LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Topografinių planų ir inžinerinių tinklų PLANŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 23 d. Nr. 3D-754

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 9 punktu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.1 papunkčiu bei siekdamas tobulinti topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų derinimo bei tvarkymo procesą efektyviai naudojant sukurtas informacinių technologijų galimybes:

1.  T v i r t i n u Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.    N u s t a t a u, kad:

2.1. Lietuvos erdvinės informacijos portalo Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą (toliau – TOPD paslauga) savivaldybės ir inžinerinius tinklus ir inžinerinę infrastruktūrą valdančios institucijos ir įmonės, išskyrus šio įsakymo 2.2 papunktyje nurodytas, pradeda naudoti ne vėliau kaip 2018 m. liepos 1 d. Iki šio termino topografiniai planai ir inžinerinių tinklų planai derinami raštu, elektroniniu būdu ar kitomis ryšio priemonėmis, laikantis šiuo įsakymu tvirtinamo Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) reikalavimų, kurių įvykdymas užtikrinamas ir nesinaudojant TOPD paslauga. Šia tvarka topografiniai planai ir inžinerinių tinklų planai taip pat derinami savivaldybėse, iki šio įsakymo įsigaliojimo sukūrusiose jų teritorijų topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektronines paslaugas;

2.2. TOPD paslaugą Jurbarko rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Marijampolės, Mažeikių rajono, Neringos, Pagėgių, Palangos miesto, Plungės rajono, Raseinių rajono, Rietavo, Skuodo rajono, Šilalės rajono, Šilutės rajono, Tauragės rajono, Telšių rajono ir Trakų rajono savivaldybės, AB AmberGrid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB Lietuvos geležinkeliai“, AB LitGrid“, AB Telia Lietuva“ ir VšĮ Plačiajuostis internetas“ šiame papunktyje išvardytose savivaldybių teritorijose pradeda naudoti 2017 m. gruodžio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                     Bronius Markauskas

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-754

 

TOPOGRAFINIŲ PLANŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

1. Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų teikimo, tikrinimo ir derinimo reikalavimus.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme ir techninių reikalavimų reglamente GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“, patvirtintame Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45 „Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ patvirtinimo“ (toliau – GKTR 2.11.03:2014).

3.  M 1:500–1:2000 topografiniai planai (prieš statybas ir po jų) ir inžinerinių tinklų planai (toliau – planas) teikiami ir derinami naudojant Lietuvos erdvinės informacijos portalo Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą (toliau – TOPD paslauga) arba savivaldybių sukurtas jų teritorijų topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektronines paslaugas, užtikrinančias Aprašo nuostatų įgyvendinimą, kurios yra skirtos planų erdvinių objektų rinkiniams ir kitai informacijai teikti, priimti, tvarkyti, kaupti, tikrinti, derinti ir kontroliuoti.

4.  TOPD paslauga teikiama neatlygintinai registruotiems TOPD paslaugos vartotojams.

5.  Planus derinti teikia geodezininkai.

6.  Planus derina ir planų topografinių erdvinių objektų rinkinių ir kitą informaciją (toliau – pradiniai duomenys) geodezininkams teikia savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas ir (ar) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atsakingas už planų derinimą ir pradinių duomenų teikimą geodezininkams (toliau – plano derintojas).

Jeigu savivaldybės planų erdviniai duomenys yra įkelti į TOPD paslaugos erdvinių duomenų rinkinį, geodezininkai erdvinius duomenis gauna tiesiogiai iš TOPD paslaugos.

7.  Planus vertina ir planams sudaryti reikalingą inžinerinio tinklo ar kitos inžinerinės infrastruktūros informaciją (toliau – informacija) geodezininkams teikia inžinerinius tinklus ar infrastruktūrą valdančios institucijos ar įmonės (toliau – institucija) vadovo paskirtas asmuo, atsakingas už planų vertinimą ir informacijos teikimą geodezininkams (toliau – tinklo valdytojas). Tinklo valdytojas TOPD paslaugos žemėlapyje žymi (įbraižo) plotus, kuriuose yra jo valdomas inžinerinis tinklas ar infrastruktūra (toliau – Plotai).

Jeigu inžinerinio tinklo ar kitos inžinerinės infrastruktūros planų erdviniai duomenys yra įkelti į TOPD erdvinių duomenų rinkinį, geodezininkai erdvinius duomenis institucijos nustatyta tvarka, kuri viešai skelbiama Lietuvos erdvinės informacijos portale, gauna tiesiogiai iš TOPD paslaugos.

8.    Geodezininkas, sudarantis planą, TOPD paslaugos žemėlapyje pažymi (įbraižo) plano teritoriją, kurioje vykdys geodezinius matavimus (toliau – teritorija), per TOPD paslaugą teikia prašymą gauti teritorijos pradinius duomenis ir informaciją, kuris TOPD paslaugos įrankiais pateikiamas plano derintojui ir tinklo valdytojui (-ams) tuo atveju, jei teritorija patenka į tinklo valdytojo Plotus.

9.    Plano derintojas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 8 punkte nurodyto pranešimo gavimo, TOPD paslaugos priemonėmis informuoja geodezininką apie tai, kad pradinių duomenų neturi, arba TOPD paslaugos priemonėmis pradinius duomenis pateikia geodezininkui.

10.  Tinklo valdytojas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 8 punkte nurodyto pranešimo gavimo, TOPD paslaugos priemonėmis informaciją pateikia geodezininkui arba informuoja geodezininką apie tai, kad informacijos neturi, ir jei teritorijoje yra institucijos valdomų požeminių inžinerinių tinklų ir įrenginių, apie kuriuos tinklo valdytojas neturi informacijos, TOPD paslaugoje nurodo jų parodymo vietovėje datą ir laiką. Jei teritorijoje nėra tinklo valdytojo valdomų inžinerinių tinklų ar infrastruktūros, tinklo valdytojas esant poreikiui tikslina Aprašo 7 punkte nurodytus Plotus.

11.     Planui derinti geodezininkas per TOPD paslaugą pateikia:

11.1.  prašymą derinti planą (užpildo formą);

11.2.  geodezininko parašu patvirtintą ir, jei tinklo valdytojas nėra TOPD paslaugos naudotojas, tinklo valdytojo parašu patvirtintą planą *.pdf formatu;

11.3.  plano topografinių erdvinių objektų rinkinį *.shape arba  *.dwg formatu;

11.4patikslintą teritorijos ribą tuo atveju, kai teikiamo plano plotas nesutampa su Aprašo 8 punkte nurodyta teritorija.

12.  Geodezininkui pateikus derinti planą, TOPD paslaugos automatizuotomis priemonėmis atliekama plano objektų kodavimo atitiktis GKTR 2.11.03:2014 reikalavimams ir tikrinama, ar plane yra besidubliuojančių objektų:

12.1. jei plano objektų kodai neatitinka GKTR 2.11.03:2014 reikalavimų ir (arba) plane yra besidubliuojančių objektų, TOPD paslaugos priemonėmis siunčiamas pranešimas geodezininkui, kuris ištaiso neatitikimus ir pakartotinai teikia derinti planą;

12.2. jei plano objektų kodai atitinka GKTR 2.11.03:2014 reikalavimus ir plane nėra besidubliuojančių objektų, TOPD paslaugos priemonėmis suteikiamas plano registracijos numeris ir data ir planas TOPD paslaugos įrankiais pateikiamas plano derintojui ir tinklo valdytojui (-ams) tuo atveju, jei teritorija patenka į tinklo valdytojo Plotus.

13.  Tinklo valdytojas vertina, ar plane yra pažymėti visi jo atstovaujamos institucijos valdomi (tarp jų ir nefunkcionuojantys) objektai, ar erdvinių objektų savybės atitinka faktinius duomenis. Jei tinklo valdytojas turi pastabų ir planui sudaryti reikalingos informacijos, tai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 12.2 papunktyje nurodytos datos TOPD paslaugos priemonėmis jas teikia geodezininkui ir TOPD paslaugoje pažymi varnele „informacija pateikta“ langelį. Jei tinklo valdytojo pastabose ir informacijoje nėra pakankamai duomenų, reikalingų planui tikslinti, geodezininkas apie tai informuoja tinklo valdytoją ir prašo pateikti papildomą informaciją. Pagal tinklo valdytojo pastabas patikslintas planas TOPD paslaugos priemonėmis pakartotinai teikiamas vertinti tinklo valdytojui.

14.  Tinklo valdytojas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 12.2 papunktyje nurodytos datos arba nuo pakartotinai pateikto vertinti patikslinto plano pateikimo datos atlikęs Aprašo 13 punkte nurodytą veiksmą ir nenustatęs klaidų / neatitikimų / nepažymėtų jo valdomų objektų, TOPD paslaugoje pažymi varnele „teigiamos išvados“ langelį.

15.  Plano derintojas vertina plano atitiktį GKTR 2.11.03:2014, geodezijos ir kartografijos techninio reglamento GKTR 2.08.01.2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“, patvirtinto Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus 2000 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 patvirtinimo“, ir geodezijos ir kartografijos techninio reglamento GKTR 2.01.01.1999 „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“, patvirtinto Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus 1999 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 17 „Dėl Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarkos patvirtinimo“, reikalavimams, pasirinktinai atlieka plano objektų kontrolę vietovėje, tikrina, ar linijiniai erdviniai objektai plane yra pažymėti iki teritorijos ribos ir jie nenutrūksta, ar plane yra visų tinklų valdytojų teigiamos išvados (arba parašai, jei tinklų valdytojai nėra TOPD paslaugos naudotojai). Jei plano derintojas turi pastabų, tai ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo Aprašo 12.2 papunktyje nurodytos datos TOPD paslaugos priemonėmis jas teikia geodezininkui. Jei plano derintojo pastabose nėra pakankamai duomenų, reikalingų planui tikslinti, geodezininkas apie tai informuoja plano derintoją ir prašo pateikti papildomą informaciją. Pagal plano derintojo pastabas patikslintas planas TOPD paslaugos priemonėmis pakartotinai teikiamas derinti plano derintojui.

16Plano derintojas, ne vėliau kaip per 12 darbo dienų nuo Aprašo 12.2 papunktyje nurodytos datos arba nuo pakartotinai pateikto derinti patikslinto plano pateikimo datos atlikęs Aprašo 15 punkte nurodytus veiksmus ir nenustatęs klaidų / neatitikimų, TOPD paslaugoje pažymi varnele „teigiamos išvados“ langelį, kuris automatiškai sugeneruoja plano unikalų numerį, kuris sudaromas dvitaškiais atskiriant Lietuvos Respublikos adresų registre nurodytą savivaldybės identifikavimo kodą, einamųjų metų du paskutinius skaitmenis ir teritorijos numerį (pvz., 25:17:196). Plano unikalus numeris turi būti įrašytas suderintame plane. Planai, kuriems yra suteikti unikalūs numeriai, gali būti įkeliami į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“.

17.  Teritorijos, kurios planui suteiktas plano unikalus numeris, topografinių erdvinių objektų rinkinio duomenys įrašomi į TOPD paslaugos rinkinį ir nuo to momento laikoma, kad planas yra suderintas.

18.  TOPD paslaugos rinkinyje kaupiami institucijų Plotų erdviniai duomenys ir teritorijos duomenys:

18.1.   institucijų geodezininkui pateikta informacija;

18.2.   plano topografinių erdvinių objektų rinkinio duomenys;

18.3.  teritorijos ribos erdviniai duomenys, teritorijos pažymėjimo (įbraižymo) TOPD paslaugos rinkinyje data, plano suderinimo data, plano unikalus Nr., plano tikrintojo (-ų) ir derintojo pastabos.

19Teritorijų ribos ir jų planų unikalūs numeriai viešai skelbiami Lietuvos erdvinės informacijos portalo TOPD paslaugos žemėlapyje.

 

_________________