TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE VALSTYBĖS TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ NUSIŠALINIMO IR NUŠALINIMO NUO PAVESTO DARBO AR UŽDUOTIES REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR PAVEDIMO ILMAI GINTALIENEI

 

2014 m. vasario 3 d. Nr. A1-172

Telšiai

 

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais, Telšių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2013 – 2015 metų programos priemonių plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T1-3 „Dėl Telšių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2013 – 2015 metų programos ir programos priemonių plano patvirtinimo“, 7 punktu, Telšių rajono savivaldybės administracijoje valstybės tarnyboje dirbančių asmenų nusišalinimo nuo pavesto darbo ar užduoties tvarkos aprašo, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-2220 ,,Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijoje valstybės tarnyboje dirbančių asmenų nusišalinimo nuo pavesto darbo ar užduoties tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu:

1. T v i r t i n u Telšių rajono savivaldybės administracijoje valstybės tarnyboje dirbančių asmenų nusišalinimų ir nušalinimų nuo pavesto darbo ar užduoties registravimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  Į g a l i o j u Telšių rajono savivaldybės administracijos Juridinio, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus Personalo ir ūkio poskyrio vyriausiąją specialistę Ilmą Gintalienę registruoti Telšių rajono savivaldybės administracijoje valstybės tarnyboje dirbančių asmenų (toliau – Valstybės tarnautojų) nusišalinimo ir nušalinimo atvejus ir kaupti su jais susijusią dokumentaciją.

 

Administracijos direktorius                                                                                           Saulius Urbonas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Dalia Sapranavičienė

2014-02-03

 

 

 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. vasario 3 d.

įsakymu Nr. A1-172

 

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE VALSTYBĖS TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ NUSIŠALINIMO IR NUŠALINIMO NUO PAVESTO DARBO AR UŽDUOTIES REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Telšių rajono savivaldybės administracijoje valstybės tarnyboje dirbančių asmenų nusišalinimo ir nušalinimo nuo pavesto darbo ar užduoties registravimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Valstybės tarnautojų nusišalinimų ir nušalinimų registravimo tvarką Telšių rajono savivaldybės administracijoje.

2. Administracijos padalinio vadovas, priėmęs raštu pateikiamus Valstybės tarnautojų nusišalinimus nuo jiems interesų konfliktų sukeliančių klausimų sprendimo, per tris darbo dienas informuoja Administracijos direktoriaus įgaliotą asmenį, atsakingą už nusišalinimų registravimą, apie nusišalinimą.  

3. Valstybės tarnautojas, nušalintas nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros, apie nušalinimą praneša per tris darbo dienas apie nušalinimą Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui, atsakingam už tokių atvejų registravimą.

4. Administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo registruoja nusišalinimus ir nušalinimus registracijos žurnale, skiltyse: Eilės numeris / Nusišalinimo (nušalinimo) gavimo data / Nusišalinimo (nušalinimo) registracijos numeris / Asmens, teikiančio nusišalinimą (nušalinimą) vardas ir pavardė / Nušalinto asmens vardas ir pavardė / Pastabos.

______________