priedas).

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                               Jolanta Petkevičienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vyriausiosios rinkimų komisijos

2021 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. Sp-166

 

 

RINKĖJŲ SĄRAŠŲ SUDARYMO, TIKSLINIMO IR NAUDOJIMO 2021 M. SPALIO 10 D. NAUJUOSE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO – MERO RINKIMUOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Rinkėjų sąrašų sudarymo, tikslinimo ir naudojimo 2021 m. spalio 10 d. naujuose Trakų rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimuose apraše (toliau – Aprašas) nustatoma rinkėjų sąrašų forma, jų sudarymo būdas, rinkėjų sąrašų tikslinimo ir naudojimo tvarka, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostatas organizuojant ir vykdant 2021 m. spalio 10 d. naujus Trakų rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimus.

2. Rinkėjų sąrašų sudarymą, tikslinimą ir tvarkymą organizuoja Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, remdamasi valstybės, savivaldybės institucijų ir įstaigų, savivaldybės rinkimų komisijos pateikta informacija.

3. Rinkėjų sąrašams tvarkyti, rinkimų apylinkių rinkėjų sąrašams sudaryti, jiems tikslinti naudojama Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinė sistema (toliau – VRKIS).

4. Rinkimams organizuoti ir vykdyti sudaromi šie rinkėjų sąrašai:

4.1. Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašas;

4.2. savivaldybės rinkėjų sąrašai;

4.3. rinkimų apylinkių rinkėjų sąrašai.

5. Į Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašą įrašomi šie rinkimų teisę turintys asmenys, kurie yra laikomi nuolatiniais atitinkamos savivaldybės gyventojais:

5.1. Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie rinkimų dieną ar pakartotinio balsavimo dieną yra sukakę 18 metų ir kurie likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos (iki 2021 m. liepos 12 d.) savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra deklaravę (buvo deklaravę, bet deklaravimas buvo panaikintas) šios savivaldybės teritorijoje arba kurie likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje;

5.2. teisę gyventi Lietuvos Respublikoje turintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, kurie likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra deklaravę (buvo deklaravę, bet deklaravimas buvo panaikintas) šios savivaldybės teritorijoje arba kurie likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje;

5.3. kiti asmenys, kurie turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir turi šią teisę patvirtinantį dokumentą ir kurie likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra deklaravę (buvo deklaravę, bet deklaravimas buvo panaikintas) šios savivaldybės teritorijoje arba kurie likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje.

5.4. Nuolatiniu Trakų rajono savivaldybės gyventoju rinkėjų sąrašų sudarymo tikslu taip pat gali būti laikomas rinkėjas, kurio paskutinė žinoma deklaruota gyvenamoji vieta buvo Trakų rajono savivaldybėje.

6. Rinkėjų sąrašai yra išankstiniai ir galutiniai. Išankstiniai rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašai naudojami rinkėjams susipažinti su rinkėjų sąrašais, tikslinant rinkėjų sąrašus, tvarkant pranešimų apie rinkimus įteikimo apskaitą, sudarant balsuojančių iš anksto ir balsuojančių namuose rinkėjų sąrašus. Galutiniai rinkėjų sąrašai naudojami išduodant rinkimų biuletenius ir tikrinant balsavusių iš anksto ir balsuojančių namuose rinkėjų gautus vokus.

 

II SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKĖJŲ SĄRAŠAS

 

7. Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašas, jį sudaranti savivaldybė ir rinkimų apylinkių rinkėjų sąrašai tikslinami pagal rinkėjų, rinkimų komisijų ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo teisės aktų nustatyta tvarka pateiktus duomenis. Rinkimuose nedalyvauja asmenys, teismo pripažinti neveiksniais rinkimų srityje: apribota aktyvioji rinkimų teisė (teisė rinkti) arba pasyvioji rinkimų teisė (teisė būti išrinktam). Niekas negali būti įrašytas į rinkėjų sąrašus kelis kartus.

8. Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašas yra elektroninis. Į Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašą įrašomi visi rinkimų teisę turintys asmenys pagal paso, asmens tapatybės kortelės ar teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančio dokumento duomenis ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis. Asmenys, kuriems 18 metų sukaks tik pakartotinio balsavimo dieną, taip pat įrašomi į Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašą, bet visuose rinkėjų sąrašuose, pranešimuose apie rinkimus yra nurodoma, kad balsuoti jie galės tik pakartotiniame balsavime. Spausdintuose rinkėjų sąrašuose prie rinkėjų pavardžių esantys laukeliai, skirti pasirašyti dėl balsavimo rinkimų dieną, perbraukiami įstrižai.

9. Lietuvos Respublikos rinkėjų sąraše turi būti šie rinkėjo duomenys ir kita informacija:

9.1. vardas (vardai), pavardė (pavardės);

9.2. asmens kodas;

9.3. gimimo data;

9.4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris;

9.5. adresas ir adreso įrašymo į gyventojų registrą pagrindas;

9.6. žyma, jei rinkėjas yra pareiškęs nesutikimą, kad jo adresas, gimimo data ar kuris nors iš šių duomenų būtų nurodomi apylinkės rinkėjų sąrašuose;

9.7. informacija apie teisę balsuoti namuose (neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi, sukakę 70 metų ir vyresni rinkėjai).

10. Vyriausioji rinkimų komisija iš Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašo po jo sudarymo išbraukia:

10.1. mirusius rinkėjus;

10.2. asmenis, netekusius Lietuvos Respublikos pilietybės ir neturinčius teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančio dokumento;

10.3. rinkėjus, kuriems įsiteisėjo teismo sprendimas pripažinti juos neveiksniais rinkimų srityje;

10.4. asmenis, kurių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantys dokumentai yra įstatymų nustatyta tvarka panaikinti.

11. Visi pakeitimai, padaryti rinkėjų sąrašuose, ir pagal tuos sąrašus parengta informacija (rinkėjo eilės numeriai, išbraukimas ar įrašymas į savivaldybės rinkėjų, rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašus ir šių duomenų pakeitimai) turi būti nurodyti Lietuvos Respublikos rinkėjų sąraše.

12. Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašas, iki patvirtinamas galutinis rinkėjų sąrašas, yra išankstinis. Išankstinis rinkėjų sąrašas su jame padarytais pakeitimais patvirtinamas kaip galutinis rinkėjų sąrašas. Galutinį Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašą tvirtina Vyriausioji rinkimų komisija, likus ne daugiau kaip 7 dienoms iki rinkimų dienos.

 

III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS IR RINKIMŲ APYLINKIŲ RINKĖJŲ SĄRAŠAI

 

13. Savivaldybės rinkėjų sąrašą elektroninėje informacijos laikmenoje arba internetinio ryšio priemonėmis pagal Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašą ir jame nurodytą rinkėjo gyvenamąją vietą (paskutinę žinomą rinkėjo gyvenamąją vietą) sudaro Vyriausioji rinkimų komisija ir ne vėliau kaip likus 39 dienoms iki rinkimų perduoda savivaldybės rinkimų komisijai. Kartu sudaromi rinkėjų, kurių tikslus adresas nežinomas, sąrašai ir šie rinkėjai priskiriami rinkimų apylinkės Nr. 999 rinkėjams.

14. Savivaldybės rinkėjų sąraše turi būti šie rinkėjo duomenys ir kita informacija:

14.1. vardas (vardai), pavardė (pavardės);

14.2. asmens kodas;

14.3. gimimo data;

14.4. adresas ir adreso įrašymo į gyventojų registrą pagrindas;

14.5. informacija apie rinkėjų sąrašo patikslinimą.

14.6. papildoma informacija apie rinkėją: pranešimo apie rinkimus neįteikimo priežastis; data; rinkimų komisijos nario vardas; pavardė. Taip pat požymiai: dalyvavimas savivaldybės tarybos rinkimuose; teisė balsuoti namuose; rinkėjas įtrauktas į balsuojančių namuose sąrašą; pranešimo apie rinkimus įteikimas; balsavimas namuose; nebalsavimo priežastis; data; rinkėjas balsavo rinkimuose.

15. Sudarius apylinkių rinkėjų sąrašus, savivaldybės rinkėjų sąraše nurodoma rinkėjui priskirta rinkimų apylinkė ir rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše rinkėjui suteiktas rinkėjo eilės numeris.

16. Apylinkės rinkimų komisija, elektroninių ryšių priemonėmis tvarko apylinkės rinkėjų sąrašą, jo eiliškumą surašydama taip, kad rinkėjų sąrašas būtų patogus apylinkės rinkimų komisijos nariams platinant pranešimą apie rinkimus.

17. Savivaldybės rinkimų komisija ne vėliau kaip likus 30 dienų iki nustatytos rinkimų dienos elektroninių ryšių priemonėmis perduoda duomenis apie rinkėjų įrašymą į rinkimų apylinkės elektroninį rinkėjų sąrašą, rinkėjų eilės numerius rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše, apylinkės rinkimų komisijos pirmininko vardą ir pavardę, telefono numerį, patikslintus, jei reikia, rinkimų apylinkių komisijų būstinių adresus, informaciją, apibūdinančią, kaip rasti rinkimų apylinkės balsavimo būstinę.

18. Pagal Aprašo 14 punkte nurodytus duomenis spausdinami pranešimai apie rinkimus, telefonu teikiama informacija rinkėjams apie jų įrašymą į rinkėjų sąrašą.

19. Atspausdintus pranešimus apie rinkimus, pagalbinį išankstinį rinkėjų sąrašą (forma S3) Vyriausioji rinkimų komisija elektroninėje laikmenoje perduoda savivaldybės rinkimų komisijai, kuri juos perduoda apylinkių rinkimų komisijoms. Atspausdinti rinkėjų sąrašai saugomi iki rinkimų pabaigos ir perduodami Vyriausiajai rinkimų komisijai nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

IŠANKSTINIS RINKIMŲ APYLINKĖS RINKĖJŲ SĄRAŠAS

 

20. Išankstiniai rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašai elektroninių ryšių priemonėmis VRKIS sudaromi iš savivaldybės rinkėjų sąrašo.

21. Rinkimų apylinkės išankstiniame rinkėjų sąraše VRKIS turi būti pateikiami šie rinkėjo duomenys ir kita informacija:

21.1. rinkėjo eilės numeris rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše;

21.2. vardas (vardai), pavardė (pavardės);

21.3. adresas;

21.4. žyma apie pranešimo apie rinkimus įteikimą ar neįteikimą;

21.5. žyma apie užpildytą prašymą balsuoti iš anksto ir balsuoti namuose.

22. Adresai tų rinkėjų, kurių adresas neskelbiamas rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašuose, pateikiami rinkimų apylinkės sąrašo (forma S1) priede „Išankstinio rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašo priede su adresais rinkėjų, kurie yra pareiškę nesutikimą, kad jų adresas būtų viešai skelbiamas apylinkės rinkėjų sąraše“ (forma S2).

23. Išankstinis rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašas (forma S1, S2) naudojamas apylinkės rinkimų komisijoje supažindinti rinkėjus su rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašu, tvarkant pranešimų apie rinkimus įteikimo, patvirtintų rinkėjų prašymų balsuoti namuose (forma P6), taip pat užpildytų prašymų įrašyti rinkėją į apylinkės rinkėjų sąrašą (forma F5) apskaitą. Savivaldybės rinkimų komisija ne vėliau kaip likus 26 dienoms iki rinkimų elektroninių ryšių priemonėmis perduoda išankstinį rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą apylinkės rinkimų komisijai.

24. Apylinkės rinkimų komisijos, tvarkydamos pranešimų apie rinkimus, rinkėjų prašymų balsuoti namuose (forma P6), prašymų įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašus (forma F5) apskaitą, elektroninių ryšių priemonėmis VRKIS nurodo:

24.1. pranešimų apie rinkimus įteikimo duomenis (pranešimų apie rinkimus įteikimo ar neįteikimo faktas, įteikimo data, pranešimų apie rinkimus neįteikimo atveju – pranešimų apie rinkimus neįteikimo priežastis);

24.2. prašymų balsuoti namuose (forma P6) duomenis, kurie priimami įteikiant rinkėjams pranešimų apie rinkimus;

24.3. prašymų įrašyti į rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą (forma F5) duomenis.

 

V SKYRIUS

PAGALBINIS IŠANKSTINIS RINKIMŲ APYLINKĖS RINKĖJŲ SĄRAŠAS

 

25. Rinkimų apylinkės pagalbiniame išankstiniame rinkėjų sąraše (forma S3) turi būti šie rinkėjo duomenys ir kita informacija:

25.1. rinkėjo numeris apylinkės rinkėjų sąraše;

25.2. vardas (vardai), pavardė (pavardės);

25.3. adresas;

25.4. žyma apie pranešimo apie rinkimus įteikimą ar neįteikimą (neįteikimo priežastis);

25.5. informacija apie teisę balsuoti namuose turinčius rinkėjus (neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi, sukakę 70 metų ir vyresni rinkėjai);

25.6. informacija apie rinkėjo prašymo balsuoti namuose patvirtinimą.

26. Pagalbinis išankstinis rinkėjų sąrašas naudojamas tikslinant rinkėjų sąrašus, įteikiant pranešimus apie rinkimus, sudarant balsuojančių namuose rinkėjų sąrašus.

 

VI SKYRIUS

SUSIPAŽINIMAS SU RINKĖJŲ SĄRAŠAIS

 

27. Likus ne mažiau kaip 25 dienoms iki rinkimų, apylinkės rinkimų komisija, kurios sąraše yra įrašyti rinkėjai, sudaro sąlygas jiems susipažinti su rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašu. Rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašo priedo duomenys apie rinkėjus, kurių adresai neskelbiami, teikiami rinkėjams tik apie juos pačius. Sprendimą dėl šio reikalavimo įgyvendinimo būdų priima apylinkės rinkimų komisija. Draudžiama daryti rinkimų apylinkių rinkėjų sąrašų kopijas ar kitu būdu juos dauginti arba platinti.

28. Savivaldybės rinkimų komisija VRKIS pagalba teikia informaciją rinkėjams, kaip surasti balsavimo būstines.

 

VII SKYRIUS

PRANEŠIMAS SAVIVALDYBĖS RINKIMŲ KOMISIJAI

APIE APYLINKĖS RINKĖJŲ SĄRAŠE APTIKTUS NETIKSLUMUS

 

29. Savivaldybės rinkimų komisija ne vėliau kaip likus 26 dienoms iki rinkimų dienos elektroninių ryšių priemonėmis išankstinį rinkėjų sąrašą perduoda apylinkės rinkimų komisijai. Rinkėjas arba atstovas rinkimams skundus dėl rinkėjų sąraše esančių netikslumų ar esančių klaidų gali pateikti apylinkės rinkimų komisijai ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki rinkimų. Apylinkės rinkimų komisija duomenis apie apylinkės rinkėjų sąraše aptiktus netikslumus elektroninių ryšių priemonėmis rinkėjų sąrašų tikslinimo metu perduoda savivaldybės rinkimų komisijai.

 

VIII SKYRIUS

IŠANKSTINIO RINKĖJŲ SĄRAŠO TIKSLINIMAS

IKI GALUTINIO RINKĖJŲ SĄRAŠO SUDARYMO

 

30. Išankstiniuose savivaldybės rinkėjų sąrašuose Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašuose įrašyti rinkėjai yra suskirstyti pagal savivaldybes, kurių nuolatiniais gyventojais jie buvo 90 dienų iki rinkimų dienos.

31. Išankstinis savivaldybės rinkėjų sąrašas gali būti tikslinamas tik perkeliant rinkėją, kuris yra nuolatinis tos savivaldybės gyventojas, iš vienos rinkimų apylinkės į kitą rinkimų apylinkę toje pačioje savivaldybėje. Apylinkės rinkimų komisijos, esančios toje pačioje savivaldybėje, rinkėjų sąrašus tikslina išbraukdamos rinkėją iš rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašo ir įrašydamos rinkėją į kitą toje pačioje savivaldybėje esančios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą. Rinkėjo perkėlimą elektroninių ryšių priemonėmis VRKIS tvirtina savivaldybės rinkimų komisija. Apie rinkimų apylinkių rinkėjų sąrašuose padarytus pakeitimus ji elektroninių ryšių priemonėmis praneša Vyriausiajai rinkimų komisijai.

32. Rinkėjas, nuolatinis tos savivaldybės gyventojas, kuris pakeitė savo gyvenamąją vietą toje savivaldybėje likus mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos ir nori balsuoti kitoje tos pačios savivaldybės rinkimų apylinkėje, išankstinių savivaldybės rinkėjų sąrašų tikslinimo laikotarpiu pateikia prašymą rinkimų apylinkei, kurioje deklaravo savo gyvenamąją vietą, jį įrašyti į tos rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą (forma F5).

33. Aprašo 35 punkte nurodytame prašyme rinkėjas taip pat nurodo savo kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą), kuriais jam galima pranešti apie dėl jo pateikto prašymo priimtą sprendimą. Pateikdamas prašymą apylinkės rinkimų komisijai rinkėjas taip pat pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) ir dokumentus, patvirtinančius deklaruotą gyvenamąją vietą.

34. Apylinkės rinkimų komisija gautų prašymų (forma F5) duomenis nedelsdama įkelia į VRKIS. Visi prašymai savivaldybės rinkimų komisijai persiunčiami ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki galutinių rinkėjų sąrašų patvirtinimo. Apylinkės rinkimų komisija gautus popierinius rinkėjų prašymus įrašyti juos į apylinkės rinkėjų sąrašą registruoja Rinkėjų gautų prašymų įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą (forma F5) apskaitos rinkimų apylinkėje žiniaraštyje (forma S7). Savivaldybės rinkimų komisija gautus elektroninius rinkėjų prašymus VRKIS nedelsdama patvirtina arba atmeta, naudodamasi VRKIS. Savivaldybės rinkimų komisija, nustačiusi, kad rinkėjas yra nuolatinis šios savivaldybės gyventojas ir jo prašymas yra pagrįstas, elektroninių ryšių priemonėmis išbraukia jį iš išankstinių savivaldybės rinkėjų sąrašo sudarymo metu jam priskirtos apylinkės rinkėjų sąrašo ir įrašo jį į prašyme nurodytos apylinkės rinkėjų sąrašą. Jeigu rinkėjo prašymas nepagrįstas, toks prašymas netenkinamas, o rinkėjui pasiūloma balsuoti toje rinkimų apylinkėje, į kurios rinkėjų sąrašą rinkėjas yra įrašytas.

35. Jeigu į apylinkės rinkimų komisiją ar savivaldybės rinkimų komisiją išankstinių savivaldybės rinkėjų sąrašų tikslinimo laikotarpiu kreipiasi rinkėjas, kuris nebuvo priskirtas jokiai tos savivaldybės rinkimų apylinkei, tačiau yra nuolatinis tos savivaldybės gyventojas pagal Aprašo 5 punktą, jis pateikia prašymą (forma F5) įrašyti jį į tos savivaldybės atitinkamos apylinkės, kurioje jis pageidauja balsuoti, rinkėjų sąrašą. Toks prašymas nagrinėjamas ir sprendimas priimamas Aprašo 34 punkte nustatyta tvarka.

36. Jeigu į apylinkės rinkimų komisiją ar savivaldybės rinkimų komisiją išankstinių savivaldybės rinkėjų sąrašų tikslinimo laikotarpiu kreipiasi rinkėjas, kuris nėra nuolatinis tos savivaldybės gyventojas, jis negali būti įrašomas į šios savivaldybės rinkėjų sąrašus ir yra nukreipiamas į tos savivaldybės, kurios nuolatinis gyventojas jis yra, ar atitinkamos apylinkės rinkimų komisiją.

 

IX SKYRIUS

RINKĖJŲ, ESANČIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS (IŠSKYRUS AMBULATORINES), SOCIALINĖS RŪPYBOS IR GLOBOS ĮSTAIGOSE, KARINIUOSE VIENETUOSE, POLICIJOS AREŠTINĖSE, LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE, SĄRAŠŲ SUDARYMAS

 

37. Rinkėjai, esantys policijos areštinėse, tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose, įrašomi į rinkimų apylinkės, kurios teritorijoje jie yra deklaravę gyvenamąją vietą, rinkėjų sąrašus. Asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą, iki pateko į policijos areštinę, tardymo izoliatorių ar pataisos įstaigą, negali būti įrašomas į rinkimų apylinkės, kurios teritorijoje yra jo pataisos įstaiga, policijos areštinė ar tardymo izoliatorius, rinkėjų sąrašą.

 

X SKYRIUS

GALUTINIAI RINKĖJŲ SĄRAŠAI

 

38. Likus 8 dienoms iki rinkimų:

38.1. savivaldybės ir apylinkės rinkimų komisijos rinkimų apylinkių rinkėjų sąrašų patikslinimus bei pakeitimus turi perkelti į savivaldybės rinkėjų sąrašą, esantį VRKIS;

38.2. savivaldybės rinkimų komisija elektroninių ryšių priemonėmis praneša Vyriausiajai rinkimų komisijai apie savivaldybės rinkėjų sąrašo ir apylinkių rinkėjų sąrašų tikslinimo pabaigą bei šiuose sąrašuose esantį rinkėjų skaičių.

39. Išankstinis Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašas, išankstiniai savivaldybės rinkėjų sąrašai, išankstiniai rinkimų apylinkių rinkėjų sąrašai su padarytais pakeitimais ir patikslinimais Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu patvirtinami kaip galutiniai rinkėjų sąrašai (forma S4). Kartu su galutiniais rinkėjų sąrašais savivaldybės ir apylinkės rinkimų komisijose iš VRKIS atspausdinama saugoma informacija apie išankstinių rinkėjų sąrašų tikslinimą.

40. Galutiniai rinkėjų sąrašai gali būti keičiami savivaldybės rinkimų komisijos apie padarytus pakeitimus pranešant Vyriausiajai rinkimų komisijai bei apylinkių rinkimų komisijų apie padarytus pakeitimus pranešant savivaldybės rinkimų komisijai ir Vyriausiajai rinkimų komisijai. Kartu su galutiniais rinkėjų sąrašais saugoma informacija apie rinkėjų sąrašų tikslinimą, pakeitimus, kurie buvo padaryti išankstiniuose rinkėjų sąrašuose, sąrašų keitimo (tikslinimo) priežastis iki juos patvirtinant kaip galutinius rinkėjų sąrašus.

41. Pasibaigus rinkėjų sąrašų tikslinimo terminui, Vyriausioji rinkimų komisija organizuoja centralizuotą galutinių rinkimų apylinkių rinkėjų sąrašų spausdinimą ir juos perduoda savivaldybės rinkimų komisijai, kuri juos pristato apylinkių rinkimų komisijoms.

42. Savivaldybės ir apylinkių rinkimų komisijos turi saugoti išankstinius rinkėjų sąrašus (forma S3) ir visus dokumentus, įskaitant prašymus (forma F5), kurių pagrindu buvo tikslinami išankstiniai rinkėjų sąrašai. Juos, tarp jų ir galutinius rinkėjų sąrašus, savivaldybės rinkimų komisija po rinkimų perduoda Vyriausiajai rinkimų komisijai. Išankstiniai rinkėjų sąrašai ir kiti dokumentai pakuojami kartu su rinkimų biuleteniais, galutiniai ir papildomi rinkėjų sąrašai pateikiami kartu su balsų skaičiavimo protokolais.

 

XI SKYRIUS

GALUTINIŲ RINKĖJŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMAS LIKUS MAŽIAU

KAIP 7 DIENOMS IKI RINKIMŲ IR RINKIMŲ DIENĄ

 

43. Apylinkės rinkimų komisijos jų rinkėjų sąrašuose esančių ir namuose balsuojančių rinkėjų sąrašus sudaro ir patvirtina paskutinį ketvirtadienį iki rinkimų dienos, o rinkėjų, kurie yra nuolatiniai tos savivaldybės gyventojai ir kurie gyvena ar yra laikinai apsistoję tos pačios savivaldybės, tačiau ne savo rinkimų apylinkės teritorijoje, gali būti įrašomi į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašą toje rinkimų apylinkėje, kurioje jie gyvena ar yra laikinai apsistoję. Tokį namuose balsuojančių rinkėjų sąrašą paskutinį trečiadienį iki rinkimų dienos sudaro ir tvirtina savivaldybės rinkimų komisija.

44. Iki rinkimų dienos galutiniai rinkėjų sąrašai gali būti tikslinami mutatis mutandis Aprašo VIII skyriuje nurodyta tvarka. Apylinkės rinkimų komisijos gautus prašymus (forma F5) įrašyti rinkėją į tos apylinkės rinkėjų sąrašą savivaldybės rinkimų komisijai pateikia ne vėliau kaip per 24 val., o savivaldybės rinkimų komisija sprendimą priima nedelsdama.

45. Rinkimų dieną rinkėjas, nuolatinis atitinkamos savivaldybės gyventojas, kuris nėra balsavęs, gali pateikti prašymą (forma F5) balsuoti kitoje savo savivaldybės rinkimų apylinkėje, jeigu abi šios savivaldybės rinkimų apylinkės yra elektroninių ryšių priemonėmis prisijungusios prie elektroninio rinkėjų sąrašo ir apylinkių rinkimų komisijos gali patvirtinti, kad rinkėjas nėra balsavęs nė vienoje iš rinkimų apylinkių, o rinkimų apylinkės, į kurios rinkėjų sąrašą yra įrašytas šis rinkėjas, rinkimų komisija patvirtino, kad šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše yra padarytas įrašas apie šio rinkėjo atvykimą balsuoti į kitą rinkimų apylinkę ir jis nėra balsavęs.

46. Kai atitinkamos savivaldybės rinkimų apylinkės apsikeičia duomenimis apie rinkėją Aprašo 45 punkte nurodyta tvarka, jis yra įrašomas į naujos apylinkės papildomą rinkėjų sąrašą ir jam leidžiama balsuoti Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka. Papildomame rinkėjų sąraše nurodoma: rinkėjo asmens kodas, asmens dokumento numeris, pavardė (pavardės), vardas (vardai), adresas, komisijos nario, kuris rinkėjui išduoda rinkimų biuletenį, pavardė (pavardės), taip pat yra vieta rinkėjui pasirašyti.

47. Jeigu rinkimų dieną į apylinkės rinkimų komisiją kreipiasi rinkėjas, kuris nebuvo priskirtas jokiai tos savivaldybės rinkimų apylinkei, tačiau yra nuolatinis tos savivaldybės gyventojas, jis pateikia prašymą įrašyti jį į tos savivaldybės atitinkamos apylinkės rinkėjų sąrašą (forma F5) ir duomenis apie savo deklaruotą gyvenamąją vietą. Apylinkės rinkimų komisija patikrina, ar rinkėjas yra nuolatinis šios savivaldybės gyventojas, ar nėra balsavęs kitoje rinkimų apylinkėje, ir įrašo jį į papildomą rinkėjų sąrašą bei leidžia balsuoti Aprašo 51 punkte nustatyta tvarka.

48. Jeigu rinkimų dieną į apylinkės rinkimų komisiją kreipiasi rinkėjas, kuris nėra nuolatinis tos savivaldybės gyventojas, jis negali būti įrašomas į šios savivaldybės rinkėjų sąrašus ir yra nukreipiamas į tos savivaldybės, kurios nuolatinis gyventojas jis yra, ar atitinkamos apylinkės rinkimų komisiją. Jeigu rinkėjas nėra nei vienos Lietuvos savivaldybės nuolatinis gyventojas, jo prašymas (forma F5) įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą gali būti netenkinamas.

49. Rinkimų dieną apylinkės rinkimų komisija VRKIS privalo nurodyti:

49.1. atvykusių balsuoti rinkėjų duomenis (faktas apie rinkėjo atvykimą balsuoti);

49.2. prašymų (forma F5) įrašyti rinkėją į tos apylinkės rinkėjų sąrašą duomenis, įskaitant kitų apylinkių rinkimų komisijų sutikimus dėl rinkėjo balsavimo kitoje rinkimų apylinkėje.

 

XII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA SUDARANT RINKĖJŲ SĄRAŠUS

 

50. Rinkėjų sąrašai yra tvarkomi laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo judėjimo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 94/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais, Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos elektroninės informacijos saugaus tvarkymo taisyklėmis.

51. Visi rinkimų komisijų nariai ir darbuotojai, prieš pradėdami dirbti su asmens duomenimis, pasirašo pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį. Rinkėjų sąrašų duomenis gali tvarkyti tik rinkimų komisijų nariai ar asmenys, kuriems tai pavesta pagal įstatymą, ir tam įgalioti rinkimų komisijų darbuotojai. Kitiems asmenims tvarkyti rinkėjų sąrašus draudžiama. Rinkėjų sąrašų duomenys turi būti tvarkomi tik Apraše nustatytais tikslais ir tvarka. Rinkėjų sąrašų duomenys turi būti apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo. Popieriniai rinkėjų sąrašai turi būti saugomi taip, kad su jais negalėtų susipažinti tam neįgalioti asmenys. Rinkėjų sąrašų tvarkymas VRKIS turi būti atliekamas laikantis Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų.

52. Vyriausioji rinkimų komisija, įgyvendindama teisės aktų reikalavimus, pasibaigus rinkimams, priima sprendimą dėl rinkėjų sąrašų dokumentų saugojimo ir sunaikinimo.

53. Dėl asmens duomenų apsaugos rinkimų dieną ant galutinių rinkėjų sąrašų privalo būti naudojami rinkėjų sąrašų antdėklai.

 

XIII SKYRIUS

RINKĖJO EILĖS NUMERIS RINKIMŲ APYLINKĖS RINKĖJŲ SĄRAŠE IR INFORMACINĖ KORTELĖ

 

54. Tvarkydama apylinkės rinkėjų sąrašą, apylinkės rinkimų komisija, naudodamasi elektroninių ryšių priemonėmis, turi teisę keisti Aprašo 21 punkte numatytą automatinį rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašų išdėstymą. Atsižvelgiant į rinkimų komisijos narių patogumą, rinkėjų adresai gali būti išrūšiuojami norima eile.

55. Savivaldybės rinkimų komisija, VRKIS pagalba rinkėjus suskirsčius į rinkimų apylinkes ir surašius pagal pasirinktą eilę, rinkėjams suteikia rinkėjo eilės numerius apylinkės rinkėjų sąraše.

56. Išbraukus rinkėją iš rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašų, išbraukiamas ir jo eilės numeris rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše.

57. Įrašant rinkėją į rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą po to, kai rinkėjų eilės numeriai rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše buvo nustatyti, rinkėjui priskiriamas numeris, kuris yra vienetu didesnis už didžiausią tame rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše esantį numerį.

58. Po to, kai yra sudaryti rinkimų apylinkių rinkėjų sąrašai, rinkėjų eilės numeriai rinkimų apylinkės rinkimų sąraše turi būti nurodyti Lietuvos Respublikos rinkėjų sąraše ir savivaldybės rinkėjų sąraše.

59. Rinkėjui suteikus jo eilės numerį rinkimų apylinkės rinkimų sąraše ir informaciją apie tai įrašius į Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašą, šį numerį keisti, kol rinkimai nepasibaigė, griežtai draudžiama.

60. Rinkėjas apie įrašymą į rinkėjų sąrašą ir suteiktą eilės numerį rinkimų apylinkės rinkimų sąraše yra informuojamas elektroninių ryšių priemonėmis per portalą „Rinkėjo puslapis“, kuriame yra suformuojama Informacinė kortelė. Informacinėje kortelėje yra pateikiami šie savivaldybės rinkėjų sąrašo duomenys apie rinkėją: vardas; pavardė; adresas; eilės numeris rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše. Taip pat nurodoma rinkimų savivaldybė (apygarda) ir rinkimų apylinkė, kuriai priklauso rinkėjas, bei rinkimų apylinkės adresas.

 

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

61. Rinkimų komisijos pirmininkas yra atsakingas, kad visi komisijos nariai būtų susipažinę su Aprašu ir jo priedais, mokomąja medžiaga, išklausę visus Vyriausiosios rinkimų komisijos organizuotus vaizdo mokymus apie darbą su VRKIS, mokėtų dirbti su VRKIS posistemėmis RINKĖJAI (iki rinkimų dienos), RINKĖJAI (rinkimų dieną), kitomis darbui su rinkėjų sąrašais reikalingomis VRKIS posistemėmis.

___________________