LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2007 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. A1-46 „DĖL SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 4 d. Nr. A1-214

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Socialinės globos normų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“:

1.    Pakeičiu 1 priedo 14.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.5. Vaikų socialinės globos namuose vaikų skaičius yra ne didesnis negu 60 vaikų (nuo 2019 metų – ne didesnis negu 30 vaikų). Nuo 2020 metų likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinės rizikos vaikams ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.) negali būti teikiama vaikų socialinės globos namuose. Vaikų socialinės globos namai ne vėliau kaip iki 2018 m. sausio 1 d. turi patvirtinti su įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija suderintus priemonių, kurias įgyvendinus bus pasiektas reikalavimas nuo 2020 metų nebeteikti likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinės rizikos vaikams ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos (išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.) vaikų socialinės globos namuose, planus.“

2.    Pakeičiu 1 priedo 14.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.10. Likusių be tėvų globos vaikų ir socialinės rizikos vaikų ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai (išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.) naujai (nuo 2017 m. gegužės 1 d.) steigiami tik bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose gyvena ne daugiau kaip 8 vaikai (išskyrus atvejus, kai apgyvendinami broliai ir seserys), vaikų su negalia (išskyrus vaikus su sunkia negalia) ilgalaikei socialinei globai – tik grupinio gyvenimo namai, kuriuose gyvena ne daugiau kaip 10 vaikų.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                     Linas Kukuraitis