KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T-361(E)

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 36 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5 straipsnio 2 dalimi, 161 straipsniu, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisykles (pridedama).

2.  Pripažinti netekusiu galios 2008 m. spalio 30 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T-337 „Dėl Kelmės rajono miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-361(E)

 

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato miestų, miestelių, gyvenviečių ir kitų gyvenamųjų vietovių švaros ir teritorijos priežiūros reikalavimus, apibrėžia fizinių ir juridinių asmenų pareigas, užtikrina švarą ir tvarką.

2. Šios Taisyklės privalomos visiems fiziniams bei juridiniams asmenims ir įmonėms, neturinčioms juridinio asmens statuso.

3. Šios Taisyklės apima bendrąsias miestų, miestelių ir gyvenviečių tvarkymo sritis. Atskiroms sritims (reklamai įrengti, kapinėms prižiūrėti, gyvuliams laikyti, gatvėms kasinėti, buitinėms atliekoms, turgavietėms tvarkyti ir kt.) taikomos specialios taisyklės.

4. Už šių Taisyklių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS TAISYKLIŲ SĄVOKOS

 

5. Asmenys – fiziniai ir juridiniai asmenys, įstatymų nustatyta tvarka priskirtųjų teritorijų savininkai, valdytojai, naudotojai.

6. Bendro naudojimo teritorija – vieša teritorija gyvenamųjų vietovių gyventojų poreikiams tenkinti (parkas, skveras, aikštė, miesto gatvė, kiemas, viešojo naudojimo automobilių stovėjimo aikštelė, viešojo transporto stotelė ir kt.), kuri nėra išnuomota arba suteikta kitiems asmenims, arba jų valdoma nuosavybės teise.

7. Teritorijų tvarkytojai – juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie nuosavybės teise, nuosavybės pagrindu, pagal tarnybinę padėtį, pavedimą arba įpareigojimą naudoja žemės sklypus, valdas, kiemus, gyvenamųjų namų bei garažų bendrijas, pastatus, statinius, įvairios paskirties įrenginius, garažus, prekybos kioskus ir kt.

8. Prižiūrima teritorija – tai teritorijų naudotojams teisės aktų nustatyta tvarka priskirta ar priklausanti teritorija, kurioje jie atlieka sanitarinę priežiūrą ir tvarko želdinius.

9. Tvarkymas – įvairių atliekų (sąšlavų, nukritusių lapų, teršiančių medžiagų) pašalinimas, sniego valymas, želdinių priežiūra ir kiti darbai, užtikrinantys švarą ir tvarką tvarkomoje teritorijoje.

2

10. Želdiniai – žmogaus pasėti ar pasodinti medžiai (tarp jų ir pasodinti pavieniai ar natūraliai išaugę), krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai, lianos ir žoliniai augalai.

11. Želdinių tvarkymas – medžių, krūmų genėjimas, sausų, įlūžusių šakų išpjaustymas, piktžolių naikinimas, medžių, kurie kelia pavojų, nupjovimas.

 

III SKYRIUS

GYVENVIEČIŲ IR BENDRO NAUDOJIMO TERITORIJŲ PRIEŽIŪRA

 

12. Asmenys patys prižiūri, valo ir tvarko jiems įstatymų nustatyta tvarka priskirtas miestų, miestelių ir gyvenviečių bendro naudojimo teritorijas (gatves, šaligatvius, tiltus, viadukus, parkus, skverus ir kt.) arba sudaro sutartis su šiuos darbus atliekančia įmone.

13. Asmenys jiems nuosavybės teise priklausančiose ar įstatymų nustatyta tvarka priskirtose teritorijose privalo:

13.1. valyti ir prižiūrėti jiems priklausančius kiemus, sklypus ir kitas teritorijas, nekaupti jose šiukšlių ir kitokių atliekų, nuimti nuo medžių, stulpų, pastatų, tvorų reklaminius, informacinius skelbimus, jeigu jų iškabinimas nesuderintas su teritorijos savininku ir Savivaldybės administracija;

13.2. rūpintis eksploatuojamų pastatų ir gyvenamųjų namų estetiniu vaizdu, laiku juos dažyti, remontuoti, taisyti sulūžusias tvoras;

13.3. genėti savo teritorijoje augančius želdinius, trukdančius kaimyninių sklypų savininkams, praeiviams, eismo dalyviams. Nukarpytas šakas draudžiama palikti gatvėje – jas privalo sutvarkyti teritorijos tvarkytojas.

14. Jeigu pastatas ar sklypas priklauso keliems naudotojams, prižiūrimą teritoriją tvarkyti privalo visi naudotojai proporcingai pagal valdomą pastato ar sklypo dalį. Nesant paskirstymo, atsakomybė tenka visiems naudotojams solidariai.

15. Likusias nepriskirtas kitiems tvarkytojams bendro naudojimo teritorijas prižiūri ir valo seniūnija ar šiuos darbus atliekanti įmonė.

16. Miestuose, miesteliuose ir gyvenvietėse ant gyvenamųjų namų, visuomeninės paskirties ir pramoninių pastatų fasadų turi būti:

16.1. pritvirtintos standartinių numerių (suteiktų Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu) lentelės. Jas prisitvirtina pastatų savininkai;

16.2. gatvių sankryžose, gatvių pradžioje ir pabaigoje turi būti lentelės su gatvių pavadinimais (suteiktais Savivaldybės tarybos sprendimais). Jas pritvirtina įstatymų numatyta tvarka Savivaldybės administracijos parinkti juridiniai asmenys;

16.3. pritvirtinti laikikliai arba stovai vėliavoms. Juos prisitvirtina pastatų savininkai arba naudotojai.

3

17. Namų valdų savininkai, įsirengę inžinerinių tinklų įvadus į savo valdas, privalo sutvarkyti kelio, gatvės, šaligatvių dangas.

18. Įstaigos ir įmonės privalo užtikrinti, kad jų prieigose būtų tvarka ir švara, pastatyta šiukšlių dėžių.

19. Viešojoje vietoje prekiaujantis ar paslaugas teikiantis asmuo privalo prekybos ar paslaugų teikimo vietoje užtikrinti tvarką, švarą, surinkti šiukšles.

 

IV SKYRIUS

TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI VYKDANT STATYBOS DARBUS

 

20. Statinio statybos vadovas, jei darbus atlieka juridinis asmuo, arba darbus organizuojantis fizinis asmuo privalo:

20.1. prižiūrėti statybvietę ir įvažiavimo į ją kelius, statybos ar griovimo darbus atlikti taip, kad nebūtų teršiamos eismo zonos ir (ar) kitos teritorijos už statybvietės ribų;

20.2. užtikrinti, kad transporto priemonės, įvažiuojančios į statybvietę ar iš jos išvažiuojančios, neterštų eismo zonų ir (ar) kitų teritorijų;

20.3. statybvietę aptverti tvarkinga, saugia tvora ir užtikrinti nuolatinę jos priežiūrą. Tvora nelaikoma tvarkinga ir saugia, jei ji visa ar jos dalis yra supuvusi, sulūžusi, nugriuvusi, kelia pavojų kitiems asmenims ir (ar) jų turtui, neriboja pašalinių asmenų laisvo patekimo į statybvietę.

21. Statinių ir laikinų statinių tvarkytojai, savininkai ar naudotojai privalo:

21.1. nugriovus (nugriovę) namus ar kitus statinius, organizuoti šių teritorijų sutvarkymą;

21.2. tvarkyti ir prižiūrėti gyvenamuosius, gamybinius pastatus, kitos paskirties statinius ir jų aplinką, žemės sklypus taip, kad žemės sklypo ir patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto kadastre, būtų išlaikyta estetiška statinio ir jo aplinkos išvaizda, būtų išlaikytos, nepažeistos trečiųjų asmenų teisės;

21.3. laiku juos remontuoti, rekonstruoti, perdažyti, taip pat taisyti sulūžusias tvoras;

21.4. nugriauti savavališkai pastatytus statinius ir pastatus, kurių naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai;

21.5. užtikrinti, kad nebūtų galima patekti į griūvančius, nenaudojamus, avarinės būklės pastatus ir kad tokiuose pastatuose nebūtų kaupiamos atliekos;

21.6. nuosavybės teise priklausantys apleisti, griūvantys pastatai Savivaldybės administracijos nustatytu terminu privalo būti suremontuoti ar nugriauti.

 

V SKYRIUS

DRAUDŽIAMI VEIKSMAI

 

22. Gatvėse, bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelėse, aikštėse, parkuose,

4

paplūdimiuose, soduose, gyvenamųjų kvartalų teritorijose ir kitose bendro naudojimo teritorijose draudžiama:

22.1. mėtyti nuorūkas, popierius, pakuotes ir kitaip šiukšlinti;

22.2. be leidimo sandėliuoti ir laikyti prekių įpakavimo dėžes, kitokią tarą, statybines medžiagas ir (ar) kitas medžiagas, malkas ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų;

22.3. palikti akivaizdžiai neeksploatuojamas, techniškai netvarkingas transporto priemones (išdaužtais langais arba nuleistomis padangomis, teršiančias aplinką bėgančiais tepalais, alyva ir kt.) ar jų dalis, plauti automobilius;

22.4. kabinti plakatus, skelbimus, skalbinius, kilimus, sūpuokles ir kitus panašius daiktus tam nepritaikytose vietose ar kalti vinimis prie medžių kokius nors įrenginius ar daiktus;

22.5. deginti žolę, lapus, pramonines ir buitines atliekas bei šiukšles;

22.6. sušluoti atliekas, pilti paplavas, naftos produktus ir kitas panašias medžiagas į lietaus kanalizacijos ir kitus požeminius inžinerinius tinklus ir jų šulinius, gatves, upes, kitus vandens telkinius bei jų apsaugines zonas;

22.7. važinėti žaliaisiais plotais paplūdimių teritorijose (išskyrus specialųjį transportą), statyti automobilius ant vejų, arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinių, mindžioti gėlynus;

22.8. važiuoti autotransporto priemonėmis šaligatviais ar pėsčiųjų ir dviračių takais, išskyrus Kelių eismo taisyklėse numatytus atvejus;

22.9. važinėti asfaltuotomis gatvėmis vikšrine technika (išimties tvarka galima pervažiuoti paklojus specialius klojimus);

22.10. remontuoti transporto priemones keliuose, gatvėse ir bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelėse, jeigu remonto metu teršiama aplinka, skleidžiamas nemalonus kvapas, keliamas triukšmas, trukdomas gyventojų poilsis;

22.11. mechaniškai ardyti arba gadinti kelius, gatves, šaligatvius, pėsčiųjų takus, važinėti nešvariomis transporto priemonėmis, teršiančiomis gatves ir kelius;

22.12. ganyti gyvulius, paukščius miesto ir rajono miestelių bendro naudojimo teritorijose;

22.13. rašinėti, braižyti ar kitaip gadinti pastatus, kitus statinius, paminklus, kelio ženklus ir kitus eismo saugumo ar švaros palaikymo įrenginius;

22.14. palikti buitines atliekas gatvėse, prie šiukšlių dėžių, konteinerių ar sąšlavų surinkimo vietose;

22.15. statyti palapines, rengti įvairius žaidimus ir šokius, organizuoti sportinius renginius, nesuderinus su Savivaldybės administracija;

22.16. naudoti žaliuosius plotus daržams;

22.17. triukšmauti, kitaip trikdyti kaimynų poilsį, leisti fejervekus, garsiai muziką nuo

5

22 valandos (vakaro) iki 6 valandos (ryto), išskyrus renginius, kurių specialios sąlygos suderintos su Savivaldybės administracija arba seniūnija;

22.18. teršti vandens telkinius buitinėmis nuotekomis, leisti šias nuotekas į lietaus kanalizaciją, kitus drenažo įrenginius;

22.19. užsiimti bet kokia veikla, kuri gali sukelti aplinkos užterštumą ir skatinti parazitų ar graužikų veisimąsi;

22.20. laužyti, gadinti bendro naudojimo inventorių, įrenginius;

22.21. namų valdose kaupti ir laikyti atliekas bei kitokias šiukšles, išskyrus kompostą tam pritaikytose vietose arba konteineriuose;

22.22. krauti prie gatvių ar kitose bendro naudojimo vietose želdynų tvarkymo atliekas, statybinį laužą ir kitas buitines atliekas, išskyrus atvejus, kai numatyta šias atliekas išvežti;

22.23. sąšlavas iš tvarkytojams priklausančių teritorijų sandėliuoti priskirtose teritorijose.

 

VI SKYRIUS

ATLIEKŲ IR SĄŠLAVŲ SURINKIMAS BEI IŠVEŽIMAS

 

23. Visose gatvėse, bendro naudojimo teritorijose šiukšlių dėžes (urnas) pastato ir jas valo įstatymų numatyta tvarka Savivaldybės administracijos parinkti juridiniai asmenys.

24. Prie įmonių, įstaigų, organizacijų bei nuolatinių ir laikinų prekybos ar paslaugų teikimo vietų šiukšlių dėžes (urnas) pastato ir jas valo šių teritorijų tvarkytojai arba jiems priskirtus plotus prižiūrinčios ir valančios įmonės.

25. Už šiukšlių dėžių švarą, plovimą, dezinfekavimą ir tinkamą išvaizdą atsako teritorijų tvarkytojai, kurių teritorijoje jos pastatytos. Atliekų konteinerius, kurie nuosavybės teise priklauso juridiniams asmenims, atliekų tvarkytojai privalo reguliariai dezinfekuoti.

26. Įmonės, įstaigos, organizacijos, bendrijos, individualių namų savininkai kiemų sąšlavas ir kitas atliekas iš jiems priklausančių teritorijų išveža patys arba sudaro sutartis su šias paslaugas teikiančia įmone.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Taisyklių laikymosi kontrolę užtikrina įgalioti Savivaldybės administracijos darbuotojai, policijos ir aplinkos apsaugos pareigūnai.

28. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, tai neatleidžia jų nuo prievolės pašalinti esančius pažeidimus.

29. Šios Taisyklės priimamos ir keičiamos Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

______________