vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. SAUSIO 29 D. NUTARIMO NR. O3-6 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ TECHNOLOGINIO, FINANSINIO IR VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio11 d. Nr. O3E-361

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 4, 6, 11, 14, 20, 46 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 111 straipsniu įstatymo Nr. XII-2231 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 21 straipsnio 5 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 5 dalies 3 punktu bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus 2017 m. liepos 27 d. pažymą Nr. O5E-198 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija nutaria:

Pakeisti Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.   Pakeisti Aprašo 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato licencijuojamų ar leidimais reguliuojamų ūkio subjektų, siekiančių gauti atitinkamos veiklos licenciją ar leidimą, bei ūkio subjektų, turinčių atitinkamas licencijas ar leidimus vykdyti veiklą, technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo ir vartotojų mokamos sumos už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vertinimo tvarką ir sąlygas. Aprašas taikomas asmenims, turintiems Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
(toliau – Komisija) išduotus reguliuojamos atitinkamos veiklos licenciją, leidimą ar siekiantiems juos gauti (toliau – Ūkio subjektai).

2.   Pakeisti Aprašo 4.4.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.4.3. licencijuojamą veiklą vykdantiems Ūkio subjektams (išskyrus atvejus, nurodytus Aprašo 4.9 papunktyje);“

3.   Pripažinti netekusiu galios Aprašo 4.4.4 papunktį.

4.   Pakeisti Aprašo 4.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.9. Technologinio ir vadybinio pajėgumo vertinimas neatliekamas Aprašo 4.2.1.5,
4.2.2.5 papunkčiuose nurodytiems Ūkio subjektams.“

5.   Pakeisti Aprašo 15.2 papunkčio pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:

15.2. Aprašo 4.1.1, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.3, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.2 papunkčiuose nurodytais atvejais Ūkio subjektas tenkina šias sąlygas:“

6.   Pakeisti Aprašo 15.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

15.2.2. Ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio reikalavimus (išskyrus Ūkio subjektus, kuriems netaikomi minėto įstatymo reikalavimai);“

7.   Pakeisti Aprašo 23.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

23.1.1. trumpiau nei 2 metus, privalo pateikti balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitas nuo Ūkio subjekto įregistravimo dienos Aprašo 4.2.2 papunktyje nurodytu atveju;“

8.   Pakeisti Aprašo 23.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

23.1.2. paskutinių dvejų ataskaitinių metų finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą) ir audito išvadą, jei metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas pagal valstybės, kurioje Ūkio subjektas yra registruotas, teisės aktus (jei jie nebuvo pateikti Komisijai) Aprašo 4.1.2, 4.2.2, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1 papunkčiuose nurodytais atvejais;“

9.   Pakeisti Aprašo 23.1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

23.1.4. užpildytą Aprašo 2 priede arba Aprašo 3 priede nurodytą formą 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1 papunkčiuose nurodytais atvejais;“

10.  Pakeisti Aprašo 1 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                  Inga Žilienė

 


 

 

Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio

pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

Ūkio subjekto:

 

Kontaktinio asmens:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

ŪKIO SUBJEKTO __________________ TECHNOLOGINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMAS

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, rastine@regula.lt

 

Ūkio subjekto valdomi įrenginiai

Valdymo forma

Eksploatavimas ir priežiūra

Buvimo vieta

Reguliuojamos veiklos teritorija

Įrenginių disponuojama galia