LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. LAPKRIČIO 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-590 „DĖL BABTŲ–VARLUVOS MIŠKŲ, BALBIERIŠKIO MIŠKO, BIRŽŲ GIRIOS IR BŪDOS–PRAVIENIŠKIŲ MIŠKŲ BIOSFEROS POLIGONŲ ĮSTEIGIMO, BIOSFEROS POLIGONŲ NUOSTATŲ BEI BIOSFEROS POLIGONŲ RIBŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 4 d. Nr. D1-450

Vilnius

1. P a k e i č i u BabtųVarluvos miškų biosferos poligono nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-590 „Dėl BabtųVarluvos miškų, Balbieriškio miško, Biržų girios ir BūdosPravieniškių miškų biosferos poligonų įsteigimo, biosferos poligonų nuostatų bei biosferos poligonų ribų patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Biosferos poligone saugomų rūšių, nurodytų Nuostatų 3.1 papunktyje, būklės stebėjimus pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą atlieka, gautus duomenis analizuoja ir ataskaitas Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos teikia Kauno marių regioninio parko direkcija, suderinusi su VĮ Valstybinių miškų urėdija.“;

1.2. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Biosferos poligone gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę pagal kompetenciją vykdo Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos.“

2. P a k e i č i u Balbieriškio miško biosferos poligono nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-590 „Dėl BabtųVarluvos miškų, Balbieriškio miško, Biržų girios ir BūdosPravieniškių miškų biosferos poligonų įsteigimo, biosferos poligonų nuostatų bei biosferos poligonų ribų patvirtinimo“:

2.1. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Biosferos poligone saugomos rūšies, nurodytos Nuostatų 3.2 papunktyje, būklės stebėjimus pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą atlieka, gautus duomenis analizuoja ir ataskaitas Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos teikia Nemuno kilpų regioninio parko direkcija, suderinusi su VĮ Valstybinių miškų urėdija.“;

2.2. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Biosferos poligone gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę pagal kompetenciją vykdo Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos.“

3. P a k e i č i u Biržų girios biosferos poligono nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-590 „Dėl BabtųVarluvos miškų, Balbieriškio miško, Biržų girios ir BūdosPravieniškių miškų biosferos poligonų įsteigimo, biosferos poligonų nuostatų bei biosferos poligonų ribų patvirtinimo“:

3.1. pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Biosferos poligone saugomų rūšių, nurodytų Nuostatų 3.2 papunktyje, būklės stebėjimus pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą atlieka, gautus duomenis analizuoja ir ataskaitas Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos teikia Biržų regioninio parko direkcija, suderinusi su VĮ Valstybinių miškų urėdija.“;

3.2. pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Biosferos poligone gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę pagal kompetenciją vykdo Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos.“

4. P a k e i č i u BūdosParvieniškių miškų biosferos poligono nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-590 „Dėl BabtųVarluvos miškų, Balbieriškio miško, Biržų girios ir BūdosPravieniškių miškų biosferos poligonų įsteigimo, biosferos poligonų nuostatų bei biosferos poligonų ribų patvirtinimo“:

4.1. pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Biosferos poligone saugomų rūšių, nurodytų Nuostatų 3.2 papunktyje, būklės stebėjimus pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą atlieka, gautus duomenis analizuoja ir ataskaitas Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos teikia Kauno marių regioninio parko direkcija, suderinusi su VĮ Valstybinių miškų urėdija.“;

4.2. pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Biosferos poligone gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę pagal kompetenciją vykdo Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos.“

5. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas