LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REIKALAVIMŲ VAIRAVIMO MOKYKLOMS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. lapkričio 15 d. Nr. 2BE-307

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 14, 20–22 punktais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ 2.25–2.28 papunkčiais:

1. T v i r t i n u Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. 2B-85 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. šis įsakymas įsigalioja 2022 m. kovo 1 d.;

3.2. už vairuotojų mokymą atsakingiems asmenims, vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams, iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos įgijusiems teisę vykdyti vairuotojų mokymą, galioja iki šio įsakymo įsigaliojimo galioję išsilavinimo ir kvalifikacijos reikalavimai.

4. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas teisės aktų nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                Genius Lukošius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu

Nr. 2BE-307

 

 

REIKALAVIMŲ VAIRAVIMO MOKYKLOMS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus vairavimo mokykloms, vairavimo mokymo aikštelėms, vairavimo mokyklų darbuotojams (už vairuotojų mokymą atsakingiems asmenims, vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams), teisės vykdyti vairuotojų mokymą suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo, taip pat teisės dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarką.

2. Aprašo nuostatos taikomos vairavimo mokykloms ir jų darbuotojams.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Administracinė patalpa – patalpa, pritaikyta klientams aptarnauti, dokumentams, susijusiems su vairavimo mokymu, tvarkyti ir saugoti.

3.2. Mokymo patalpa atskira patalpa, skirta mokyti asmenis transporto priemonių eismo teorijos.

3.3. Vairavimo mokymo aikštelė aikštelė arba teritorija, skirta pradėti mokyti vairuoti transporto priemonę, atlikti vairavimo mokymo pratimus bei tobulinti vairavimo įgūdžius.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Vairuotojų mokymo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

 

II skyrius

BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS VAIRAVIMO MOKYKLOMS

 

5. Vairavimo mokykla turi turėti:

5.1. administracinę patalpą;

5.2. atskirą mokymo patalpą;

5.3. vairavimo mokymo aikštelę (toliau – aikštelė);

5.4. šio Aprašo V skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkančią mokymui skirtą transporto priemonę, kuri atitinka tą transporto priemonės kategoriją, kuria suteikta teisė mokyti mokinius vairuoti;

5.5. įrangą, skirtą mokinių praktinio vairavimo (B, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E ir DE kategorijų transporto priemonių) įgūdžių galutinės įskaitos ir B kategorijos praplėtimo paskutinės pamokos vaizdo ir garso įrašams daryti ir saugoti;

5.6. teisės aktų nustatyta tvarka įdarbintus atitinkamus darbuotojus (už vairuotojų mokymą atsakingą asmenį, vairuotojų mokytojus ir vairavimo instruktorius);

5.7. interneto svetainę, kurioje būtų nurodyti vairavimo mokyklos administracinės ir mokymo patalpų adresai, kontaktai (telefonas ir el. paštas), vadovo ir už vairuotojų mokymą atsakingo asmens vardas, pavardė, kontaktai (telefonas ir el. paštas), informacija apie mokymo paslaugų kainas (nurodoma atskirai kiekvienos kategorijos mokymų kaina, kai mokoma teorijos ir praktikos kartu, praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kaina, kai mokoma tik praktinio vairavimo įgūdžių, taip pat nurodoma papildomų praktinio vairavimo valandų kaina).

6. Administracinė ir mokymo patalpos, aikštelė ir vairavimo mokymui skirtos transporto priemonės turi būti naudojamos teisėtais pagrindais (nuosavybės teisė, nuoma, panauda).

7. Visos daiktinės teisės į administracinę, mokymo patalpą ir vairavimo mokymo aikštelę turi būti įregistruotos valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (toliau – NTR).

8. Praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos ir B kategorijos praplėtimo paskutinės pamokos vaizdo ir garso įrašų darymo ir saugojimo įranga turi atitikti Praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos ir B kategorijos praplėtimo paskutinės pamokos vaizdo ir garso įrašų darymo, saugojimo, vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo reikalavimus (1 priedas).

9. Vairavimo mokykloje turi dirbti Apraše nustatytus reikalavimus atitinkantys už vairuotojų mokymą atsakingas asmuo, vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius.

 

III skyrius

VAIRAVIMO MOKYKLŲ ADMINISTRACINĖS IR MOKYMO PATALPŲ REIKALAVIMAI

 

10. Administracinė ir mokymo patalpos turi atitikti tikslinę naudojimo paskirtį, darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus. Administracinės ir mokymo patalpos įrengimas, apšvietimas, šildymas ir vėdinimas turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-326 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, mokymo klasėms taikomus reikalavimus. Vienu metu mokymo patalpoje gali būti mokoma tik tiek mokinių, kiek įrengta darbo vietų, tačiau ne daugiau kaip 30 mokinių.

11. Mokymo patalpoje mokymo metu turi būti vaizdinių mokymo priemonių (pvz., demonstruoti reikalingos techninės priemonės, rašymo lenta), kad būtų užtikrintas tinkamas mokymas:

11.1. visų kelio ženklų su magnetiniais laikikliais stendas arba atitinkama vaizdinė medžiaga, skirta demonstruoti techninėmis priemonėmis;

11.2. eismo reguliavimo priemonės (visų tipų veikiančių šviesoforų modeliai, reguliuotojo signalų schemos) arba atitinkama vaizdinė medžiaga, skirta demonstruoti techninėmis priemonėmis;

11.3. keturšalių ir žiedo tipo sankryžų maketai ir įvairių transporto priemonių modeliai važiavimo per sankryžas tvarkai demonstruoti. Važiavimo per kitas sankryžas (pvz., sankryžos, kur kertasi keliai su keliomis eismo juostomis, yra skiriamoji juosta) tvarkai demonstruoti gali būti naudojamos sankryžos, kurios techninėmis priemonėmis ir skaidrėmis demonstruojamos ant magnetinės lentos, arba atitinkama vaizdinė medžiaga, skirta demonstruoti techninėmis priemonėmis;

11.4. kita vaizdinė medžiaga (pvz., literatūra, teisės aktai, grafikai, schemos, pavojingas situacijas iliustruojantys pavyzdžiai) pagal vairavimo mokyklos patvirtintas teorijos žinių ir (arba) praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kurso turinį (toliau – mokymo temos).

12. Demonstruojama vaizdinė medžiaga turi būti tokio dydžio ir kokybės, kad būtų gerai matoma iš bet kurios mokinio sėdėjimo vietos. Vaizdinė medžiaga turi būti aiški, lengvai suprantama, be nereikalingų detalių ir klaidų.

 

IV skyrius

REIKALAVIMAI VAIRAVIMO MOKYMO AIKŠTELEI

 

13. Aikštelė turi būti:

13.1. padengta asfalto, betono ar kita kietąja danga, be duobių. Šia danga gali būti padengtos tik mokymo elementų vietos ir privažiavimai bei nuvažiavimai nuo vieno mokymo elemento prie kito;

13.2. įrengta pagal Vairavimo mokymo aikštelių ploto, mokymo elementų įrengimo ir vairavimo mokymo aikštelių pralaidumo reikalavimus (2 priedas), švari, su gerai matomomis ženklinimo linijomis ir įrengtais mokymo elementais.

14. Aikštelė negali būti įrengta gyvenamojo namo kieme, transporto priemonių stovėjimo aikštelėje, praktinio mokymo metu turi būti uždara, t. y. aptverta taip, kad per aikštelę nebūtų vykdomas viešasis eismas (neturi važiuoti kitos transporto priemonės, vaikščioti pėstieji, nesusiję su mokymu). Praktinio mokymo metu aikštelėje gali būti tik mokymui skirtos transporto priemonės, vairavimo instruktorius (-iai) ir (ar) mokytojas (-as) ir mokiniai.

15. Aikštelėje turi būti įrengti šie mokymo elementai:

15.1. visų kategorijų transporto priemonių vairuotojų praktiniam vairavimui mokyti (bendrieji mokymo elementai):

15.1.1. transporto priemonių stovėjimo vieta (atlikti transporto priemonės techninį komplektiškumo ir tvarkingumo patikrinimą, pasirengti vairavimo mokymui, susipažinti su transporto priemonės valdymo prietaisais);

15.1.2. „uždaras“ kelias (maršrutas) (išmokti pradėti važiuoti, (su)stabdyti, perjunginėti pavaras ir naudotis pedalais);

15.1.3. įkalnė (nuokalnė) (galima panaudoti natūralų vietovės reljefą). Įkalnės pakilimas ir nuokalnės nuolydis turi būti 6–15 proc., ilgis toks, kad sustojusi transporto priemonė būtų įkalnėje (nuokalnėje), o po sustojimo įkalnėje (nuokalnėje) būtų galima netrukdomai toliau važiuoti į priekį;

15.2. pagal transporto priemonių kategorijas:

15.2.1. riboto pločio aštuonetas (AM, A1, A2, A kategorijoms);

15.2.2. riboto pločio kelio ruožas (juosta) (AM, A1, A2, A kategorijoms);

15.2.3. riboto pločio tiesi linija (vėžė) (AM, A1, A2, A kategorijoms);

15.2.4. riboto pločio „U“ formos posūkis (AM, A1, A2, A kategorijoms);

15.2.5. kelio ruožas saugiai apvažiuoti kliūtį ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu (AM, A1, A2, A kategorijoms);

15.2.6. slalomas (mokymo elementas, skirtas vairavimui vingiais) (AM, A1, A2, A, B1, B kategorijoms);

15.2.7. riboto pločio juosta su 90º posūkiu į kairę ir (ar) į dešinę (B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T kategorijoms);

15.2.8. vietos transporto priemonėms statyti lygiagrečiai su šaligatviu, turinčiu bortelį, atbulomis tarp dviejų įsivaizduojamų transporto priemonių (maketų arba kuoliukų), esančių lygioje vietoje (B1, B, C1, C, D1 kategorijoms);

15.2.9. vietos transporto priemonėms statyti prie šaligatvio, turinčio bortelį, stačiu kampu ir įstrižai (60º kampu) tarp dviejų įsivaizduojamų transporto priemonių (maketų) (B1, B kategorijoms);

15.2.10. ribotas plotis apsisukti (B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijoms);

15.2.11. eismo juosta važiuoti atbulomis ir persirikiuoti į kitą eismo juostą (BE, C1, C1E, C, CE kategorijoms);

15.2.12. pakrovimo ir iškrovimo vieta (BE, C1, C1E, C, CE kategorijoms);

15.2.13. stotelė (su įvažiavimu, jam įrengti naudojami borteliai) (D1, D1E, D, DE, T kategorijoms).

16. Vairavimo mokykla aikštelėje įrengia tų kategorijų transporto priemonių, kurių siekia mokyti, mokymo elementus.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI MOKYMUI SKIRTOMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS

 

17. Mokymui skirtos transporto priemonės turi:

17.1. būti su papildoma valdymo įranga vairavimo instruktoriui, kaip nustatyta Mokomųjų transporto priemonių reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 2B-293 „Dėl Mokomųjų transporto priemonių reikalavimų patvirtinimo“ (netaikoma AM, A1, A2, A ir B1 kategorijų mokymui skirtoms transporto priemonėms);

17.2. būti paženklintos Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – KET), nustatytais transporto priemonėms, kuriomis mokoma vairuoti, skirtais skiriamaisiais ženklais. Apšviečiami iš vidaus skiriamieji ženklai papildomai įrengiami ant automobilio stogo (kabinos). D ir T kategorijų transporto priemonėse apšviečiamas skiriamasis ženklas gali būti įrengtas tik salono viduje, už priekinio stiklo. Mokant vairuoti, skiriamojo ženklo apšvietimas turi būti įjungtas;

17.3. atitikti Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus transporto priemonėms, naudojamoms per praktinio vairavimo egzaminą, o B kategorijos praplėtimo mokymui – Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintus reikalavimus;

17.4. būti techniškai tvarkingos, sukomplektuotos pagal nustatytus reikalavimus;

17.5. būti ne senesnės kaip 15 metų mokymui skirtos B kategorijos transporto priemonės;

17.6. būti su abiejuose šonuose užrašytu gerai matomu vairavimo mokyklos pavadinimu;

17.7. būti naudojamos mokymo metu tik mokymo tikslams.

 

VI SKYRIUS

REIKALAVIMAI VAIRAVIMO MOKYKLOS DARBUOTOJAMS

 

18. Vairavimo mokykloje turi būti paskirtas už vairuotojų mokymą atsakingas asmuo (juo gali būti vairavimo mokyklos vadovas arba jo įsakymu paskirtas kitas asmuo). Už vairuotojų mokymą negali būti atsakingas asmuo, kuris per pastaruosius trejus metus buvo atsakingas už vairuotojų mokymą vairavimo mokykloje, kuriai buvo panaikinta teisė vykdyti vairuotojų mokymą už pažeidimus, padarytus tuo metu, kai asmuo ėjo šias pareigas.

19. Už vairuotojų mokymą atsakingas asmuo privalo turėti:

19.1. aukštąjį universitetinį arba koleginį išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 m., arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;

19.2. Administracijos nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (ar) vairavimo instruktoriumi;

19.3. trejų metų vairuotojų mokymo darbo stažą;

19.4. teisę vairuoti ir trejų metų vairavimo patirtį tų kategorijų transporto priemonių, kurių vairuotojų mokymą vykdo vairavimo mokykla.

20. Vairuotojų mokytojas privalo turėti:

20.1. aukštąjį universitetinį arba koleginį išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 m., arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;

20.2. Administracijos nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairuotojų mokytoju;

20.3. teisę vairuoti ir trejų metų vairavimo patirtį tų kategorijų transporto priemonių, kurių vairuotojų mokymą vykdo.

21. Vairuotojų mokytojas teisės vairuoti gali neturėti, jei jis turi Aprašo 20.1 papunktyje nurodytą išsilavinimą ir trejų metų vairavimo patirtį tų kategorijų transporto priemonių, kurių vairuotojų mokymą vykdo, tačiau dėl sveikatos būklės nebegali vairuoti transporto priemonių. Tai jis turi įrodyti gydymo įstaigos išduotais dokumentais.

22. Vairavimo instruktorius privalo turėti:

22.1. aukštąjį universitetinį arba koleginį išsilavinimą arba iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

22.2. Administracijos nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairavimo instruktoriumi;

22.3. teisę vairuoti ir trejų metų vairavimo patirtį tų kategorijų transporto priemonėmis, su kuriomis vykdo vairuotojų mokymą;

22.4. sveikatos priežiūros įstaigos sprendimą, leidžiantį vairuoti specialiai pritaikytas transporto priemones, ir trejų metų neįgaliesiems pritaikytų transporto priemonių vairavimo patirtį, jei ketina vykdyti sutrikusią judėjimo funkciją turinčių asmenų mokymą.

23. Sutrikusią judėjimo funkciją turintiems asmenims, kuriems turint šią negalią asmens sveikatos priežiūros įstaigos sprendimu leidžiama vairuoti specialiai pritaikytas transporto priemones, gali būti suteikiama teisė mokyti vairuoti tokius pat asmenis. Šie asmenys privalo turėti trejų metų neįgaliesiems pritaikytų transporto priemonių vairavimo patirtį, vairavimo instruktoriui privalomą turėti išsilavinimą ir Administracijos nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairavimo instruktoriumi.

24. Asmenys, siekdami įgyti teisę dirbti vairuotojų mokytojais ir (ar) vairavimo instruktoriais, privalo baigti specialiuosius pirminius kursus aukštojoje mokykloje, su kuria Administracija yra sudariusi sutartį dėl tokių mokymų vykdymo. Mokymo įstaigų, organizuojančių specialiuosius pirminius kursus vairuotojų mokytojams ir (ar) vairavimo instruktoriams, (toliau – mokymo įstaigos) sąrašas skelbiamas Administracijos interneto svetainėje.

25. Specialiųjų pirminių kursų mokymo programas aukštosios mokyklos rengia ir įgyvendina atsižvelgdamos į Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių specialiųjų pirminių kursų mokymo dalykus ir mokymo trukmę (mokymo planą) (3 priedas) bei Motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis vairuotojų žinių, gebėjimų, įgūdžių ir elgsenos reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šias programas aukštosios mokyklos raštu suderina su Administracija.

26. Asmenims, baigusiems specialiuosius pirminius kursus ir turintiems teigiamus dalykų įvertinimus, aukštosios mokyklos išduoda nustatytos formos įskaitų ir egzaminų korteles (4 priedas). Pripažįstamos tik Administracijos interneto svetainėje paskelbtų mokymo įstaigų išduotos įskaitų ir egzaminų kortelės. Aukštosios mokyklos Administracijos nustatyta tvarka į Administracijos tvarkomą Kelių transporto veiklos valstybės informacinę sistemą „Keltra“ (toliau – IS „Keltra“) perduoda asmenų, baigusių specialiuosius pirminius kursus, duomenis (vardą (-us), pavardę (-es), asmens kodą, išsilavinimą, įskaitų ir egzaminų kortelės datą ir numerį) ir įkelia skenuotą įskaitų ir egzaminų kortelės kopiją.

27. Asmenims, kurie baigė formaliojo profesinio mokymo programas (kurių trukmė negali būti mažesnė už Aprašo 3 priede nurodyto mokymo trukmę, o mokymo planas turi apimti ir Aprašo 3 priede nurodytus Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių specialių pirminių kursų mokymo dalykus), įregistruotas Studijų ir mokymo programų registre, ir įgijo nustatytos formos kvalifikacijos pažymėjimus, suteikiančius vairuotojų mokytojo ar vairavimo instruktoriaus kvalifikaciją (teisę dirbti), specialiųjų pirminių kursų baigti neprivaloma.

28. Vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai vieną kartą per 5 metus privalo išlaikyti valstybės įmonėje „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“) transporto priemonių vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių teorinių žinių patikrinimo egzaminą.

29. Per kiekvienus 5 metus (pradedant nuo teisės suteikimo) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai turi tobulintis ne mažiau kaip 30 valandų saugaus eismo, ekonomiško ir ekologiško vairavimo, transporto technologijų, eismo psichologijos, pedagogikos (andragogikos) srityse. Patvirtinimas, kad per pastaruosius 5 metus vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius tobulinosi, gali būti:

29.1. aukštojo mokslo technologijos mokslų arba transporto inžinerijos studijų srities išsilavinimą patvirtinantis diplomas (prilygsta 30 valandų);

29.2. vadovėlio, susijusio su vairuotojų mokymu, parengimas ir išleidimas arba tokio vadovėlio recenzavimas (30 valandų);

29.3. dalyvavimas Lietuvoje arba užsienyje organizuojamose konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su vairuotojų mokymu ar saugiu eismu. Bendras valandų skaičius vertinamas vadovaujantis oficialia informacija (1 diena prilygsta 6 valandoms);

29.4. paskaitų skaitymas Lietuvoje ar užsienyje organizuojamuose teoriniuose ar praktiniuose tobulinimosi kursuose apie vairuotojų mokymą ar saugų eismą: 1 pedagoginė valanda prilygsta 3 valandoms (už pakartotinį to paties kurso skaitymą valandos neskaičiuojamos);

29.5. pranešimas Aprašo 29.4 papunktyje nurodytuose renginiuose arba mokslinio straipsnio saugaus eismo tema paskelbimas tarptautiniuose ar Lietuvos periodiniuose leidiniuose (pranešimas ar straipsnis prilygsta 15 valandų);

29.6. švietėjiškas vairuotojų mokymo pažangios patirties skleidimas periodinėje spaudoje (straipsnio paskelbimas prilygsta 10 valandų);

29.7. kitų kategorijų transporto priemonių vairavimo teisės įgijimas (vienos kategorijos transporto priemonių vairavimo teisės įgijimas prilygsta 10 valandų);

29.8. aukštųjų mokyklų organizuojamų specialiųjų periodinių vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių kursų (organizuojamų įvairiomis formomis: trumpalaikiai kursai, seminarai, paskaitos ir pan., kurių temas nustato aukštosios mokyklos, atsižvelgdamos į naujai priimtų teisės aktų, reglamentuojančių kelių eismą, vairuotojų mokymą, reikalavimus ir technikos lygį, taip pat į vairavimo mokyklų, vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių ar vairavimo mokykloms atstovaujančių organizacijų poreikius bei pageidavimus) baigimo pažymėjimas, kuriame nurodyta kiekvieno renginio tematika ir trukmė (renginio trukmės valandų skaičius).

30. Vairavimo mokykla privalo užtikrinti, kad vairuotojų mokymo nevykdytų vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, kurie per paskutinius penkerius metus nustatyta tvarka nesitobulino ir (ar) neišlaikė transporto priemonių vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių teorinių žinių patikrinimo egzamino VĮ „Regitra“.

31. Vairuotojų mokytojo ir (ar) vairavimo instruktoriaus teisę mokyti patvirtina įrašas Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių sąraše, kuris paskelbtas Administracijos interneto svetainėje.

 

VII skyrius

TEISĖS VYKDYTI TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ MOKYMĄ

SUTEIKIMAS

 

32. Juridinis asmuo, siekiantis vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą, Administracijai Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nustatyta tvarka pateikia nustatytos formos Juridinio asmens, siekiančio vykdyti vairuotojų mokymą, atitikties nustatytiems reikalavimams deklaraciją (5 priedas) (toliau – deklaracija).

33. Laikoma, kad juridiniam asmeniui, pateikusiam Administracijai Aprašo 32 punkte nurodytą deklaraciją, kitą dieną nuo deklaracijos Administracijoje gavimo dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos datos (jei ši data yra vėlesnė nei deklaracijos gavimo Administracijoje diena) yra suteikta teisė vykdyti tam tikrų kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymą. Deklaracijos gavimo Administracijoje dieną (jei deklaracija pateikta ne darbo laiku, ne vėliau kaip kitą darbo dieną) juridiniam asmeniui deklaracijoje nurodytu elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas, informuojantis apie deklaracijos gavimo faktą.

34. Administracija per 5 darbo dienas nuo Aprašo 32 punkte nurodytos deklaracijos gavimo dienos sutikrina vairavimo mokyklos pateiktus duomenis su atitinkamų registrų duomenimis ir įsitikinusi, kad už teisės vykdyti vairuotojų mokymą įforminimą sumokėta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava Vyriausybės nustatyta tvarka, Administracijos interneto svetainėje paskelbia vairavimo mokyklos pavadinimą, juridinio asmens kodą, registracijos adresą, administracinės patalpos adresą ir telefoną, vairavimo mokyklos interneto svetainės adresą, mokymo patalpos (-ų) ir aikštelės (-ių) (nurodomos transporto priemonių kategorijos, jei kiekviename mokymo objekte mokomi skirtingų kategorijų transporto priemonių vairuotojai) adresus, kategoriją (‑as) transporto priemonių, kuriomis pagal nustatytą tvarką suteikta teisė vykdyti vairuotojų mokymą, šios teisės suteikimo datą. Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą suteikiama neribotam laikui.

35. Paaiškėjus, kad deklaracijoje pateikti ne visi nurodyti duomenys, Administracija deklaracijoje nurodytu elektroniniu paštu apie nustatytus trūkumus informuoja vairavimo mokyklą. Vairavimo mokykla privalo pašalinti nustatytus neatitikimus ir informuoti Administraciją apie neatitikimų pašalinimą pateikdama įrodymus, kad trūkumai pašalinti, ir (arba) pateikti trūkstamą informaciją per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie nustatytus trūkumus išsiuntimo dienos.

36. Jeigu vairavimo mokykla keičia administracinę patalpą, mokymo patalpą arba aikštelę, taip pat jei įrengia naują administracinę, mokymo patalpą ar aikštelę, kurioje vykdys tų pačių kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymą, per 10 darbo dienų privalo Administracijai pateikti deklaraciją (pildomi tik atitinkami deklaracijos punktai). Teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą suteikimas ir įforminimas vykdomas vadovaujantis Aprašo 34 punkto nuostatomis.

37. Jeigu vairavimo mokykla pageidauja vykdyti kitų kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymą, teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą suteikiama Aprašo 32–35 punktuose nustatyta tvarka.

38. Pasikeitus vairavimo mokyklos registracijos duomenims (pavadinimui, teisinei formai ar registracijos adresui), vairavimo mokykla apie tai per 10 darbo dienų privalo raštu informuoti Administraciją ir pateikti pasikeitimo faktą įrodančius dokumentus. Administracija taip pat informuojama, jei vairavimo mokykla nutraukė vairuotojų mokymo veiklą kokiame nors mokymo objekte (mokymo patalpoje (-ose) ar aikštelėje (-ėse)). Šiame punkte nurodytais atvejais teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą įforminama pagal Aprašo 34 punkto, išskyrus vairuotojų mokymo veiklos nutraukimą kuriame nors mokymo objekte, nuostatas.

39. Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą įmonių ar įstaigų filialams atskirai nesuteikiama.

 

VIII SKYRIUS

TEISĖS DIRBTI VAIRAVIMO MOKYKLOJE VAIRUOTOJŲ MOKYTOJU IR (ARBA) VAIRAVIMO INSTRUKTORIUMI SUTEIKIMAS

 

40. Asmuo, pageidaujantis, kad jam būtų suteikta teisė dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi, Administracijai Taisyklių nustatyta tvarka turi pateikti:

40.1. nustatytos formos prašymą (6 priedas);

40.2. Aprašo 4 priede nustatytos formos įskaitų ir egzaminų kortelę, išduotą ne seniau kaip prieš 5 metus, arba Aprašo 27 punkte nurodytos kvalifikacijos įgijimą patvirtinantį dokumentą (įskaitų ir egzaminų kortelės pateikti nebūtina, jei vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių specialūs pirminiai kursai baigti po 2022 m. kovo 1 d.);

40.3. išsilavinimą patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us);

40.4. vairuotojo pažymėjimą (jeigu vairuotojo pažymėjimas yra išduotas Lietuvos Respublikoje, jo pateikti nebūtina, o vairuotojo pažymėjimo duomenys nurodomi prašyme). Asmeniui, pageidaujančiam, kad jam būtų suteikta teisė dirbti vairavimo instruktoriumi, neturi būti taikomi apribojimai, leidžiantys vairuoti tik tas transporto priemones, kuriose yra antialkoholinis variklio užraktas.

41. Administracijos darbuotojas, priimdamas prašymą, patikrina prašymo įrašų duomenų tikrumą su esančiais dokumentuose ir tai patvirtina atitinkamoje prašymo grafoje savo parašu. Su prašymu pateikti dokumentai bei užpildyta ir pasirašyta prašymo šaknelė grąžinami prašymą pateikusiam asmeniui. Tais atvejais, kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu, asmeniui elektroniniu paštu išsiunčiamas prašymo gavimą Administracijoje patvirtinantis pranešimas, kuriame nurodoma prašymo registracijos data ir numeris, telefonai pasiteirauti.

42. Jei kyla neaiškumų dėl asmens, pateikusio prašymą, išsilavinimo ar kvalifikacijos, Administracijos darbuotojas gali pareikalauti ir kitų dokumentų (diplomų ar atestatų priedų, pažymėjimų, patvirtinančių profesinę kvalifikaciją, ar kitų pažymų).

43. Jeigu prašymas užpildytas ne pagal reikalavimus, prašymo ir pateiktų dokumentų duomenys nesutampa arba už teisės dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi suteikimo įforminimą nesumokėta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava Vyriausybės nustatyta tvarka, Administracijos darbuotojas per 3 darbo dienas nuo prašymo Administracijoje gavimo dienos apie nustatytus trūkumus prašyme nurodytu būdu (elektroniniu paštu arba telefonu) informuoja prašymą pateikusį asmenį. Jei asmuo per nustatytą 5 darbo dienų terminą trūkumų nepašalina, teisė dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi nesuteikiama ir apie šį sprendimą asmuo informuojamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

44. Nustačius, kad asmens, teikiančio prašymą, pateikti dokumentai taisyti ar turi klastojimo žymių, apie tai informuojamos kompetentingos institucijos.

45. Teisė dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi suteikiama neterminuotam laikui per 5 darbo dienas nuo tinkamai užpildyto prašymo ir dokumentų gavimo Administracijoje dienos. Priėmus sprendimą suteikti asmeniui teisę dirbti vairuotojų mokytoju ir (ar) vairavimo instruktoriumi, daromas įrašas IS „Keltra“ ir informacija apie asmeniui suteiktą teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi skelbiama Administracijos interneto svetainėje Asmenų, turinčių teisę dirbti vairuotojų mokytojais, vairavimo instruktoriais arba vairuotojų mokytojais ir vairavimo instruktoriais, sąraše (toliau – sąrašas).

46. Sąraše nurodomi šie duomenys: vairuotojų mokytojo ir (arba) vairavimo instruktoriaus vardas, pavardė, suteikta teisė dirbti (vairuotojų mokytoju, vairavimo instruktoriumi ar vairuotojų mokytoju ir vairavimo instruktoriumi), teisės suteikimo data.

 

IX SKYRIUS

TEISĖS VYKDYTI TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ MOKYMĄ IR TEISĖS DIRBTI VAIRUOTOJŲ MOKYTOJU IR (ARBA) VAIRAVIMO INSTRUKTORIUMI SUSTABDYMAS, ATNAUJINIMAS AR PANAIKINIMAS

 

47. Administracijos pareigūnai vairavimo mokyklų ir asmenų, turinčių teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi, veiklos priežiūrą vykdo vadovaudamiesi Aprašu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

48. Vairavimo mokyklai neištaisius nustatytų trūkumų, kaip nustatyta Aprašo 35 punkte, teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą sustabdoma, kol nebus pašalinti nustatyti trūkumai.

49. Vairavimo mokyklų, vairuotojų mokytojų ir (arba) vairavimo instruktorių daromi Aprašo ir Tvarkos aprašo pažeidimai skirstomi į dvi kategorijas:

49.1. I kategorijos pažeidimai – sunkūs pažeidimai, turintys įtakos vairavimo mokyklos veiklai;

49.2. II kategorijos pažeidimai – labai sunkūs pažeidimai, turintys didelės įtakos vairavimo mokyklos veiklai ir (ar) eismo saugumui.

50. Nustačius, kad vairavimo mokykla padarė pažeidimų, nurodytų Pažeidimų, dėl kurių stabdoma teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą, sąraše (7 priedas) (toliau – Pažeidimų sąrašas), teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą stabdoma 12 mėnesių laikotarpiui, per kurį turi būti pašalinti nustatyti pažeidimai:

50.1. nustačius I kategorijos pažeidimų – jei vairavimo mokykla per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie nustatytus pažeidimus išsiuntimo dienos jų nepašalina;

50.2. nustačius II kategorijos pažeidimų – nedelsiant.

51. Nustačius, kad padaryti Pažeidimų sąraše nurodyti pažeidimai:

51.1. praeityje ir nėra nuolatinio ar tęstinio pobūdžio, teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą nestabdoma, tačiau už šiuos pažeidimus kyla atsakomybė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka;

51.2. vykdant tik tam tikros kategorijos transporto priemonių vairuotojų mokymą, Aprašo nustatyta tvarka stabdoma teisė vykdyti tik tos kategorijos transporto priemonių vairuotojų mokymą.

52. Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą ar teisė vykdyti tam tikros kategorijos transporto priemonių vairuotojų mokymą stabdoma visose arba tik tam tikrose vairavimo mokyklos mokymo patalpose ir aikštelėse, priklausomai nuo pažeidimo turinio, apimties ir pažeidimo nustatymo vietos, t. y. jei pažeidimas nustatomas tik vienoje mokymo patalpoje ir (ar) vienoje mokymo aikštelėje, – teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą ar teisė vykdyti tam tikros kategorijos transporto priemonių vairuotojų mokymą stabdoma tik toje mokymo patalpoje ir (ar) mokymo aikštelėje. Jei tas pats pažeidimas nustatytas daugiau kaip vienoje mokymo patalpoje ar vairavimo aikštelėje, – teisė stabdoma visose vairavimo mokyklos mokymo patalpose ar vairavimo aikštelėse.

53. Teisė vykdyti vairuotojų mokymą atnaujinama kitą darbo dieną, kai Administracijai pateikiama informacija ir (ar) įrodymai apie pašalintus pažeidimus.

54. Nustačius, kad vairuotojų mokytojas ir (arba) vairavimo instruktorius neįvykdė Aprašo 26 ir 27 punktuose nustatytų reikalavimų, teisė dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi stabdoma 12 mėnesių laikotarpiui, per kurį turi būti pašalinti nustatyti neatitikimai. Teisė dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi atnaujinama kitą darbo dieną, kai Administracijai pateikiama informacija ir (ar) įrodymai apie atitiktį Aprašo 28 ir 29 punktuose nustatytiems reikalavimams.

55. Jei, vadovaujantis Aprašo 53 ir 54 punktais, vairavimo mokykla, vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius pateikė ne visą informaciją ir (ar) įrodymus dėl teisės vykdyti vairuotojų mokymą atnaujinimo, jie yra informuojami Aprašo 43 punkte nustatyta tvarka.

56. Vairavimo mokyklai vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą arba asmeniui dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi yra draudžiama, kai tokia teisė yra sustabdyta arba panaikinta.

57. Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą panaikinama, kai vairavimo mokykla:

57.1. bankrutavo ar buvo likviduota;

57.2. pateikė prašymą dėl teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą panaikinimo. Šiuo atveju vairavimo mokykla turi pateikti informaciją apie patirtų nuostolių kompensavimą mokiniams, kurie nespėjo baigti mokymo kurso, ir duomenis apie paskutinio mokinio įregistravimą VĮ „Regitra“ informacinėje sistemoje bei visiems mokymus baigusiems ar nebaigusiems mokiniams, kurie nelaikė arba laikė, bet neišlaikė galutinės praktinio vairavimo įskaitos, vairavimo mokyklos vadovo patvirtintą dokumentą (pažymą), patvirtinantį išklausytą teorijos žinių ir (ar) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą (nurodant mokymo temas, valandų skaičių) tam tikros kategorijos transporto priemonių vairavimo teisei įgyti;

57.3. pateikė VĮ „Regitra“ informaciją apie mokinio, kuris nebaigė privalomo mokymo kurso, išlaikytas mokymo kurso teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių galutines įskaitas arba kai nustatoma, kad mokiniui nebuvo vykdytos teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos;

57.4. vykdė (-o) mokymą nesudariusi mokymo sutarties;

57.5. vykdė (-o) transporto priemonių vairuotojų mokymą, kai ši teisė buvo sustabdyta;

57.6. per 12 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo sustabdyti teisę vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą galiojimo pabaigos dienos pakartotinai padarė pažeidimų, dėl kurių būtų stabdoma teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą;

57.7. per 12 mėnesių laikotarpį nepašalino trūkumų, dėl kurių teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą buvo sustabdyta;

57.8. nepateikė dviejų ir daugiau toje pačioje mokomojoje transporto priemonėje darytų praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašų arba juose yra tikrovės neatitinkanti informacija; arba nepateikė dviejų ir daugiau to paties vairavimo instruktoriaus darytų praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašų, arba juose yra tikrovės neatitinkanti informacija;

57.9. nepateikė teorinio vairavimo mokymo apskaitos žurnalo, teorinių vairavimo žinių galutinio vertinimo rezultatų ir (ar) individualaus mokymo apskaitos žurnalo (vairavimo lapo) arba juose yra tikrovės neatitinkanti informacija;

57.10. per 12 mėnesių laikotarpį nuo pirmo pažeidimo padarymo dienos padarė pažeidimus, už kuriuos 3 kartus buvo taikyta atsakomybė Administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka.

58. Teisė dirbti vairuotojų mokytoju ir (ar) vairavimo instruktoriumi panaikinama, kai:

58.1. vairuotojų mokytojas ir (ar) vairavimo instruktorius miršta;

58.2. asmuo pateikė prašymą dėl teisės dirbti vairuotojų mokytoju ir (ar) vairavimo instruktoriumi panaikinimo;

58.3. nustatoma, kad asmuo, siekdamas gauti teisę dirbti vairuotojų mokytoju ir (ar) vairavimo instruktoriumi, pateikė klaidingus duomenis, kuriais remiantis buvo suteikta ši teisė;

58.4. vairuotojų mokytojui ir (ar) vairavimo instruktoriui už KET pažeidimus skirta administracinė nuobauda – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas;

58.5. per 12 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo sustabdyti teisę dirbti vairuotojų mokytoju ir (ar) vairavimo instruktoriumi galiojimo dienos pabaigos pakartotinai padarė pažeidimų, dėl kurių būtų stabdoma teisė dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi;

58.6. per 12 mėnesių laikotarpį nepašalino pažeidimų, dėl kurių teisė dirbti vairuotojų mokytoju ir (ar) vairavimo instruktoriumi buvo sustabdyta.

59. Vairavimo mokyklai, kuriai už pažeidimus buvo panaikinta teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą, arba vairavimo mokyklai, kurios vadovas vadovavo tokiai vairavimo mokyklai, teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą suteikiama bendra tvarka ne anksčiau kaip po 2 metų nuo sprendimo panaikinti teisę vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą įsigaliojimo dienos.

60. Vairuotojų mokytojas ir (ar) vairavimo instruktorius, kuriam už pažeidimus buvo panaikinta teisė dirbti vairuotojų mokytoju ir (ar) vairavimo instruktoriumi, teisė dirbti vairuotojų mokytoju ir (ar) vairavimo instruktoriumi suteikiama bendra tvarka ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sprendimo dėl teisės dirbti vairuotojų mokytoju ir (ar) vairavimo instruktoriumi panaikinimo įsigaliojimo dienos.

61. Vairavimo mokyklą, vairuotojų mokytoją ir (ar) vairavimo instruktorių apie teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą arba teisės dirbti vairuotojų mokytoju ir (ar) vairavimo instruktoriumi sustabdymą ar panaikinimą Administracija informuoja raštu Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Administracija šią informaciją ne vėliau kaip kitą darbo dieną skelbia Administracijos interneto svetainėje.

62. Administracija ne vėliau kaip kitą darbo dieną informaciją apie vairavimo mokyklai suteiktą, sustabdytą, panaikintą ar atnaujintą teisę vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą įveda į VĮ „Regitra“ informacinę sistemą.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

63. Vairavimo mokyklų, vairuotojų mokytojų ir (arba) vairavimo instruktorių apskaita tvarkoma IS „Keltra“.

64. Vykdant Aprašo nuostatas, fizinių asmenų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

65. Aprašo nustatyta tvarka pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos saugomi vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tvirtinama Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai ir (arba) jų kopijos sunaikinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tvirtinamų Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

66. Administracijos priimti sprendimai, susiję su Aprašo taikymu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui. Administracijos darbuotojų piktnaudžiavimas, biurokratizmas ar kitų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje pažeidimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui.

67. Administracija ir VĮ „Regitra“ nustatyta tvarka elektroninėmis ryšio priemonėmis keičiasi informacija apie vairavimo mokykloms suteiktą teisę vykdyti vairuotojų mokymą.

68. Vairavimo mokyklų, vairuotojų mokytojų ir (arba) vairavimo instruktorių pateikti dokumentai Administracijoje saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir periodiškumu.

 

__________________

 

Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo

1 priedas

 

PRAKTINIO VAIRAVIMO ĮGŪDŽIŲ GALUTINĖS ĮSKAITOS IR B KATEGORIJOS PRAPLĖTIMO PASKUTINĖS PAMOKOS VAIZDO IR GARSO ĮRAŠŲ DARYMO, SAUGOJIMO, VAIZDO IR GARSO ĮRAŠYMO ĮRANGOS NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

 

I SKYRIUS

TECHNINIAI VAIZDO IR GARSO ĮRAŠYMO ĮRANGOS REIKALAVIMAI

 

1. Mokinių praktinio vairavimo (B, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E ir DE kategorijų transporto priemonės) įgūdžių galutinės įskaitos ir B kategorijos praplėtimo paskutinės pamokos vaizdui ir garsui įrašyti mokomojoje transporto priemonėje turi būti naudojama vaizdo ir garso įrašymo įranga, kurią sudaro mikrofonas ir dvi ar daugiau vaizdo kamerų, sujungtų su įrašymo įrenginiu (elektronine informacijos laikmena – SD, mini SD, micro SD ar XD formato atminties kortelė arba USB atmintinė). B kategorijos praplėtimo paskutinei pamokai įrašyti turi būti naudojama lydinčioje transporto priemonėje sumontuota vaizdo ir garso įranga.

2. Vaizdo ir garso įrašymo įranga turi vienu metu į vieną failą įrašinėti:

2.1. vaizdą, kuriame matyti kelias, kuriuo važiuoja mokomoji transporto priemonė, kelio ženklus ir ženklinimą. Nurodytas vaizdas turi būti įrašomas ir esant blogam matomumui (spiginant saulei ar šviečiant priešpriešiais atvažiuojančių transporto priemonių žibintams);

2.2. vaizdą, kuriame iš mokomosios transporto priemonės vidaus būtų matyti ir mokinio, ir vairavimo instruktoriaus viršutinė kūno dalis iki juosmens bei jų veiksmai valdant mokomąją transporto priemonę (mokinio rankų padėtis ant vairo, transporto priemonės pavarų ir posūkio signalo svirčių perjungimas). Nurodytas vaizdas turi būti įrašomas ir esant blogam apšvietimui, prieblandai ar tamsiu paros metu (šis papunktis netaikomas B kategorijos praplėtimui);

2.3. garsą mokomosios transporto priemonės viduje (B kategorijos praplėtimo paskutinės pamokos metu – lydinčios transporto priemonės viduje).

3. Vaizdo ir garso įrašymo įrangos daromame vaizdo įraše turi būti rodoma ir fiksuojama įrašo data, laikas, o vaizdo ir garso įrašymo įrangos daromo vaizdo įrašo greitis turi būti ne mažesnis kaip 10 kadrų per sekundę.

4. Vaizdo ir garso įrašymo įrangoje turi būti indikacinė lemputė, rodanti, kad vaizdo ir garso įrašymo įranga yra įjungta ir ja daromas vaizdo ir garso įrašas.

5. Vaizdo ir garso įrašymo įrangoje gali būti specialus mygtukas, kurį paspaudus vaizdo įraše realiu laiku būtų užfiksuotas įvykis, kuris, vairavimo instruktoriaus vertinimu, yra mokinio padaryta klaida (toliau – klaidos mygtukas).

 

II SKYRIUS

VAIZDO IR GARSO ĮRAŠYMO ĮRANGOS NAUDOJIMO TVARKA

 

6. Praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu turi būti daromas visos praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašas. B kategorijos praplėtimo paskutinės pamokos metu turi būti daromas visos pamokos vaizdo ir garso įrašas.

7. Prieš pradedant praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą arba B kategorijos praplėtimo paskutinę pamoką, įjungus vaizdo ir garso įrašymo įrangą, vairavimo instruktorius privalo pasakyti savo vardą ir pavardę, mokinys, laikantis praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą arba dalyvaujantis B kategorijos praplėtimo paskutinėje pamokoje, – savo vardą ir pavardę bei mokymo sutarties numerį (nedėvėdamas veidą dengiančių priemonių). Baigus praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą vairavimo instruktorius privalo pasakyti mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos įvertinimą. Jei vaizdo ir garso vairavimo įrangoje nėra klaidos mygtuko, vairavimo instruktorius prieš pasakydamas galutinės įskaitos įvertinimą privalo žodžiu įvardyti klaidas, aiškiai nusakydamas klaidos (-ų) padarymo aplinkybes ir įrašo laiką.

8. Jei vaizdo ir garso įrašymo įranga praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos ar B kategorijos praplėtimo paskutinės pamokos metu sugenda ar vaizdo ir (ar) garso negalima įrašyti dėl kitų priežasčių, įskaita ar B kategorijos praplėtimo paskutinė pamoka turi būti nedelsiant nutraukta, kol bus užtikrintas šio priedo reikalavimus atitinkantis vaizdo ir garso įrašymo įrangos veikimas. Užtikrinus reikalavimus atitinkantį vaizdo ir garso įrašymo įrangos veikimą, praktinio vairavimo įgūdžių galutinė įskaita ar B kategorijos praplėtimo paskutinė pamoka turi būti kartojama iš naujo.

9. Vairavimo mokykla privalo užtikrinti, kad:

9.1. vairavimo instruktoriui prieš praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą ar B kategorijos praplėtimo paskutinę pamoką pateikiamoje elektroninėje informacijos laikmenoje vaizdo ir garso įrašymo įrangos daromame vaizdo įraše būtų rodoma data (metai, mėnuo ir diena, kurią vykdoma praktinio vairavimo įgūdžių galutinė įskaita ar B kategorijos praplėtimo paskutinė pamoka) ir laikas;

9.2. praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos ar B kategorijos praplėtimo paskutinės pamokos metu:

9.2.1. vaizdo ir garso įrašymo įranga atitiktų šio priedo 2 punkto reikalavimus;

9.2.2. elektroninė informacijos laikmena būtų įdėta į jai skirtą vietą vaizdo ir garso įrašymo įrangoje;

9.2.3. nuo įskaitos ar paskutinės pamokos pradžios iki pabaigos vaizdo ir garso įrašymo įranga būtų įjungta ir ja būtų įrašinėjamas vaizdas ir garsas;

9.2.4. kai vaizdo ir garso įranga turi klaidos mygtuką, mokinio padarytos vairavimo klaidos, naudojant vaizdo ir garso įrašymo įrangą, fiksuojamos klaidos mygtuko paspaudimu, t. y. vairavimo instruktorius, vykdantis praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą, užfiksavęs mokinio padarytą vairavimo klaidą, turi nedelsdamas paspausti klaidos mygtuką (neprivaloma B kategorijos praplėtimo paskutinės pamokos metu); 

9.3. viename faile būtų saugomi tik vieno mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos ar B kategorijos praplėtimo paskutinės pamokos vaizdo ir garso įrašai;

9.4. B kategorijos praplėtimo paskutinės pamokos metu mokymo aikštelėje lydinti transporto priemonė turi būti pastatyta taip, kad joje esanti vaizdo ir garso įrašymo įranga galėtų fiksuoti visą pamokos eigą.

 

III SKYRIUS

VAIZDO IR GARSO ĮRAŠŲ SAUGOJIMAS, NAUDOJIMAS

 

10. Vaizdo ir garso įrašus, padarytus praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos ar B kategorijos praplėtimo paskutinės pamokos metu, vairavimo mokykla ne vėliau nei kitą darbo dieną privalo perkelti į archyvą (į stacionarų ar nešiojamąjį kompiuterį, išorinį standųjį diską, optinį diską ar kitą informacijos laikmeną), kuriame vaizdo ir garso įrašai turi būti saugomi vienus metus nuo šios įskaitos laikymo datos. Neišlaikytos įskaitos vaizdo ir garso įrašas turi būti saugomas iki eilinės (kitos) įskaitos, bet ne ilgiau kaip vienus metus. Jei viename archyve neužtenka vietos saugoti visus vaizdo ir garso įrašus, vairavimo mokykla įrašams saugoti gali naudoti keletą archyvų.

11. Vairavimo mokykla privalo užtikrinti, kad archyve saugomi vaizdo ir garso įrašai būtų apsaugoti nuo kenksmingos programinės įrangos (kompiuterinių virusų), vaizdo ir garso įrašai nebūtų suklastoti, sugadinti ar prarasti dėl techninių ar kitų priežasčių, nebūtų perduoti tretiesiems asmenims ar laikomi tretiesiems asmenims prieinamoje vietoje.

12. Vairavimo mokykla, siekdama apsaugoti vaizdo ir garso įrašus nuo praradimo dėl techninių priežasčių, t. y. stacionaraus ar nešiojamojo kompiuterio ar kitos elektroninės informacijos laikmenos gedimo, turi daryti atsarginę praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos ar B kategorijos praplėtimo paskutinės pamokos vaizdo ir garso įrašų kopiją.

13. Vairavimo mokykla praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos ar B kategorijos praplėtimo paskutinės pamokos vaizdo ir garso įrašus gali naudoti tik vairavimo mokymo tobulinimo tikslu, gavusi nufilmuoto mokinio ir vairavimo instruktoriaus rašytinį sutikimą ir laikydamasi teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų.

14. Administracijai pareikalavus, vairavimo mokykla ne vėliau kaip per dvi darbo dienas, jei nenurodomas kitas terminas, privalo pateikti konkretaus mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinės (-ių) įskaitos (-ų) ar B kategorijos praplėtimo paskutinės pamokos arba Administracijos nurodyto laikotarpio praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų ar B kategorijos praplėtimo paskutinių pamokų vaizdo ir garso įrašus, atitinkančius šio priedo 10 punkte nurodytus vaizdo ir garso įrašų saugojimo reikalavimus, arba sudaryti galimybę Administracijos pareigūnams prie vaizdo ir garso įrašų prisijungti ir juos peržiūrėti nuotoliniu būdu.

15. Jei galimybių prisijungti prie vaizdo ir garso įrašų ir juos peržiūrėti nuotoliniu būdu nėra, kiekvieno mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos ar B kategorijos praplėtimo paskutinės pamokos vaizdo ir garso įrašai Administracijai turi būti pateikti atskirame optinio disko ir (ar) USB atmintinės kataloge, kurio pavadinimas turi atitikti praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos ar B kategorijos praplėtimo paskutinės pamokos datą ir mokinio mokymo sutarties numerį.

16. Jei vaizdo ir garso įrašymo įrangos padarytiems įrašams peržiūrėti standartinių operacinės sistemos „Windows“ vaizdo peržiūros priemonių nepakanka, vairavimo mokykla, pareigūnui kontrolės metu pateikdama vaizdo ir garso įrašus, kartu privalo pateikti peržiūrai skirtą programinę įrangą.

17. Pareigūnas, patikrinimo metu paimdamas vairavimo mokyklos pateiktą (-us) optinį (-ius) diską (-us) ir (ar) USB atmintinę (-es), kartu su vairavimo mokyklos vadovu ar jo įgaliotu asmeniu privalo patikrinti, kiek pateiktame (-uose) optiniame (-iuose) diske (-uose) ir (ar) USB atmintinėje (-ėse) yra katalogų su praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų ar B kategorijos praplėtimo paskutinių pamokų vaizdo ir garso įrašais, ir šį katalogų skaičių įrašyti dokumentų paėmimo pažymoje. Vairavimo mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo savo parašu dokumentų paėmimo pažymoje patvirtina, kad įrašytas katalogų skaičius teisingas.

18. Pareigūno iš vairavimo mokyklos patikrinimo metu paimtas (-i) optinis (-iai) diskas (-ai) ir (ar) USB atmintinė (-ės) su vaizdo ir garso įrašais saugomas (-i) Administracijoje, kol atliekamas vairavimo mokyklos patikrinimas. Atlikęs vairavimo mokyklos patikrinimą, pareigūnas vairavimo mokyklos pateiktą (-us) optinį (-ius) diską (-us) ir (ar) USB atmintinę (-es) su vaizdo ir garso įrašais privalo grąžinti vairavimo mokyklai, grąžinimą įformindamas dokumentų paėmimo pažymoje.

19. Jei po Administracijos atlikto vairavimo mokyklos patikrinimo vairavimo mokyklai, vairavimo instruktoriui ar vairavimo mokyklos vadovui taikyta bet kokia sankcija apskundžiama teisės aktų nustatyta tvarka, vairavimo mokykla praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos ar B kategorijos praplėtimo paskutinės pamokos vaizdo ir garso įrašus privalo saugoti, kol bus priimtas ir įsiteisės galutinis kompetentingų institucijų sprendimas dėl sankcijos taikymo.

20. Vairavimo mokyklos, pažeidusios šio priedo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

__________________

 

Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo

2 priedas

 

vairavimo MOKYMO aikštelių PLOTO, mokymo elementų įrengimO IR VAIRAVIMO MOKYMO AIKŠTELIŲ PRALAIDUMO Reikalavimai

 

I SKYRIUS

VAIRAVIMO MOKYMO AIKŠTELIŲ PLOTAS

 

1. Vairavimo mokymo aikštelės (toliau – aikštelė) turi būti įrengtos taip, kad būtų galima užtikrinti tinkamą ir saugų transporto priemonių vairuotojų praktinio vairavimo mokymą pagal kiekvienos kategorijos transporto priemonių vairuotojų mokymo temas ir mokymas būtų vykdomas kuo realesnėmis vairavimo sąlygomis.

2. Aikštelės plotas, kuriame įrengiami atitinkamų transporto priemonių kategorijų grupės mokymo elementai, turi būti ne mažesnis kaip:

2.1. 900 m2 – AM, A1, A2, A transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojams mokyti (kai mokymo elementai (išskyrus bendruosius mokymo elementus) įrengiami papildomai, jie turi būti įrengti papildomame, ne mažesniame kaip 600 m2, plote);

2.2. 1 300 m2 – B1, B, BE transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojams mokyti (kai mokymo elementai (išskyrus bendruosius mokymo elementus) įrengiami papildomai, jie turi būti įrengti papildomame, ne mažesniame kaip 900 m2, plote);

2.3. 2 000 m2 – C1, D1 transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojams mokyti (kai mokymo elementai (išskyrus bendruosius mokymo elementus) įrengiami papildomai, jie turi būti įrengti papildomame, ne mažesniame kaip 1 500 m2, plote);

2.4. 3 500 m2 – C, D transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojams mokyti (kai mokymo elementai (išskyrus bendruosius mokymo elementus) įrengiami papildomai, jie turi būti įrengti papildomame, ne mažesniame kaip 2 500 m2, plote);

2.5. 4 000 m2 – C1E, CE, D1E, DE transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojams mokyti (kai mokymo elementai (išskyrus bendruosius mokymo elementus) įrengiami papildomai, jie turi būti įrengti papildomame, ne mažesniame kaip 2 900 m2, plote).

3. Jeigu aikštelė įrengiama dviejų ar daugiau transporto priemonių kategorijų grupių, nurodytų šio priedo 2.1–2.5 papunkčiuose, vairuotojų praktiniam vairavimui mokyti, nustatyti plotai sumuojami, t. y. prie reikalaujamo didžiausio minimalaus ploto pridedami papildomi plotai, reikalingi kitų kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymo elementams įrengti (pvz., įrengiant aikštelę A ir B kategorijų transporto priemonių vairuotojams mokyti, prie 1 300 m2 pridedami 600 m2; įrengiant A, B, C1 kategorijų – prie 2 000 m2 pridedami 900 m2 ir 600 m2; A, B, C, CE kategorijų – prie 4 000 m2 pridedami  2 500 m2, 900 m2 ir 600 m2; B, C, D, CE kategorijų – prie 4 000 m2 pridedami 2 500 m2  ir 900 m2). Kai vairavimo mokykla turi teisę mokyti šio priedo 2.3 ir 2.4 papunkčiuose nurodytų transporto priemonių kategorijų grupių vairuotojus, aikštelių plotai nesumuojami. Šiuo atveju aikštelės plotas turi būti ne mažesnis, kaip nurodyta šio priedo 2.4 papunktyje.

4. T kategorijos transporto priemonių vairuotojų praktinio vairavimo mokymo aikštelės plotas nereglamentuojamas.

 

II SKYRIUS

MOKYMO ELEMENTŲ ĮRENGIMAS

 

5. Aikštelėse įrengtų mokymo elementų ribos turi būti paženklintos Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, nustatytu kelių ženklinimu. Ženklinama baltais dažais, gairelėmis ar kūgiais, šaligatvio ir stotelės mokymo elementai įrengiami naudojant atitinkamus bortelius, pakrovimo ir iškrovimo vietoms įrengti suformuojamos plokštumos. Mokymo elementai turi būti išdėstyti taip, kad, mokant vieno mokymo elemento, nebūtų važinėjama per kitų mokymo elementų žymėjimo ribas, išskyrus atvejus, kai mokymo elementai gali sutapti.

6. Bendrųjų mokymo elementų įrengimas:

6.1. transporto priemonių stovėjimo vieta – plotas turi būti toks, kad tilptų ne mažiau kaip pusė transporto priemonių, kurios pagal aikštelės pralaidumą vienu metu gali būti naudojamos mokyti; mokymo elementas pažymimas kelio ženklu „Stovėjimo vieta“, o transporto priemonių stovėjimo vietų ribos ženklinamos atitinkamu kelių ženklinimu; rekomenduojama, kad stende šalia šio mokymo elemento būtų iškabinta aikštelės schema su mokymo elementų išdėstymu;

6.2. „uždaras“ kelias (maršrutas) – atsižvelgiant į aikštelės formą, gali būti vingiuotas, eismo juostos plotis turi būti ne siauresnis kaip 3 m, ilgis – ne trumpesnis kaip 100 m; rekomenduojama, kad šiame maršrute būtų įrengtos dvi eismo juostos (dvipusis eismas), pagal kelių ženklinimo reikalavimus mokymo elementas turi būti paženklintas siaura ištisine ar brūkšnine linija; siekiant užtikrinti mokymo saugumą, turi būti pastatomi įspėjamieji ir kiti kelio ženklai; kai „uždaras“ kelias yra dvipusio eismo, priešingų krypčių srautams atskirti naudojamas kelių ženklinimas (siaura brūkšninė linija);

6.3. įkalnė (nuokalnė) – šiam mokymo elementui įrengti gali būti panaudotas natūralus vietovės reljefas; visais atvejais įkalnės pakilimas ir nuokalnės nuolydis turi būti 6–15 proc., o ilgis toks, kad sustojusi transporto priemonė (automobilis) būtų įkalnėje (nuokalnėje), o po sustojimo įkalnėje (nuokalnėje) būtų galima netrukdomai toliau važiuoti į priekį; mokymo elementas pažymimas kelio ženklu „Stati įkalnė“; įkalnės (nuokalnės) mokymo elementas gali būti įkomponuotas „uždarame“ maršrute.

7. AM (mopedai), A1, A2, A transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojų praktinio vairavimo mokymo elementai:

7.1. vairavimas vingiais (slalomas) – vienoje linijoje sustatytos ne mažiau kaip penkios gairelės (ar kūgiai), tarp kurių yra 6–8 m tarpai; aikštelių danga, ant kurios statomos gairelės (kūgiai), turi būti pažymėta bent 0,1 m skersmens skrituliais; elemento ilgis turi būti toks, kad pirmąją ir paskutinę gaireles (ar kūgius) būtų galima apvažiuoti (atstumai nuo šių gairelių (kūgių) ne mažesni kaip 3 m);

7.2. riboto pločio aštuonetas – du 3–3,5 m spinduliu pažymėti susiliečiantys apskritimai; šių apskritimų viduryje turi būti apibrėžti 1,5–2 m spindulio apskritimai; tarpas tarp apskritimų turi būti ne mažesnis kaip 1,5 m, šio tarpo apskritimai turi būti pažymėti ne siauresnėmis kaip 0,1 m pločio linijomis; įvažiavimai iš vieno apskritimų tarpo į kitą turi būti pažymėti brūkšninėmis linijomis;

7.3. riboto pločio kelio ruožas – kelio, kurio ilgis – ne trumpesnis kaip 10 m, atkarpa, atstumas tarp dviejų lygiagrečių linijų – 1 m, o linijų plotis – 0,1 m;

7.4. riboto pločio tiesi linija (vėžė) – pažymėta 0,25 m pločio linija, kurios ilgis – ne trumpesnis kaip 10 m; ši linija gali būti pakilusi, tačiau ne daugiau kaip 0,05 m;

7.5. riboto pločio „U“ formos posūkis – bendras juostos ilgis – ne trumpesnis kaip 40 m, o plotis – iki 1,5 m; atstumas tarp juostų tiesiuose mokymo elemento ruožuose yra 4 m, juostos linijų plotis – 0,1 m, posūkio vidinis spindulys – 2 m, o išorinis – parenkamas atsižvelgus į juostos plotį;

7.6. kelio ruožas saugiai apvažiuoti kliūtį ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu – kelio ruože įrengiama juosta, kurios pradžia ir pabaiga (ilgis – ne trumpesnis kaip 30 m, plotis – 1 m) pažymima kūgiais, nuo juostos priekį žyminčių kūgių (už 15 m) pastatomas kūgis (tiesėje viduryje juostos), kurį apvažiuoti būtų galima iš dešinės ar kairės ir vėl grįžti į pradinę tiesę; šis mokymo elementas gali būti įrengtas „uždarame“ kelyje.

8. B1, B transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojų praktinio vairavimo mokymo elementai:

8.1. vairavimas vingiais (slalomas) – vienoje linijoje sustatytos ne mažiau kaip penkios gairelės (ar kūgiai), tarp kurių yra 6–8 m tarpai; aikštelių danga, ant kurios statomos gairelės ar kūgiai, turi būti pažymėta bent 0,1 m skersmens skrituliais; elemento ilgis turi būti toks, kad pirmąją ir paskutinę gairelę (ar kūgį) būtų galima apvažiuoti (atstumai nuo šių gairelių (kūgių) turi būti ne mažesni kaip 3,5 m);

8.2. riboto pločio juosta su 90º posūkiu į kairę ir (ar) į dešinę – juostos plotis turi atitikti transporto priemonės plotį, pridedant nuo 0,5 iki 1 m, o pačiame posūkyje juostos plotis turi atitikti transporto priemonės plotį, pridedant ne daugiau kaip 1,5 m; juostos ilgis – ne trumpesnis kaip 40 m (po 20 m į abi puses nuo posūkio arba kitokio ilgio, tačiau viena iš juostų negali būti trumpesnė nei 10 m), vidinis juostos posūkio spindulys – ne mažesnis kaip 2 m; juostos, ant kurios ne rečiau nei kas 5 m sustatomos gairelės ar kūgiai, linijų plotis – 0,1 m; šis mokymo elementas gali būti įrengtas „uždarame“ kelyje;

8.3. vieta transporto priemonei statyti lygiagrečiai su šaligatviu, turinčiu bortelį, atbulomis tarp dviejų įsivaizduojamų transporto priemonių, esančių lygioje vietoje, – tarpas tarp įsivaizduojamų transporto priemonių turi būti iki 1,5 automobilio, kuriuo mokoma vairuoti, ilgio; įsivaizduojamų transporto priemonių matmenis (4 X 2 m) imituoja gairelės (ne mažiau kaip po penkias kairiajame šone ir po tris priekyje ir gale), pastatytos matmenis žyminčiose vietose, arba transporto priemonių maketai; transporto priemonių matmenys pažymimi 0,1 m pločio linijomis; siekiant operatyviai keisti tarpą tarp įsivaizduojamų transporto priemonių, gaireles arba maketą rekomenduojama įrengti taip, kad prireikus juos būtų galima perstumti;

8.4. vietos transporto priemonėms statyti stačiu kampu su šaligatviu ir įstrižai (60º kampu) tarp dviejų įsivaizduojamų transporto priemonių – vietos (prie šaligatvio bortelio) pažymimos 0,1 m pločio linijomis; tarpas tarp įsivaizduojamų transporto priemonių turi atitikti transporto priemonės, kuria mokoma vairuoti, plotį, pridedant ne daugiau kaip 1 m; mokymo elemento ilgis taip pat turi atitikti transporto priemonės ilgį, pridedant ne mažiau kaip 1 m; įsivaizduojamų transporto priemonių matmenys žymimi taip, kaip nurodyta šio priedo 8.3 papunktyje (0,1 m pločio linijomis), o gairelės statomos ant tarpą žyminčių juostų (ne mažiau kaip po penkias) ir įsivaizduojamų transporto priemonių priekyje (ne mažiau kaip po tris);

8.5. ribotas plotis apsisukti – atstumas tarp linijų – 6 m; linijų plotis – 0,1 m, o ilgis – ne trumpesnis kaip 5 m; ant kiekvienos linijos pastatoma ne mažiau kaip po penkias gaireles arba kūgius.

9. C1, C, D1, D transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojų praktinio vairavimo mokymo elementai:

9.1. riboto pločio juosta su 90º posūkiu į kairę ir (ar) į dešinę – juostos plotis atitinka transporto priemonės plotį, pridedant 1 m, o pačiame posūkyje juostos plotis turi atitikti transporto priemonės dinaminius matmenis, pridedant ne daugiau kaip 1 m; juostos ilgis – ne trumpesnis kaip 40 m (po 20 m į abi puses nuo posūkio arba kitokio ilgio, tačiau viena iš juostų negali būti trumpesnė nei 10 m), vidinis juostos posūkio spindulys – ne mažesnis kaip 6 m; juostos, ant kurios ne rečiau nei kas 5 m sustatomos gairelės ar kūgiai, linijų plotis – 0,1 m; šis mokymo elementas gali būti įrengtas „uždarame“ kelyje;

9.2. vieta transporto priemonei (išskyrus D kategoriją) statyti lygiagrečiai su šaligatviu, turinčiu bortelį, atbulomis tarp dviejų įsivaizduojamų transporto priemonių, esančių lygioje vietoje, – tarpas tarp įsivaizduojamų transporto priemonių turi būti iki 1,5 automobilio, kuriuo mokoma vairuoti, ilgio; įsivaizduojamų transporto priemonių matmenis (4 X 2,5 m) imituoja gairelės (ne mažiau kaip po penkias kairiajame šone ir po tris priekyje ir gale), pastatytos matmenis žyminčiose vietose, arba transporto priemonių maketai; transporto priemonių matmenys pažymimi 0,1 m pločio linijomis; siekiant operatyviai keisti tarpą tarp įsivaizduojamų transporto priemonių, gaireles arba maketą rekomenduojama įrengti taip, kad prireikus juos būtų galima perstumti.

10. BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojų praktinio vairavimo mokymo elementai:

10.1. ribotas plotis apsisukti – atstumas tarp dviejų lygiagrečių linijų – 8–14 m (atsižvelgus į transporto priemonių kategorijas); linijų plotis – 0,1 m, o ilgis – ne trumpesnis kaip transporto priemonės ar transporto priemonių junginio, su kuria mokoma, ilgis; ant kiekvienos linijos pastatoma ne mažiau nei po penkias gaireles arba kūgius;

10.2. eismo juosta važiuoti atbulomis ir persirikiuoti į kitą eismo juostą – bendras dviejų juostų plotis, kuris pažymimas 0,1 m pločio linijomis – ne siauresnis kaip 6 m, ilgis – ne trumpesnis kaip 50 m; juosta siaura kelių ženklinimo brūkšnine linija turi būti padalyta į dvi lygias dalis; šis mokymo elementas gali būti įrengtas „uždarame“ kelyje.

11. BE, C1, C1E, C, CE transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojų praktiniam vairavimui mokyti turi būti pakrovimo ir iškrovimo vieta (platforma). Ši vieta (platforma) BE kategorijos transporto priemonių praktiniam vairavimui mokyti įrengiama atskirai. Pakrovimo ir iškrovimo vietą imituoja vertikali plokštuma (gali būti mobilioji), kurios ilgis, plotis ir aukštis nustatomas pagal transporto priemonės (automobilio kėbulo ar priekabos) matmenis, pridedant ne mažiau kaip 1 m. Mokymo elementas gali būti sukomponuotas su mokymo elementu, nurodytu šio priedo 10.2 papunktyje.

12. D1, D1E, D, DE, T transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojų praktiniam vairavimui mokyti turi būti stotelė (su įvažiavimu, jam įrengti naudojami borteliai). Šis mokymo elementas pažymimas kelio ženklu „Stotelė“ ir atitinkamu kelių ženklinimu. Įvažiavimo juostos plotis turi būti ne siauresnis kaip 2,5 m, o ilgis – ne trumpesnis kaip dvigubas automobilio, su kuriuo mokoma, ilgis; mokymo elementą rekomenduojama įrengti šalia „uždaro“ kelio.

13. BE, C1E, CE, D1E, DE, T transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojų praktiniam vairavimui mokyti turi būti įrengta riboto pločio juosta su 90º posūkiu į kairę ir (ar) į dešinę – juostos plotis atitinka transporto priemonės plotį, pridedant 1 m, o pačiame posūkyje juostos plotis turi atitikti transporto priemonės dinaminius matmenis, pridedant ne daugiau kaip 1 m; juostos ilgis – ne trumpesnis kaip 40 m (po 20 m į abi puses nuo posūkio arba kitokio ilgio, tačiau viena iš juostų negali būti trumpesnė nei 10 m), vidinis juostos posūkio spindulys – ne mažesnis kaip 6 m; juostos, ant kurios ne rečiau kaip kas 5 m sustatomos gairelės ar kūgiai, linijų plotis – 0,1 m; BE kategorijos transporto priemonių vairuotojams mokyti riboto pločio juosta įrengiama vadovaujantis šio priedo 8.2 papunkčio nuostatomis; šis mokymo elementas gali būti įrengtas „uždarame“ kelyje.

14. Bendrieji mokymo elementai yra skirti visų kategorijų transporto priemonių vairuotojų praktiniam vairavimui mokyti, todėl kiekvienai transporto priemonių kategorijų grupei šių elementų įrenginėti nebūtina.

15. Kiekvienos transporto priemonių kategorijų grupės mokymo elementai gali sutapti.

16. Gairelės ar kūgiai, ar maketai aikštelėse vairavimo mokymo metu turi būti pastatyti tuose mokymo elementuose, kurie skirti tuo metu mokomai transporto priemonių kategorijai.

17. Mokymo elementų plotis gali būti didesnis, jeigu neįmanoma konkrečiai transporto priemonei arba transporto priemonių kategorijų grupei įrengti juos pagal nustatytus reikalavimus (nustatoma praktiniu bandymu).

 

III SKYRIUS

aikštelių pralaidumas

 

18. Mokymo elementai, įrengti AM, A1, A2, A arba B1, B, BE transporto priemonių kategorijų grupių vairuotojų praktiniam vairavimui mokyti, vienu metu gali būti naudojami ne daugiau kaip keturioms transporto priemonėms (po keturias iš kiekvienos transporto priemonių kategorijos grupės); mokymo elementai, įrengti C1, C, D1, D transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojų praktiniam vairavimui mokyti, vienu metu gali būti naudojami ne daugiau kaip trims transporto priemonėms; mokymo elementai, įrengti C1E, CE, D1E, DE transporto priemonių kategorijų grupės vairuotojų praktiniam vairavimui mokyti, vienu metu gali būti naudojami ne daugiau kaip dviem transporto priemonėms.

19. Kai aikštelėje įrengiama mokymo elementų dviejų ar daugiau transporto priemonių kategorijų grupių vairuotojų praktiniam vairavimui mokyti, nustatytas transporto priemonių skaičius, kuris vienu metu gali būti naudojamas, sumuojamas (pvz., įrengus mokymo elementus A ir B kategorijų transporto priemonių vairuotojams mokyti, vienu metu jie gali būti naudojami aštuonioms (4 + 4) šių kategorijų transporto priemonėms; įrengus A, B, C1 kategorijų – vienuolikai (4 + 4 + 3); B, C, D, CE kategorijų – devynioms (4 + 3 + 2) ir t. t.).

20. Jeigu visų mokymo elementų (išskyrus bendruosius mokymo elementus) kurios nors transporto priemonių kategorijos grupės vairuotojų praktiniam vairavimui mokyti yra įrengta papildomai, tai atitinkamai daugiau tos kategorijos, kuriai skirti šie mokymo elementai, transporto priemonių vienu metu gali naudotis aikštele (pvz., papildomai įrengus visus šio priedo 8.1–8.5 papunkčiuose nurodytus mokymo elementus šio priedo 2.2 papunktyje nurodytame papildomame plote, aikštelėje gali būti mokoma aštuoniomis B (B1) kategorijos transporto priemonėmis).

21. Mokymo elementus papildomai įrengus tik pagal šio priedo 8.3 ir 8.4 papunkčių nuostatas ne mažesniame kaip 250 m2 papildomame plote, papildomai naudotis aikštelės mokymo elementais leidžiama vienai B kategorijos transporto priemonei. Šią išimtį pagal nurodytas sąlygas vairavimo mokyklos gali taikyti ne daugiau kaip trigubai didindamos mokymo elementų skaičių, kad aikštelės mokymo elementais galėtų naudotis papildomai trys B kategorijos transporto priemonės.

______________________

 

Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo

3 priedas

 

VAIRUOTOJŲ MOKYTOJŲ IR VAIRAVIMO INSTRUKTORIŲ

SPECIALIŲ PIRMINIŲ KURSŲ MOKYMO DALYKAI IR MOKYMO TRUKMĖ

(MOKYMO PLANAS)

 

Eil. Nr.

 

Dalykų pavadinimai

Skiriama valandų

Atsiskaitymo forma

teorijai

praty-

boms

viso

1.

Lietuvių kalbos kultūra, dalykinė kalba, raštvedyba

10

6

16

Įskaita

2.

Pedagogika (andragogika)

10

22

32

Egzaminas

3.

Bendroji pedagoginė (andragoginė) ir eismo psichologija

12

12

24

Egzaminas

4.

Teorijos ir praktinio vairavimo mokymo metodika, techninės mokymo priemonės

20

20

40

Egzaminas*

5.

Darbuotojų sauga ir sveikata, transporto aplinkosauga, ekonomiškas vairavimas

8

-

8

Įskaita

6.

Motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo ir vairavimo teisės įgijimo juridiniai pagrindai

4

-

4

Įskaita

7.

Kelių eismo taisyklės ir eismo saugumas

4

-

4

Egzaminas**

8.

Vairuotojų mokymo teorijos žinių mokymo kursas

10

4

14

Egzaminas*

9.

Vairuotojų praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursas, praktinio vairavimo egzaminų vertinimo kriterijai

14

4

18

Egzaminas*

 

Iš viso skirta valandų

92

68

160

 

* Be egzamino, kiekvienas būsimasis vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius (pagal mokymo sritį) parengia pamokos vedimo metodiką ir veda po atvirą pamoką (pamokos temą, jei dalyko dėstytojas nenurodo, pagal vairuotojų mokymo kurso turinį galima pasirinkti savarankiškai). Jei asmuo rengiasi tapti vairuotojų mokytoju ir vairavimo instruktoriumi, pamokos vedimo metodiką ir atvirą pamoką veda tik iš praktinio vairavimo mokymo srities.

** Egzaminas laikomas valstybės įmonėje „Regitra“ pagal tos kategorijos transporto priemonių egzaminavimo metodiką, kurios vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius mokys vairuotojus.

Pastaba. Įskaitų ir egzaminų rezultatai įforminami aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

 

_____________

 

Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo

4 priedas

 

(Įskaitų ir egzaminų kortelės forma)

 

ĮSKAITŲ IR EGZAMINŲ KORTELĖ

 

_______________________________                        20__ m. ____________ __ d. Nr. _____

(mokymo institucijos pavadinimas)

 

Vardas, pavardė ________________________________________________________

 

Asmens kodas ______________, išsilavinimas ______________________________

 

 

Eil. Nr.

 

Dalyko pavadinimas

 

Data

 

Val. sk.

 

Įvertinimas

 

Dėstytojo vardas, pavardė

 

Parašas

 

1.

 

Lietuvių kalbos kultūra, dalykinė kalba, raštvedyba

 

 

 

 

 

 

2.

 

Pedagogika (andragogika)

 

 

 

 

 

 

3.

 

Bendroji pedagoginė (andragoginė) ir eismo psichologija

 

 

 

 

 

 

4.

 

Teorijos ir praktinio vairavimo mokymo metodika, techninės mokymo priemonės

 

 

 

 

 

 

5.

 

Darbuotojų sauga ir sveikata, transporto aplinkosauga, ekonomiškas vairavimas

 

 

 

 

 

 

6.

 

Motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo ir vairavimo teisės įgijimo juridiniai pagrindai

 

 

 

 

 

 

7.

 

Kelių eismo taisyklės ir eismo saugumas

 

 

 

 

 

 

8.

 

Vairuotojų mokymo teorijos žinių mokymo kursas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

Vairuotojų praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursas, praktinio vairavimo egzaminų vertinimo kriterijai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokymo institucijos vadovas                    

 

________________                                ______________________

(vardas, pavardė) (parašas)

A. V.

 

Pastaba. Įskaitų ir egzaminų kortelės formatas pagal ISO 216 – A5.

________________

 

Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo

5 priedas

 

(Juridinio asmens, siekiančio vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą, atitikties nustatytiems reikalavimams deklaracijos forma)

 

Lietuvos transporto saugos administracija

Gauta

20__-__- __ Nr. _______ 

 

JURIDINIO ASMENS, SIEKIANČIO VYKDYTI TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ MOKYMĄ, ATITIKTIES NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

 

20__ m. __________________ ___ d.

____________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau suteikti teisę vykdyti ____________________________ kategorijos (-ų) transporto

(nurodyti kategoriją (-as))

priemonių vairuotojų mokymą.

Aš, _____________________________________________________________________

(vairavimo mokyklos vadovo arba jo įsakymu paskirto vadovauti mokymui asmens vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________ ,

(įmonės pavadinimas, identifikavimo kodas, elektroninis paštas)

vadovaudamasis (-i) Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. __________ d. įsakymu Nr. 2BE-___ „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) 5.1–5.7 papunkčių ir kitų punktų nuostatomis, patvirtinu atitiktį nustatytiems reikalavimams:

 

Eil.

Nr.

Reikalavimas turėti:

Trumpas reikalavimo aprašymas

Atitinka nustatytus reikalavimus (TAIP, pažymėti „X“)

1.

Administracinę patalpą

 

Patalpa gali būti nuosava, nuomojama arba naudojama panaudos pagrindais, turi atitikti tikslinę naudojimo paskirtį, patvirtintas Lietuvos higienos normas, darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos reikalavimus ar sąlygas. Jei patalpos nuomojamos ar naudojamos pagal panaudą, vairavimo mokykla nuomos (ar panaudos) sutartį privalo įregistruoti valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (toliau – NTR).

 

□ TAIP                     

2.

Mokymo patalpą (-as)

Patalpa (-os) gali būti nuosava (-os), nuomojama (-os) arba naudojama (-os) panaudos pagrindais, turi atitikti tikslinę naudojimo paskirtį,  patvirtintas Lietuvos higienos normas, darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos reikalavimus ar sąlygas. Jei patalpos nuomojamos ar naudojamos pagal panaudą, vairavimo mokykla nuomos (ar panaudos) sutartį privalo įregistruoti NTR. Mokymo patalpoje nuolat turi būti vaizdinių mokymo priemonių (įskaitant demonstruoti reikalingas technines priemones, rašymo lentą ir t. t.), kad būtų užtikrintas tinkamas mokymas.

□ TAIP                     

3.

Vairavimo mokymo aikštelę (-es)

Vairavimo mokymo aikštelė (-ės) turi būti naudojama (-os) teisėtais pagrindais (nuosava, nuomojama, naudojama pagal panaudą). Vairavimo mokymo aikštelė negali būti įrengta gyvenamųjų namų kiemuose, transporto priemonių stovėjimo aikštelėse. Jei vairavimo mokymo aikštelė nuomojama ar naudojama pagal panaudą, vairavimo mokykla nuomos (ar panaudos) sutartį privalo įregistruoti NTR. Vairavimo mokymo aikštelė turi būti įrengta pagal Vairavimo mokymo aikštelių ploto, mokymo elementų įrengimo ir vairavimo mokymo aikštelių pralaidumo reikalavimus.

□ TAIP                     

 

 

4.

Mokomąsias transporto priemones, atitinkančias tų kategorijų transporto priemones, kuriomis pagal nustatyta tvarka suteiktą teisę mokys mokinius vairuoti

 

 Mokomosios transporto priemonės turi būti naudojamos teisėtais pagrindais. Jei jos naudojamos nuomos ar panaudos pagrindais, turi turėti atitinkamas šių transporto priemonių naudojimo  sutartis.

□ TAIP                     

 

 

5.

Įrangą mokinių praktinio vairavimo (B, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E ir DE kategorijų transporto priemonių) įgūdžių galutinės įskaitos ir B kategorijos praplėtimo paskutinės pamokos vaizdo ir garso įrašams daryti ir saugoti

Praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos ir B kategorijos praplėtimo paskutinės pamokos vaizdo ir garso įrašų darymo ir saugojimo įranga turi atitikti Praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos ir B kategorijos praplėtimo paskutinės pamokos vaizdo ir garso įrašų darymo ir saugojimo, vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo reikalavimus.

□ TAIP                     

 

 

6.

Teisės aktų nustatyta tvarka įdarbintus atitinkamus darbuotojus

Vairavimo mokykloje turi dirbti už vairuotojų mokymą atsakingas asmuo, vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius, atitinkantys Apraše nustatytas sąlygas ir reikalavimus.

□ TAIP                     

 

7.

Interneto svetainę

Svetainėje turi būti nurodyti vairavimo mokyklos administracinės ir mokymo patalpų adresai, kontaktai (telefonas ir el. paštas), vadovo ir už vairuotojų mokymą atsakingo asmens vardas, pavardė, kontaktai (telefonas ir el. paštas), informacija apie mokymo paslaugų kainas (nurodoma atskirai kiekvienos kategorijos mokymų kaina, kai mokoma teorijos ir praktikos kartu, praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kaina, kai mokoma tik praktinio vairavimo įgūdžių, taip pat nurodoma papildomų praktinio vairavimo valandų kaina).

□ TAIP                     

 

 

N u r o d a u, kad vairavimo mokyklos:

 

administracinė patalpa yra _________________________________________________________;

(adresas (-ai) ir jos (-ų) nekilnojamojo turto registro numeris (-iai))

mokymo patalpa (-os) yra __________________________________________________________

(adresas (-ai) ir jos (-ų) nekilnojamojo turto registro numeris (-iai))

_______________________________________________________________________________;

 

 

vairavimo mokymo aikštelė (-ės) yra _________________________________________________

(adresas (-ai) ir jos (-ų) nekilnojamojo turto registro numeris (-iai))

 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________;

 

interneto svetainės adresas ___________________________________________________________;

už vairuotojų mokymą atsakingas asmuo _______________________________________________;

(vardas, pavardė, gimimo data)

vairuotojų mokytojas (-ai) ___________________________________________________________;

(vardas (-ai), pavardė (ės), gimimo data (-os)

vairavimo instruktorius (-iai) _________________________________________________________.

(vardas (-ai), pavardė (ės), gimimo data (-os)

 

Vairuotojų mokymą ketinu pradėti nuo _____________________________________.

(nurodyti datą)

 

I n f o r m u o j u, kad:

- esu veiksnus (-i), deklaracijoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga;

- žinau, kad dėl deklaracijoje pateiktos netikslios ar klaidingos informacijos vairavimo mokyklai nebus suteikta teisė vykdyti vairuotojų mokymą arba ši teisė bus panaikinta, jeigu nors vienas netikslios ar klaidingos informacijos pateikimo faktas paaiškės po teisės vykdyti vairuotojų  mokymą suteikimo, be to, galiu būti patrauktas (-a) atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

- žinau, kad teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą gali būti sustabdyta arba panaikinta, jeigu vairuotojų mokymo metu vairavimo mokykla neatitiks nustatytų reikalavimų, dėl kurių atitikimo esu pateikęs deklaraciją;

- esu susipažinęs (-usi) su Aprašo ir Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84, nuostatomis;

- sutinku, kad Lietuvos transporto saugos administracija dėl deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumo kreiptųsi į atitinkamus valstybės registrus.

 

 

________________________________ __________________________

(parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

 

(pildo Administracijos darbuotojas)

 

 

Pastabos: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

 

_______________________________________ ________ ______________________

(deklaraciją patikrinusio Administracijos darbuotojo pareigos)           (parašas)                                (vardas, pavardė)

 

20__ m. __________ __ d.

 

Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo

6 priedas

 

(Prašymo suteikti teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi forma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos transporto saugos administracija

Gauta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ - ____ - ____ Nr. ___________________

 

 

DĖMESIO, PRAŠOME PILDYTI DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS!

 

 

1. Fizinio asmens vardas

 

 

 

 

 

2. Fizinio asmens pavardė

 

 

 

 

 

3. Fizinio asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Adresas

 

 

 

(deklaruota gyvenamoji vieta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(savivaldybė, miestas (miestelis) arba seniūnija ir kaimas, gatvė, namo, buto numeris)

 

 

5. Telefonas

 

6. El. paštas

 

 

 

 

7. Lietuvos transporto saugos administracijai

 

PRAŠYMAS

SUTEIKTI TEISĘ DIRBTI VAIRAVIMO MOKYKLOJE VAIRUOTOJŲ MOKYTOJU IR (ARBA) VAIRAVIMO INSTRUKTORIUMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

(sudarymo vieta)

 

 

Prašau suteikti teisę dirbti vairavimo mokykloje (pažymėti „X“):

 

 

 

 

 

 

 

vairuotojų mokytoju

 

vairavimo instruktoriumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. SUTIKRINTI PATEIKTI DOKUMENTAI IR JŲ DUOMENYS

 

 

 

 

 

1. Vairuotojo pažymėjimo Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Išsilavinimą patvirtinančio

 

dokumento Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išdavimo data

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

Išdavusi įstaiga

 

 

3. Įskaitų ir egzaminų kortelės Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išdavimo data

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

4. Kita

 

 

 

 

Apie būtiną duomenų ar dokumentų patikslinimą ar papildymą prašau informuoti (žymėti „X“):

□ elektroniniu paštu ______________________________________ (nurodomas elektroninio pašto adresas)

□ telefonu _________________________________ (nurodomas telefono numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAŠYMO SUTEIKTI TEISĘ DIRBTI VAIRAVIMO MOKYKLOJE VAIRUOTOJŲ MOKYTOJU

IR (ARBA) VAIRAVIMO INSTRUKTORIUMI ŠAKNELĖ

 

 

 

9. Jūsų prašymas užregistruotas

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

10. Reg. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. PRIDEDAMA

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Patvirtinu, kad:

- esu veiksnus (-i), prašyme pateikta informacija teisinga ir išsami, o pateikti dokumentai galioja;

- žinau, kad dėl bet kokių neteisingų duomenų mano prašymas nebus tenkinamas arba suteikta teisė bus panaikinta, o aš galiu būti patrauktas (-a) baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

- esu susipažinęs (-usi) su Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašu;

- sutinku, kad duomenys, pateikti šiame prašyme, būtų teikiami ir tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka;

- sutinku, kad Administracija, Asmens duomenų valdytojų valstybės registre įregistruota kaip asmens duomenų valdytoja (žr. www.ada.lt, kodas P598), šiame prašyme pateiktus mano asmens duomenis tvarkytų prašymų priėmimo tikslu;

- sutinku, kad Administracija kreiptųsi į atitinkamus valstybės registrus ir duomenų bazes ir tikrintų pateiktą informaciją.

- sutinku / nesutinku (tinkamą pabraukti) dalyvauti apklausoje dėl vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių specialių pirminių kursų kokybės (pažymėti „X“):

Telefonu: □ sutinku □ nesutinku (jei žymima „sutinku“, nurodomas telefono numeris: __________)

Elektroniniu paštu: □ sutinku □ nesutinku (jei žymima „sutinku“, nurodomas el. paštas: _______________)

___________________ ___________________________

(pareiškėjo parašas) (vardas ir pavardė)

 

TARNYBINĖS ŽYMOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Mokėjimo už teisės dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi suteikimo įforminimą duomenis sutikrino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo

7 priedas

 

PAŽEIDIMŲ, DĖL KURIŲ SUSTABDOMA TEISĖ VYKDYTI TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ MOKYMĄ, SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Pažeidimas

Reikala-vimų vairavimo mokyk-loms aprašo punktas

Vairuo-tojų mokymo tvarkos aprašo punktas

Pažeidimo kategorija

I

II

1.  

Vairavimo mokykla neturi nuosavos, nuomojamos arba panaudos pagrindais naudojamos administracinės patalpos

6

 

 

X

2.  

Vairavimo mokykla, pakeitusi administracinę patalpą, mokymo patalpą arba vairavimo mokymo aikštelę, taip pat įrengusi naują administracinę, mokymo patalpą ar vairavimo mokymo aikštelę, kurioje vykdys tų pačių kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymą, nustatyta tvarka per 10 darbo dienų neinformavo Administracijos

36

 

X

 

3.  

Vairavimo mokykla, pakeitusi vairavimo mokyklos registracijos duomenis (pavadinimą, teisinę formą ar registracijos adresą), apie tai per 10 darbo dienų nustatyta tvarka neinformavo Administracijos ir (ar) nepateikė pasikeitimo faktą įrodančių dokumentų

38

 

X

 

4.  

Vairavimo mokykla, nutraukusi vairuotojų mokymo veiklą kokiame nors mokymo objekte (mokymo patalpoje (-ose) ar aikštelėje (-ėse)), apie tai per 10 darbo dienų nustatyta tvarka neinformavo Administracijos

38

 

X

 

5.  

Nesudaromos sąlygos Administracijos pareigūnams atlikti patikrinimą ir (ar) nevykdomi teisėti Administracijos pareigūnų reikalavimai

 

14.13

 

X

6.  

Vairavimo mokykloje nepaskirtas už vairuotojų mokymą atsakingas asmuo arba jis neatitinka jam nustatytų reikalavimų

18, 19

 

 

X

7.  

Mokinių praktinio vairavimo (B, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E ir DE kategorijų transporto priemonės) įgūdžių galutinės įskaitos ir B kategorijos praplėtimo paskutinės pamokos metu mokomojoje transporto priemonėje nėra vaizdo ir (ar) garso įrašymo įrangos arba ji neatitinka nustatytų reikalavimų; arba nedaromas vaizdo ir garso įrašas praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos arba B kategorijos praplėtimo paskutinės pamokos metu

5.5;

1 priedas

 

 

 

X

8.  

Vairuotojų mokymas vykdomas neturint interneto svetainės ir (ar) interneto svetainėje neskelbiama ar skelbiama ne visa privaloma skelbti informacija

5.7

 

X

 

9.  

Vienu metu mokymo patalpoje teorijos mokoma daugiau mokinių, nei įrengta darbo vietų ir (ar) didesnė kaip 30 mokinių grupė

10

 

 

X

10.

Vairuotojų mokymas vykdomas neturint nuosavos, nuomojamos arba panaudos pagrindais naudojamos vairavimo mokymo aikštelės

5.3;

6

 

 

X

11.

Praktinis vairavimo mokymas pirmiausia vykdomas kelyje (gatvėje), aikštelėje, kuri įrengta gyvenamųjų namų kiemuose ar transporto priemonių stovėjimo aikštelėje

 

11

 

X

12.

Praktinis vairavimo mokymas vykdomas vairavimo mokymo aikštelėje, kuri nėra aptverta

2 priedas

 

X

 

13.

Praktinis vairavimo mokymas vykdomas vairavimo mokymo aikštelėje, kurioje įrengti ne visi privalomi mokymo elementai

15

 

 

X

 

14.

Praktinis vairavimo mokymas vykdomas vairavimo mokymo aikštelėje, kurioje mokymo elementai įrengti pažeidžiant Vairavimo mokymo aikštelių pralaidumo ir mokymo elementų įrengimo reikalavimus

13.2;

2 priedas

 

X

 

15.

Praktinis vairavimo mokymas vykdomas vairavimo mokymo aikštelėje, kurioje įrengtas (-i) mokymo elementas (-ai) neatitinka nustatytų reikalavimų

13.2;

2 priedas

 

 

 

X

 

 

16.

Praktinis vairavimo mokymas vykdomas vairavimo mokymo aikštelėje, kuri nepadengta asfalto, betono ar kita kietąja danga ir (ar) kurioje mokymo elementų ribos nepaženklintos ir (ar) nėra pastatytų kelio ženklų

13;

2 priedas

 

 

 

X

 

17.

Praktinio vairavimo mokymas vykdomas vairavimo mokymo aikštelėje, kurios ženklinimo linijos nėra gerai matomos

13.2,

2 priedas

 

 

 

X

 

 

18.

Vairavimo mokymas vykdomas neturint nuosavos arba kitais teisėtais pagrindais naudojamos mokomosios transporto priemonės

5.4;

6

 

 

 

 

 

X

19.

Praktinis vairavimo mokymas vykdomas mokomąja transporto priemone, kuriai nustatyta tvarka ir periodiškumu neatlikta privalomoji techninė apžiūra ir (ar) kuri techniškai netvarkinga

17.4

 

 

X

 

 

20.

Praktinis vairavimo mokymas vykdomas mokomąja transporto priemone, kuri nustatyta tvarka nepaženklinta Kelių eismo taisyklėse nustatytais skiriamaisiais ženklais

17.2

 

 

 

X

 

 

21.

Praktinio vairavimo mokymo metu mokomoji transporto priemonė naudojama ne mokymo tikslams

17.7

 

X

 

22.

Praktinis vairavimo mokymas vykdomas mokomąja transporto priemone, kuri yra senesnė kaip 15 m. (taikoma tik B kategorijos transporto priemonėms)

17.5

 

 

X

 

23.

Mokinio, turinčio negalią, praktinis vairavimo mokymas vykdomas neįgaliųjų mokymui nepritaikyta transporto priemone

 

 

14.6

 

X

24.

AM, A1, A2, A ir B1 (be kėbulo (kabinos)) kategorijų transporto priemonių praktinio vairavimo mokymo metu mokinys nenaudoja numatytų saugos priemonių ir (ar) tarp mokinio ir jį lydinčio vairavimo instruktoriaus nepalaikomas radijo ryšys, naudojant laisvų rankų įrangą, ir (ar) mokinys nevilki ryškiaspalvės liemenės, kurios priekyje ir nugaroje yra skiriamasis ženklas „M“

 

 

14.7

 

 

 

X

25.

AM, A1, A2, A ir B1 (be kėbulo (kabinos)) kategorijų transporto priemonių praktinio vairavimo mokymo metu vairavimo instruktorius nevilkėjo ryškiaspalvės liemenės su užrašu „VAIRAVIMO INSTRUKTORIUS“

 

 

14.7

X

 

 

26.

AM, A1, A2, A ir B1 (be kėbulo (kabinos)) kategorijų transporto priemonių praktinio vairavimo mokymo metu vairavimo instruktorius mokinį lydėjo automobiliu, kuris nebuvo paženklintas kaip mokomasis

 

14.7

 

 

X

27.

AM, A1, A2, A ir B1 (be kėbulo (kabinos)) kategorijų transporto priemonių praktinio vairavimo mokymo metu vairavimo instruktorius sėdėjo keleivio vietoje

 

14.7

X

 

28.

Vairuotojų mokymą vykdo vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius, kuris neturi teisės vykdyti vairuotojų mokymą

5.6

14.3

 

 

X

29.

Vairuotojų mokymą vykdo vairavimo instruktorius, kuris neturi teisės vykdyti sutrikusią judėjimo funkciją turinčių asmenų mokymą

23

 

 

X

30.

Vairavimo mokykla neužtikrina, kad vairuotojų mokymą vykdytų vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, kurie per paskutinius penkerius metus nustatyta tvarka tobulinosi ir (ar) išlaikė transporto priemonių vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių teorinių žinių patikrinimo eismo egzaminą VĮ „Regitra“.

28,

29

 

 

X

31.

Vairuotojų mokymas vykdomas nepasitvirtinus teorijos žinių ir (arba) praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kurso turinio arba jis neatitinka nustatytų reikalavimų

 

8,

1 priedas

 

X

32.

Papildomas mokinio teorijos žinių ir (ar) praktinių vairavimo įgūdžių tobulinimas vykdomas nesudarius mokymo sutarties arba ji neatitinka jai nustatytų reikalavimų, arba neužregistruota Teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių tobulinimo (mokymo) sutarčių registravimo žurnale

 

30.1;

30.2

 

X

33.

Vairavimo mokykla mokiniui pageidaujant neišduoda nustatyta tvarka patvirtinto dokumento (pažymos), kuris patvirtina išklausytą teorijos žinių ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą tam tikros kategorijos transporto priemonių vairavimo teisei įgyti, arba jis neatitinka nustatytų reikalavimų

 

14.5

X

 

34.

Mokymo sutartys neregistruojamos nustatyta tvarka VĮ „Regitra“ informacinėje sistemoje

 

27

 

X

35.

Vairavimo mokykla nepripažino kitos vairavimo mokyklos mokiniui išduoto dokumento (pažymos) apie išklausytą teorijos žinių ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą tam tikros kategorijos transporto priemonių vairavimo teisei įgyti ir (ar) neįskaitė išklausyto teorijos mokymo ir (ar) atlikto praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kurso, ir (ar) mokiniui tęsiant mokymąsi kitoje vairavimo mokykloje nepridėjo (neprideda) dokumento (pažymos) prie mokymo sutarties

 

 

14.5

X

 

 

36.

Vairavimo mokykla mokiniui, mokykloje išklausiusiam teorijos ir (ar) atlikusiam praktinio vairavimo mokymo kursą, išdavė nustatytų reikalavimų neatitinkantį dokumentą (pažymą) apie mokykloje išklausytą teorijos ir (ar) atliktą praktinio vairavimo mokymo kursą

 

14.5

X

 

 

Pastaba. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse taip pat numatyta administracinė atsakomybė už tam tikrus Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo pažeidimus.

 

_____________