Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. SAUSIO 19 D. NUTARIMO NR. 35 „DĖL SUTEIKTOS VALSTYBĖS PAGALBOS IR NEREIKŠMINGOS (DE MINIMIS) PAGALBOS REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 6 d. Nr. 13

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimą Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

Dėl SUTEIKTOS VALSTYBĖS PAGALBOS IR NEREIKŠMINGOS (DE MINIMIS) PAGALBOS REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 55 straipsnio 2 ir 3 dalimis ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

Patvirtinti Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatus (pridedama).“

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                   Ingrida Šimonytė

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                              Aušrinė Armonaitė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. 13   

redakcija)

 

 

suteiktos valstybės pagalbos IR NEREIKŠMINGOS (DE MINIMIS) PAGALBOS registro nuostatai

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro (toliau – Registras) paskirtį, jo objektus ir jų registravimą, Registro valdytojo ir tvarkytojo funkcijas, teises ir pareigas, taip pat Registro objektų duomenų, informacijos ir dokumentų (toliau – Registro duomenys) tvarkymą ir teikimą, Registro sąveiką su kitais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis, nurodytais Nuostatų 31 punkte, Registro duomenų saugą, Registro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Nuostatų 9 punkte nurodytus Registro objektus, tvarkyti ir teikti Registro duomenis. Registro objektų registravimo tikslas – nustatyti, kiek suteiktos valstybės pagalbos ir (ar) nereikšmingos (de minimis) pagalbos (toliau – suteikta pagalba) buvo suteikta atskiriems ūkio subjektams ir kokios yra suteiktos pagalbos suteikimo sąlygos.

3. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registrų veiklą ir jų duomenų tvarkymą.

4. Registro duomenys kaupiami vienoje Registro duomenų bazėje.

5. Registro duomenis sudarantys asmens duomenys tvarkomi siekiant rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti išsamią ir teisingą informaciją apie Registro objektus ir taip užtikrinti tinkamą Konkurencijos įstatymo ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių valstybės pagalbą ir (ar) nereikšmingą (de minimis) pagalbą, taikymą.

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

6.1. Bendroji nereikšminga (de minimis) pagalba – pinigine verte išreikšta ne didesnė kaip 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) pagalba vienam ūkio subjektui (vienai įmonei) per trejus finansinius metus, kaip apibrėžta 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972.

6.2. Finansų tarpininkas kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972.

6.3. Individuali valstybės pagalba – individuali pagalba, kaip apibrėžta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles.

6.4. Nereikšminga (de minimis) pagalba bendroji nereikšminga (de minimis) pagalba, nereikšminga (de minimis) pagalba ūkio subjektui, vykdančiam krovinių vežimo keliais veiklą, nereikšminga (de minimis) pagalba ūkio subjektui, teikiančiam visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, nereikšminga (de minimis) pagalba ūkio subjektui, vykdančiam veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje, arba nereikšminga (de minimis) pagalba ūkio subjektui, vykdančiam veiklą žuvininkystės sektoriuje.

6.5. Nereikšminga (de minimis) pagalba ūkio subjektui, teikiančiam visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, – pinigine verte išreikšta nereikšminga (de minimis) pagalba, ne didesnė kaip 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų) vienam ūkio subjektui (vienai įmonei), teikiančiam visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, per trejus finansinius metus, kaip apibrėžta 2012 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 360/2012 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. spalio 13 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/1474.

6.6. Nereikšminga (de minimis) pagalba ūkio subjektui, vykdančiam krovinių vežimo keliais veiklą, – pinigine verte išreikšta nereikšminga (de minimis) pagalba, ne didesnė kaip 100 000 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų) vienam ūkio subjektui (vienai įmonei), vykdančiam krovinių vežimo keliais veiklą, per trejus finansinius metus, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1407/2013.

6.7. Nereikšminga (de minimis) pagalba ūkio subjektui, vykdančiam veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje, – pinigine verte išreikšta nereikšminga (de minimis) pagalba, ne didesnė kaip 25 000 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai eurų) vienam ūkio subjektui (vienai įmonei), vykdančiam veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje, per trejus finansinius metus, kaip apibrėžta 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje su pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentu (ES) 2019/316.

6.8. Nereikšminga (de minimis) pagalba ūkio subjektui, vykdančiam veiklą žuvininkystės sektoriuje, – pinigine verte išreikšta nereikšminga (de minimis) pagalba, ne didesnė kaip 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) vienam ūkio subjektui (vienai įmonei), vykdančiam veiklą žuvininkystės sektoriuje, per trejus finansinius metus, kaip apibrėžta 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje.

6.9. Pagalbos gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuriam suteikta pagalba.

6.10. Pagalbos teikėjasvalstybės arba savivaldybės institucija ar įstaiga arba kitas juridinis asmuo, teikiantis valstybės pagalbą arba nereikšmingą (de minimis) pagalbą.

6.11. Rezervuota nereikšminga (de minimis) pagalbapagalbos gavėjui planuojama suteikti pagalba, apie kurią į Registrą įrašomi pinigine verte išreikštos rezervuotos nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenys.

6.12. Su nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėju susiję asmenys fiziniai ar juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, kartu su nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėju sudarantys vieną ūkio subjektą (vieną įmonę), kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1407/2013, Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 arba Reglamento (ES) Nr. 717/2014 2 straipsnyje.

6.13. Valstybės pagalba – priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus.

6.14. Valstybės pagalbos schema – pagalbos schema, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2015/1589.

6.15. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Konkurencijos įstatyme ir Reglamente (ES) 2016/679.

 

II SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS, JŲ FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Registro valdytoja ir tvarkytoja yra Konkurencijos taryba.

Konkurencijos taryba taip pat yra Registre tvarkomų asmens duomenų valdytoja ir tvarkytoja, kuri turi Reglamente (ES) 2016/679 nurodytas duomenų valdytojo ir tvarkytojo teises ir prievoles.

8. Registro valdytojas ir tvarkytojas turi Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas teises ir pareigas, atlieka šio įstatymo nustatytas funkcijas, taip pat šias funkcijas:

8.1. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines Registro veiklos problemas, tobulina Registro veiklą;

8.2. nustato ir tvirtina duomenų teikimo formas, kuriomis vadovaudamiesi Registro duomenų teikėjai teikia duomenis apie suteiktą pagalbą;

8.3. tikrina, ar Registro duomenų teikėjų pateikti duomenys apie suteiktą pagalbą yra tikslūs, išsamūs ir teisingi (toliau – tikslūs duomenys);

8.4. teikia metodinę ir informacinę pagalbą Registro duomenų teikėjams, susijusią su duomenų apie suteiktą pagalbą teikimu;

8.5. nagrinėja Registro duomenų teikėjo, Registro duomenų gavėjo, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo prašymus dėl klaidingų, netikslių, neišsamių duomenų (toliau – netikslūs duomenys) ištaisymo;

8.6. įregistruoja ir išregistruoja Registro objektus;

8.7. sudaro Registro duomenų teikimo sutartis su Registro duomenų gavėjais;

8.8. teikia Registro duomenis Registro duomenų gavėjams pagal jų prašymus (vienkartinio teikimo atveju);

8.9. atsako už Registro duomenų saugą;

8.10. užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi Reglamento (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;

8.11. teikia informaciją apie Registro veiklą ir Registro statistinius duomenis;

8.12. atlieka kitus Nuostatuose nurodytus veiksmus.

 

III SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTAI IR DUOMENYS

 

9. Registro objektai – Lietuvos Respublikoje suteikta pagalba, kuria laikoma esama pagalba pagal Reglamento (ES) 2015/1589 1 straipsnio b punktą (įskaitant valstybės pagalbą, kuriai taikoma išimtis dėl išankstinio pranešimo apie valstybės pagalbą Europos Komisijai pagal 2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimą 2012/21/ES dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 106 straipsnio 2 dalies taikymo valstybės pagalbai, kompensacijos už viešąją paslaugą forma skiriamai tam tikroms įmonėms, kurioms pavesta teikti visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, ir bendruosius išimčių reglamentus, priimtus pagal 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamento (ES) 2015/1588 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims su pakeitimais, padarytais 2018 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/1911, 1 straipsnį), ir nereikšminga (de minimis) pagalba.

10. Registre tvarkomi šie duomenys apie suteiktą pagalbą:

10.1. registracijos numeris;

10.2. įregistravimo į Registrą data;

10.3. įregistruotų duomenų keitimo data (datos);

10.4. pagalbos teikėjas (juridinio asmens pavadinimas, kodas);

10.5. suteiktos pagalbos forma;

10.6. suteiktos pagalbos suma (jeigu viename iš Nuostatų 10.7 papunktyje paminėtų dokumentų nurodyta ir diskontuota, ir nominali suteiktos pagalbos suma, Registrui pateikiami duomenys apie diskontuotą suteiktos pagalbos sumą);

10.7. teisinis pagrindas (teisės akto ar kito sprendimo, individualaus teisės akto ar kito sprendimo, kurio pagrindu suteikta pagalba konkrečiam pagalbos gavėjui, antraštė, priėmimo data, rūšis, numeris, šį teisės aktą ar kitą sprendimą priėmusio subjekto (subjektų) pavadinimas (pavadinimai));

10.8. pagalbos gavėjas (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas; fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas; kai įrašomi duomenys apie užsienio juridiniams asmenims, neturintiems Lietuvos Respublikoje registruotos atstovybės ar filialo, suteiktą pagalbą, vietoje juridinio asmens kodo nurodomas Europos Sąjungos valstybės narės PVM mokėtojo kodas; kai įrašomi duomenys apie fiziniams asmenims, neturintiems Lietuvos Respublikos pilietybės, suteiktą pagalbą, vietoje asmens kodo nurodomas asmens dokumento numeris); 

10.9. suteiktos pagalbos suteikimo data;

10.10. papildomi duomenys apie valstybės pagalbos schemą arba individualią valstybės pagalbą:

10.10.1. valstybės pagalbos schemos ar individualios valstybės pagalbos numeris, kurį suteikia Europos Komisija;

10.10.2. valstybės pagalbos ar individualios valstybės pagalbos tikslas;

10.10.3. intensyvumas (bendras valstybės pagalbos dydis prieš mokesčių ar kitokių rinkliavų atskaitymą, išreikštas tinkamų finansuoti išlaidų procentine dalimi);

10.10.4. tinkamos finansuoti išlaidos (kokioms išlaidoms finansuoti skirta valstybės pagalba);

10.11. papildomi duomenys apie nereikšmingą (de minimis) pagalbą:

10.11.1. garantuotos paskolos dalies suma (kai teikiama paskolos garantija);

10.11.2. pagalbos gavėjo finansinių metų pradžia (kai pagalbos gavėjo finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais);

10.11.3. su nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėju susiję asmenys: juridinio asmens ar juridinių asmenų pavadinimas (pavadinimai), juridinio asmens kodas (Lietuvos Respublikoje registruotos atstovybės ar filialo neturinčio juridinio asmens Europos Sąjungos valstybės narės PVM mokėtojo kodas); fizinio asmens ar fizinių asmenų vardas (vardai) ir pavardė (pavardės), asmens kodas (Lietuvos Respublikos pilietybės neturinčio fizinio asmens asmens dokumento numeris);

10.11.4. remiamos veiklos rūšies kodas pagal Lietuvos statistikos departamento patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių;

10.11.5. remiamas produktas (tik tais atvejais, kai nereikšminga (de minimis) pagalba teikiama ūkio subjektui, vykdančiam veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje);

10.11.6. paskolos suma (kai teikiama lengvatinė paskola).

11. Sudarant suteiktos pagalbos registracijos numerį, pirmasis skaitmuo rodo pagalbos tipą (1 – valstybės pagalba, 4 – bendroji nereikšminga (de minimis) pagalba, 5 – nereikšminga (de minimis) pagalba ūkio subjektui, vykdančiam veiklą pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje, 6 – nereikšminga (de minimis) pagalba ūkio subjektui, vykdančiam veiklą žuvininkystės sektoriuje, 7 – nereikšminga (de minimis) pagalba ūkio subjektui, teikiančiam visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, 8 – nereikšminga (de minimis) pagalba ūkio subjektui, vykdančiam krovinių vežimo keliais veiklą), antrasis ir trečiasis skaitmuo – suteiktos pagalbos suteikimo metų paskutinius 2 skaitmenis, kiti skaitmenys – atitinkamų metų kiekvienos suteiktos pagalbos registravimo eilės numerį.

12. Į Registrą įrašomi duomenys apie rezervuotą nereikšmingą (de minimis) pagalbą, siekiant įsivertinti galimą suteikti nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį vienam ūkio subjektui (vienai įmonei) per trejus finansinius metus neviršijant taikytiname Reglamente (ES) Nr. 1407/2013, Reglamente (ES) Nr. 360/2012, Reglamente (ES) Nr. 1408/2013 arba Reglamente (ES) Nr. 717/2014 nustatytos ribos. Šio įrašo trukmė yra 30 kalendorinių dienų. Nepasibaigus nurodytam terminui, Registro duomenų teikėjas gali bet kada nutraukti planuojamos suteikti nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumos rezervavimą arba pratęsti rezervavimą papildomai 30 kalendorinių dienų nuo pratęsimo momento.

13. Registre neįrašomi ir neregistruojami duomenys apie finansų tarpininkams suteiktą pagalbą, kai įgyvendinant rizikos finansų priemones valstybės pagalba teikiama finansų tarpininkų lygmeniu.

 

IV SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

14. Registro duomenų teikėjai yra pagalbos teikėjai arba Registro duomenis jų įgaliotos teikti įmonės, įstaigos ar organizacijos.

15. Registro duomenų teikėjai privalo Nuostatų nustatyta tvarka ir terminais teikti Registrui tikslius duomenis apie suteiktą pagalbą ir gali teikti duomenis apie rezervuotą nereikšmingą (de minimis) pagalbą.

16. Duomenis, nurodytus Nuostatų 10.4–10.11 papunkčiuose, suteiktai pagalbai įregistruoti teikia Registro duomenų teikėjai. Šie duomenys teikiami elektroniniu būdu – užpildomos Registre skelbiamos Registro valdytojo patvirtintos duomenų teikimo formos.

17. Duomenys apie suteiktą valstybės pagalbą teikiami per 20 darbo dienų, o duomenys apie suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą – per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo ją suteikti įsigaliojimo dienos. Duomenys apie rezervuotą nereikšmingą (de minimis) pagalbą, kai nėra priimtas galutinis pagalbos teikėjo sprendimas suteikti nereikšmingą (de minimis) pagalbą, teikiami Registro duomenų teikėjo nuožiūra.

18. Registro tvarkytojas, gavęs Registro duomenų teikėjo pateikus duomenis, per 5 darbo dienas juos patikrina ir, įsitikinęs, kad pateikti duomenys yra tikslūs, priima sprendimą įregistruoti Registro objektą. Apie tai Registro duomenų teikėjui per 5 darbo dienas pranešama elektroniniu būdu.

19. Registro objektas laikomas įregistruotu nuo to momento, kai Registro tvarkytojas įrašo Registro duomenis į Registrą ir Registro objektui suteikiamas registracijos numeris.

20. Jeigu Registro objektui registruoti yra pateikti netikslūs duomenys, apie tai per 5 darbo dienas nuo duomenų pateikimo dienos elektroniniu būdu pranešama Registro duomenų teikėjui ir pareikalaujama duomenis patikslinti per 5 darbo dienas. Registro duomenų teikėjui Nuostatų 16 punkte nustatyta tvarka pateikus patikslintus duomenis, Registro objektas įregistruojamas Nuostatų 18 punkte nustatyta tvarka.

21. Jeigu paaiškėja, kad tam tikra priemonė laikytina suteikta pagalba praėjus Nuostatų 17 punkte nurodytam terminui, Registro duomenų teikėjas privalo Nuostatų 16 punkte nustatyta tvarka pateikti duomenis Registro objektui registruoti per 5 darbo dienas nuo dienos, kai paaiškėjo, kad tam tikra priemonė laikytina suteikta pagalba.

22. Pasikeitus Registro objekto duomenims, nurodytiems Nuostatų
10.4–10.11 papunkčiuose, Registro duomenų teikėjas per 5 darbo dienas privalo elektroniniu būdu pranešti apie tai Registro tvarkytojui ir Nuostatų 16 punkte nustatyta tvarka pateikti pasikeitusius duomenis. Registro tvarkytojas, gavęs Registro duomenų teikėjo pateiktus pasikeitusius duomenis, per 5 darbo dienas juos patikrina ir, įsitikinęs, kad pateikti duomenys yra tikslūs, priima sprendimą įrašyti pasikeitusius duomenis į Registrą. Apie tai Registro duomenų teikėjui per 5 darbo dienas pranešama elektroniniu būdu. Jeigu Registro duomenų teikėjo pateikti pasikeitę duomenys yra netikslūs, Registro tvarkytojas apie tai elektroniniu būdu per 5 darbo dienas informuoja Registro duomenų teikėją ir pareikalauja duomenis patikslinti per 5 darbo dienas.

23. Suteikta pagalba per 10 darbo dienų išregistruojama iš Registro po 10 metų nuo individualios valstybės pagalbos arba nereikšmingos (de minimis) pagalbos suteikimo datos arba nuo vėliausiai pagal valstybės pagalbos schemą suteiktos valstybės pagalbos suteikimo datos.

24. Išregistruoto Registro objekto duomenys per 10 darbo dienų nuo jo išregistravimo yra sunaikinami.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

25. Netikslūs Registro duomenys gali būti taisomi Registro tvarkytojo iniciatyva arba gavus suinteresuoto asmens (Registro duomenų teikėjo, Registro duomenų gavėjo, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo) prašymą.

26. Registro duomenų teikėjas ir (ar) Registro duomenų gavėjas, susipažinę su Registre tvarkomais jų duomenimis, turi teisę teikti prašymą Registro tvarkytojui ir reikalauti, kad netikslūs duomenys būtų ištaisyti. Registro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išnagrinėja gautą prašymą ir priima sprendimą:

26.1. nustatęs, kad prašyme nurodytas reikalavimas pagrįstas, Registro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos ištaiso nurodytus netikslumus Registre ir per 5 darbo dienas nuo atliktų patikslinimų dienos praneša prašymą pateikusiam Registro duomenų teikėjui ar Registro duomenų gavėjui ir perduoda patikslintus Registro duomenis Registro duomenų gavėjams ir (ar) susijusių registrų ar valstybės informacinių sistemų tvarkytojams, kuriems buvo perduoti netikslūs duomenys;

26.2. nustatęs, kad prašyme nurodytas reikalavimas nepagrįstas, Registro tvarkytojas atsisako ištaisyti Registro duomenis ir per 5 darbo dienas nuo atsisakymo priėmimo dienos praneša prašymą pateikusiam Registro duomenų teikėjui ar Registro duomenų gavėjui ir nurodo atsisakymo ištaisyti Registro duomenis priežastis. Registro tvarkytojui atsisakius ištaisyti duomenis, Registro duomenų teikėjas ir (ar) Registro duomenų gavėjas turi teisę pakartotinai kreiptis į Registro tvarkytoją dėl duomenų ištaisymo ir pateikti patikslintą prašymą. Patikslintas prašymas ištaisyti duomenis nagrinėjamas tokia pat tvarka kaip ir pirminis prašymas.

27. Registro tvarkytojas nustatęs, kad netikslūs duomenys į Registrą įrašyti dėl Registro duomenų teikėjo (teikėjų) kaltės, per 5 darbo dienas apie duomenų netikslumą elektroniniu būdu praneša Registro duomenų teikėjui (teikėjams) ir pareikalauja pateikti ištaisytus duomenis Nuostatų 16 punkte nustatyta tvarka. Registro tvarkytojas, gavęs ištaisytus duomenis, per 5 darbo dienas juos patikrina ir, įsitikinęs, kad pateikti duomenys yra tikslūs, priima sprendimą įrašyti ištaisytus duomenis į Registrą. Per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo dienos Registro tvarkytojas patikslintus Registro duomenis perduoda Registro duomenų gavėjams ir (ar) susijusių registrų ar valstybės informacinių sistemų tvarkytojams, kuriems buvo perduoti netikslūs duomenys.

28. Jeigu į Registrą įrašyti duomenys yra netikslūs dėl Registro tvarkytojo kaltės, jis privalo per 1 darbo dieną nuo duomenų netikslumo nustatymo dienos ištaisyti netikslius duomenis ir patikslintus Registro duomenis perduoti visiems Registro duomenų gavėjams ir (ar) susijusių registrų ar valstybės informacinių sistemų tvarkytojams, kuriems perduoti netikslūs duomenys, ir apie atliktus ištaisymus informuoti Registro duomenų teikėją, kurio duomenys buvo ištaisyti.

29. Jeigu Registro tvarkytojas nustato, kad iš susijusių registrų ar valstybės informacinių sistemų gauti ir Registre įregistruoti duomenys yra netikslūs, Registro tvarkytojas per 5 darbo dienas apie tai praneša susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojui, ir pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis.

30. Jeigu Registro tvarkytojas nustato, kad nesutampa iš susijusių registrų ar valstybės informacinių sistemų gauti ir Registro duomenų teikėjo pateikti duomenys, Registro objekto registravimo procedūra stabdoma ir apie tai per 1 darbo dieną elektroniniu būdu pranešama susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojui ir Registro duomenų teikėjui. Registro tvarkytojui, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojui ir Registro duomenų teikėjui išsprendus iš susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos gautų duomenų ir Registro duomenų teikėjo pateiktų duomenų suderinamumo klausimą, Registro objekto registravimo procedūra tęsiama ir per 1 darbo dieną apie tai pranešama Registro duomenų teikėjui. Išsprendus duomenų suderinamumo klausimą ir pagal šį punktą tęsiant Registro objekto registravimo procedūrą, Nuostatų 18 punkte nustatytas terminas skaičiuojamas iš naujo.

 

VI SKYRIUS

REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS IR VALSTYBĖS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS

 

31. Registro veiklai užtikrinti naudojamasi šių susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenimis:

31.1. iš Juridinių asmenų registro gaunami juridinių asmenų pavadinimai, kodai ir teisinis statusas, išskyrus juridinių asmenų Europos Sąjungos valstybės narės PVM mokėtojo kodą;

31.2. iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro gaunami fizinių asmenų vardai ir pavardės, asmens kodai, išskyrus fizinių asmenų, neturinčių Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens dokumento numerį;

31.3. iš Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP) gaunami duomenys apie fizinius ir juridinius asmenis Nuostatų 10.8 papunktyje nurodytiems duomenims, išskyrus juridinių asmenų Europos Sąjungos valstybės narės PVM mokėtojo kodą ir fizinių asmenų, neturinčių Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens dokumento numerį, identifikuoti jungiantis prie Registro.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

32. Registro duomenų gavėjai yra pagalbos gavėjai, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys.

33. Į Registrą įrašyti duomenys apie suteiktą pagalbą bei duomenys apie Registre rezervuotą nereikšmingą (de minimis) pagalbą yra vieši, išskyrus fizinių asmenų asmens kodus. Vieši Registro duomenys skelbiami Registro išoriniame portale.

34. Registro duomenys yra teikiami neatlygintinai Registro duomenų gavėjams:

34.1. per VIISP prisijungusiems Registro duomenų gavėjams jų tiesioginėms funkcijoms atlikti. Duomenys teikiami pagal Registro duomenų teikimo sutartis;

34.2. per VIISP prisijungusiems Registro duomenų gavėjams apie juos pačius ir (ar) su nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėju susijusius asmenis. Per VIISP prisijungę pagalbos gavėjai taip pat gali suformuoti ir išsiimti pažymas apie jiems ir (ar) su nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėju susijusiems asmenims suteiktą pagalbą;

34.3. rašytinius prašymus pateikusiems Registro duomenų gavėjams apie juos pačius ir (ar) su nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėju susijusius asmenis. Prašyme turi būti nurodytas Registro duomenų naudojimo tikslas, jų gavimo teisinis pagrindas ir su nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėju susijusių juridinių asmenų pavadinimai ir kodai (Lietuvos Respublikoje registruotos atstovybės ar filialo neturinčio juridinio asmens Europos Sąjungos valstybės narės PVM mokėtojo kodas) ir (arba) susijusių fizinių asmenų vardai, pavardės ir asmens kodai (Lietuvos Respublikos pilietybės neturinčio fizinio asmens asmens dokumento numeris).

35. Registro tvarkytojo atsisakymas pateikti Registro duomenis turi būti motyvuotas. Šis atsisakymas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

36. Registro duomenys teikiami:

36.1. automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

36.2. elektroninės formos pažyma, perduodama elektroniniu būdu;

36.3. raštu.

37. Teikiant Registro duomenis pagal Registro duomenų gavėjo prašymą, duomenys teikiami elektroninės formos pažyma, perduodama elektroniniu būdu (jeigu duomenų gavėjas nepasirenka kito jam priimtino duomenų gavimo būdo). Registro duomenys pateikiami per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

38. Registro duomenų gavėjai iš Registro gautus Registro duomenis gali naudoti tik tokiam tikslui, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kaip nurodyta Registro duomenų teikimo sutartyje arba Registro duomenų gavėjo prašyme, kuriame nurodomas naudojimo tikslas ir jų gavimo teisinis pagrindas.

39. Registro valdytojo ir tvarkytojo interneto svetainėje skelbiama informacija apie Registro objektus ir tikslus, Registro valdytoją ir tvarkytoją, Registro tvarkymą, Registro duomenų teikėjų ir Registro duomenų gavėjų teises susipažinti su Registre tvarkomais jų duomenimis, netikslių duomenų ištaisymo tvarka, Registro valdytojo patvirtintos duomenų teikimo formos, kuriomis vadovaudamiesi Registro duomenų teikėjai teikia duomenis Registrui, ir kita aktuali informacija.

40. Registro duomenys užsienio valstybėms teikiami Reglamento (ES) 2016/679 ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

41. Registro duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, Kibernetinio saugumo įstatymo, Reglamento (ES) 2016/679, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų ir informacijos saugą, nustatyta tvarka.

42. Registro valdytojas ir tvarkytojas Registro duomenų saugos nuostatuose, patvirtintuose Registro valdytojo, ir kituose saugos dokumentuose nustatyta tvarka užtikrina reikiamas administracines, technines ir organizacines duomenų saugos priemones ir tokių priemonių laikymąsi.

43. Asmens duomenų saugumas užtikrinimas vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

 

 

 

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

44. Registras finansuojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų ir kitų teisės aktuose nustatytų finansavimo šaltinių.

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

45. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, kitų įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

46Likviduojamo Registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

––––––––––––––––––––