LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2506 „DĖL BIBLIOTEKŲ DARBO ORGANIZAVIMO BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ” PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 19 d. Nr. V-578

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. V-2506 „Dėl bibliotekų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų“  ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL BIBLIOTEKŲ IR VALSTYBĖS ARCHYVŲ SKAITYKLŲ DARBO ORGANIZAVIMO BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 2.2.61.1 ir 2.2.61.4 papunkčiais bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

 

1. Įpareigoti bibliotekų ir valstybės archyvų, esančių Nutarimo 21 punkte nurodytose savivaldybėse, administracijas užtikrinti, kad:

1.1. bibliotekose būtų vykdomas fizinis lankytojų aptarnavimas išduodant ir priimant knygas ir kitus leidinius;

1.2. būtų teikiamos bibliotekų skaityklų ir valstybės archyvų skaityklų (toliau – skaityklos) periodinių leidinių, kompiuterių, interneto ir kt. paslaugos;

1.3. bibliotekose ir (ar) skaityklose vyresni nei 6 metų asmenys dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau  kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

1.4. būtų ribojami lankytojų srautai:

1.4.1. užtikrinti, kad lankytojai eilėse prie knygų ir kitų leidinių paėmimo / atidavimo vietų ar prie įėjimo į biblioteką ir (ar) skaityklą laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metro atstumo vienas nuo kito;

1.4.2. vietose, kuriose susidaro eilė, pažymėti privalomus atstumus tarp eilėje stovinčių lankytojų ir užtikrinti šio reikalavimo laikymąsi;

1.4.3. užtikrinti, kad skaityklose lankytojai būtų aptarnaujami ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius;

1.4.4. tarp asmenų skaityklose būtų laikomasi ne mažesnio nei 2 metrų atstumo, išskyrus vienos šeimos narius ar vieno namų ūkio narius.

1.5. prieš patenkant į biblioteką ir (ar) skaityklą būtų:

1.5.1. pateikta informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (privalomą kaukių dėvėjimą, rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.5.2. būtų sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai tam skirtomis priemonėmis.

1.6. perduodant knygas, kitus leidinius būtų vengiama tiesioginio ir artimo sąlyčio (pavyzdžiui, knygos, kiti leidiniai turi būti paliekami ant stalo ir / ar lentynose);

1.7. būtų skatinamas knygų, kitų leidinių užsakymas iš anksto nuotoliniu būdu;

1.8. būtų skatinamas knygų, kitų leidinių grąžinimas bekontakčiu būdu;

1.9. į biblioteką ir (ar) skaityklą nebūtų įleisti asmenys, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

1.10. bibliotekoje ir (ar) skaitykloje nedirbtų darbuotojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) bei darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu;

1.11. bibliotekos ir (ar) skaityklos darbuotojai ar asmenys, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), nedelsiant paliktų biblioteką ir (ar) skaityklą ir jiems būtų rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

1.12. gavus informacijos apie bibliotekos ar skaityklos darbuotojui ar lankytojui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai būtų informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis;

1.13. bibliotekų ir skaityklų patalpos būtų vėdinamos ne rečiau kaip vieną kartą per valandą;

1.14. bibliotekų ir skaityklų patalpų dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, elektros jungikliai, kėdžių atramos, kompiuterių klaviatūrų ir kompiuterių pelių paviršiai ir kt.) būtų valomi paviršiams valyti skirtu valikliu po kiekvieno lankytojo. Kitą aplinkos valymą atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galima užteršimas SARS-CoV-2 virusu) https://bit.ly/3mWbxzf.

2. Įpareigoti:

2.1. vyresnius nei 6 metų asmenis bibliotekose ir (ar) skaityklose dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

2.2. asmenis, kuriems akivaizdžiai pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) bei kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, nevykti į bibliotekas ir (ar) skaityklas.“

2. Nustatau, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. kovo 22 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Arūnas Dulkys