LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. RUGPJŪČIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 3D-507 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. spalio 29 d. Nr. 3D-809

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Skelbimas apie paramos paraiškų priėmimą skelbiamas bent viename iš šalies dienraščių ar bent viename iš periodinių specializuotų kaimo ir ūkininkavimo tematikos leidinių, taip pat interneto svetainėse (www.zum.lt, www.nma.lt). Gali būti skelbiamas vienas skelbimas apie paramos paraiškų priėmimą kelioms Programos priemonėms.“

2. Pakeičiu 169 punktą ir jį išdėstau taip:

169. Projektų priežiūrai atlikti Mokėjimo agentūra naudojasi paramos gavėjo teikiama informacija bei savo atliktų patikrinimų duomenimis: nagrinėjami paramos gavėjų pateikti mokėjimo prašymai, galutinės projektų įgyvendinimo ataskaitos, užbaigto projekto metinės ataskaitos, projektų patikrų vietoje rezultatai ir kita Mokėjimo agentūros gaunama informacija. Galutinė projekto ataskaita turi būti įvertinta per 10 darbo dienų nuo patikros vietoje atlikimo dienos. Užbaigto projekto metinė ataskaita turi būti įvertinta Agentūros nustatyta tvarka iki einamųjų metų spalio 31 d.“

3. Pakeičiu 170.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

170.3. projekto ataskaitos Mokėjimo agentūrai turi būti pateiktos elektronine forma, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt. Pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos (popierinis dokumentas – nuskenuotas). Projekto ataskaita ŽŪMIS portale turi būti pateikta ne vėliau kaip iki paramos sutartyje numatyto projekto ataskaitos pateikimo termino 24 val.“ 

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė