https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/2f4c9b520ab811e88a05839ea3846d8e/content_files/image001.jpg

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2013 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-1106 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. lapkričio 28 d. Nr. V-1879

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir į išdėstau taip:

1. Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato bendruosius priešmokyklinio ugdymo reikalavimus, priešmokyklinio ugdymo organizavimą ir finansavimą. Priešmokyklinį ugdymą vykdo mokyklos, kiti švietimo teikėjai (toliau – Mokykla) ir laisvieji mokytojai pagal vienų metų priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (toliau – Programa).“

2. Pakeičiu 23.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.4. nustato ugdomosios veiklos planavimo, vaiko ugdymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo formą ir jų parengimo terminus;“.

3. Pakeičiu 23.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.5. pateikia mokyklai, vykdančiai priešmokyklinio ugdymo, kai vaikui yra rekomenduojama tęsti ugdymąsi pagal Programą papildomai dar vienus metus, ar pradinio ugdymo programą, ar kitam švietimo teikėjui, kuris vykdys priešmokyklinio ugdymo, kai vaikui yra rekomenduojama tęsti ugdymąsi pagal Programą papildomai dar vienus metus, ar pradinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar Jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų), (švietimo pagalbos specialisto (-ų), jeigu buvo teikta pagalba), rekomendaciją, parengtą pagal Tvarkos aprašo priede pateiktą formą (toliau – Rekomendacija). Rekomendacija turi būti pasirašyta priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar Jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) ir patvirtinta Mokyklos vadovo;“.

4. Pakeičiu 23.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.6. prieš vaikui išvykstant iš medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigos išduoda pažymą apie vaiko ugdymosi pažangą ir pasiekimus;“.

5. Pakeičiu 24.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.3. vertina vaikų ugdymosi pažangą ir pasiekimus ne rečiau kaip 3 kartus per vienus mokslo metus vadovaudamasis Programa;“.

6. Pakeičiu 24.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.4. per 4 savaites nuo Programos pradžios atlieka vaikų ugdymo ir ugdymosi poreikių vertinimą, kurį fiksuoja Mokyklos nustatytoje Tvarkos aprašo 23.4 papunktyje nurodytoje formoje, ir aptaria jį su tėvais (globėjais);“.

7. Pakeičiu 24.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.6. įgyvendinęs Programą, atlieka vaikų ugdymosi pažangos ir pasiekimų vertinimą pagal visas Programoje ugdomas kompetencijas ir visose Programoje aprašytose pasiekimų srityse, aptaria jį su tėvais (globėjais) ir parengia Rekomendaciją pagal Tvarkos aprašo priede nustatytą formą;“.

8. Papildau nauju 24.7 papunkčiu:

24.7. Išvada Rekomendacijoje dėl tolesnio vaiko mokymosi pagal pradinio ugdymo programą arba ugdymosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą teikiama įvertinus visų metų vaiko pažangą ir pasiekimus ugdantis pagal Programą. Priešmokyklinio ugdymo įvertinimai atitinka iki pagrindinį, pagrindinį ar aukštesnįjį pasiekimų lygius, nustatytus Programoje. Jei vaiko visų kompetencijų raiška yra iki pagrindinio ar aukštesnio pasiekimų lygio, vaikas toliau tęsia mokymąsi pagal pradinio ugdymo programą. Jei vaiko bent vienos Programoje ugdomos kompetencijos raiška yra žemesnė nei iki pagrindinio pasiekimų lygio, vaikas toliau tęsia ugdymąsi pagal priešmokyklinio ugdymo programą.“

9. Buvusius 24.7–24.9 papunkčius laikau atitinkamai 24.8–24.10 papunkčiais.

10. Pakeičiu 24.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.8. vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pažangą ir pasiekimus vertina kartu su Mokyklos vaiko gerovės komisija, aptaria su tėvais (globėjais) ir parengia Rekomendaciją, skirtą mokyklai, vykdančiai priešmokyklinio ugdymo, kai vaikui yra rekomenduojama tęsti ugdymąsi pagal Programą papildomai dar vienus metus, ar pradinio ugdymo programą, ar kitam švietimo teikėjui, kuris vykdys priešmokyklinio ugdymo, kai vaikui yra rekomenduojama tęsti ugdymąsi pagal Programą papildomai dar vienus metus, ar pradinio ugdymo programą, ir Mokyklos vaiko gerovės komisijai;“.

11. Pakeičiu 24² papunktį ir jį išdėstau taip:

24². Priešmokyklinio ugdymo pedagogas ar, vadovaujantis Tvarkos aprašo 21.2 papunkčiu, ikimokyklinio ugdymo auklėtojas, ugdantis vaiką namie ar sanatorijos mokykloje, vaikų ugdymosi pažangą ir pasiekimus vertina nuolat, pasirinkdamas vertinimo būdus ir metodus, vaikų pasiekimus fiksuoja vaiko pasiekimų apraše, aplanke, skaitmeninėse laikmenose ar kt. Ne rečiau kaip kartą per Mokyklos nustatytą ugdymo laikotarpį namie ugdomo vaiko ugdymo rezultatus aptaria kartu su tėvais (globėjais) ir Mokyklos vaiko gerovės komisija.“

12. Pakeičiu 27.3.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

27.3.8. susitaria, kaip bus atliekamos ugdymosi veiklos, kaip pateikiama ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, kada ir kokiu būdu vaikai kartu su tėvais (globėjais) gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų, kiek vaikai turės skirti laiko ugdymosi veikloms atlikti, kaip reguliuojamas jų ugdymosi krūvis, kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys vaikams, jų tėvams (globėjams) ir fiksuojami vaiko ugdymosi pažanga ir pasiekimai ir pan.;“.

13. Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                Jurgita Šiugždinienė