LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl KULTŪROS MINISTRO 2020 M. LIEPOS 31 D. ĮSAKYMO NR. įv-1028 „Dėl kultūros įstaigų veiklos ir kultūros paslaugų teikimo rekomendacijų EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS DĖL COVID-19 LIGOS PROTRŪKIO LAIKOTARPIU PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 4 d.  Nr. ĮV-1123

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygmens ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. V-1967 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygmens ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. V-1462 „Dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinųjų sąlygų“ pakeitimo“,

p a k e i č i u Viešų kultūros renginių atvirose ir uždarose erdvėse organizavimo rekomendacijas ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. ĮV-1028 „Dėl kultūros įstaigų veiklos ir kultūros paslaugų teikimo rekomendacijų ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu patvirtinimo“ ir 5.8 papunktį išdėstau taip:

5.8. renginio organizatorius užtikrina žiūrovų ir (arba) dalyvių registravimą. Registravimo būdą ir formą pasirenka renginio organizatorius, įvertindamas jo patogumą ir aprėptį konkrečiame renginyje. Registravimas gali būti vykdomas popierine forma ar elektroniniu būdu, pavyzdžiui, užpildant renginio žiūrovų ir (arba) dalyvių sąrašą, naudojant mobiliąją aplikaciją, išankstinę registraciją renginio organizatoriaus nurodytu elektroniniu paštu, išankstinę registraciją internetu renginio organizatoriaus nurodytoje interneto svetainėje, kitoje elektroninės prieigos vietoje ar kitoje renginio organizatoriaus nurodytoje vietoje, registraciją prieš patenkant į renginį (renginio vietoje), kai reikiamus duomenis užpildo patys renginio žiūrovai ir (arba) dalyviai, registraciją renginio organizatoriui pasitelkiant pagalbinius asmenis renginio metu, kurie užpildo renginio žiūrovų ir (ar) dalyvių duomenis, taip pat ir kitais panašiais būdais;“.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Mindaugas Kvietkauskas