ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VIETOS POVEIKIO VERTINIMO KRITERIJŲ IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. liepos 7 d. Nr. T-293

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu ir Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 5, 81, 9, 13, 21 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymu 241 straipsniu įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi, Lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai konkrečių rekomendacinių vertinimo kriterijų sąrašu, patvirtintu Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. DIE-180 „Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai konkrečių rekomendacinių vertinimo kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Lošimų organizavimo vietos poveikio vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinti Prašymo sutikti atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą ir Prašymo sutikti tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje formas ir sudaryti Lošimų organizavimo vietos poveikio vertinimo komisiją.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas


 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2022 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. T-293

 

 

LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VIETOS POVEIKIO VERTINIMO KRITERIJŲ IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lošimų organizavimo vietos poveikio vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 5, 81, 9, 13, 21 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymu 241 straipsniu įstatymą ir atsižvelgus į Lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai konkrečių rekomendacinių vertinimo kriterijų sąrašą, patvirtintą Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. DIE-180 „Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai konkrečių rekomendacinių vertinimo kriterijų sąrašo patvirtinimo“.

2. Aprašas nustato bendrąją sutikimų atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje (toliau bendrai – sutikimai) išdavimo tvarką ir konkrečios lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai konkrečių vertinimo kriterijų (toliau – kriterijai) taikymo ir vertinimo sistemą.

3. Aprašas galioja visoje Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ir yra taikomas bendrovėms, turinčioms teisę organizuoti lošimus (toliau – bendrovės), norinčioms atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatyme, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

5. Bendrovė, norinti atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje, Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijai pateikia Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos formos prašymą (toliau – prašymas).

6. Prašymas Savivaldybės administracijai teikiamas elektroniniu būdu, t. y. sistemoje mano.siauliai.lt arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, paštu, kreipiantis asmeniškai arba per atstovą. Atstovo teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu.

7. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

7.1.  įgaliojimas, jeigu bendrovės vardu prašymą ir dokumentus pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo;

7.2. valstybės narės, kurioje užsienio bendrovė yra įsteigta, institucijos, suteikusios teisę užsienio bendrovei vykdyti lošimų veiklą toje valstybėje narėje, rašytinis patvirtinimas arba institucijos išduotas leidimas, patvirtinantys, kad užsienio bendrovė turi teisę vykdyti lošimų veiklą toje valstybėje narėje, jeigu prašymą pateikia užsienio bendrovės filialas, turintis buveinę Lietuvos Respublikoje ir atliekantis visas juridinio asmens funkcijas ar dalį jų;

7.3. gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų daugumos laisvos formos rašytiniai sutikimai atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą (automatų ar bingo saloną, lošimo namus (kazino), lažybų ir totalizatoriaus punktą, įskaitant žirgų totalizatoriaus punktą), jeigu lošimų organizavimo vietą ketinama atidaryti ar steigti pirmajame gyvenamojo namo aukšte, kuriame esančios negyvenamosios patalpos pagal namo projektą ir eksploataciją yra pritaikytos kitai veiklai ir turi pagrindinį įėjimą iš gatvės pusės, nesutampantį su įėjimu į namo laiptinę. Jeigu patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu teisės aktų nustatyta tvarka  atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą.

8. Prašymas registruojamas Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje. Jeigu teikiant prašymą buvo pateikti ne visi ir (ar) neteisingai užpildyti dokumentai arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, arba pateikti neteisingi ar netikslūs duomenys, trūkstamiems dokumentams ir (ar) informacijai pateikti ir (ar) patikslinti nustatomas ne ilgesnis kaip 5 darbo dienų terminas nuo pranešimo apie bendrovės prašyme nustatytus trūkumus išsiuntimo dienos, pradedant skaičiuoti nuo kitos po pranešimo išsiuntimo darbo dienos. Apie nustatytą papildomą terminą dokumentams ir (ar) informacijai pateikti bendrovė informuojama raštu.

9. Bendrovės prašymo Savivaldybės administracijoje išnagrinėjamo terminas yra 20 darbo dienų, per kurį:

9.1. patikrinami bendrovės prašyme pateikti duomenys;

9.2. pagal Apraše nustatytus kriterijus atliekamas konkrečios lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai vertinimas (toliau – bendras poveikio vertinimas);

9.3. parengiami alternatyvūs Savivaldybės tarybos sprendimo projektai dėl sutikimo ar nesutikimo atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą išdavimo ir dėl sutikimo ar nesutikimo tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo (toliau bendrai – sprendimo projektai).

Prašymo išnagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos, o apie atliktus veiksmus bendrovė informuojama raštu.

10. Savivaldybės taryba sprendimų projektus svarsto ir sprendimus priima Savivaldybės tarybos patvirtintame reglamente nustatyta tvarka ir terminais.

 

III SKYRIUS

KRITERIJŲ TAIKYMO IR VERTINIMO SISTEMA

 

11. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija), nustačiusi, kad bendrovė pateikė visus privalomus pateikti dokumentus ir informaciją, atlieka konkrečios prašyme nurodytos lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai vertinimą.

12. Nustatomi šie kriterijai nagrinėjant bendrovių prašymus, kai ketinama naujai atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą:

12.1. Gyvenamųjų patalpų savininkų daugumos sutikimai. Privalomi gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų daugumos laisvos formos rašytiniai sutikimai atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą (automatų ar bingo saloną, lošimo namus (kazino), lažybų ir totalizatoriaus punktą, įskaitant žirgų totalizatoriaus punktą), jeigu lošimų organizavimo vietą ketinama atidaryti ar steigti pirmajame gyvenamojo namo aukšte, kuriame esančios negyvenamosios patalpos pagal namo projektą ir eksploataciją yra pritaikytos kitai veiklai ir turi pagrindinį įėjimą iš gatvės pusės, nesutampantį su įėjimu į namo laiptinę.

12.2. Atstumas iki švietimo įstaigos. Nustatomas ne mažesnis nei 50 m atstumas nuo švietimo įstaigos išorinės pastato sienos (matuojant nuo artimiausio pastato kampo) iki lošimų organizavimo vietos išorinės pastato sienos (matuojant tiesia trajektorija iki artimiausio pastato kampo). Atstumas matuojamas pasitelkiant gatvių ar kitokius planus (pvz., www.regia.lt ).

12.3. Atstumas iki artimiausių kultūros ir sveikatos priežiūros įstaigų. Nustatomas ne mažesnis nei 50 m atstumas nuo kultūros ar sveikatos priežiūros įstaigų išorinės pastato sienos (matuojant nuo artimiausio pastato kampo) iki lošimų organizavimo vietos išorinės pastato sienos (matuojant tiesia trajektorija iki artimiausio pastato kampo). Atstumas matuojamas pasitelkiant gatvių ar kitokius planus (pvz., www.regia.lt ).

13. Nustatomi šie kriterijai nagrinėjant bendrovių prašymus, kai ketinama tęsti lošimų organizavimo veiklą konkrečioje lošimų organizavimo vietoje:

13.1. Nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų, susijusių su viešąja tvarka lošimų organizavimo vietoje, skaičius. Nustatoma, kad lošimų organizavimo vieta atitinka kriterijų, jeigu per pastaruosius vienus metus nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų, susijusių su viešąja tvarka, skaičius neišaugo daugiau negu 5 procentais (duomenys tikrinami konkrečios lošimų organizavimo vietos adresu).

Kriterijui vertinti naudojami Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešai prieinami duomenys (https://maps.ird.lt/map/), vertinant 12 mėnesių laikotarpį iki prašymo užregistravimo Savivaldybės administracijoje dienos.

Tendencijai nustatyti lyginami 2 pastarųjų metų duomenys.

13.2. Kriminogeninės situacijos pablogėjimas. Nustatoma, kad lošimų organizavimo vieta atitinka kriterijų, jeigu per pastaruosius vienus metus bendras nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų skaičius neišaugo daugiau negu 10 procentų (duomenys tikrinami konkrečios lošimų organizavimo vietos adresu).

Kriterijui vertinti naudojami Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešai prieinami duomenys (https://maps.ird.lt/map/), vertinant 12 mėnesių laikotarpį iki prašymo užregistravimo Savivaldybės administracijoje dienos.

Tendencijai nustatyti lyginami 2 pastarųjų metų duomenys.

13.3. Naujai įsteigtos švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros įstaigos. Nustatoma, kad lošimų organizavimo vieta atitinka kriterijų, jeigu nebuvo įsteigtos naujos švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros įstaigos (kurios nebuvo vertinamos, nagrinėjant bendrovių prašymus išduoti sutikimą pirmą kartą atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą) mažesniu nei 50 m atstumu nuo lošimų organizavimo vietos išorinės pastato sienos (matuojant nuo artimiausio pastato kampo) iki lošimų organizavimo vietos išorinės pastato sienos (matuojant tiesia trajektorija iki artimiausio pastato kampo). Atstumas matuojamas pasitelkiant gatvių ar kitokius planus (pvz., www.regia.lt ).

14. Bendrą poveikio vertinimą atlieka Komisija, užpildydama nustatytos formos lentelę (priedas). Nevertinami kriterijai lentelės skiltyje „Tenkina / netenkina kriterijų“ pažymimi įrašant žodį „Nevertinama“.

15. Kiti Savivaldybės administracijos padaliniai ir (ar) įstaigos prireikus pagal kompetenciją privalo Komisijai, nagrinėjančiai bendrovės prašymą ir atliekančiai bendrą poveikio vertinimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu suteikti prašomą informaciją, susijusią su konkrečios lošimų organizavimo vietos bendru poveikio vertinimu.  

16. Komisija, atlikusi bendrą poveikio vertinimą, per Savivaldybės administracijos direktorių teikia pasiūlymus pritarti ar nepritarti sprendimui dėl sutikimo atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje. Savivaldybės administracijos kompetentingas padalinys rengia du alternatyvius (dėl sutikimo ir dėl nesutikimo) Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia juos svarstyti Savivaldybės tarybai. Bendrą poveikio vertinimą pagrindžiantys ir kiti prašymo nagrinėjimo metu gauti dokumentai pridedami Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje prie sprendimo projekto.

17. Komisija rekomenduoja pritarti sprendimo projektui dėl sutikimo:

17.1. atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą, kai steigiant ar atidarant naują lošimų organizavimo vietą tenkinami Aprašo 12.2 ir 12.3 papunkčiuose nurodyti kriterijai. Kai lošimų organizavimo vietą ketinama atidaryti ar steigti pirmajame gyvenamojo namo aukšte, kuriame esančios negyvenamosios patalpos pagal namo projektą ir eksploataciją yra pritaikytos kitai veiklai ir turi pagrindinį įėjimą iš gatvės pusės, nesutampantį su įėjimu į namo laiptinę, turi būti tenkinami visi Aprašo 12 punkte numatyti kriterijai;

17.2. tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje, kai tenkinami visi Aprašo 13 punkte numatyti kriterijai.

18. Komisija rekomenduoja nepritarti sprendimo projektui dėl sutikimo atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje, kai nėra tenkinami visi nustatyti kriterijai.

19. Savivaldybės tarybos sprendimų projektai nerengiami ir Savivaldybės tarybos sutikimai neišduodami, jeigu:

19.1. paaiškėja, kad lošimų organizavimo vietą ketinama atidaryti ar steigti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nurodytose vietose;

19.2. bendrovė per Aprašo 8 punkte nustatytą terminą nepateikia trūkstamų dokumentų ir (ar) nepašalina prašyme nustatytų trūkumų;

19.3. bendrovė raštu kreipėsi į Savivaldybės administraciją dėl prašymo atšaukimo.

20. Savivaldybės administracijos direktorius apie atsisakymą rengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, esant Aprašo 18 punkte nustatytiems pagrindams, bendrovę informuoja raštu. Toks Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Savivaldybės taryba priima sprendimą sutikti arba nesutikti atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą arba tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje.

22. Apie Savivaldybės tarybos priimtą sprendimą bendrovė informuojama raštu.

23. Savivaldybės tarybos priimti sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Asmens duomenys, gauti sutikimų atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo metu, tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą ir saugumą.

25. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai už Aprašo nuostatų nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmai dėl Aprašo įgyvendinimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_______________________________

part_735225afec054409b07e957b648eef18_end