isgyaz13

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio      d. Nr. AP-

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,      29 straipsnio 8 dalies 2, 6 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio    4 dalies 1 punktu:

1.         T v i r t i n u Švietimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymą (pridedama).

2.         P r i p a ž į s t u netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. PA-366 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                                 Erika Kižienė