herbas

 

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS JAUNIMO DARBUOTOJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. spalio 18 d. Nr. 2V-224 (1.4)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. A1-302 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina 1.2.3 priemonę „įgyvendinti Nacionalinės jaunimo politikos 2021  metų veiksmų plano priedo 1.1.1, 1.1.2, 1,1.3, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 ir 5.4.1. papunkčiuose nurodytas priemones“:

1.            Tvirtinu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo tvarkos aprašą (pridedamas, 8 lapai).

2.            Laikau netekusiu galios Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymą Nr. 2V-198 (1.4) „Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3.            Pavedu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyriausiajai patarėjai Eglei Došienei teisės aktų ir šio įsakymo 1 punkto patvirtinto tvarkos aprašo tvarka skelbti ir organizuoti Jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo konkursą.

 

 

 

Direktorius                                                                                                      Jonas Laniauskas

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento

prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus

2021 m. spalio 18 d.

įsakymu Nr. 2V-224 (1.4)

 

 

JAUNIMO DARBUOTOJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.            Jaunimo darbuotojų stipendijų (toliau – Stipendija) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja stipendijų skyrimo tikslą, dydį, kriterijus, siūlomų kandidatų šioms stipendijoms gauti dokumentų pateikimo bendruosius reikalavimus, premijų skyrimo ir atsiskaitymo tvarką.

2.            Stipendijas skiria Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Stipendijos mokamos iš Departamentui skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

3.            Stipendijos tikslas – skatinti su jaunimu dirbančius asmenis teikti kokybiškas darbo su jaunimu paslaugas regionuose (toliau - A priemonė stipendijai gauti) ir didžiuosiuose miestuose (toliau – B priemonė stipendijai gauti). Šios stipendijos skiriamos už reikšmingų, pridėtinę vertę kuriančių bei tęstinumo siekiančių darbo su jaunimu veiklų vykdymą per praėjusius metus.

4.         Kasmet yra skiriama iki dvidešimties stipendijų.

5.         Apraše vartojamos sąvokos:

5.1.         Atvirasis darbas su jaunimu - darbas su jaunimu atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) erdvėse, atliekamas darbo su jaunimu principais.

5.2.         Darbas su jaunimuveikla, skirta sąlygoms jaunam žmogui įsitraukti į asmeninę, profesinę ir visuomeninę veiklą sudaryti, jo kompetencijoms plėtoti ir ugdyti.

5.3.         Darbas su jaunimu gatvėje - darbas su jaunimu ne institucinėje aplinkoje, bet tiesiogiai neformaliose jaunimo susibūrimo vietose (viešosiose erdvėse, gatvėse, parkuose, kavinėse, sporto aikštynuose, klubuose ir kt.).

5.4.         Darbuotojas, vykdantis darbą su jaunimu gatvėje, – su jaunimu neformaliose susibūrimo vietose dirbantis asmuo, skatinantis asmeninį ir socialinį jaunimo tobulėjimą, stiprinantis jauno žmogaus prisitaikymo prie aplinkos gebėjimus bei turintis šiam darbui reikalingą išsilavinimą (socialinio darbo, socialinės pedagogikos, psichologijos) arba jaunimo darbuotojo sertifikatą.

5.5.         Darbuotojas, vykdantis mobilųjį darbą su jaunimu, – su jaunimu mobilių išvykų metu dirbantis asmuo, skatinantis asmeninį ir socialinį jaunimo tobulėjimą, stiprinantis jauno žmogaus prisitaikymo prie aplinkos gebėjimus bei turintis šiam darbui reikalingą kompetenciją;

5.6.      Didysis miestas – teisinį miesto statusą turintis teritorijos apgyvendinimo sistemos elementas, kiekybiniais ir kokybiniais požymiais ryškiai išsiskiriantis iš aplinkos. Jame gyvena 100-500 tūkst. gyventojų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų savivaldybės).

5.7.         Jaunimo darbuotojas – tai pilnametis asmuo, dirbantis su jaunimu jų laisvalaikiu, siekiantis asmeninio ir socialinio jaunų žmonių tobulėjimo tiek per individualų darbą su skirtingais asmenimis, tiek dirbdamas su grupėmis bei turintis šiam darbui reikalingų kompetencijų.

5.8.         Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas – darbo su jaunimu forma, kurios tikslas - kompleksiškai teikti paslaugas, lavinant jauno žmogaus asmeninius ir socialinius įgūdžius, suteikiant jaunam žmogui žinių ir gebėjimų, leidžiančių integruotis į darbo rinką ir (ar) grįžti į švietimo sistemą. 

5.9.         Mažiau galimybių turintis jaunimas – jaunimas, neturintis tokių pat sąlygų kaip bendraamžiai savo kompetencijoms ir veikloms plėtoti, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria socialinių, ekonominių, išsilavinimo, kultūrinių, geografinių sunkumų, turi negalią ir (ar) sveikatos problemų.

5.10.       Mobilusis darbas su jaunimu - darbas su jaunimu nuvykus į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros, atsižvelgiant į šioje teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių individualius poreikius.

5.11.    Pretendentas – fizinis asmuo, pateikęs paraišką gauti stipendiją.

5.12.       Regionas – vientisa valstybės teritorijos dalis, kurioje įgyvendinama nacionalinė regioninė politika, neįskaitant Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų savivaldybių.

5.13.        kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Atvirųjų jaunimo centrų veiklos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-570 „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Rekomendacijose atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui, patvirtintomis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2V-107 (1.4) „Dėl rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo“ ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS KANDIDATAMS

 

6. Teisę pretenduoti gauti stipendiją turi jaunimo darbuotojai, vykdantys atvirąjį darbą su jaunimu atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) atvirosiose jaunimo erdvėse, ir (ar) mobilųjį darbą su jaunimu, ir (ar) darbą su jaunimu gatvėje, ir (ar) jaunimo praktinių įgūdžių ugdymą regione (A priemonė) arba didžiajame mieste (B priemonė), dirbantys ne mažiau nei pusę etato, bei 2019-2020 metais neturėję paslaugų teikimo sutarčių, sudarytų su Departamentu.

7. Pretendentas turi atitikti šias sąlygas:

7.1. turi ne mažiau kaip dvi rekomendacijas iš darbo su jaunimu klientų, jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, savivaldybės jaunimo reikalų tarybos ir pan., įrodančių, kad per praėjusius metus pretendentas sukūrė pridėtinę darbo su jaunimu vertę (pavyzdžiui, tarpžinybinio tinklo sukūrimas ir koordinavimas, jaunų žmonių galimybių plėtra, tikslinis darbas su mažiau galimybių turinčiais jaunais žmonėmis ir pan.).

7.2. per 2021 metus turi būti tiesiogiai dirbęs su jaunais žmonėmis ne mažiau kaip 300 astronominių valandų darbo su jaunimu kontekste;

7.3. per 2021 metus ne mažiau nei 4 dienas (32 astronominės valandos) dalyvavo teminiuose, metodiniuose ar kitokio pobūdžio kvalifikacijos kėlimo renginiuose (mokymuose, seminaruose, supervizijose ir pan.) darbo su jaunimu tema;

7.4. neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

8.         Pretendentas gali pateikti tik vieną paraišką stipendijai gauti (toliau – paraiška), Stipendijos skaidomos į dvi dalis: A priemonė stipendijai gauti (Aprašo 1 priedas) ir B priemonė stipendijai gauti (Aprašo 2 priedas). Paraiškos priimamos ir vertinamos atskirai. Pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką į pasirinktą priemonę. Pateikus daugiau negu vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėlesnė, tačiau ne vėlesnė nei nurodyta Aprašo 11 punkte. Siekiant užtikrinti dokumentų vertinimo skaidrumą ir pretendentų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pretendento iniciatyva negalimas.

9.         Pretendentas, vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos (Aprašo 1 ar Aprašo 2 priedas) formą ir Aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pretendentas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

10.       Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba.

11.       Kartu su paraiška privaloma pateikti:

11.1.    pretendento gyvenimo aprašymą;

11.2.    dokumentus, įrodančius pretendento atitikimą Aprašo 6 punktui (pavyzdžiui, įstaigos steigimo dokumentų kopiją);

11.3.    ne mažiau kaip dvi rekomendacijas iš darbo su jaunimu klientų, jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, savivaldybės jaunimo reikalų tarybos ir pan., įrodančių, kad per praėjusius metus pretendentas sukūrė pridėtinę darbo su jaunimu vertę vietos ar regiono lygmeniu (pavyzdžiui, tarpžinybinio tinklo sukūrimas ir koordinavimas, jaunų žmonių galimybių regione plėtra, tikslinis darbas su mažiau galimybių turinčiais jaunais žmonėmis ir pan.);

11.4.    dokumentus, įrodančius, kad pretendentas per 2021 metus yra dirbęs su jaunais žmonėmis ne mažiau kaip 300 astronominių valandas darbo su jaunimu kontekste (pavyzdžiui, darbo sutartis, darbo grafikas ir pan.);

11.5.    dokumentus, įrodančius, kad per 2021 metus pretendentas ne mažiau nei 4 dienas (32 astronominės valandos) dalyvavo teminiuose, metodiniuose ar kitokio pobūdžio kvalifikacijos kėlimo renginiuose (mokymuose, seminaruose, supervizijos susitikimuose ar kita) darbo su jaunimu tema.

11.6.    registrų centro išduotą pažymą, dėl asmens teistumo (neteistumo).

12.       Paraiškos Departamentui turi būti pateikti per skelbime nustatytą terminą. Informacija skelbiama Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt

13.       Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyriausioji patarėja Eglė Došienė, elektroninis paštas egle.dosiene@jrd.lt, tel. 8 655 88322, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos.

 

 

IV SKYRIUS

STIPENDIJŲ DYDIS

 

14.  Stipendija yra vienkartinė.

15.       Vadovaujantis šiuo Aprašu, bendra numatoma stipendijoms skirti suma – 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur :

15.1. A priemonėje – 6 000 (šeši tūkstančiai);

15.2. B priemonėje – 4 000 (keturi tūkstančiai).

16. Vienos stipendijos dydis - 1 000 (vienas tūkstantis) Eur.

17.       Departamentas, skelbdamas stipendijų laimėtojus, paskelbia ir laukiančiųjų sąrašą. Laukiančiųjų sąraše esantiems pretendentams stipendijos skiriamos esant papildomam finansavimui.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

18.       Departamento darbuotojas, atsakingas už šio Aprašo įgyvendinimą, gavęs paraiškas atlieka pirminį paraiškos vertinimą. Jei pretendentas neatitinka Aprašo 6 – 11 punktų reikalavimų, jo paraiška ekspertams nėra perduodama ir toliau nevertinama.

19.       Paraiškų turinį vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka Departamentas ir kurie vadovaujasi Departamento direktoriaus patvirtintu Komisijos darbo reglamentu. Vieną paraišką vertina ne mažiau kaip du ekspertai. Ekspertai pretendentų pateiktų paraiškų vertinimus pateikia Departamento direktoriaus įsakymu paskirtam atsakingam asmeniui (toliau – Komisijos sekretorius), užpildydami Paraiškos vertinimo anketą dėl jaunimo darbuotojo stipendijos skyrimo formą (Aprašo 3 priedas).

20.       Pretendentai reitinguojami pagal dviejų ekspertų skirtų balų vidurkį. Komisijos sekretorius, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl stipendijų skyrimo pretendentams, parengia pretendentų pateiktų paraiškų vertinimo suvestines A ir B priemonėms, kuriose nurodoma dviejų paraišką vertinusių ekspertų skirtų balų vidurkiai (toliau – suvestinė). Suvestinę Komisijos sekretorius perduoda Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai (toliau – Komisija) svarstymui.

21.       Komisijos posėdžio metu Komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus bei siūlymus, ir įvertinusi suvestinėje pateiktus duomenis, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui. Jeigu Komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui, Komisijos sprendimu paraiška skiriama vertinti trečiajam ekspertui. Gavęs trečiojo eksperto vertinimą, Komisijos sekretorius apibendrina jo siūlymą dėl paraiškos įvertinimo, parengia paraiškos vertinimų suvestinę, nurodydamas dviejų iš trijų paraišką vertinusių ekspertų, kurių skirtų balų skaičius panašiausias, skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkį, ir ją pateikia komisijai. Komisija, įvertinusi dviejų ekspertų vertinimų suvestinę, parengtą trečiajam ekspertui atlikus vertinimą, pritaria arba nepritaria skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkiui. Jeigu komisija priima sprendimą nepritarti pateiktam vertinimui, ji sprendžia klausimą dėl pakartotinio paraiškos vertinimo, kurį atlieka Komisijos nariai. Kiek komisijos narių vertins vieną paraišką, paraiškų paskirstymo Komisijos nariams bei Komisijos narių atliekamo pakartotinio paraiškų vertinimo tvarka aprašyta Komisijos darbo reglamente.

22.       Komisiją gali sudaryti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, Departamento, kitų ministerijų, joms pavaldžių įstaigų, kitų juridinių asmenų atstovai, turintys ekspertinio darbo bei darbo su jaunimu patirties.

23.       Sprendimą dėl stipendijų skyrimo pretendentams, įvertinęs argumentuotą Komisijos siūlymą, priima Departamento direktorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos pasiūlymų gavimo dienos. Departamento direktoriaus įsakymas dėl rezultatų ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos yra paskelbiamas Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt. Departamento darbuotojas, atsakingas už šio aprašo įgyvendinimą, apie priimtą motyvuotą sprendimą dėl stipendijos (ne) skyrimo pretendentus informuoja ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo paskelbimo Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt.

 

 

VI SKYRIUS

STIPENDIJŲ MOKĖJIMAS IR ATSISKAITYMAS

 

24.       Departamentas per 20 darbo dienų nuo Departamento direktoriaus sprendimo priėmimo pasirašo su asmeniu, kuriam skirta stipendija, Departamento direktoriaus nustatytos formos sutartį, kurioje numatyta lėšų pervedimo ir atsiskaitymo tvarka, šalių atsakomybė ir kitos sąlygos.

25.       Stipendijos mokėjimas nutraukiamas ir skirta suma išieškoma, jeigu išsiaiškinama, jog stipendijos gavėjas stipendijai gauti pateikė melagingus (suklastotus) duomenis (dokumentus).

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Stipendija tam pačiam asmeniui gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 2 metų.

27.       Pretendentas, teikdamas paraišką, supranta teikiamų duomenų tikslą, planuojamą jų naudojimą ir perduoda juos laisva valia. Departamentas tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

28.       Departamentas neatsako, jei dėl pretendento paraiškoje nurodytų klaidingų duomenų ryšiams palaikyti (adreso korespondencijai, telefono, elektroninio pašto adreso ir kt.) pretendento nepasiekia laiškai arba su pareiškėju negalima susisiekti.

29.       Pareiškėjui elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje, Departamento siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu Konkursui, laikomi oficialiais.

30.       Teikdamas paraišką, pretendentas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su Aprašu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose.

31.       Departamento direktoriaus sprendimas gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai.

32.       Pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai, bendra jaunimo darbuotojų stipendijoms skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma bei didžiausia vienai stipendijai galima skirti suma gali būti pakeista atskiru Departamento direktoriaus įsakymu.

33.       Sprendimas dėl jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

___________

 

Aprašo 1 priedas

 

PARAIŠKA

DĖL JAUNIMO DARBUOTOJŲ STIPENDIJOS SKYRIMO A PRIEMONĖJE

 

1. Pretendento duomenys:

vardas, pavardė

 

adresas

 

tel.

 

el. pašto adresas

 

darbovietės pavadinimas, juridinio asmens kodas, pareigos

 

bankas, banko sąskaitos numeris

 

 

2. Prašytume pakomentuoti, kaip Jūs suprantate savo, kaip jaunimo darbuotojo, vaidmenį. Kas Jums svarbiausia dirbant su jaunimu? (iki 300 žodžių).

 

 

3. Prašytume nurodyti savo veiklos per 2021 metus inovatyvumo, jaunų žmonių įtraukimo pagrindinius aspektus (iki 400 žodžių).

 

 

4. Prašytume pakomentuoti, kaip dirbote su jaunais žmonėmis karantino ir ekstremalios situacijos metu - individualiai, su grupe ir/ar su bendruomene, kokius įrankius pasitelkėte? (iki 300 žodžių).

 

 

5. Prašytume pakomentuoti atvirojo darbo su jaunimu, mobiliojo darbo su jaunimu ir (ar) darbo su jaunimu gatvėje veiklų metu naudojamų metodų tikslingumą bei pridėtinę vertę (iki 300 žodžių).

 

 

6. Prašytume nurodyti, kaip šios stipendijos skyrimas prisidėtų prie Jūsų motyvacijos darbo su jaunimu kontekste (iki 200 žodžių).

 

 

 

 

 

 

 

 

(data)                                                          (pretendento vardas, pavardė, parašas)

 

Aprašo 2 priedas

 

PARAIŠKA

DĖL JAUNIMO DARBUOTOJŲ STIPENDIJOS SKYRIMO B PRIEMONĖJE

 

1. Pretendento duomenys:

vardas, pavardė

 

adresas

 

tel.

 

el. pašto adresas

 

darbovietės pavadinimas, juridinio asmens kodas, pareigos

 

bankas, banko sąskaitos numeris

 

 

2. Prašytume pakomentuoti, kaip Jūs suprantate savo, kaip jaunimo darbuotojo, vaidmenį. Kas Jums svarbiausia dirbant su jaunimu? (iki 300 žodžių).

 

 

3. Prašytume nurodyti savo veiklos per 2021 metus inovatyvumo, jaunų žmonių įtraukimo pagrindinius aspektus (iki 400 žodžių).

 

 

4. Prašytume pakomentuoti, kaip dirbote su jaunais žmonėmis karantino ir ekstremalios situacijos metu - individualiai, su grupe ir/ar su bendruomene, kokius įrankius pasitelkėte? (iki 300 žodžių).

 

 

5. Prašytume pakomentuoti atvirojo darbo su jaunimu, mobiliojo darbo su jaunimu ir (ar) darbo su jaunimu gatvėje veiklų metu naudojamų metodų tikslingumą bei pridėtinę vertę (iki 300 žodžių).

 

 

6. Prašytume nurodyti, kaip šios stipendijos skyrimas prisidėtų prie Jūsų motyvacijos darbo su jaunimu kontekste (iki 200 žodžių).

 

 

 

 

 

 

 

 

(data)                                                        (pretendento vardas, pavardė, parašas)

 

Aprašo 3 priedas

 

PARAIŠKOS VERTINIMO ANKETA

DĖL JAUNIMO DARBUOTOJO STIPENDIJOS SKYRIMO

 

___________________

Data, numeris

 

___________________

Priemonė, į kurią aplikuoja

 

_____________________________

Pareiškėjo vardas ir pavardė

 

 

Eil.

nr.

Vertinimo kriterijai

Didžiausias galimų balų skaičius

Balų intervalai (žodinė ir skaitinė reikšmės)

Skirtų balų skaičius

1.

Vykdomos veiklos pridėtinė vertė

3

0–3

 

2.

Vykdomos veiklos inovatyvumas

3

0–3

 

3.

Jaunų žmonių įtraukimas

3

0–3

 

4.

Naudojamų metodų įvairovė, tikslingumas, pridėtinė vertė

6

0–6

 

5.

Darbo su tiksline grupe įvairovė karantino ir ekstremalios situacijos metu

2

0-2

 

6.

Jaunimo darbuotojo vaidmens ir funkcijų suvokimas

3

0-3

 

7.

Motyvacija

3

0–3

 

Bendra balų suma

23

0–23

 

 

 

Eksperto pastaba / komentaras

 

 

 

Skirti stipendiją

Neskirti stipendijos

 

 

 

 

 

(data)                                                           (vertintojo vardas, pavardė, parašas)