TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. sausio 29 d. Nr. A1-147

Telšiai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu:

1. T v i r t i n u Telšių  rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriaus veiklos nuostatus (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. A1-991 „Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriaus veiklos nuostatų patvirtinimo“;

2.2. Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. A1-2325 „Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus veiklos nuostatų patvirtinimo“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                           Tomas Katkus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2021 m. sausio 29 d.

įsakymu Nr. A1-147

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Teisės ir administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Skyriaus tikslus, uždavinius, funkcijas, veiklos organizavimą, teises, atsakomybę ir atskaitingumą, likvidavimo, reorganizavimo, reikalų, dokumentų ir turto perdavimo tvarką.

2. Skyrių steigia Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė)  taryba. Skyrius nėra juridinis asmuo.

3. Skyrius yra Administracijos struktūrinis padalinys, išlaikomas iš Savivaldybės biudžeto, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

4. Skyriaus pareigybių skaičių, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginius nuostatus tvirtina Administracijos direktorius.

5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų tvarkomaisiais ir organizaciniais dokumentais, kitais norminiais teisės aktais.

6. Skyriaus vedėjo ir kitų Skyriaus karjeros valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme,  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, – Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

7. Skyrius turi dokumentų blankus ir antspaudą su savo pavadinimu. Skyrius taip pat turi registracijos, tvirtinimo spaudus.

8. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir operatyvių sprendimų priėmimo laisvę.

9. Skyriaus struktūrą sudaro Skyriaus vedėjas, Skyriaus vedėjo pavaduotojas, Viešųjų pirkimų poskyris (toliau – Poskyris), valstybės tarnautojai bei darbuotojai (toliau – Darbuotojai), dirbantys pagal darbo sutartį ir neįeinantys į Poskyrio sudėtį.

10. Pagrindinės Skyriaus veiklos sritys:

10.1. teisė;

10.2. dokumentų valdymas;

10.3. personalas ir ūkis;

10.4. viešieji pirkimai;

10.5. viešieji ryšiai;

10.6. civilinės būklės aktų registravimas.

11. Skyriaus buveinės adresas – Žemaitės g. 14, LT – 87133 Telšiai.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI

 

12. Skyriaus svarbiausi uždaviniai:

12.1. siekti, kad Savivaldybės institucijose būtų laikomasi įstatymų bei kitų teisės aktų;

12.2. ginti Savivaldybės interesus teismuose, įmonėse, įstaigose, organizacijose;

12.3. organizuoti ir vykdyti valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą;

12.4. koordinuoti viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą Administracijoje;

12.5.  įgyvendinti personalo valdymo politiką Administracijoje;

12.6. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir formuoti personalą, gebantį tinkamai atlikti pareigas;

12.7.  užtikrinti tinkamą Administracijos dokumentų valdymą;

12.8. organizuoti tinkamą asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą taikant vieno langelio principą;

12.9. formuoti Administracijos įvaizdį ir užtikrinti teisingą informaciją apie Administracijos veiklą visuomenės informavimo priemonėse;

12.10. užtikrinti tinkamą civilinės būklės aktų registravimą ir įtraukimą į apskaitą, kitų civilinės metrikacijos įstaigų teikiamų paslaugų atlikimą.

13. Skyrius, vykdydamas pavestus uždavinius, juos įgyvendina per Skyriaus vedėją, Skyriaus vedėjo pavaduotoją, Viešųjų pirkimų poskyrį bei Darbuotojus.

 

III. SKYRIAUS FUNKCIJOS

 

14. Skyrius, vykdydamas pavestus uždavinius, juos įgyvendina per Skyriaus vedėją, Skyriaus vedėjo pavaduotoją, Poskyrį bei Darbuotojus, kurie atlieka atitinkamas funkcijas:

14.1. Teisės srityje:

14.1.1. atstovauja Savivaldybės ir Administracijos interesams visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose su visomis teisėmis, įstatymų priskirtomis ieškovui, atsakovui, trečiajam ar suinteresuotam asmeniui ir pareiškėjui, rengia ieškinius, apeliacinius bei kasacinius skundus bei kitus procesinius dokumentus teismams;

14.1.2. atstovauja Savivaldybės ir Administracijos interesams, susijusiems su teisinių klausimų sprendimu, savivaldybės ir valstybės institucijose bei įstaigose;

14.1.3. konsultuoja Savivaldybės merą, jo pavaduotoją, Administracijos direktorių ir jo pavaduotoją, Administracijos struktūrinių padalinių darbuotojus ir valstybės tarnautojus teisiniais klausimais, priskirtais Savivaldybės ir Administracijos kompetencijai;

14.1.4. užtikrina efektyvų pirminės teisinės pagalbos teikimą Telšių rajono gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Telšių rajone, ir asmenims, kurie nedeklaravę savo gyvenamosios vietos, tačiau jų faktinė gyvenamoji vieta yra Telšių rajone.

14.2. Dokumentų valdymo srityje:

14.2.1. administruoja Savivaldybės vidaus dokumentų valdymą, kad būtų įgyvendinta viešojo administravimo savivaldos institucijoje veikla – piliečių ir kitų asmenų teisė ieškoti, gauti ir skleisti informaciją;

14.2.2. registruoja Savivaldybės tarybai, merui, Administracijos direktoriui bei jų pavaduotojams adresuotą gaunamąją fizinių ir juridinių asmenų korespondenciją, paskirsto ją Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka; 

14.2.3. registruoja Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus bei jų pavaduotojų pasirašytus siunčiamuosius raštus ir išsiunčia korespondenciją adresatams;

14.2.4. tvarko Savivaldybės institucijų ir jos padalinių pateiktą Savivaldybės tarybos, kolegijos, komitetų posėdžiams medžiagą, pagal savo kompetenciją tikrina, ar laikomasi dokumentų rengimo taisyklių, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo tvarkos reikalavimų, ar vadovaujamasi Administracijos dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo tvarka, teikia metodinę pagalbą šiais klausimais;

14.2.5. organizuoja Savivaldybės tarybos, kolegijos, komitetų posėdžių, mero, Administracijos direktoriaus bei jų pavaduotojų pasitarimų  protokolavimą;

14.2.6. organizuoja įslaptintų dokumentų valdymą;

14.2.7. vykdo spaudinių užsakymus ir rengia dokumentų blankus;

14.2.8. kontroliuoja dokumentų užduočių, pavedimų, rezoliucijų vykdymą, informuoja Administracijos direktorių apie laiku neįvykdytas užduotis;

14.2.9. tobulina asmenų aptarnavimą, diegia pažangius metodus šiame darbe, siekia, kad gyventojai būtų aptarnaujami vieno langelio principu;

14.2.10. registruoja suredaguotus Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir sprendimus, Administracijos direktoriaus įsakymus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje „TAPIS“, taip pat  Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus Savivaldybės vidaus dokumentų paieškos sistemoje „Ix. Dokumentai“;

14.2.11. registruoja Savivaldybės informacinėje valdymo sistemoje „Kontora“ (toliau – IVS „Kontora“) mero potvarkius, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir Administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintas, mero, Administracijos direktoriaus (ar jo įgalioto asmens) ir seniūnijų seniūnų pasirašytas sutartis ir susitarimus;

14.2.12. tvarko Savivaldybės vadovybės užduočių vykdymo apskaitą ir kontrolę IVS „Kontora“ pagal gaunamuosius dokumentus, vadovybės interesantų priėmimus ir Savivaldybės veiklos dokumentus;

14.2.13. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, nustatyta tvarka tvirtina ir išduoda reikalingų dokumentų kopijas;

14.2.14. priima ir tvarko dokumentus nukentėjusio nuo 1939–1990 metų okupacijos ir Laisvės kovų dalyvio statusui gauti. Surinktus dokumentus kartą per mėnesį teikia Lietuvos gyventojų genocido  ir registracijos centrui (toliau – LGGRT centras); gavus nukentėjusio nuo 1939–1990 metų okupacijos ir Laisvės kovų dalyvio statuso pažymėjimą iš LGGRT centro, apie tai informuoja asmenį ir išduoda jam dokumentus;

14.2.15. kontroliuoja valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą Savivaldybės teritorijoje, konsultuoja Telšių rajono įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus gyventojus kalbos klausimais, redaguoja Savivaldybės parengtus dokumentus ir (ar) tokių dokumentų projektus;

14.2.16. kontroliuoja, kaip rajone vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai, kiti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai, vykdo specialius Kalbos inspekcijos nurodymus;

14.2.17. kontroliuoja, ar rajono viešieji užrašai taisyklingi, derina šių užrašų bei reklamos projektus;

14.2.18. tvarko Savivaldybėje rengiamų teisės aktų, organizacinių ir informacinių dokumentų kalbą, derina, redaguoja ir taiso juos bei prižiūri, kad būtų parašyti taisyklinga valstybine kalba;

14.2.19. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų,  mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės ir Administracijos vardu sudaromų sutarčių ir kitų dokumentų projektus;

14.2.20 derina Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų bei sutarčių projektus ir juos vizuoja, t. y. tikrina pateiktų projektų atitiktį galiojantiems teisės aktams bei juridinės technikos reikalavimams;

14.2.21. kaupia į valstybinio archyvų fondo sudėtį įeinančius dokumentus ir užtikrina jų tinkamą priežiūrą, apskaitą, naudojimą, parengimą bei perdavimą valstybei saugoti;

14.2.22. perima Savivaldybės dokumentus (Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos kolegijos, mero, Administracijos direktoriaus, jam pavaldžių skyrių) ir teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina jų tinkamą saugojimą ir panaudojimą;

14.2.23. priima likviduotų Telšių rajono juridinių asmenų, nesant tiesioginių jų funkcijų perėmėjų, ilgo ir laikino saugojimo dokumentus;

14.2.24. tvarko saugomų dokumentų apskaitą, užtikrinančią jų valdymą, rengia informacijos paieškos sistemas;

14.2.25. atlieka saugomų dokumentų fizinės būklės patikrinimą ir įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones;

14.2.26. teikia fiziniams ir juridiniams asmenims teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti ir tirti saugomus dokumentus tam skirtoje archyvo patalpoje;

14.2.27. remdamasis saugomais dokumentais, išduoda Archyvo pažymas, dokumentų kopijas ir išrašus Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiams bei įstaigoms;

14.2.28. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą dokumentų tvarkymo ir bylų formavimo archyviniam saugojimui klausimais;

14.2.29. skatina valdymo tobulinimą ir elektroninės valdžios plėtrą, orientuotą į Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginius veiklos planus;

14.2.30. planuoja ir organizuoja bendrą Savivaldybės administracijos informacinių technologijų diegimo ir palaikymo strategiją;

14.2.31. kompiuterizuoja ir gerina darbo organizavimą įgyvendinant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymuose numatytas funkcijas;  

14.2.32. organizuoja ir tobulina informacinių sistemų diegimą ir jų sujungimą į bendrą kompiuterizuotą informacinę sistemą;

14.2.33. organizuoja integruotų duomenų bazių sukūrimą su valstybės registrais, žinybinėmis bei teritorinėmis informacinėmis sistemomis;

14.2.34. pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų, darbo grupių veikloje ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl sprendžiamų klausimų;

14.2.35. vykdo kitus su Administracijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar Administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.

14.3. Personalo ir ūkio valdymo srityje:

14.3.1. atsižvelgdamas į Administracijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl žmoniškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus jų panaudojimo;

14.3.2. kartu su kitais įstaigos struktūrinių padalinių vadovais atlieka įstaigos struktūrinių padalinių funkcijų ir pareigybių aprašymų ir pareiginių nuostatų analizę, konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais;

14.3.3. atlieka personalo sudėties analizę, teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo;

14.3.4. organizuoja konkursus į Administracijos valstybės tarnautojų ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų pareigas;

14.3.5. Savivaldybės mero ar Administracijos direktoriaus pavedimu rengia Savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus kompetencijai priskirtais klausimais;

14.3.6. organizuoja įstaigos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

14.3.7. koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą įstaigoje;

14.3.8. priima, saugo ir tikrina asmenų, dirbančių valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaracijas;

14.3.9. dalyvauja Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytose komisijose ir darbo grupėse, rengia ar dalyvauja rengiant atitinkamus dokumentus;

14.3.10. atlieka sistemingą ir nuolatinę valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, apskaitą;

14.3.11. renka įstatymais nustatytus duomenis apie Savivaldybės darbuotojus;

14.3.12. tvarko darbuotojų asmens bylas: pildo įskaitos lapus, asmens korteles bei kitus reikalingus dokumentus;

14.3.13. rengia įsakymų projektus dėl darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo, kasmetinių ir kitokių atostogų suteikimo bei įsakymus registruoja Administracijos direktoriaus įsakymų registracijos žurnaluose;

14.3.14. rengia darbo sutartis, jas pildo ir registruoja darbo sutarčių registravimo žurnale;

14.3.15. tvarko valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pažymėjimų apskaitą ir organizuoja jų išdavimą;

14.3.16. pasirašytinai supažindina darbuotojus su vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Administracijos veiklos nuostatais, Administracijos struktūra;

14.3.17. kaupia informaciją apie darbuotojų kvalifikaciją ir patirtį;

14.3.18. tvarko dokumentus bei parengia juos saugoti archyve;

14.3.19. pagal savo kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus bei skundus, rengia į juos atsakymus norminių aktų nustatyta tvarka ir terminais;

14.3.20. tvirtina dokumentų kopijas, rengia pažymas, kitus dokumentus;

14.3.21. organizuoja ir vykdo Savivaldybės ūkinę veiklą, veda materialinių vertybių apskaitą ir atlieka inventorizacijas, atsako už Administracijos materialinių vertybių saugojimą, eksploatavimą, nurašymą ir sunaikinimą;

14.3.22. organizuoja techninį Savivaldybės mero, Savivaldybės mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo, Savivaldybės tarybos, Savivaldybės kolegijos, Savivaldybės tarybos komitetų aptarnavimą. 

14.4. Viešųjų pirkimų srityje:

14.4.1. organizuoja ir planuoja prekių, paslaugų ir darbų viešąjį pirkimą bei tvarko viešojo pirkimo dokumentus;

14.4.2. viešųjų pirkimų vykdymo klausimais rengia įsakymų, sprendimų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus, susijusius su viešaisiais pirkimais;

14.4.3. vadovaudamasis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta perkamų prekių ar paslaugų vertės nustatymo metodika, skaičiuoja Administracijos pirkimo vertes, o darbų – atsižvelgdamas į visam objektui reikalingus darbus;

14.4.4. dalyvauja Viešųjų pirkimų komisijoje (toliau – Komisija) ir vykdo Viešųjų pirkimų įstatymu bei Komisijos darbo reglamentu nustatytas funkcijas:

14.4.4.1. parengia Komisijos posėdžių darbotvarkes;

14.4.4.2. surenka būtinus Komisijos posėdžiui dokumentus ir parengia reikiamą jų kopijų kiekį; 

14.4.4.3. kviečia Komisijos posėdžius;

14.4.4.4. rašo Komisijos posėdžių protokolus;

14.4.4.5. rengia Komisijos siunčiamų raštų projektus;

14.4.4.6. teikia informaciją viešųjų pirkimų dalyviams apie Komisijos priimtus sprendimus;

14.4.4.7. vykdo kitus Komisijos pavedimus.

14.4.5. priima ir registruoja Administracijos parengtas ir Administracijos direktoriaus patvirtintas paraiškas prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti;

14.4.6.  parenka ir Komisijai pasiūlo prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo būdą;

14.4.7.  parengia ir Komisijai pateikia pirkimo sąlygų projektą;

14.4.8. sistemina ir kaupia duomenis apie įvykdytus ir vykdomus viešuosius pirkimus, jų metu sudarytas pirkimo sutartis, pirkimo sutarčių sudarymo ir įvykdymo terminus;

14.4.9. teikia pirkimų ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus;

14.4.10. administruoja Administracijos viešųjų pirkimų informacinę sistemą;

14.4.11. teikia metodinę pagalbą pirkimų organizatoriams parenkant pirkimų rūšį (prekės, paslaugos, darbai), nustatant panašias sutartis bei kodą pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ);

14.4.12. konsultuoja žodžiu ir raštu Savivaldybės kontroliuojamų įmonių darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;

14.4.13. rengia prevencines priemones Administracijos struktūriniams padaliniams, kad nebūtų pažeidžiami Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai, vykdant pirkimų procedūras;

14.4.14. seka Viešųjų pirkimų įstatymo, jo poįstatyminių teisės aktų pasikeitimus ir laiku juos taiko atliekant pirkimų procedūras;

14.4.15. sprendžiant praktines viešųjų pirkimų vykdymo problemas, palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kitų įstaigų tarnautojais;

14.4.16. tvarko viešųjų pirkimų dokumentų bylas ir jas archyvuoja;

14.4.17. analizuoja viešųjų pirkimų organizavimą ir teikia pasiūlymus jam tobulinti.

14.5. Viešųjų ryšių srityje:

14.5.1. rengia pranešimus spaudai, informuoja visuomenę ir skelbia oficialią informaciją apie Administracijos veiklą;

14.5.2. teikia informaciją apie privalomus skelbti Administracijos norminius teisės aktus spaudai ir žiniasklaidos atstovams;

14.5.3. rengia ir organizuoja spaudos konferencijas ir viešus Administracijos darbuotojų susitikimus bei pasisakymus svarbiais visuomenei klausimais;

14.5.4. tvarko Administracijos padalinių ir atskirų darbuotojų parengtą oficialią informaciją bei ją platina spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse.

14.6. Civilinės būklės aktų registravimo srityje:

14.6.1. rūpinasi, kad būtų laiku sudaryti civilinės būklės aktų įrašai, teikia rajono gyventojams juridinę konsultaciją šeimos teisės klausimais, išaiškina apie galimas pasekmes atliekant vieną ar kitą juridinę reikšmę turintį veiksmą skyriaus veiklos srityje;

14.6.2. sudaro sąlygas piliečiams atlikti iškilmingą santuokų, jubiliejinių santuokų ir vardynų registravimą. Kartu su kitomis rajono kultūros ir švietimo įstaigomis organizuoja šeimų šventes bei kitus švietėjiško pobūdžio renginius;

14.6.3. sudaro gimimo, santuokos, ištuokos, mirties, įvaikinimo, tėvystės nustatymo, pavardės, vardo, tautybės pakeitimo įrašus. Atlieka dingusių įrašų atkūrimą, ištaisymą ir anuliavimą;

14.6.4. veda civilinės būklės aktų įrašų apskaitą Lietuvos piliečių, sudariusių šiuos įrašus užsienio valstybėse;

14.6.5. veda apskaitą ir saugojimą santuokos įrašų, sudarytų religinėse bendruomenėse;

14.6.6. organizuoja civilinės būklės įrašų apskaitą ir sukaupto nacionalinio dokumentų fondo saugojimą bei naudojimą;

14.6.7. teikia nuolatinę metodinę pagalbą ir juridinę konsultaciją rajono seniūnijoms.

IV. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

15. Skyriaus darbuotojai turi teisę:

15.1. gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių, įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją ir dokumentus, reikalingus pavestoms funkcijoms atlikti ir uždaviniams įgyvendinti;

15.2. nevizuoti Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės tarybos kolegijos sprendimų,  mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių projektų ir kitų teisinių dokumentų projektų, jeigu jie prieštarauja įstatymams bei poįstatyminiams teisės aktams, ir pateikti atitinkamas išvadas bei pasiūlymus dėl neteisėtų teikiamų klausimų sprendimo;

15.3.  į įvadinį mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą Savivaldybės  lėšomis;

15.4.  į tinkamas darbo sąlygas, kitas Valstybės tarnybos įstatymo nustatytas garantijas;

15.5.  į kasmetines ir tikslines atostogas;

15.6.  į pareiginę algą pagal pareigybės kategoriją, priedus ir priemokas;

15.7. atsisakyti vykdyti užduotis ir pavedimus, jeigu jie prieštarauja įstatymams arba kitiems norminiams teisės aktams;

15.8. gauti technines, transporto bei kitas Skyriaus darbui reikalingas priemones;

15.9. teikti Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo gerinimo;

15.10. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

16. Skyriaus Darbuotojai privalo:

16.1.  gerbti žmogaus teises, laikytis valstybės tarnautojo veiklos etikos principų ir taisyklių;

16.2. tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku atlikti pavedamas užduotis;

16.3.  tobulinti savo kvalifikaciją ir profesinę kompetenciją;

16.4.  laikytis Administracijos nustatytos darbo tvarkos;

16.5. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Administracijos specialistais bei struktūriniais padaliniais.

 

V. SKYRIAUS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

17. Skyriaus struktūrą sudaro:

17.1. Skyriaus vedėjas;

17.2. Skyriaus vedėjo pavaduotojas;

17.3. Viešųjų pirkimų poskyris;

17.4. Darbuotojai.

18. Skyriaus darbą organizuoja, jo veiklą savarankiškai planuoja bei jam vadovauja Skyriaus vedėjas.

19. Skyriaus vedėjas skiria pavedimus visiems Skyriaus darbuotojams.

20. Skyriaus vedėjo atostogų, ligos ar komandiruotės metu arba dėl kitų priežasčių, kai jis negali eiti pareigų, pareigas eina Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas kitas Skyriaus darbuotojas.

21. Skyriaus darbuotojo atostogų, ligos ar komandiruotės metu arba dėl kitų priežasčių, kai jis negali eiti pareigų, pareigas eina Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas kitas Skyriaus darbuotojas.

22. Skyriaus karjeros valstybės tarnautojų funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis – jų pareiginiai nuostatai. Funkcijos gali būti nustatytos ir teisės norminiuose aktuose.

23. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.  Skyriaus vedėjo pavaduotojas ir Poskyrio vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui Poskyrio valstybės tarnautojai tiesiogiai pavaldūs Poskyrio vedėjui ir atskaitingi Skyriaus vedėjui. Darbuotojų pavaldumą ir atskaitingumą nustato pareigybės aprašymai ir pareiginiai nuostatai.

 

 

 

 

VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

24. Skyriaus vedėjo ir darbuotojų atsakomybę nustato įstatymai, šie Nuostatai, pareigybių aprašymai ir pareiginiai nuostatai.

25. Skyriaus vedėjas atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą.

26. Skyriaus vedėjo pavaduotojas ir Poskyrio vedėjas atsako už priskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą.

27. Poskyrio  darbuotojai ir Darbuotojai  atsako už jiems priskirtų funkcijų tinkamą įgyvendinimą.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas perduoda reikalus, dokumentus ir turtą naujam Skyriaus vedėjui ar kitam Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui Administracijos direktoriaus įsakyme nurodyta tvarka. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti Administracijos direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma komisija.

30. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti surašomas perdavimo ir priėmimo aktas. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo akte ir jo prieduose pateikiami svarbiausi duomenys, apibūdinantys Skyriaus organizacinę ir veiklos būklę, įsipareigojimus, prie akto pridedami Skyriuje esančių dokumentų, žurnalų, bylų ir Skyriui (jo darbuotojams) priskirto turto aprašai. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo juos perduodantys ir priimantys asmenys. Aktą tvirtina Administracijos direktorius.

31. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais: vienas egzempliorius atiduodamas Administracijos direktoriui, kitas – reikalus, dokumentus ir turtą priimančiam asmeniui. Reikalus, dokumentus ir turtą perdavęs asmuo turi teisę gauti akto kopiją.

__________________________