LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1026 „DĖL AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR ŠIŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 19 d. Nr. V-2300

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 5.2. papunktį ir jį išdėstau taip:

5.2. pagal bendradarbiavimo dėl socialinių paslaugų teikimo sutartį (toliau – Bendradarbiavimo sutartis):

5.2.1. Bendradarbiavimo sutartis sudaroma su savivaldybės, kurios teritorijoje bus teikiamos paslaugos, įgaliota socialinių paslaugų įstaiga .

5.2.2. Jeigu socialines paslaugas namuose teikia įstaiga, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar socialinės globos įstaigos dalininkas (savininkas) nėra pati savivaldybė, Bendradarbiavimo sutartis sudaroma su savivaldybe, kurios teritorijoje bus teikiamos paslaugos, ir su šias paslaugas teikiančia įstaiga.“

2.   Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. ASPN gaunančiam pacientui socialinės paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu ir Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-558/A1-183 „Dėl Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Už socialinių paslaugų organizavimą teikiant ASPN yra atsakinga savivaldybė, kurios teritorijoje teikiamos paslaugos.  

3.   Pakeičiu 8.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.3. vienas visu etatu ar du po pusę etato dirbantys kineziterapeutai“.

4 Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. ASPN teikiančios įstaigos naudoja bendrą duomenų registravimo ir perdavimo informacinę sistemą, kurioje duomenys registruojami  Aprašo 1 priede numatyta tvarka. Informacinė sistema privalo turėti galimybę jungtis ir pateikti duomenis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS),  galimybę duomenimis keistis su socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms arba turėti numatytą modulį, per kurį socialines paslaugas teikiančios įstaigos galėtų jungtis prie duomenų sistemos. Nesant galimybės naudoti bendrą duomenų registravimo ir perdavimo informacinę sistemą, asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga ir socialines paslaugas teikianti įstaiga duomenimis keičiasi bendradarbiavimo sutartyje numatytu būdu.“

5Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Jei ASPN teikiantis slaugytojas apsilankymo paciento namuose metu pastebi, kad pacientui gali būti reikalingos socialinės paslaugos, informuoja socialinių paslaugų teikėją, su kuriuo yra pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, sutartyje numatytu būdu. 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                            Aurelijus Veryga