LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2001 M. GEGUŽĖS 9 D. ĮSAKYMO NR. 146 „DĖL PIENO SUPIRKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. sausio 26 d. Nr. 3D-55

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u  Pieno supirkimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“, ir 34 punktą išdėstau taip:

34. Pieno kokybės rodikliai bei jų tyrimo periodiškumas turi atitikti šių taisyklių 1 priede nurodytus reikalavimus.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. spalio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                           Bronius Markauskas