RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T-97

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 2, 3, 10, 14 dalimis, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Seniūnaičių rinkimų organizavimo ir atšaukimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 23 d. sprendimą Nr. T-545 „Dėl Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                        Mindaugas Pauliukas

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-97

 

SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Seniūnaičių rinkimų organizavimo ir atšaukimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų (toliau – seniūnaitija) seniūnaičių rinkimų organizavimo ir atšaukimo tvarką.

2. Seniūnaitijų gyventojai, turintys teisę rinkti Radviliškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybą ir deklaravę seniūnaitijos teritorijoje savo gyvenamąją vietą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir šio aprašo nustatyta tvarka  renka gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovus – seniūnaičius.

3. Seniūnaitis renkamas ketveriems metams, bet ne ilgiau negu iki išrinkus savivaldybės tarybą surengtuose seniūnaičių rinkimuose bus išrinktas seniūnaitis.

4. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais. Seniūnaičiui su jo, kaip seniūnaičio, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas ketvirtį skiriama išmoka atsiskaitytinai.

5. Seniūnaičių rinkimai organizuojami ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tos dienos, kai į pirmąjį Savivaldybės tarybos posėdį susirenka ir prisiekia išrinktos Savivaldybės tarybos nariai. Seniūnaičių rinkimų datą skelbia Savivaldybės administracijos direktorius arba Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu – seniūnas.

6. Seniūnaičių rinkimų data skelbiama ne vėliau kaip likus 15 dienų iki rinkimų dienos.

7. Seniūnaičių rinkimų data, rinkimų būdas ir kita aktuali informacija apie seniūnaičių rinkimus skelbiama savivaldybės interneto svetainėje (www.radviliskis.lt), viešai savivaldybės ir seniūnijos patalpose, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos) ir vietinėse ar regioninėse visuomenės informavimo priemonėse.

 

II SKYRIUS

KANDIDATŲ Į SENIŪNAIČIUS REGISTRAVIMO TVARKA

 

8. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos.

9. Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

10. Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris:

10.1. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

10.2. yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;

10.3. yra savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas;

10.4. teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

11. Kandidatas į seniūnaičius turi pateikti seniūnijai:

11.1. sutikimą (pagal aprašo 1 priedą);

11.2. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

11.3. gyvenimo aprašymą (CV);

11.4. vieną 3x4 cm nuotrauką.

12. Kandidatų į seniūnaičius registracija pradedama po seniūnaičio rinkimų datos paskelbimo šio aprašo 10 punkto nustatyta tvarka, o baigiama ne vėliau kaip likus 5 kalendorinėms dienoms iki seniūnaičių rinkimų. Kandidatų į seniūnaičius sąrašas viešai paskelbiamas seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje.

 

III SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKA SENIŪNAITIJOSE, KURIOSE GYVENA NE DAUGIAU KAIP 500 GYVENTOJŲ

 

13. Seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami atvirai balsuojant gyventojų susirinkime, kurį organizuoja seniūnas.

Rinkimų agitacija, neatsižvelgiant į jos būdus, formą  ir priemones,  draudžiama seniūnaičių rinkimų dieną.

14. Apie gyventojų susirinkimą seniūnas informuoja seniūnaitijos gyventojus savivaldybės interneto svetainėje, viešai savivaldybės ir seniūnijos patalpose, skelbimų lentose ir vietinėse ar regioninėse visuomenės informavimo priemonėse ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki rinkimų. Gyventojų susirinkimas organizuojamas ne anksčiau kaip 17 val.

15. Skelbime apie gyventojų susirinkimą turi būti nurodyta seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, pavadinimas, gyventojų susirinkimo vieta, laikas, seniūnaičių sąrašas, susirinkimo organizatorius bei išvardijamos seniūnaitijai priklausančios teritorijos.

16. Gyventojų susirinkimui pirmininkauja seniūnas, o susirinkimo sekretoriaus funkcijas atlieka seniūnijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

17. Seniūnaitis gyventojų susirinkime renkamas atviru balsavimu.

18. Susirinkimo pirmininkas paskelbia kandidatų į seniūnaičius sąrašą. Balsuojama atvirai rankos pakėlimu, balsuojant už kiekvieną kandidatą.

19. Išrinktas seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausia susirinkime dalyvavusių gyventojų balsų.

20. Susirinkimo rezultatai įforminami protokolu, kurį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Susirinkimo protokolas saugomas seniūnijoje.

 

IV SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKA SENIŪNAITIJOSE, KURIOSE GYVENA DAUGIAU KAIP 500 GYVENTOJŲ

 

21. Seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami balsuojant raštu, pildant apklausos raštu lapą (priedas Nr. 2).

Rinkimų agitacija, neatsižvelgiant į jos būdus, formą ir priemones, draudžiama seniūnaičių rinkimų dieną.

22. Rinkimus ir apklausą raštu organizuoja bei vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija) iš ne mažiau kaip 3 narių, kuri parengia kiekvieno kandidato į seniūnaičių rinkimus apklausos raštu lapus (2 priedas) (toliau – Apklausos lapas).

23. Atvykęs į apklausą rinkėjas Komisijos nariui pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir pasirašo kandidato į seniūnaičius apklausos lape pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą.

24. Pasibaigus apklausai raštu, Komisija užpildo seniūnaičio rinkimų apklausos raštu balsų skaičiavimo protokolą (4 priedas).

25. Seniūnaičių rinkimus laimi tas kandidatas, kuris apklausos metu surinko daugiausia rinkėjų balsų.

26. Balsavimo duomenys ir protokolas saugomi seniūnijoje.


 

V SKYRIUS

SENIŪNAIČIO STATUSĄ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS

 

27. Seniūnai per 5 darbo dienas išrinktų seniūnaičių sąrašą pateikia savivaldybės administracijos direktoriui. Seniūnaičių sąrašas yra tvirtinamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

28. Seniūnaičiams seniūnai pasirašytinai išduoda seniūnaičių pažymėjimus. Seniūnaičio pažymėjimo formą nustato savivaldybės administracijos direktorius. Pažymėjimai išduodami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po rinkimų.

29. Seniūnaičių pažymėjimai registruojami Seniūnaičių pažymėjimų registravimo žurnale (žurnalo forma nurodyta aprašo 4 priede), kurį tvarko ir apskaito kiekviena seniūnija atskirai.

 

VI SKYRIUS

SENIŪNAIČIO ATŠAUKIMO TVARKA

 

30. Seniūnaitį atšaukia iš pareigų savivaldybės administracijos direktorius įsakymu, jeigu seniūnaičiu nepasitikėjimą pareiškia seniūnas motyvuotu teikimu ar ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.

31. Seniūnaitijos gyventojai parašo motyvuotą raštą dėl nepasitikėjimo seniūnaičiu, rašte nurodo datą, gyvenamąją vietą, vardą, pavardę ir pasirašo. Raštas siunčiamas atitinkamai seniūnijai, seniūnijos seniūnas patikrina, ar tai yra seniūnaitijos, kurioje pareikštas nepasitikėjimas seniūnaičiu, gyventojai. Patikrintas raštas persiunčiamas savivaldybės administracijos direktoriui. Savivaldybės administracijoje gavus gyventojų raštą per 5 darbo dienas parengiamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl seniūnaičio atšaukimo iš pareigų.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu rinkimuose dalyvauja ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Neįvykus rinkimams, pakartotiniai rinkimai organizuojami ne vėliau kaip per 2 mėnesius. Pakartotiniai rinkimai vykdomi  vadovaujantis šiame apraše reglamentuota tvarka, tačiau netaikomas šiame punkte nustatytas reikalavimas dėl rinkimuose dalyvaujančių gyventojų skaičiaus.

33. Jeigu seniūnaitis atsisako savo įgaliojimų, netenka seniūnaičio statuso pareiškus nepasitikėjimą arba negali atlikti funkcijų dėl ligos (kai laikinasis nedarbingumas trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų iš eilės arba ilgiau kaip 140 dienų per paskutinius 12 mėnesių), organizuojami nauji seniūnaičio rinkimai šio aprašo nustatyta tvarka.

34. Aprašo nuostatų įgyvendinimo kontrolę atlieka savivaldybės administracijos direktorius.

35. Savivaldybės administracijai ar (ir) seniūnijai gavus skundą dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos pažeidimo, savivaldybės administracijos direktorius per 3 darbo dienas nuo skundo registravimo savivaldybės administracijoje dienos sudaro darbo grupę iš 3 valstybės tarnautojų skundui išnagrinėti. Skundas išnagrinėjamas per 10 darbo dienų nuo darbo grupės sudarymo dienos ir išvados teikiamos savivaldybės administracijos direktoriui. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgęs į darbo grupės išvadas, turi teisę priimti sprendimą pripažinti rinkimų rezultatus atitinkamoje seniūnaitijoje negaliojančiais ir pavesti seniūnui organizuoti naujus rinkimus, vadovaujantis aprašo nuostatomis. 

36. Aprašo papildymai ir pakeitimai tvirtinami savivaldybės tarybos sprendimu.

_______________________

 

Seniūnaičių rinkimų organizavimo

ir atšaukimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(adresas, telefonas)

 

 

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos

_____________________ seniūnijos seniūnui

 

 

SUTIKIMAS

 

20__m. ____________________d.

 

 

Aš, ___________________________, sutinku dalyvauti _______________ seniūnijos

(vardas, pavardė)                                            (pavadinimas)

 

____________________ seniūnaitijos seniūnaičio rinkimuose ir tvirtinu, kad:

(pavadinimas)

 

1. LR įstatymų nustatyta tvarka nesu pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir neturiu neišnykusio ar nepanaikinto teistumo;

2. LR įstatymų nustatyta tvarka nesu uždraustos organizacijos narys;

3. nesu savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas;

4. nesu teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

 

Man žinoma, kad, jeigu mano pateiktas sutikimas yra melagingas ar paaiškėtų kitos aplinkybės, neatitinkančios seniūnaičių rinkimų tvarkos, negalėsiu toliau kandidatuoti bei dalyvauti šiuose seniūnaičių rinkimuose ir privalėsiu atsakyti LR tesės aktų nustatyta tvarka.

 

 

PRIDEDAMA:

 

1. ______________________________________

2. ______________________________________

3. ______________________________________

 

 

 

 

__________________ _____________________                                                            (parašas)                                   (vardas, pavardė)


Seniūnaičių rinkimų organizavimo

ir atšaukimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS________________________

(seniūnijos pavadinimas)

SENIŪNIJOS ______________________ SENIŪNAITIJOS KANDIDATO Į SENIŪNAIČIUS

(seniūnaitijos pavadinimas)                                                                             

____________________________________________

(vardas, pavardė)

 

APKLAUSOS RAŠTU LAPAS Nr. ____

 

20___m. _______________d.

 

Aš, žemiau pasirašęs, sutinku, kad ____________________________ būtų išrinktas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos _______________ seniūnijos _____________ seniūnaitijos seniūnaičiu.

 

Eil. Nr.

 

Rinkėjo

vardas ir pavardė

 

Gimimo data

Rinkėjo deklaruota

gyvenamoji vieta

 

Rinkėjo parašas

SUTINKU

Komisijos nario parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parašus rinko_____________________________________________________________________

(komisijos nario vardas, pavardė)

 

Apklausos lapą išdavė _______________________________ seniūnija                        A. V.

(pavadinimas)

____________________

 

Seniūnaičių rinkimų organizavimo

ir atšaukimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Seniūnaičių pažymėjimų registravimo žurnalas)

 

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

....................................... SENIŪNIJOS

 

SENIŪNAIČIŲ PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

 

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Seniūnaičio pažymėjimo Nr.

Pažymėjimo išdavimo data

Parašas

Pažymėjimo grąžinimo data

Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniūnaičių rinkimų organizavimo

ir atšaukimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

________________________ SENIŪNIJOS ________________________ SENIŪNAITIJOS

(seniūnijos pavadinimas)                                                     (seniūnaitijos pavadinimas)

 

SENIŪNAIČIO RINKIMŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLAS

 

20__ m. ________________ d.

 

Susirinkimo pirmininkas ________________________________

(vardas, pavardė)

Susirinkimo sekretorius _________________________________

(vardas, pavardė)

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Eil. Nr.

Kandidato vardas ir pavardė

Už šį kandidatą atiduotų balsų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAKARTOTINIO BALSAVIMO REZULTATAI

 

Eil. Nr.

Kandidato vardas ir pavardė

Už šį kandidatą atiduotų balsų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinkimuose dalyvavo ____ proc. _________________ seniūnaitijos gyventojų.

(netaikoma pakartotiniams rinkimams).

 

______________________ seniūnaitijos seniūnaičiu išrintas (-ta) ______________________ .

(pavadinimas)                                                                                                                           (vardas, pavardė)

 

Susirinkimo pirmininkas     ____________ ______________________

(parašas)                                     (vardas, pavardė)

 

Susirinkimo sekretorius      ____________ ______________________

(parašas)                                     (vardas, pavardė)