TEISMO EKSPERTŲ VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TEISMO EKSPERTIZĖS RŪŠIŲ SĄRAŠO IR TEISMO EKSPERTIZĖS RŪŠIŲ SĄRAŠE NURODYTŲ EKSPERTIZĖS RŪŠIŲ SPRENDŽIAMŲ UŽDAVINIŲ PATVIRTINIMO  

 

2018 m. rugsėjo 6 d. Nr. KT-40

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1R-34 „Dėl Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos nuostatų patvirtinimo“, 5.8 papunkčiu, Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Teismo ekspertizės rūšių sąrašą (pridedama);

2. Patvirtinti Teismo ekspertizės rūšių sąraše nurodytų ekspertizės rūšių sprendžiamus uždavinius (pridedama);

3. Laikyti negaliojančiu Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. KT-9 "Dėl teismo ekspertizių rūšių sąrašo patvirtinimo".

 

 

 

Teismo ekspertų veiklos koordinavimo

tarybos pirmininkas                                                                                         Giedrius Mozūraitis

 

PATVIRTINTA

Teismo ekspertų veiklos

koordinavimo tarybos

2018 m. rugsėjo 6 d.

sprendimu Nr. KT-40

 

 

TEISMO EKSPERTIZĖS RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

1.   Alkoholinių skysčių ir aparatų naminei degtinei gaminti ekspertizė

2.   Apanglėjusios medienos ekspertizė

3.   Apskaitos ir finansų ekspertizė

4.   Audito ekspertizė

5.   Augalinės ir gyvulinės kilmės objektų ekspertizė

6.   Autorių teisių objektų laikmenose ekspertizė

7.   Balistinė ekspertizė

8.   Bankininkystės ekspertizė

9.   Citologinė ekspertizė

10. Daktiloskopinė (rankų pėdsakų) ekspertizė

11. Darbo ekonomikos ekspertizė

12. Darbų saugos ekspertizė

13. Dažų ekspertizė

14. Deontologinė ekspertizė

15. Dirvožemio ekspertizė

16. DNR ekspertizė

17. Dokumentų medžiagų ekspertizė

18. Dokumentų rekvizitų ekspertizė

19. Eismo įvykių ekspertizė

20. Elektros energijos apskaitos prietaisų ekspertizė

21. Fonoskopinė ekspertizė

22. Gaisrų ekspertizė

23. Gyvų asmenų ekspertizė

24. Histologinė ekspertizė

25. Informacinių technologijų ekspertizė

26. Lingvistinė ekspertizė

27. Maisto produktų ekspertizė

28. Medicinos kriminalistikos ekspertizė

29. Metalo koncentracijos nustatymo biologiniuose objektuose ekspertizė

30. Metalografijos ekspertizė

31. Metalų ekspertizė

32. Mirusių žmonių kūnų ir jų dalių ekspertizė

33. Mobiliųjų įrenginių ekspertizė

34. Naftos produktų ekspertizė

35. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų ekspertizė

36. Nekilnojamo turto, kilnojamo turto vertinimo ekspertizė

37. Nešaunamųjų ginklų ekspertizė

38. Osteologinė ekspertizė

39. Panaikintų ženklų atkūrimo ekspertizė

40. Pastatų energetinio naudingumo ekspertizė

41. Planktono diatomėjų nustatymo biologiniuose objektuose ir vandens telkinio vandenyje ekspertizė

42. Plastikų ekspertizė

43. Pluoštinių medžiagų ekspertizė

44. Portretų ekspertizė

45. Rašysenos ekspertizė

46. Serologinė ekspertizė

47. Spausdintų tekstų ir spausdinimo priemonių ekspertizė

48. Sprogstamų medžiagų ir sprogimo pėdsakų ekspertizė

49. Statinių, statinių dalių, patalpų ir jų projektų gaisrinės saugos ekspertizė

50. Statybinių medžiagų ir kitų gaminių degumo ekspertizė

51. Statybos ekspertizė

52. Statybos techninės veiklos ekspertizė

53. Stiklo ekspertizė

54. Šūvio pėdsakų ekspertizė

55. Teismo psichiatrijos ekspertizė

56. Teismo psichologijos ekspertizė

57. Teritorijų planavimo ekspertizė

58. Toksikologinė ekspertizė

59. Transporto priemonių ekspertizė

60. Transporto trasologinė ekspertizė

61. Trasologinė ekspertizė

62. Vaizdų ekspertizė

63. Verslo vertinimo ekspertizė

64. Žemėtvarkos darbų ekspertizė

 

 

PATVIRTINTA

Teismo ekspertų veiklos

koordinavimo tarybos

2018 m. rugsėjo 6 d.

sprendimu Nr. KT-40

 

 

Teismo ekspertizės rūšių sąraše nurodytų ekspertizės rūšių sprendžiami uždaviniai

 

 

 

Ekspertizės rūšies pavadinimas

Pagrindiniai sprendžiami uždaviniai**

Teismo ekspertizės įstaigos, kuriose atliekama ekspertizė*

 

1. Alkoholinių skysčių ir aparatų naminei degtinei gaminti ekspertizė

1. Nustatyti etilo alkoholio turinčių skysčių rūšį, ar tiriamasis skystis yra taros etiketėje nurodytas skystis;

2. Nustatyti alkoholinių skysčių pagaminimo būdą;

3. Aptikti alkoholinių skysčių pėdsakus ant įvairių objektų;

4. Nustatyti atskirų alkoholinio skysčio pavyzdžių priklausymą vienam tūriui, gaminimo partijai, bendrą jų kilmės šaltinį;

5. Nustatyti namų gamybos stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti skirtų

įrenginių sudėtines dalis ir galimybę pritaikyti jų visumą namų gamybos stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti.

 

LTEC, LP KTC

2. Apanglėjusios medienos ekspertizė

Nustatyti apanglėjusios medienos degimo proceso intensyvumą (degimo proceso trukmę ir temperatūrą).

 

GTC

3.Apskaitos ir finansų ekspertizė

1. Nustatyti materialinių vertybių ir piniginių lėšų trūkumą, perteklių, jų atsiradimo laikotarpį, slėpimo naudojant apskaitos dokumentus būdus, turtinės žalos dydį;

2. Nustatyti materialinių vertybių ir lėšų pajamavimo ir nurašymo į išlaidas, turto nusidėvėjimo ir amortizacinių atskaitymų apskaičiavimo, pelno (nuostolių) apskaičiavimo ir paskirstymo, biudžeto lėšų naudojimo, fizinių ir juridinių asmenų tarpusavio atsiskaitymų operacijų pagrįstumą;

3. Nustatyti akcinio ir valstybinio kapitalo vertės apskaičiavimo pagrįstumą;

4. Nustatyti mokesčių ir mokėjimų į biudžetus ir fondus ar finansinės atskaitomybės teisingumą;

5. Nustatyti negautą naudą dėl sutartinių įsipareigojimų ir ūkinių bei finansinių operacijų nevykdymo, apskaitos ir kontrolės trūkumus;

6. Nustatyti ūkio subjektų mokumą ir nemokumo atsiradimo priežastis, gyventojo ūkinę veiklą;

7. Nustatyti turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų apskaitos, įmonės finansinės būklės ir veiklos rodiklių pagrįstumą;

8. Nustatyti, ar laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, organizuojant ir tvarkant Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtų visų rūšių ir nuosavybės formų įmonių, įstaigų ir organizacijų bei fizinių asmenų (toliau – ūkio subjektas) buhalterinę apskaitą;

9. Nustatyti padarytų nuostolių dydį;

10. Nustatyti ūkio subjekto veiklą, jo turtą, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydį bei struktūrą.

 

LTEC, LP KTC

4. Audito ekspertizė

 

Atlieka privatūs teismo ekspertai

5. Augalinės ir gyvulinės kilmės objektų ekspertizė

1. Nustatyti tiriamųjų objektų prigimtį, šių objektų taksono kategoriją (priklausymą konkrečiam sistematiniam vienetui - tipui, klasei, rūšiai ir kt.);

2. Nustatyti lyginamųjų augalinės ir gyvulinės kilmės objektų priklausomumą, t. y. bendrą kilmės šaltinį, bendrą masę (vieną talpyklą);

3. Nustatyti medžio amžių, jo augimvietę, medžio ir kelmo nuopjovų priklausymą tam pačiam medžiui;

4. Surasti augalinės ir gyvulinės kilmės objektus, jų dalis, pėdsakus.

 

LTEC

6. Autorių teisių objektų laikmenose ekspertizė

1. Identifikuoti kūrinius, įrašytus laikmenoje;

2. Nustatyti, ar pateiktos laikmenos su kūriniais pagamintos laikantis teisių subjekto ir techninių reikalavimų;

3. Nustatyti analogiško pagal teisių subjektus išleisto kūrinio laikmenoje mažiausią mažmeninę kainą;

4. Nustatyti informacijos apie teisių valdymą panaikinimo ar pakeitimo faktą.

 

LTEC

7. Balistinė ekspertizė

1. Nustatyti, ar objektai priskiriami prie šaunamųjų ginklų ir šaudmenų;

2. Nustatyti šaunamojo ginklo rūšį, sistemą, modelį, kalibrą ir kitus duomenis;

3. Nustatyti šaunamųjų ginklų, šaudmenų ir jų dalių būklę ir savybes, tinkamumą šaudyti;

4.Nustatyti šaunamąjį ginklą pagal pėdsakus ant iššautų sviedinių (kulkų, grankulkių, šratų) ir tūtelių;

5. Nustatyti šūvio aplinkybes (šūvio atstumą, šovusiojo, ginklo ir nukentėjusiojo padėtį, šūvio vietą ir kryptį);

6. Nustatyti šautinius pažeidimus;

7. Nustatyti iššautos kulkos ir tūtelės priklausymą vienam šoviniui.

 

LTEC, LP KTC

8. Bankininkystės ekspertizė

1. Įvertinti bankų ir kitų kredito įstaigų veiklos pagrįstumą;

2. Įvertinti paskolų grupavimo ir ekonominių rodiklių apskaičiavimo pagrįstumą;

3. Įvertinti apskaitos ir atskaitomybės bankuose ir kitose kredito įstaigose teisingumą.

 

LTEC, LP KTC

9. Citologinė ekspertizė

1.Surasti vyriškas lytines ląsteles (spermijus) ant tyrimui pateiktų objektų;

2. Nustatyti, ar rastos spermos dėmės tinka tapatumo nustatymui DNR metodais.

 

VTMT

10. Daktiloskopinė (rankų pėdsakų) ekspertizė

1. Surasti ir užfiksuoti rankų pėdsakus;

2. Nustatyti, ar asmens rankų pėdsakai tinka asmeniui identifikuoti;

3. Nustatyti rankų pėdsakų susidarymo sąlygas, mechanizmą ir laiką;

4. Nustatyti asmenį, palikusį įvykio vietoje rankų pėdsakus.

 

LTEC, LP KTC

11. Darbo ekonomikos ekspertizė

Nustatyti darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais, apskaičiavimo ir mokėjimo pagrįstumą.

 

LTEC, LP KTC

12. Darbų saugos ekspertizė

1. Nustatyti nelaimingo atsitikimo darbe  mechanizmą ir priežastis;

2. Nustatyti, ar darbo sąlygos ir taikytos organizacinės bei techninės darbų saugos priemonės nelaimingo atsitikimo atveju atitiko darbuotojų saugos norminius teisės aktus ir vykdytų darbų pobūdį.

 

LTEC

13. Dažų ekspertizė

1. Surasti dažų (dažų dangų) pėdsakus ir mikrodaleles ant įvairių objektų;

2. Nustatyti dažų rūšį (tipą), dažų dangos priklausymą apibrėžtai objektų grupei;

3. Nustatyti dažų (jų dangų) vienodumą (skirtingumą);

4. Nustatyti dažytų objektų kontaktą.

 

LTEC, LP KTC

14. Deontologinė ekspertizė

Įvertinti nustatytą diagnozę, gydymo taktiką, ir spręsti kitus klausimus išskyrus alternatyvios (nelicencijuojamos) asmens sveikatos priežiūros atvejus, psichikos sveikatos diagnostikos ir gydymo atvejus ir odontologines (sprendžiant dantų gydymo, protezavimo kokybės ir kita) teismo ekspertizes.

 

VTMT

15. Dirvožemio ekspertizė

1. Surasti dirvožemio pėdsakus (daleles, dėmes) ant įvairių objektų;

2. Nustatyti, ar lyginamieji (skirtingi) pavyzdžiai priklauso konkrečiai vietovei;

3. Nustatyti dirvožemio rūšį;

2. Nustatyti dirvožemio bendrą kilmės šaltinį;

3. Nustatyti lyginamųjų dirvožemio pavyzdžių vienodumą (skirtingumą);

4. Nustatyti dirvožemiu užteršto objekto kontaktą su dirvožemio paviršiumi ar su kitu dirvožemiu užterštu objektu;

7. Nustatyti dirvožemio atsiradimo ant objekto būdą (mechanizmą).

 

LTEC

16. DNR ekspertizė

1. Identifikuoti asmenį;

2. Nustatyti giminystės ryšius (tėvystę, motinystę, brolystę, vaikų sukeitimą ir kt.);

3. Identifikuoti palaikus ar kitus žmogaus biologinius pėdsakus;

4. Nustatyti kraujo ir kitų audinių, išskyrų, plaukų, biologinės kilmės dalelių tapatumą (sulyginti tiriamo objekto DNR profilį su konkretaus asmens DNR profiliu).

 

LP KTC, VTMT

17. Dokumentų medžiagų ekspertizė

1. Nustatyti dokumentų medžiagų (rašto medžiagų, įvairių spausdinimo aparatų dažų, popieriaus, klijų, dokumentų pagrindo, įvairių pagalbinių medžiagų, įrašus panaikinančių medžiagų) rūšį;

2. Nustatyti lyginamųjų dokumentų medžiagų vienodumą (skirtingumą);

3. Identifikuoti rašymo priemones;

4. Atlikti identifikacinį tyrimą ir nustatyti bendrą grupinį ar individualų priklausomumą.

 

LTEC, LP KTC

18. Dokumentų rekvizitų ekspertizė

1.Nustatyti dokumento ar jo fragmentų tikrumą;

2. Nustatyti dokumento ir atskirų jo dalių pagaminimo būdą, priemones ir atitiktį reikalavimams;

3. Nustatyti dokumento turinio, dokumento dalių pakeitimo faktą ir būdą, dokumento padirbimo faktą, būdą ir priemones, dokumento dalių pakeitimo faktą;

4. Atlikti antspaudų ir jų atspaudų identifikacinį tyrimą ir nustatyti atspaudų atspaudimo laikotarpį, spaudų ir antspaudų padirbimo faktą ir būdą;

5. Ištirti dokumentų blankus, pagamintus su specialiomis apsaugos priemonėmis, bankų mokėjimo korteles;

6. Perskaityti (esant galimybei) suplėšytus ir sudegintus tekstus;

7.Nustatyti dokumento pirminio teksto pakeitimus;

8. Atkurti nematomus ar blogai matomus, užbrauktus ir užlietus, užklijuotus ir normaliomis sąlygomis neįskaitomus įrašus;

9. Nustatyti, ar tuo pačiu antspaudu antspauduoti dokumentai, spaudų ir antspaudų padirbimo faktą ir būdą;

10. Nustatyti dokumento rekvizitų atlikimo eiliškumą;

11. Nustatyti banknotų ir vertybinių popierių tikrumą;

12. Nustatyti netikrų banknotų pagaminimo būdą ir priemones, apsaugos elementų padirbimo būdą ir priemones ir kt., ;

13. Nustatyti, ar netikri banknotai pagaminti tomis pačiomis gamybos priemonėmis..

 

LTEC, LP KTC

19. Eismo įvykių ekspertizė

1. Atkurti eismo įvykio eigą ir aplinkybes;

2. Ištirti eismo įvykio dalyvių veiksmus, aplinkybes, turėjusias įtakos eismo įvykiui įvykti;

3. Nustatyti, kaip vairuotojas turėjo elgtis saugaus eismo reikalavimų požiūriu konkrečiomis aplinkybėmis, ar nustatytomis aplinkybėmis jis turėjo techninę galimybę išvengti eismo įvykio;

4. Techniniu požiūriu nustatyti priežastinį vairuotojo (eismo įvykio dalyvio) veiksmų, ir eismo įvykio kilimo ryšį;

5. Ištirti nustatytus transporto priemonių techninius gedimus, jų atsiradimo laiką, gedimų ir eismo įvykio ryšį.

 

LTEC

20. Elektros energijos apskaitos prietaisų ekspertizė

1. Nustatyti elektros energijos apskaitos prietaisų techninę būklę, tinkamumą naudoti,

2. Nustatyti technines priemones, galinčias keisti elektros energijos vartojimo apskaitos rezultatus bei naudojimo paskirtį.

 

LTEC

21. Fonoskopinė ekspertizė

 

1. Nustatyti asmenį pagal balso ir kalbos savybes, užfiksuotas garso įrašuose;

2. Nustatyti konkrečią techninę priemonę (diktofoną, magnetofoną), kuria buvo padarytas įrašas;

3. Nustatyti konkretų foninio triukšmo garso šaltinį (darinėjamos durys, automobilio variklis, sieninis laikrodis, telefonas, šūvis ir kt.);

4. Nustatyti garso įrašų autentiškumą (originalus įrašas ar sumontuotas), jų įrašymo, atkūrimo sąlygas ir priemones, kuriomis įrašytas, atkurtas signalas;

5. Nustatyti garsinę aplinką, kurioje padarytas įrašas.

 

LTEC, LP KTC

22. Gaisrų ekspertizė

1. Nustatyti gaisro židinio vietą;

2. Nustatyti tiesiogines gaisro kilimo priežastis;

3. Nustatyti gaisro kilimą ir/ar tam tikrus jo padarinius sukėlusias aplinkybes;

4. Nustatyti atskirų darbų vykdymo tvarkos, techninių įrenginių ir technologinių procesų atitiktį priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimams;

5. Nustatyti technogeninių sprogimų (dujų, garų, dulkių sprogiųjų mišinių) priežastis.

 

GTC, LTEC

23. Gyvų asmenų ekspertizė

1. Nustatyti sužalojimus, jų padarymo priemones, būdą ir laiką;

2. Nustatyti sveikatos sutrikdymo mastą;

3. Nustatyti lytinę būklę – išžaginimą, seksualinį prievartavimą, tvirkinamuosius veiksmus ir kt.;

4. Nustatyti amžių, dėl sužalojimų prarasto bendrojo darbingumo netekimą, sveikatos būklę.

 

VTMT

24. Histologinė ekspertizė

1. Nustatyti biologinės kilmės objektų mikroskopinę struktūrą, priklausomybę konkrečiam organui, audiniui;

2. Nustatyti liguistus pokyčius, sužalojimų laiką, sužalojimų pobūdį;

3. Nustatyti požymius, rodančius pokyčių trukmę, panaudojant specialius dažymo būdus.

 

VTMT

25. Informacinių technologijų ekspertizė

1. Nustatyti, atkurti, surasti duomenis, susijusius su tiriamu įvykiu, esančius kompiuterinės techninės įrangos atminties įrenginiuose;

2. Nustatyti stacionarios kompiuterinės techninės ir programinės įrangos veikimo aplinkybes ir vaidmenį tiriamojo įvykio atveju.

 

LTEC, LP KTC

26. Lingvistinė ekspertizė

1. Nustatyti teksto autorių, teksto autoriaus būseną ir rašymo sąlygas, teksto autoriaus gimtąją kalbą (lietuvių ar ne lietuvių), kalbos įgūdžius, autoriaus išsilavinimą, autoriaus veiklos sritį, amžių;

2. Nustatyti teksto (pasakymo) reikšmę, ar tekste (pasakyme) pateikiama neigiama informacija apie konkretų asmenį, ar neigiama informacija yra konstatuojamojo pobūdžio, ar nuomonė;

3. Nustatyti, ar tekstas (pasakymas) lingvistiniu požiūriu yra asmenį žeminantis, koks yra žeminimo pobūdis, ar pasakymas yra grasinimo aktas, ar žeminimas išsakomas grubia leksika, ar pasakymu skatinama, raginama smurtauti ar kitaip kenkti tam tikrai asmenų grupei, ar pasakymu propaguojamos prieš tam tikrą asmenų grupę, santvarką ar pan. nukreiptos idėjos;

4. Bylose dėl autorystės pasisavinimo nustatyti, kurie kalbiniai fragmentai dviejuose kūriniuose sutampa, ar yra perteikiamos tos pačios idėjos, perfrazavus tekstą;

5. Išaiškinti teksto ar atskirų jo fragmentų, kitų kalbos vienetų ypatumus.

 

LTEC

27. Maisto produktų ekspertizė

1. Nustatyti, ar tirti pateikti maisto produktai atitinka konkrečiuose norminiuose aktuose nustatytus reikalavimus;

2. Nustatyti maisto produktų atitinkamuose norminiuose aktuose reglamentuotas analites ir jų vertes;

3. Nustatyti, ar pateikti maisto produktai ir lyginamieji pavyzdžiai yra vienodi.

 

LP KTC

28. Medicinos kriminalistikos ekspertizė

1. Nustatyti sužalojimus, jų padarymo būdą pateiktuose objektuose, žalojusio įrankio grupinę priklausomybę,

2. Identifikuoti įrankį pagal sužalojimus pateiktuose objektuose,

4. Nustatyti šautinių sužalojimų šūvio įėjimo, išėjimo žaizdas (angas), sviedinio skersmenį , sviedinio rūšinę priklausomybę, papildomų šūvio faktorių buvimą ar jų poveikio pėdsakus, šūvio atstumą.

 

VTMT

29. Metalų koncentracijos nustatymo biologiniuose objektuose ekspertizė

 

Nustatyti metalų (švino, nikelio, vario, cinko, geležies, kalio, natrio, kalcio, mangano) koncentraciją mirusiųjų biologiniuose objektuose.

VTMT

30. Metalografijos ekspertizė

1. Nustatyti metalinių detalių lūžio (atsidalijimo) pobūdį ir laiką įvykio atžvilgiu;

2. Įvertinti mechaninius gaminių (detalių) pažeidimus, jų kilmę ir ryšį su įvykiu, metalurginius ir gamybos defektus;

3. Įvertinti terminio apdirbimo kokybę, metalo  apdirbimo rūšį, mechanines savybes, kokybę, jų atitikimą pateiktoms techninėms sąlygoms;

4. Nustatyti ir įvertinti elektroterminį ir cheminį aplinkos poveikį metalo gaminiams, jo atsiradimo aplinkybes;

5. Nustatyti terminį poveikį metaliniam gaminiui (detalei), temperatūros dydį ir pasiskirstymą jame;

5. Nustatyti trumpojo jungimo ir kitokio avarinio darbo režimo (perkrovos) elektros laiduose požymius;

6. Nustatyti metalo gaminių korozinio pažeidimo pobūdį ir laipsnį.

 

LTEC

31. Metalų ekspertizė

1. Nustatyti metalų, jų lydinių kokybinę ir kiekybinę sudėtį;

2. Nustatyti metalų ir jų gaminių vienodumą (skirtingumą), bendrą kilmės šaltinį;

3. Surasti metalų ir jų gaminių mikrodaleles ir pėdsakus ;

4. Nustatyti, ar elektros laidininkai kontaktavo tarpusavyje, ar per kontaktą tiekėjo elektros srovė;

5. Nustatyti, ar smūgio momentu tiriamoji lemputė degė (buvo įjungta) ar nedegė (buvo išjungta).

LTEC, LP KTC

32. Mirusių žmonių kūnų ir jų dalių ekspertizė

1. Nustatyti mirties priežastį, mirties laiką, sužalojimus, jų padarymo priemones, būdą ir laiką;

2. Nustatyti sveikatos sutrikdymo mastą.

 

VTMT

33. Mobiliųjų įrenginių ekspertizė

Nustatyti ir/arba atkurti duomenis, susijusius su tiriamu įvykiu, esančius navigacijos prietaisuose, skaitmeninių stebėjimo sistemų ir garso įrašymo įrenginiuose, išmaniuosiuose ir paprastuose mobiliojo ryšio telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose ir kitoje įrangoje, kurioje kaupiama ir saugoma skaitmeninė informacija.

 

LTEC, LP KTC

34. Naftos produktų ekspertizė

1. Nustatyti naftos produktų (degalų, tepalų ir kt.) rūšį, naftos produktų mišinių kokybinę ir kiekybinę sudėtį;

2. Surasti naftos produktų pėdsakus ant įvairių objektų;

3. Nustatyti lyginamųjų naftos produktų pavyzdžių bendrą (ar skirtingą) kilmės šaltinį.

 

LTEC

35. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų ekspertizė

1. Nustatyti medžiagų prigimtį;

2. Nustatyti, ar medžiagos yra narkotinės, psichotropinės medžiagų pagaminimo būdą;

2. Nustatyti, ar medžiagos yra narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai);

3. Nustatyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų pėdsakus (likučius) ant įvairių objektų;

4. Nustatyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų koncentraciją, masę ar kiekį; ,

5. Nustatyti lyginamųjų pavyzdžių priklausymą vienai masei (tūriui), bendrą jų kilmės šaltinį.

 

LP KTC, LTEC

36. Nekilnojamo turto, kilnojamo turto vertinimo ekspertizė

 

Atlieka privatūs teismo ekspertai

37. Nešaunamųjų ginklų ekspertizė

1. Nustatyti, ar objektas yra priskiriamas nešaunamiesiems ginklams;

2. Nustatyti, kokiai nešaunamųjų ginklų rūšiai, grupei ar tipui priskiriamas;

3. Nustatyti nešaunamojo ginklo paskirtį, būklę, tinkamumą naudoti, pagaminimo būdą, konstrukcijos ypatumus.

 

LTEC, LP KTC

38. Osteologinė ekspertizė

1. Nustatyti kaulų rūšinę priklausomybę;

2. Nustatyti individų skaičių

3. Nustatyti lytį, biologinį amžių, kūno ilgį bei kitus grupinius ir individualius identifikacinius požymius skeletuose, aukštos temperatūros ar stipriai veikiančių medžiagų paveiktose kaulinėse liekanose;

4. Nustatyti skeletavimosi laiką;

5. Identifikuoti asmenį (vaizdų gretinimo metodu, odontologinės identifikacijos metodu);

6. Nustatyti asmens biologinį amžių pagal vaizdinę medžiagą;

7. Nustatyti kaulų išbuvimo žemėje laiką.

 

VTMT

39. Panaikintų ženklų atkūrimo ekspertizė

Nustatyti panaikintus transporto priemonės identifikacinius numerius (VIN), transporto priemonių numeruotų agregatų ir ginklų identifikacinius numerius.

 

LP KTC

40. Pastatų energetinio naudingumo ekspertizė

 

Atlieka privatūs teismo ekspertai

41. Planktono diatomėjų nustatymo biologiniuose objektuose ir vandens telkinio vandenyje ekspertizė

Nustatyti planktono diatomėjas biologiniuose objektuose ir vandens telkinio vandenyje.

 

VTMT

 

42. Plastikų (polimerinių medžiagų) ekspertizė

1. Surasti plastiko pėdsakus ir mikrodaleles ant įvairių objektų;

2. Nustatyti plastikų (polimerinių medžiagų) rūšį (tipą), jų vienodumą (skirtingumą);

3. Nustatyti bendrą plastiko gaminių kilmės šaltinį.

LTEC, LP KTC

43. Pluoštinių medžiagų ekspertizė

1. Surasti pluoštinių medžiagų ir jų gaminių mikrodaleles ant įvairių objektų;

2 Nustatyti pluoštinių medžiagų, gaminių ir jų mikrodalelių prigimtį (tipą, rūšį), jų vienodumą (skirtingumą), individualų priklausomumą, atskirų dalių priklausymą vienam gaminiui;

3. Nustatyti konkrečių pluoštinės prigimties objektų kontaktą;

4.Nustatyti pluoštinės medžiagos paskirtį, gamybos būdą, pokyčius nuo temperatūros, mechaninių ir kt. veiksnių, technologinius ir eksploatacinius požymius;

5. Nustatyti pirminę sudegintų, perdažytų ir kitaip paveiktų pluoštinių medžiagų sudėtį, spalvą, paskirtį.

 

LTEC

 

 

44. Portretų ekspertizė

Identifikuoti asmenis pagal veido požymius, užfiksuotus atvaizduose, skaitmeninėse laikmenose, vaizdajuostėse, kino juostose ir kituose informacijos šaltiniuose.

 

LTEC, LP KTC

45. Rašysenos ekspertizė

1. Nustatyti asmenį, rašiusį rankraštinius tekstus ar skaitmenis, įrašus, parašus;

2. Nustatyti, ar vienas ir tas pats asmuo parašė (pasirašė) kelis dokumentus;

3. Nustatyti rašysenos pakeitimą;

4. Nustatyti rašymo sąlygas, rašiusiojo būseną;

5. Nustatyti rašysenos iškraipymo ir parašų klastojimo būdus, judesių dinaminio stereotipo pakitimus.

 

LTEC, LP KTC

46. Serologinė ekspertizė

1. Nustatyti žmogaus kraują, spermą, seiles, prakaitą;

2. Nustatyti AB0 sistemos kraujo grupes dėmėse;

3. Atlikti morfologinį plaukų tyrimą;

4. Nustatyti, ar plaukai tinka tapatumo nustatymui DNR tyrimo metodais.

 

VTMT

47. Spausdintų tekstų ir spausdinimo priemonių ekspertizė

1. Nustatyti dokumento spausdinimo būdą;

2. Nustatyti, ar tiriamieji dokumentai pagaminti ekspertams pateiktais aparatais;

3. Nustatyti, ar kompiuterio sisteminiame bloke, laikmenose  rasta informacija buvo panaudota dokumentams išspausdinti.

 

LTEC, LP KTC

48. Sprogstamų medžiagų ir sprogimo pėdsakų ekspertizė

1. Nustatyti, kokios cheminės sudėties yra pateikta tirti medžiaga;

2. Nustatomi sprogstamųjų medžiagų pėdsakus ant objektų, turėjusių sąlytį su sprogstamąja medžiaga, tų medžiagų rūšį;

3. Nustatyti, ar pateiktas objektas yra sprogmuo, kokiu būdu jis pagamintas, kiek ir kokios sprogstamosios medžiagos yra, jo veikimo mechanizmą;

4. Nustatyti, ar iš pateiktų medžiagų galima pagaminti sprogstamąją medžiagą;

5. Nustatyti, ar sprogmenys yra analogiškos konstrukcijos;

6. Nustatyti, ar vadovaujantis turima dokumentine informacija galima pagaminti sprogmenį ar sprogstamąją medžiagą;

7. Nustatyti, ar įvykio vietoje įvyko sprogmens sprogimas, iš ko jis buvo pagamintas;

8. Nustatyti, kokia sprogstamoji medžiaga ir kokia jos masė buvo susprogdinta;

9. Nustatyti sprogstamųjų medžiagų komponentų likučius po sprogimo.

 

LP KTC

49. Statinių, statinių dalių, patalpų ir jų projektų gaisrinės saugos ekspertizė

1. Nustatyti statinių, statinių dalių, patalpų atitiktį gaisrinę saugą reglamentuojantiems normatyviniams statybos techniniams dokumentams;

2. Nustatyti statinių, statinių dalių, patalpų projektų atitiktį gaisrinę saugą reglamentuojantiems normatyviniams statybos techniniams dokumentams;

3. Nustatyti naudojamų statinių, statinių dalių ir patalpų atitiktį gaisrinę saugą reglamentuojantiems normatyviniams dokumentams.

 

GTC

50. Statybinių medžiagų ir kitų gaminių degumo ekspertizė

1. Nustatyti statybinių medžiagų ir gaminių degumą;

2. Nustatyti ir įvertinti statybinių medžiagų ir gaminių liepsnos plitimo indeksą;

3.Nustatyti kietų medžiagų su organiniais priedais užsiliepsnojimo ir savaiminio užsiliepsnojimo temperatūras;

4. Įvertinti tekstilės gaminių užsiliepsnojimą, minkštų baldų užsiliepsnojimą, kai uždegimo šaltinis smilkstanti cigaretė, minkštų baldų užsiliepsnojimą, kai uždegimo šaltinis degtuko liepsnos analogas;

5.Nustatyti degių skysčių temperatūrines užsiliepsnojimo ribas, degių skysčių savaiminę užsiliepsnojimo temperatūrą.

 

GTC

51. Statybos ekspertizė

1. Nustatyti statinių statybos atitiktį projektams, jų dalims, kitiems galiojantiems norminiams teisės aktams;

2. Nustatyti statinių ar jų elementų suirimo (sugadinimo) priežastis bei statybos darbų poreikį suardytiems ar pažeistiems pastatų ar statinių elementams atstatyti;

3. Nustatyti statinio konstrukcijų suirimo mechanizmą ir priežastis statinio dalinio ar pilno suirimo/sugriuvimo atveju;

4. Nustatyti statinio defektų (konstrukcijų plyšimo, įlinkio, drėkimo ir pan.) atsiradimo priežastis statinio statybos ar jo eksploatavimo metu.

 

LTEC

52. Statybos techninės veiklos ekspertizė

 

Atlieka privatūs teismo ekspertai

53. Stiklo ekspertizė

1. Surasti stiklo gaminių šukes (mikrodaleles);

2. Nustatyti stiklo tipą (rūšį), paskirtį;

3. Nustatyti stiklo dalelių (šukių) priklausymą konkrečiam gaminiui, stiklo vienodumą (skirtingumą), bendrą kilmės šaltinį;

4. Nustatyti stiklo gaminių suirimo, sugadinimo priežastis, stiklo gaminį suardžiusios jėgos kryptį ir vietą, stiklo gaminį veikusią temperatūrą.

 

LTEC, LP KTC

54. Šūvio pėdsakų ekspertizė

Nustatyti šūvio pėdsakus ant asmens kūno dalių, drabužių ir kitų objektų, palyginti su šūvio pėdsakais iš šaunamojo ginklo, tūtelių.

 

LTEC, LP KTC

55. Teismo psichiatrijos ekspertizė

Nepilnamečiams

Baudžiamajame procese:

1. Įvertinti nepilnamečio įtariamojo, kaltinamojo ar administracinį nusižengimą padariusio asmens psichikos būseną veikos metu ir įvertinti sugebėjimą suprasti savo veiksmų esmę bei juos valdyti;

2. Įvertinti nepilnamečio asmens dabartinę psichikos būseną ir gebėjimą dalyvauti teismo procese;

3. Nustatyti, ar nepilnametis įtariamasis, kaltinamasis dėl psichikos sutrikimo yra pavojingas sau ar kitiems asmenims ir rekomenduoti taikyti  priverčiamųjų medicinos priemonių rūšį, esant riboto pakaltinamumo ar nepakaltinamumo indikacijoms;

4. Įvertinti nepilnamečio liudytojo gebėjimą duoti adekvačius parodymus;

5. Įvertinti nukentėjusio nepilnamečio psichikos būseną, gebėjimą duoti adekvačius parodymus bei jo sveikatos sutrikdymo mąstą;

6. Įvertinti nusižudžiusio nepilnamečio priešmirtinę psichikos būseną.

 

Civiliniame procese:

1. Įvertinti psichikos būseną bei sveikatos sutrikdymo mąstą nepilnamečiam asmeniui, kai yra sprendžiamas klausimas dėl vaiko gyvenamosios vietos ir (arba) bendravimo su viena iš ginčo šalių nustatymo;

2. Atsakyti į kitus teismo nutarties klausimus, kurie reikalauja specialiųjų vaikų ir paauglių teismo psichiatrijos žinių.

 

SUAUGUSIEMS

Baudžiamajame procese:

1. Įvertinti įtariamojo, kaltinamojo ar administracinį nusižengimą padariusio asmens psichikos būseną veikos metu bei gebėjimą suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti;

2. Įvertinti įtariamojo, kaltinamojo asmens dabartinę psichikos būseną ir gebėjimą dalyvauti teismo procese;

3. Įvertinti įtariamojo, kaltinamojo asmens socialinį pavojingumą ir rekomenduoti medicininio poveikio priemonės rūšį, esant nepakaltinamumo ar riboto pakaltinamumo indikacijoms;

4 Įvertinti asmeniui po bausmės pakyrimo atsiradusius psichikos sutrikimus ir jo gebėjimą tęsti bausmės atlikimą;

5. Įvertinti liudytojo psichikos būsenos ypatumus ir gebėjimą dalyvauti procese bei duoti adekvačius parodymus;

6. Įvertinti nukentėjusiojo asmens psichikos būsenos ypatumus, gebėjimą dalyvauti procese, duoti adekvačius parodymus bei įvertinti jo sveikatos sutrikdymo mąstą;

7. Įvertinti priešmirtinę nusižudžiusio asmens psichikos būseną.

 

Civiliniame procese:

1. Įvertinti psichikos būsenos ypatumus asmeniui, kuriam sprendžiamas civilinių teisių apribojimo ar civilinio veiksnumo klausimas;

2. Įvertinti ieškovo ar atsakovo psichikos būseną ir gebėjimą suprasti savo veiksmus bei juos valdyti sandorio sudarymo metu;

3. Įvertinti mirusio asmens psichikos būseną sandorio ar testamento sudarymo metu;

4. Atsakyti į kitus teismo nutarties klausimus, kurie reikalauja specialiųjų teismo psichiatrijos žinių.

 

 

 

56. Teismo psichologijos ekspertizė

Nepilnamečiams

Baudžiamajame procese:

1. Įvertinti įtariamajam, kaltinamajam ar administracinį nusižengimą padariusiam nepilnamečiui būdingus amžiaus, protinio išsivystymo lygio, emocinės būklės ir individualius psichologinius ypatumus, galėjusius turėti esminės įtakos jo elgesiui veikos padarymo metu;

2. Įvertinti nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo asmens gebėjimą, atsižvelgiant į amžių, protinio išsivystymo lygį, emocinę būklę ir individualius psichologinius ypatumus bei situacines aplinkybes, adekvačiai suvokti reikšmingas bylai aplinkybes ir duoti apie tai paaiškinimus;

3.Įvertinti nepilnamečio nukentėjusiojo asmens gebėjimą, atsižvelgiant į jo amžių intelektinių gebėjimų lygį, emocinės būklės ir individualius psichologinius ypatumus, suprasti su juo atliktų veiksmų pobūdį ir reikšmę bei galimybę pasipriešinti;

4. Įvertinti nepilnamečio nusižudžiusio asmens priešmirtinės emocinės būklės psichologinius ypatumus. 

 

Civiliniame procese (vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, tėvų valdžios apribojimo, įvaikinimo ir kitose bylose):

1. Įvertinti nepilnamečiui būdingus individualius psichologinius ir emocinės būklės ypatumus byloje nagrinėjamu laikotarpiu;

2. Įvertinti nepilnamečio santykį su kiekvienu iš tėvų, prisirišimo prie jų aspektus bei tarpusavio santykių ypatumus;

3. Įvertinti nepilnamečio gebėjimą priimti savarankiškus sprendimus, suformuluoti savarankišką nuomonę ir ją išreikšti.

4. Įvertinti nepilnamečio asmens intelektinius, emocinės būklės ir kitus psichologinius ypatumus jo emancipacijos įvertinimui.

 

SUAUGUSIEMS

Baudžiamajame procese (dalyvaujant kompleksinėse ekspertizėse arba atliekant psichologinius tyrimus teismo psichiatrijos ekspertizės kontekste):

1. Įvertinti įtariamojo, kaltinamojo ar administracinį nusižengimą padariusio asmens individualius psichologinius, intelektinius ir emocinės būklės ypatumus, galėjusius turėti esminės įtakos asmens elgesiui veikos padarymo metu;

2. Įvertinti liudytojo intelektinį lygį, individualius psichologinius ypatumus, emocinę būklę ir jo gebėjimą adekvačiai suvokti bylai reikšmingas aplinkybes ir duoti apie tai parodymus;

3. Įvertinti nukentėjusiojo asmens intelektinį lygį, individualius psichologinius ir emocinės būklės ypatumus bei įvertinti gebėjimą pasipriešinti veikai, adekvačiai suvokti bylai reikšmingas aplinkybes ir duoti apie tai parodymus;

4. Įvertinti nusižudžiusio asmens priešmirtinės emocinės būklės psichologinius ypatumus;

5. Įvertinti asmens, kuriam nesuėję 21-eri metai, individualius psichologinius ypatumus, vertinant jo socialinę brandą.

 

Civilinėse bylose:

1. Įvertinti asmens intelektinius gebėjimus, mąstymo proceso ypatumus, sprendžiant dėl asmens civilinių teisių apribojimo;

2. Įvertinti asmens emocinės būklės bei individualių psichologinių ypatumų įtaką asmens veiksmams, sudarant sandorius;

3. Įvertinti ieškovo, atsakovo, liudytojo gebėjimą, atsižvelgiant į pažintinių procesų, emocinės būklės bei individualius psichologinius ypatumus, teisingai suvokti bylai reikšmingas aplinkybes ir duoti adekvačius parodymus.

 

 

57. Teritorijų planavimo ekspertizė

 

Atlieka privatūs teismo ekspertai

58. Toksikologinė ekspertizė

1. Nustatyti etilo alkoholį kraujyje, šlapime ir kitoje biologinėje medžiagoje;

2. Nustatyti alkoholio surogatus ir kitus lakius nuodus (metilo, propilo, butilo ir amilo alkoholius, acetoną, etilenglikolį ir kt.) biologinėje medžiagoje;

3. Nustatyti narkotines ir psichotropines medžiagas biologinėje medžiagoje;

4. Nustatyti vaistines medžiagas biologinėje medžiagoje;

5. Nustatyti rūgštis, šarmus, fosforo organinius junginius ir kitas chemines medžiagas mirusiųjų biologinėje medžiagoje;

6. Nustatyti karboksihemoglobiną ir methemoglobiną mirusiųjų kraujyje.

 

VTMT

59. Transporto priemonių ekspertizė

1. Nustatyti transporto priemonių identifikacinių duomenų (markės, modelio, modifikacijos, spalvos, identifikavimo numerio – VIN, pagaminimo metų, kitų transporto priemonėje esančių numerių) tikrumą, jų ir gamyklos duomenų atitikimą;

2. Nustatyti, kada pagaminta transporto priemonė;

3. Nustatyti, ar pakeista kėbulo spalva, kokia buvo originali.

 

LP KTC

60. Transporto trasologinė ekspertizė

1. Nustatyti pėdsakus, atsiradusius eismo įvykių metu ant kelio dangos, pakelės objektų, transporto priemonių, transporto priemonių sugadintų detalių, drabužių ir avalynės;

2. Nustatyti pėdsako susidarymo mechanizmą (veikusios jėgos pobūdį, veikimo kampą ir kryptį);

3. Nustatyti objekto, palikusio pėdsaką, būdingus požymius, objekto tipą, identifikuoti pėdsaką palikusį objektą.

 

LTEC

61. Trasologinė ekspertizė

1. Surasti ir užfiksuoti pėdsakus objekto paviršiuje;

2. Nustatyti objektą, jo grupinį priklausomumą pagal įvykio vietoje paliktus pėdsakus;

3. Nustatyti tiriamo objekto priklausomumą tam tikrai bendrai standartinei klasei (grupei);

4. Nustatyti objekto būklę, savybes, atitiktį tam tikroms charakteristikoms,

tinkamumą naudojimui pagal paskirtį, pėdsakų susidarymo mechanizmą, būdą ir eiliškumą, ir kt.;

5. Nustatyti objekto mechaninių pažeidimų padarymo būdą ir mechanizmą;

6. Nustatyti įrankio, kuriuo padarytas pažeidimas, savybes, identifikuoti pažeidimus padariusį įrankį;

7. Nustatyti objekto visumą pagal dalis;

8. Nustatyti spynų, plombų būklę, jų atrakinimo, pažeidimo faktą ir būdą;

9. Nustatyti masinės gamybos daiktų vienodumą, gamybos būdą, bendrą (skirtingą) kilmės šaltinį;

10. Iš kraujo pėdsakų (dėmių) įvykio vietoje, ant sužalojimo įrankio, ant nukentėjusiojo ir įtariamojo drabužių nustatyti pėdsakų pobūdį, susidarymo būdą, eiliškumą.

 

LTEC, LP KTC, VTMT[1]

 

62. Vaizdų ekspertizė

1. Nustatyti objektų (automobilių, ginklų ir kt.) ar subjektų, užfiksuotų tirti pateiktoje vaizdo medžiagoje, tapatybę, individualizuoti tiriamąjį objektą, atskirti nuo visų kitų;

2. Nustatyti, kokie objektai yra užfiksuoti tirti pateiktoje medžiagoje;

3. Nustatyti, ar vaizdo įrašas yra ištisinis, taip pat jo užfiksavimo ir įrašymo į laikmeną laiką;

4. Nustatyti užfiksuotų įvykių eigą, subjektų atliekamų veiksmų eiliškumą, objektų padėtį, būklę;

5. Pagerinti vaizdo įrašo kokybę, išryškinti tirti pateiktoje medžiagoje užfiksuotą vaizdą, nuskaityti, įrašyti bei perrašyti informaciją iš įvairių laikmenų, konvertuoti pateiktą vaizdo įrašą į užsakovui prieinamą formatą;

6. Atlikti multipleksuoto vaizdo įrašo demultipleksavimą.

 

LTEC, LP KTC

63. Verslo vertinimo ekspertizė

 

 

Atlieka privatūs teismo ekspertai

64. Žemėtvarkos darbų ekspertizė

 

 

Atlieka privatūs teismo ekspertai

 

 

*LTEC – Lietuvos teismo ekspertizės centras, LP KTC – Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras, VTMT – Valstybinė teismo medicinos tarnyba, VTPT – Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, GTC – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras.

**Galimi ir kiti nenurodyti uždaviniai, susiję su atliekama ekspertize.

 [1] VTMT yra sprendžiami 5, 6 ir 10 uždaviniai.