VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

įsakymas

DĖL Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant Telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašO PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 28 d. Nr. 27V-63

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi, Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, 32 ir 42 punktais,

t v i r t i n u Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Gediminas Miškinis

 

PATVIRTINTA

Valstybės tarnybos departamento prie

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 27V-63

 

 

Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant Telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašas

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau TGĮ), organizavimą ir vykdymą, TGĮ taikomus reikalavimus, TGĮ testavimą ir veiksmus TGĮ techninių sutrikimų atvejais.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme bei Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Priėmimo tvarkos aprašas).

 

II SKYRIUS

TGĮ TAIKOMI REIKALAVIMAI IR TGĮ TESTAVIMAS

 

3. TGI taikomi minimalūs techniniai reikalavimai nustatyti Aprašo 1 priede.

4. Visi pretendentų vertinimo komisijoje dalyvaujantys asmenys, esantys skirtingų pretendentų vertinimo komisijoje vietų patalpose, turi matyti patalpą, kurioje yra kiti pretendentų vertinime komisijoje dalyvaujantys asmenys, vaizdą ir girdėti vienas kitam žodžiu pateikiamą informaciją.

5. TGĮ, naudojami pretendentų vertinimo komisijoje, turi būti ištestuoti ir patikrintas jų tinkamumas, įvertinant atkuriamo vaizdo ir garso kokybę:

5.1. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamentas) ir valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, kuriose bus vykdomas pretendentų vertinimas komisijoje, naudojant TGĮ (toliau – įstaiga), atsakingi valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai), vykdantys techninę TGĮ priežiūrą pretendentų vertinimo komisijoje metu, ne vėliau kaip prieš 6 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios turi ištestuoti numatomus naudoti TGĮ ir įvertinti TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso kokybę. Jei šio testavimo metu fiksuojami techniniai sutrikimai, neatitikimai atkuriamo vaizdo ir garso kokybės reikalavimams, tai jie turi būti pašalinti iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios.

5.2. Testavimas vykdomas Valstybės tarnybos departamento ir įstaigos darbo metu 9-12 arba 13-16 valandomis.

5.3. Pakartotinai TGĮ testuojami ne vėliau kaip likus 1 valandai iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios. Jei šio testavimo metu fiksuojami techniniai sutrikimai, neatitikimai atkuriamo vaizdo ir garso kokybės reikalavimams, tai jie turi būti nedelsiant pašalinti iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios. Nepavykus šių sutrikimų pašalinti iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios, komisijos pirmininko sprendimu pretendentų vertinimo komisijoje pradžios laikas gali būti atidedamas nustačius naują pretendentų vertinimo komisijoje pradžios laiką (nekeičiant datos), atsižvelgiant į galimą nustatytų trūkumų šalinimo trukmę. Pretendentai ir stebėtojai, jei jie dalyvauja, informuojami apie nustatytą naują pretendentų vertinimo procedūrų pradžios laiką.

 

III SKYRIUS

PRETENDENTŲ VERTINIMO KOMISIJOJE , NAUDOJANT TGĮ, ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

6. Pretendento vertinimas komisijoje, naudojant TGĮ, vykdomos vadovaujantis Priėmimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

7. Pretendentų vertinimo komisijoje metu komisijos nustatytų pretendentų vertinimo komisijoje vietų patalpose gali būti tik pretendentų vertinimo komisijos nariai ir sekretorius, vertinami pretendentai, Priėmimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka stebėtojo teisėmis dalyvaujantys asmenys (toliau – stebėtojai) ir atsakingi darbuotojai, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą.

8. Valstybės tarnybos departamento ir įstaigos atsakingi darbuotojai, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą, turi atlikti techninę TGĮ priežiūrą visos pretendentų vertinimo komisijoje procedūros metu ir, esant techniniams sutrikimams, juos nedelsiant šalinti.

9. Jeigu komisijos sekretorius yra kitoje komisijos nustatytoje vietoje nei pretendentai ar stebėtojai, tai komisijos pirmininkas skiria kitą komisijos narį nustatyti pretendento ir (ar) stebėtojo asmens tapatybę, patikrinant pretendento ir (ar) stebėtojo pateiktą galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Komisijos narys, patvirtinęs pretendento ir (ar) stebėtojo asmens tapatybę užpildo Asmens tapatybės patvirtinimo formą (Aprašo 2 priedas).

10. Jeigu pagal komisijos sudarytą vertinimo organizavimo planą pretendentai atlieka užduotis raštu, tai popieriniai pretendentų atsakymų lapai komisijos sekretoriaus arba komisijos pirmininko paskirto komisijos nario yra skaitmenizuojami ir elektroniniu formatu per komisijos sekretorių arba komisijos pirmininko paskirtą komisijos narį perduodami kitiems komisijos nariams, esantiems kitoje komisijos nustatytoje pretendentų vertinimo komisijoje vietoje, tam, kad jie galėtų atlikti raštu atliktų užduočių įvertinimą.

11. Komisijos narių, esančių kitoje komisijos nustatytoje pretendentų vertinimo komisijoje vietoje nei komisijos pirmininkas ir sekretorius, popierinės individualaus vertinimo lentelės komisijos pirmininko paskirto komisijos nario yra skaitmenizuojamos ir elektroniniu formatu perduodamos komisijos sekretoriui, tam, kad būtų suskaičiuoti pretendentų vertinimo balai.

12. Komisijos pirmininko paskirtas komisijos narys, esantis kitoje komisijos nustatytoje pretendentų vertinimo komisijoje vietoje nei komisijos pirmininkas ir sekretorius, Asmens tapatybės patvirtinimo (Aprašo 2 priedas), pretendentų raštu atliktų užduočių atsakymų ir komisijos narių individualaus vertinimo lentelių originalus ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pretendentų vertinimo komisijoje pabaigos turi perduoti Valstybės tarnybos departamentui.

 

IV SKYRIUS

VEIKSMAI TGĮ TECHNINIŲ SUTRIKIMŲ ATVEJAIS

 

13. Jeigu nepavyksta pašalinti TGĮ techninių sutrikimų ir užtikrinti TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso kokybės iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios arba nustatyto naujo pretendentų vertinimo komisijoje pradžios laiko, komisija nustato kitą pretendentų vertinimo komisijoje dieną, vadovaudamasis Priėmimo tvarkos aprašo nustatytais terminais dėl pretendentų ir stebėtojų informavimo apie pretendentų vertinimo datą, laiką ir vietą.

14. Jeigu pretendentų vertinimo komisijoje eigoje (pvz., vertinant konkretų pretendentą, įvertinus tik dalį pretendentų, komisijos nariams skaičiuojant balus) atsiranda TGĮ techniniai sutrikimai ir / arba TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimai, tai tokiais atvejais, esant galimybei, sutrikimai nedelsiant yra pašalinami ir pretendentų vertinimas komisijoje toliau tęsiamas. Jeigu šių sutrikimų nepavyksta pašalinti per 1-1,5 valandos, tai komisija nustato kitą pretendentų vertinimo komisijoje dieną, vadovaudamasi Priėmimo tvarkos aprašo nustatytais terminais dėl pretendentų ir stebėtojų informavimo apie pretendentų vertinimo datą, laiką ir vietą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Komisijos nariai privalo laikytis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir neatskleisti asmens duomenų bei užtikrinti Priėmimo tvarkos apraše nustatytų procedūrų laikymąsi.

16. Aprašo 10-12 punktuose nurodyti dokumentai ir laikmena su skaitmeniniu garso ir vaizdo įrašu pridedami prie protokolo ir saugomi Priėmimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

_________________

 

Pretendentų vertinimo komisijoje,

naudojant telekomunikacijų galinius

įrenginius, tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

TELEKOMUNIKACIJŲ GALINIAMS IRENGINIAMS TAIKOMI MINIMALŪS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 

 

Telekomunikacijų galiniai įrenginiai turi atitikti šiuos minimalius techninius reikalavimus:

1. Kompiuteris, galintis atvaizduoti aukštos raiškos (1080p) vaizdo transliaciją su palaikoma „Microsoft Windows“ operacinės sistemos versija, naujausia „Google Chrome“ ar „Microsoft Edge“ naršyklės versija.

2. Minimalaus matymo kampo (ne mažesnio kaip 78 laipsniai) internetinė kamera, pritaikyta vaizdo konferencijų organizavimui.

3. Išorinis erdvinis mikrofonas, fiksuojantis visoje patalpoje esančius garsus.

4. Televizorius arba projektorius (įstrižainė ne mažesnė kaip 42 coliai).

5. Internetinio greičio sparta Lietuvos teritorijoje ne mažesnė nei 100 Mb/s.

__________________

 

Pretendentų vertinimo komisijoje,

naudojant telekomunikacijų galinius

įrenginius, tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Asmens tapatybės patvirtinimo formos pavyzdys)

 

ASMENS TAPATYBĖS PATVIRTINIMAS

 

 

Aš, ____________________________________________________________________________,

(Komisijos nario vardas, pavardė)

 

patvirtinu šio (-ių) asmens (-ų), kuris (-ie) (nurodoma data) dalyvavo pretendentų vertinime komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, (nurodomas įstaigos pavadinimas ir adresas, kurioje vyko pretendentų vertinimas komisijoje) ir pateikė galiojantį (-ius) asmens tapatybę patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us|):

 

Pretendento/stebėtojo vardas, pavardė

Gimimo data

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, išdavimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________

(Komisijos nario parašas)

 

____________________