LIETUVOS RESPUBLIKOS

SUTELKTINIO FINANSAVIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. lapkričio 3 d. Nr. XII-2690

Vilnius

 

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymo sritis

1. Šis įstatymas nustato sutelktinio finansavimo sąlygas, sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklos sąlygas ir reikalavimus, kurių turi laikytis sutelktinio finansavimo platformų operatoriai, privalomos atskleisti sutelktinio finansavimo platformoje informacijos apimtį, įrašymo į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarką ir pagrindus, taip pat sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklos priežiūros tvarką.

2. Šis įstatymas taikomas sutarčių pagrindu susiklosčiusiems santykiams, kurių pobūdis arba tikslas yra tapatus sutelktinio finansavimo santykiams.

3. Šis įstatymas netaikomas labdarai ir (ar) paramai, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme, ir ne finansiniu atlygiu grįstam sutelktiniam finansavimui.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Finansuotojas – asmuo, teikiantis projekto savininkui sutelktinio finansavimo lėšas.

2. Priežiūros institucija Lietuvos bankas, šio įstatymo ir kitų šiame įstatyme nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka vykdantis sutelktinio finansavimo platformų operatorių veiklos priežiūros ir teisinio reguliavimo funkcijas.

3. Projektas – verslo, profesinėms, mokslo, tiriamosioms ir kitoms reikmėms, išskyrus vartojimą, tenkinti parengtas ir sutelktinio finansavimo platformoje paskelbtas projektas, kuriam įgyvendinti projekto savininkas siekia pritraukti sutelktinio finansavimo lėšų.

4. Projekto savininkas – asmuo, kuris inicijuoja ir per sutelktinio finansavimo platformą paskelbia projektą finansuotojams.

5. Sutelktinio finansavimo lėšos – finansuotojo per sutelktinio finansavimo platformą, nepriklausomai nuo finansavimo sandorio rūšies, projekto savininkui suteikiamos lėšos.

6. Sutelktinio finansavimo platforma – sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus administruojama informacinė sistema, kurią naudojant vykdomas sutelktinis finansavimas. 

7. Sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus vadovas – sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus teisinę formą reglamentuojančiame įstatyme ir jo steigimo dokumentuose nurodytas sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus valdymo ir priežiūros organo narys.

8. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius – juridinis asmuo, administruojantis sutelktinio finansavimo platformą. Kitose valstybėse narėse įsteigtas investicinių paslaugų teikėjas, jeigu investicinių paslaugų teikėjo licencija suteikia teisę teikti investicines paslaugas, gali neturėti juridinio asmens statuso.

9. Sutelktinio finansavimo sandoris (toliau – finansavimo sandoris) – finansuotojo ir projekto savininko sudarytas sandoris, kuriuo finansuotojas suteikia ar įsipareigoja suteikti projekto savininkui sutelktinio finansavimo lėšas paskolos ar kita pinigine forma arba įsigyjant projekto savininko išleistas finansines priemones, o projekto savininkas išleidžia finansines priemones ir (arba) įsipareigoja grąžinti iš finansuotojo gautas lėšas.

10. Sutelktinis finansavimas finansavimo būdas, kai specialioje platformoje viešai paskelbtą projektą savo lėšomis finansuoja su tuo projektu nesusiję finansuotojai arba kai per sutelktinio finansavimo platformą finansuotojai įsigyja parduodamas kreditoriaus reikalavimo teises.

11. Valstybė narė – Europos Sąjungos valstybė narė, taip pat Europos ekonominės erdvės valstybė narė.

12. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba yra vartojamos Lietuvos Respublikos finansų įstaigų, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų (toliau – Finansinių priemonių rinkų įstatymas), Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių (toliau – Vertybinių popierių įstatymas) ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymuose.

 

 

 

 

II SKYRIUS

SUTELKTINIO FINANSAVIMO SĄLYGOS

 

3 straipsnis. Sutelktinio finansavimo paslaugų teikimo reikalavimai

1. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius, prieš suteikdamas galimybę finansuotojui per savo administruojamą sutelktinio finansavimo platformą pirmą kartą sudaryti konkrečios rūšies finansavimo sandorį, privalo atlikti konkrečios finansavimo sandorio rūšies priimtinumo finansuotojui vertinimą. Šio straipsnio tikslais finansavimo sandorio rūšis suprantama kaip finansavimo sandorio formos (investavimo ar skolinimo) konkreti rūšis (konkreti finansinė priemonė, paskola, reikalavimo teisės ir panašiai).

2. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius, atlikdamas konkrečios rūšies finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui vertinimą, privalo paprašyti finansuotojo pateikti informaciją apie savo žinias ir patirtį investavimo srityje, susijusias su planuojamo sudaryti finansavimo sandorio rūšimi. Atsižvelgdamas į gautą iš finansuotojo informaciją, sutelktinio finansavimo platformos operatorius privalo įvertinti, ar konkreti finansavimo sandorio rūšis yra priimtina finansuotojui.

3. Jeigu atlikus finansavimo sandorio rūšies priimtinumo finansuotojui vertinimą nustatoma, kad konkreti finansavimo sandorio rūšis finansuotojui nėra priimtina, sutelktinio finansavimo platformos operatorius privalo finansuotoją apie tai įspėti ir papildomai pateikti finansuotojui šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą informaciją.

4. Jeigu finansuotojas atsisako sutelktinio finansavimo platformos operatoriui pateikti šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją ar pateikia nepakankamai informacijos apie savo žinias ir patirtį konkrečios rūšies finansavimo sandorio sudarymo srityje, sutelktinio finansavimo platformos operatorius privalo įspėti finansuotoją, kad finansuotojo atsisakymas pateikti reikalingą informaciją arba ne visos reikalingos informacijos pateikimas neleidžia sutelktinio finansavimo platformos operatoriui nustatyti, ar konkreti finansavimo sandorio rūšis yra tinkama klientui, ir pateikti finansuotojui šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą informaciją.

5. Šio straipsnio 1–4 dalyse nustatyti reikalavimai netaikomi tuo atveju, kai finansuotojas yra informuotasis investuotojas.

6. Finansavimo sandorio rūšies priimtinumo finansuotojui vertinimo tvarką detalizuoja priežiūros institucija.

7. Jeigu sutelktinio finansavimo platformos operatorius teikia Finansinių priemonių rinkų įstatyme apibrėžtas investicines paslaugas, jis papildomai turi laikytis Finansinių priemonių rinkų įstatyme finansų maklerio įmonei, teikiančiai investicines paslaugas klientams, nustatytų pareigų.

 

4 straipsnis. Sutelktinio finansavimo lėšų pritraukimo sąlygos

1. Projekto savininkas, kuris siekia per sutelktinio finansavimo platformą sudaryti vieną ar kelis finansavimo sandorius, kurių bendra suma yra nuo 100 tūkstančių eurų iki 5 milijonų eurų per 12 mėnesių laikotarpį, nepriklausomai nuo finansavimo sandorio rūšies, privalo parengti ir sutelktinio finansavimo platformos operatoriui pateikti tvirtinti informacinį dokumentą, kuriame nurodoma informacija apie projekto savininką ir siūlomą sudaryti sandorį, ir finansavimo sandorį ketinantiems sudaryti asmenims sudaryti galimybę su juo susipažinti. Priežiūros institucija detalizuoja informacinio dokumento turinį.

2. Projekto savininkas, kuris siekia per sutelktinio finansavimo platformą sudaryti vieną ar kelis finansavimo sandorius, kurių bendra suma per 12 mėnesių laikotarpį yra 5 milijonai eurų arba didesnė, gali tai padaryti tik išleisdamas vertybinius popierius Vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka.