herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFŲ NUSTATYMO

 

2016 m. birželio 30 d. Nr. T-278

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.3, 1.4 ir 1.6 papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 1, 2, 3 ir 7 punktais ir atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. A-573 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudarytos darbo grupės siūlymus (2016-06-03 protokolas Nr. VAK-195), Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1. Nustatyti tokius nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, ir nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifus metams:

1.1. 4,0 procentus žemės vertės, nurodytos valstybinės žemės nuomos sutartyse, – valstybinės žemės sklypams, kai valstybinės žemės nuomos sutartys sudarytos iki 2008 m. gruodžio 31 d.;

1.2. 0,81 procento žemės vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 dieną taikytus žemės verčių žemėlapius, – valstybinės žemės sklypams, kai valstybinės žemės nuomos sutartys sudarytos po 2009 m. sausio 1 d.;

1.3. 4,0 procentus žemės vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 dieną taikytus žemės verčių žemėlapius, – valstybinės žemės naudotojams, kurie nėra sudarę žemės sklypų nuomos sutarčių;

1.4. 0,47 procento žemės vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 dieną taikytus žemės verčių žemėlapius:

1.4.1. privačių namų valdų savininkams, naudojantiems valstybinę žemę;

1.4.2. garažų statybos ir eksploatavimo bendrijoms, naudojančioms valstybinę žemę;

1.4.3. Šiaulių miesto savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto nuomininkams ir panaudos gavėjams, kuriems Šiaulių miesto savivaldybės turtas (statiniai, patalpos) išnuomotas ar perduotas panaudos pagrindais neatlygintinai naudotis;

1.4.4.  fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems valstybinė žemė suteikta pagal panaudos sutartis ar kurie yra atleisti nuo žemės nuomos mokesčio, bet leidžia naudotis valdomu turtu ar jo dalimi tretiesiems asmenims;

1.5.     0,1 procento žemės vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 dieną taikytus žemės verčių žemėlapius, – sodininkų bendrijoms, naudojančioms valstybinę žemę (išskyrus bendrojo naudojimo žemę);

1.6.     4,0 procentus žemės vertės – nenaudojamiems žemės sklypams.

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. T-139 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas:

3.1. įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.;

3.2. gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas