LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1026 „DĖL AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 22 d. Nr. V-1498

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 8.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.3. po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai Bartelio indeksas yra nuo 20 iki 61 balo, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos (turi būti pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis ir išrašantis iš stacionaro gydytojas arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, arba slaugytojas;“.

1.2. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Iš PSDF biudžeto lėšų vienam paslaugos gavėjui, nurodytam Aprašo 8.1, 8.2 ir 8.4 papunkčiuose, per kalendorinius metus gali būti apmokėtos ne daugiau kaip 24 ASPN, nurodytų Aprašo 1 priedo 1–3 punktuose, išlaidos. Iš PSDF biudžeto lėšų vienam paslaugos gavėjui, nurodytam Aprašo 8.4 papunktyje, per kalendorinius metus gali būti apmokėtos ne daugiau kaip 12 ASPN, nurodytų Aprašo 1 priedo 4 punkte, išlaidos. Iš PSDF biudžeto lėšų vienam paslaugos gavėjui, nurodytam Aprašo 8.3 papunktyje, gali būti apmokėtos ne daugiau kaip 10 ASPN, nurodytų Aprašo 1 priedo 1–3 punktuose, išlaidos, jei šios paslaugos suteikiamos per 30 dienų po kiekvieno išrašymo iš stacionaro. Jei paslaugos gavėjas, nurodytas Aprašo 8.3 papunktyje, atitinka Aprašo 8.1 arba 8.2 papunktyje nustatytus reikalavimus, jam per kalendorinius metus gali būti apmokėtos dar iki 24 ASPN (neįskaitant minėtų 10 ASPN), nurodytų Aprašo 1 priedo 1–3 punktuose, išlaidos.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga