LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-356 „DĖL INFORMACIJOS APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS BŪKLĘ IR DARBO VIETŲ ATITIKTĮ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS TEIKIMO (DEKLARAVIMO) VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 9 d. Nr. EV-62

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. EV-360 „Dėl Valstybinės darbo inspekcijos inspekcinės veiklos organizavimo 2020 metais“ 2.8 papunkčio nuostatas, kad inspekcinė veikla darbo teisės klausimais vykdoma planinių ir neplaninių patikrinimų metu be kitų klausimų taip pat patikrinant darbuotojų galimybes darbo ir šeimos įsipareigojimams suderinti naudotis lanksčiomis darbo formomis, ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Darbo teisės skyriaus šių metų vasario 24 d. pasiūlymus:

1. P a k e i č i u Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, priedą „Klausimynas“:

1.1. išdėstau klausimyno skyriaus „Darbo teisės klausimai“ 1.6.8 klausimą taip:

1.6.8. Ar darbuotojams, kuriems nustatytas kilnojamo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu darbas, kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką? ([1.1.] 144 str. 8 d.)“;

1.2. papildau klausimyno skyrių 1. „Darbo teisės klausimai“ poskyriu „Šeiminių įsipareigojimų gerbimas“ bei 1.10 ir 1.10.1 klausimais:

 

ŠEIMINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ GERBIMAS

1.10.

 

Ar darbdavys imasi priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus?

1.10.1

Ar laikomasi reikalavimų dėl poilsio laiko suteikimo bei darbo organizavimo tvarkos, kai tai susiję su darbuotojo šeiminių įsipareigojimų vykdymu? ([1.1.] 40 str. 5 d., 52 str. 2 d., 115 str. 3 d., 128 str. 2 d. 1-2 p., 128 str. 4 d. 1-3 p., 128 str. 5 d. 1-2 ir 3 p., 137 str. 1d. 1-4 p., 132 str., 133 str.,  134 str., 138 str. 1 ir 3-4 d., 138 str. 3-4 d.)

 

2. N u r o d a u Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjui organizuoti:

2.1. šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

2.2. klausimyno „DSS ir darbo teisės būklė. Bendrinis klausimynas“ koregavimą VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje per mėnesį nuo šio įsakymo pasirašymo.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę VDI kancleriui.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis

valstybinis darbo inspektorius                                                                                     Jonas Gricius