LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS OFICIALIOSIOS STATISTIKOS RENGIMO IR SKLAIDOS GAIRIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 29 d.  Nr. DĮ-123

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 4 punktu bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/759 (OL 2015 L 123, p. 90), 5 a straipsnio g punktu:

1.    Tvirtinu Lietuvos oficialiosios statistikos rengimo ir sklaidos gaires (toliau – gairės) (pridedama).

2.    Nustatau, kad gairių 19 punktas įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Generalinė direktorė                                                                                                  Vilija Lapėnienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2018 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. DĮ-123

 

LIETUVOS OFICIALIOSIOS STATISTIKOS RENGIMO IR SKLAIDOS GAIRĖS

 

I.       SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Lietuvos oficialiosios statistikos rengimo ir sklaidos gairės (toliau – gairės) yra skirtos kokybiškam oficialiosios statistikos rengimui ir sklaidai, vadovaujantis Oficialiosios statistikos programos I dalimi, užtikrinti.

2.    Šiomis gairėmis vadovaujasi oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos – Lietuvos statistikos departamentas ir kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos, išskyrus Lietuvos banką.

3.    Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos vadovas užtikrina Europos statistikos praktikos kodekso principų taikymą įgyvendinant Oficialiosios statistikos programos I dalį.

4.    Lietuvos statistikos departamentas koordinuoja šių gairių taikymą šioms statistinės veiklos sritims:

4.1.    Oficialiosios statistikos programos I dalies sudarymui ir įgyvendinimo stebėsenai;

4.2.    oficialiosios statistikos kokybės užtikrinimui;

4.3.    statistinių darbų (tyrimų) metodinių dokumentų ir statistinių formuliarų rengimui, derinimui ir skelbimui;

4.4.    statistinės informacijos ir metainformacijos sklaidai;

4.5.    statistinių duomenų ir (ar) informacijos teikimui Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui);

4.6.    dalyvavimui Europos Sąjungos (ES) teisėkūros procese ir tarptautiniam bendradarbiavimui.

 

II.      SKYRIUS

OFICIALIOSIOS STATISTIKOS PROGRAMOS I DALIES SUDARYMAS IR ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

 

5.    Oficialiosios statistikos aprėptį nustato Oficialiosios statistikos programos I dalis.

6.    Statistikos darbai (tyrimai) į Oficialiosios statistikos programos I dalį įtraukiami vadovaujantis šiais kriterijais:

6.1.         statistikos darbai (tyrimai) oficialiąją statistiką tvarkančiai įstaigai pavedami Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais;

6.2.         oficialiąją statistiką tvarkanti įstaiga įsipareigoja laikytis šių gairių ir Europos statistikos praktikos kodekso principų.

7.    Už Oficialiosios statistikos programos I dalies sudarymą ir įgyvendinimo stebėseną atsakingas Lietuvos statistikos departamentas.

8.    Kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos reguliariai teikia Lietuvos statistikos departamentui Oficialiosios statistikos programos I dalies rengimui ir įgyvendinimo stebėsenai reikalingą informaciją, kurios pagrindu Lietuvos statistikos departamentas rengia ir viešai skelbia Oficialiosios statistikos programos I dalį ir jos įgyvendinimo ataskaitą. 

9.    Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos paskiria atsakingus asmenis Oficialiosios statistikos programos I dalyje nurodytiems statistikos darbams atlikti.

 

III.    SKYRIUS

OFICIALIOSIOS STATISTIKOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

 

10Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos, įgyvendindamos Europos statistikos praktikos kodekso principus, užtikrina rengiamos oficialiosios statistikos kokybę ir prieinamumą.

11Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos, vadovaudamosi Europos statistikos kokybės kriterijais, reguliariai stebi ir vertina oficialiosios statistikos rengimo proceso ir jo rezultatų kokybę.

12Oficialiosios statistikos kokybės stebėsenos rezultatai skelbiami Oficialiosios statistikos portale kartu su skelbiama statistine informacija.

13Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos reguliariai tiria ir vertina oficialiosios statistikos vartotojų poreikius ir nuomonę.

 

IV.    SKYRIUS

STATISTINIŲ DARBŲ (TYRIMŲ) METODINIŲ DOKUMENTŲ IR STATISTINIŲ FORMULIARŲ RENGIMAS, DERINIMAS IR SKELBIMAS

 

14Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos statistikos darbus (tyrimus) atlieka naudodamos tinkamus tarptautiniu ir nacionaliniu mastu pripažintus ir suderintus metodus, standartus ir klasifikacijas.

15Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos tvirtina ir skelbia atliekamų statistinių darbų (tyrimų) metodinius dokumentus ir statistinius formuliarus, suderinusios su Lietuvos statistikos departamentu. Metodinių dokumentų ir statistinių formuliarų rengimo tvarką nustato Lietuvos statistikos departamentas.

16Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos užtikrina, kad statistiniai formuliarai atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, yra aiškūs, suprantami, logiški.

17Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos laikosi Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu nustatytų administracinės naštos mažinimo principų ir užtikrina statistinės atskaitomybės naštos valdymą: vertina statistinės atskaitomybės naštą ir imasi jos mažinimo priemonių.

 

V.      skyrius

Statistinės informacijos ir metainformacijos sklaida

 

18Visa statistinė informacija ir metainformacija, rengiama pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį, skelbiama ir teikiama visuomenei nemokamai Oficialiosios statistikos portale.

19Statistinė informacija ir metainformacija skelbiama Oficialiosios statistikos portalo kalendoriuje nurodytą dieną, 9 valandą. Apie nukrypimus nuo kalendoriaus visuomenei iš anksto pranešama, nurodant nukrypimo priežastį ir naują skelbimo datą.

20Statistinės informacijos ir metainformacijos parengimo skelbti ir skelbimo sąlygos nustatomos dvišalėje Lietuvos statistikos departamento ir kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos Bendradarbiavimo dėl statistinės informacijos teikimo Oficialiosios statistikos portalui sutartyje.

21Skelbiamos statistinės informacijos kokybę užtikrina ir už ją atsako statistinę informaciją parengusi oficialiąją statistiką tvarkanti įstaiga.

22Visi vartotojai turi vienodas teises gauti statistinę informaciją ir metainformaciją tuo pačiu metu.

23Visuomenė nedelsiant informuojama apie pastebėtas klaidas oficialiojoje statistikoje ar klaidinamo statistikos naudojimo, interpretavimo ar manipuliacijos atvejus.

24Apie reikšmingus statistinės informacijos metodinius pakeitimus, numatomas revizijas ar kitus perskaičiavimus visuomenė informuojama iš anksto.

25Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos, skleidžiančios statistinę informaciją kitur, nei Oficialiosios statistikos portale, atsako už skelbiamos statistinės informacijos ir metainformacijos kokybę ir paskelbimą Oficialiosios statistikos darbų programos I dalyje nustatytu laiku.

 

VI.    skyrius

statistinių duomenų ir (ar) informacijos teikimAS EUROPOS SĄJUNGOS STATISTIKOS TARNYBAI (Eurostatui)

 

26Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos, rengiančios Europos statistiką, nurodytą Europos statistikos programoje, Eurostatui perduoda statistinius duomenis ir (ar) informaciją vadovaudamosi duomenų perdavimo Eurostatui taisyklėmis, naudodamosi elektroninių duomenų rinkinių administravimo ir valdymo informacine sistema eDAMIS.

27Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos, rengiančios Europos statistiką, nurodytą Europos statistikos programoje, užtikrina statistinių duomenų ir (ar) informacijos perdavimą Eurostatui tinkamai ir laiku. Vėluojant perduoti statistinius duomenis ir (ar) informaciją nedelsiant informuojamas Eurostatas ir Lietuvos statistikos departamentas.

28Lietuvos statistikos departamentas konsultuoja kitas oficialiąją statistiką tvarkančias įstaigas statistinių duomenų ir (ar) informacijos perdavimo Eurostatui klausimais, administruoja statistinių duomenų ir (ar) informacijos perdavimo procesą.

 

VII.   SKYRIUS

DALYVAVIMAS Europos Sąjungos (ES) TEISĖKŪROS PROCESE IR TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

 

29Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos pagal kompetenciją užtikrina ES teisės aktų projektų ar kitų dokumentų, susijusių su statistine veikla, peržiūrą ir nagrinėjimą, pozicijų, išvadų, pastabų, pasiūlymų ar kitos informacijos rengimą ir teikimą tinkamai ir laiku bei pasirengimą ES darbo grupių ir komitetų, ES Tarybos statistikos darbo grupių posėdžiams ir tinkamą atstovavimą Lietuvos Respublikai tarptautinio bendradarbiavimo oficialiosios statistikos klausimais.

30Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos rengia ir teikia paraiškas Europos Komisijos finansuojamiems projektams (subsidijoms ir Europos statistikos sistemos tinklo projektams) įgyvendinti.

 

__________________________________