r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. rugpjūčio 29 d.  Nr. T-170

Naujoji Akmenė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Pavyzdiniais savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 416 „Dėl Pavyzdinių savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų nuostatų patvirtinimo“, atsižvelgdama į įstaigų siūlymus, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Sudaryti Akmenės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisiją trejų metų laikotarpiui šios sudėties:

Rita Balkevičienė, VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro medicinos psichologė;

Inga Borusienė, Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;

Dominykas Brazys, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinys;

Rūta Brazlauskaitė, Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);

Daiva Gricienė, Akmenės rajono Ventos gimnazijos direktorė;

Renatas Kenstavičius, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas;

Andromeda Makselienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė;

Inesa Meižienė, Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė;

Violeta Mikštienė, Akmenės rajono paramos šeimai centro direktorė;

Mindaugas Palionis, Labdaros ir paramos fondo „Prieglobstis“ direktorius;

Inga Rakštienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Akmenės rajone vyriausioji specialistė Akmenės rajone;

Dalia Sketrė, Savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė);

Rūta Žiedienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja.

2.    Paskirti Akmenės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos pirmininke Savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoją Dalią Sketrę, pirmininko pavaduotoja – Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorę Ingą Borusienę.

3.    Patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos nuostatus (pridedami).

4.    Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. T-156 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo, pirmininko, pavaduotojo skyrimo ir  nuostatų patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                   Vitalijus Mitrofanovas                                  

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu

Nr. T-170

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Akmenės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nuostatai reglamentuoja Komisijos uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

2.  Komisija yra nuolatinė komisija, koordinuojanti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiksmus Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje.

3.  Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais, taip pat  šiais nuostatais, parengtais pagal Pavyzdinius savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų  nuostatus.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

4.      Pagrindinis Komisijos uždavinys – vykdant valstybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos politiką, koordinuoti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiksmus Akmenės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje.

5.      Įgyvendindama savo pagrindinį uždavinį, Komisija atlieka šias funkcijas:

5.1.     gauna informaciją iš savivaldybių ir valstybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų, Vyriausybinės narkotikų kontrolės komisijos narkomanijos prevencijos, gydymo, reabilitacijos, narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos kontrolės klausimais, bendradarbiauja su jomis;

5.2.     organizuoja Savivaldybės ir valstybės institucijoms bei įstaigoms pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos klausimais;

5.3.     analizuoja gaunamus iš suinteresuotų Savivaldybės ir valstybės institucijų bei įstaigų, nevyriausybinių organizacijų statistikos duomenis apie psichotropinių medžiagų apyvartą ir kontrolę;

5.4.     vertina, kaip vykdomos narkotikų kontrolės, narkomanijos prevencijos priemonės gydymo, švietimo, socialinės rūpybos įstaigose;

5.5.     teikia informaciją ir pasiūlymus narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos klausimais Savivaldybės ir valstybės institucijoms, įstaigoms, visuomenės informavimo priemonėms, nevyriausybinėmis organizacijoms, Vyriausybinei narkotikų kontrolės komisijai;

5.6.     rengia narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos Savivaldybės teritorijoje priemonių planą ir jo įgyvendinimo ataskaitą.

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

6.      Komisija turi teisę:

6.1.     gauti informaciją jos kompetencijai skirtais klausimais iš savivaldybių ir valstybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių  organizacijų, Vyriausybinės narkotikų  kontrolės komisijos;

6.2.     dalyvauti Savivaldybės ir šalies renginiuose narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos klausimais;

6.3.     teikti pasiūlymus, rekomendacijas, kaip gerinti narkotikų kontrolę, narkomanijos prevenciją ir reabilitaciją Savivaldybės teritorijoje.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7.      Komisijos sudėtį trejų metų laikotarpiui ir nuostatus tvirtina, keičia, pripažįsta netekusiais galios Savivaldybės taryba, kuri taip pat skiria pirmininką ir jo pavaduotoją. Savivaldybės taryba įgalioja Komisijos pirmininką pasirašyti raštus Komisijos kompetencijai skirtais klausimais. Komisija sekretorių renka iš Komisijos narių per pirmąjį posėdį.

8.      Komisija sudaroma iš 13 Savivaldybės ir valstybės institucijų bei įstaigų pasiūlytų atstovų. Komisijos nariai yra sveikatos, švietimo, socialinių įstaigų, VVTAĮT prie SADM Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto, Socialinės paramos, Teisės ir personalo skyrių, Policijos komisariato, nevyriausybinių organizacijų ar institucijos, galinčios atlikti narkotikų kontrolę, organizuoti gydymą, reabilitaciją, vykdyti narkomanijos prevenciją bendruomenėje, taip pat kiti specialistai ar atstovai.

9.      Komisijos pirmininkas:

9.1.     organizuoja Komisijos darbą ir atsako už jos veiklą;

9.2.     pirmininkauja Komisijos posėdžiuose;

9.3.     gali pareikalauti savo vardu informacijos iš įstaigų ir organizacijų, susijusių su Komisijos darbu;

9.4.     pagal poreikį informuoja Savivaldybės tarybą apie narkotikų ir alkoholio kontrolę, taip pat apie narkomanijos ir alkoholizmo prevenciją.

10.  Jeigu Komisijos pirmininko nėra, jo pareigas eina Komisijos pirmininko pavaduotojas.

11.   Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Apie tai turi būti pažymėta posėdžio protokole.

12.   Spręsdami klausimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūra, Komisijos nariai privalo laikytis medicinos etikos ir asmens medicininės paslapties konfidencialumo reikalavimų, socialinio darbo etikos, kitų principų, nežeminančių žmogaus orumo ir bendrųjų etikos normų.

13.   Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai) saugomi Savivaldybės administracijoje Lietuvos Respublikos dokumentų archyvų įstatymų nustatyta tvarka.

14.  Komisijos pirmininkas prieš 5 darbo dienas informuoja Komisijos narius apie numatomą Komisijos posėdį el. paštu arba telefonu.

15.  Komisijos posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu arba daliai Komisijos narių fiziškai susirenkant į posėdį, o kitai daliai Komisijos narių dalyvaujant nuotoliniu būdu.

 

______________________