Description: isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ NUOMOS IŠ FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ IR JŲ SUBNUOMOS ASMENIMS IR ŠEIMOMS, TURINTIEMS TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ

 

2020 m. balandžio 30 d. Nr. T-128

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi, Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-759 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų būstų nuomai iš fizinių ar juridinių asmenų apmokėti, savivaldybių biudžetams paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. T-228 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“,  Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės būstų nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų ir jų subnuomos asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, ekonominį ir socialinį pagrindimą (pridedama).

2. Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės būstų nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų ir jų subnuomos asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, tvarkos aprašą (pridedama).

3. Pavesti Pakruojo rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros komisijai organizuoti  skelbiamų derybų būdu ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui fiziniams ar juridiniams asmenims  priklausančių būstų, esančių Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje, nuomos procedūras.

4. Įgalioti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorių Pakruojo rajono savivaldybės vardu pasirašyti dokumentus, reikalingus būstų nuomai.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Saulius Margis

 

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-128

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ NUOMOS IŠ FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ IR JŲ SUBNUOMOS ASMENIMS IR ŠEIMOMS, TURINTIEMS TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ, EKONOMINIS IR SOCIALINIS PAGRINDIMAS

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1.  Ekonominis ir socialinis pagrindimas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:

1.1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu;

1.2. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu;

1.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;

1.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

PROBLEMOS IŠKĖLIMAS

 

2.  Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta nuostata, kad socialinio būsto fondo plėtra vykdoma statant naujus arba rekonstruojant ir pritaikant būsto paskirčiai esamus pastatus, perkant ar kitokiu būdu įsigyjant gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui išsinuomojant fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančius būstus.  Pakruojo rajono savivaldybė 2017-2020 m. vykdė projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje“ (toliau – projektas). Projekto metu buvo įsigyti 23 būstai, kurie buvo išnuomoti asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą.

Šiuo metu socialinio būsto Pakruojo rajone laukia 107 asmenys ir šeimos. Pagal socialinio būsto naudingojo ploto normatyvą vienam asmeniui ar šeimos nariui socialinio būsto naudingasis plotas neturi viršyti 14 kvadratinių metrų. Kad būtų aprūpinti gyvenamuoju plotu visi sąraše laukiantys asmenys ir šeimos, reikalinga 80 vnt. vieno kambario būstų, 16 vnt. dviejų kambarių, 6 vnt. trijų kambarių ir 5 vnt. keturių kambarių būstų.

 

III SKYRIUS

TIKSLAS, KURIO SIEKIAMA PRIIMANT SPRENDIMĄ DĖL BŪSTŲ NUOMOS

 

3.  Siekiant kuo daugiau asmenų ir šeimų aprūpinti socialiniu būstu, tikslinga ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui išsinuomoti fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančius būstus.

 

IV SKYRIUS

BŪSTŲ NUOMOS BŪDAS

 

4Būstai iš fizinių ar juridinių asmenų ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui nuomojami skelbiamų derybų būdu vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

V SKYRIUS

BŪSTŲ NUOMOS KRITERIJAI

 

5. Socialinio būsto fondo plėtros komisija, priimdama sprendimą dėl fizinio ar juridinio asmens siūlomo išsinuomoti jam priklausančio būsto, turi vadovautis šiais kriterijais:

5.1. siūlomas išsinuomoti būstas turi būti inventorizuotas ir teisiškai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;

5.2. būsto nuomos mokesčio dydis, kurio dalis finansuojama valstybės biudžeto lėšomis ir kuris apskaičiuojamas vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų, skirtų būstų nuomai iš fizinių ar juridinių asmenų apmokėti, savivaldybių biudžetams paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašu, patvirtintu Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-12-11 įsakymu Nr. A1-759 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų būstų nuomai iš fizinių ar juridinių asmenų apmokėti, savivaldybių biudžetams paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatomas derybų būdu siekiant ekonomiškai naudingiausio rezultato.

 

_______________

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-128

 

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ NUOMOS IŠ FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ IR JŲ SUBNUOMOS ASMENIMS IR ŠEIMOMS, TURINTIEMS TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pakruojo rajono savivaldybės būstų nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų ir jų subnuomos asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) būstų nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų ir jų subnuomos asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, sąlygas ir tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme ir kituose teisės aktuose.

3. Savivaldybė iš fizinių ar juridinių asmenų ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui išsinuomoja būstus išimtiniu tikslu – ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui subnuomoti asmenims ar šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą.

4. Būstų nuoma iš fizinių ar juridinių asmenų savivaldybei finansuojama iš valstybės biudžeto apmokant 80 procentų išsinuomotų būstų nuomos kainos.

5. Būsto nuomos mokesčio dydis, kurio dalis finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, apskaičiuojama vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų, skirtų būstų nuomai iš fizinių ar juridinių asmenų apmokėti, savivaldybių biudžetams paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašu, patvirtintu Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 11 įsakymu Nr. A1-759 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų būstų nuomai iš fizinių ar juridinių asmenų apmokėti, savivaldybių biudžetams paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

BŪSTŲ NUOMOS IŠ FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ TVARKA IR SĄLYGOS

 

6.  Savivaldybė iš fizinių ar juridinių asmenų išsinuomoja būstus vadovaudamasi Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7.  Savivaldybė iš fizinių ar juridinių asmenų išsinuomoja Pakruojo rajono teritorijoje esančius būstus, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

7.1. yra tinkami gyventi, nereikalaujantys papildomų remonto ar kitokio tvarkymo išlaidų (geros techninės būklės, visiškai įrengti, tvarkingi, švarūs ir atlaisvinti);

7.2. su visais komunaliniais patogumais (vandentiekiu, kanalizacija, šildymu);

7.3. su įrengtais apskaitos prietaisais ar įvadais (šalto ir karšto vandens, dujų, elektros);

7.4. atitinkantys statybos, higienos, priešgaisrinės saugos normų reikalavimus:

7.4.1. santechnikos įranga (vamzdynai, vonia ar dušas, klozetas, plautuvė, praustuvas, vandens maišytuvai) turi būti be defektų, nesusidėvėję;

7.4.2. tvarkinga elektros instaliacija, jungtukai, šakutės lizdai be defektų;

7.4.3. sienos, lubos ir grindys turi būti tvarkingos, švarios, neturi būti pelėsio;

7.4.4. tvarkinga, geros techninės būklės dujinė ar elektrinė viryklė su orkaite;

7.4.5. durys, langai turi būti sandarūs, techniškai tvarkingi, su privaloma furnitūra.

8.  Savivaldybė iš fizinių ar juridinių asmenų išsinuomoja būstus su jiems priklausančiais priklausiniais.

9.  Savivaldybė iš fizinių ar juridinių asmenų nesinuomoja būstų, kurie:

9.1. yra ginčo objektai teisme, areštuoti, perduoti ar kitaip perleisti kitiems asmenims;

9.2. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušu ar vonia);

9.3. įrengti pusrūsiuose, palėpėse, užstatytuose praėjimuose.

10Su fiziniu ar juridiniu asmeniu, išnuomojančiu savivaldybei būstą, sudaroma būsto nuomos sutartis.

11Savivaldybė su fiziniais ar juridiniais asmenimis, norinčiais savivaldybei išnuomoti būstą, gali sudaryti preliminariąsias būsto nuomos sutartis.

12.  Būsto nuomos sutartyje nurodomi duomenys:

12.1.  sutarties šalys (kontaktinė informacija) ir sutarties dalykas – būstą  charakterizuojantys duomenys (adresas, unikalus numeris, bendras ir naudingasis plotas, kambarių skaičius, aukštas, fizinio nusidėvėjimo procentas, nuosavybės teisė, daiktinės teisės, specialiosios naudojimo sąlygos, juridiniai faktai, žymos, priklausiniai, pastabos ir kita informacija);

12.2būsto naudojimo paskirtis ir nuomos terminas;

12.3būsto nuomos mokesčio dydis, mokėjimo tvarka, kitų su būstu susijusių mokesčių mokėjimo tvarka;

12.4.  būsto naudojimo ir nuosavybės teisės perleidimo sąlygos;

12.5.  šalių teisės, pareigos ir atsakomybė;

12.6.  sutarties galiojimo, nutraukimo ir pakeitimo tvarka ir sąlygos;

12.7.  kitos nuostatos.

13Prie būsto nuomos sutarties pridedami dokumentai:

13.1Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;

13.2kadastro duomenų bylos kopija.

14Būstas savivaldybei perduodamas pasirašant būsto perdavimo ir priėmimo aktą.

15Būsto perdavimo ir priėmimo akte nurodomi duomenys:

15.1.  būsto, pagalbinių patalpų, priklausinių techninė būklė (grindų, sienų, lubų, langų, durų, balkonų, kitų konstrukcijų būklė);

15.2įrenginių ir kitų būste esančių daiktų techninė būklė (šildymo, geriamojo vandens tiekimo, apšvietimo, santechnikos, kitų įrenginių ir būste esančių daiktų būklė);

15.3.  komunalinių ir susijusių paslaugų apskaitos prietaisų būklė ir skaitiklių rodmenys;

15.4.  jeigu reikia – kita informacija.

16.  Prie būsto perdavimo ir priėmimo akto pridedamos būsto, jame esančių įrenginių ir daiktų, pagalbinių patalpų, priklausinių nuotraukos.

17Savivaldybės teisės sudarius būsto nuomos sutartį su fiziniu ar juridiniu asmeniu:

17.1daryti būsto pagerinimus ir pertvarkymus, reikalingus tam, kad būstas būtų naudojamas pagal aprašo 3 punkte nustatytą paskirtį, jei nuomotojas suteikia išankstinį leidimą tokiems pagerinimams ir pertvarkymams raštu;

17.2nutraukti būsto nuomos sutartį prieš terminą, įspėjus fizinį ar juridinį asmenį ne mažiau kaip prieš 3 mėnesius iki nutraukimo.

18Savivaldybės pareigos sudarius būsto nuomos sutartį su fiziniu ar juridiniu asmeniu:

18.1naudoti būstą tik pagal aprašo 3 punkte numatytą paskirtį;

18.2mokėti būsto nuomos mokestį (būsto nuomos mokestis pradedamas skaičiuoti nuo būsto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos);

18.3nedelsiant žodžiu (ir iš karto, kai tai tampa įmanoma – raštu) informuoti apie įvykusią avariją, gaisrą ar žalos atvejį bei priemones, kurių imtasi būstui, jame esančiai įrangai ir daiktams, pagalbinėms patalpoms, priklausiniams apsaugoti;

18.4.  sumokėti mokesčius už elektrą, dujas, karštą ir šaltą vandenį, kitas paslaugas, tokias kaip šiukšlių išvežimas, jeigu pasibaigus sutarties terminui ar ją nutraukus prieš terminą, subnuomininkas yra nesumokėjęs šių mokesčių;

18.5atlyginti nuostolius, susijusius su būsto pabloginimu, jeigu tai įvyksta dėl savivaldybės kaltės;

18.6pasibaigus būsto nuomos sutarties terminui ar ją nutraukus prieš terminą, perduoti būstą su jame esančia įranga ir daiktais, pagalbines patalpas ir priklausinius tokios pačios būklės, kokios jie buvo perduoti, išskyrus normalų nusidėvėjimą ir šalių patvirtintus pakeitimus.

19Fizinio ar juridinio asmens teisės sudarius būsto nuomos sutartį su savivaldybe:

19.1nutraukti būsto nuomos sutartį prieš pasibaigiant nuomos terminui tuo atveju, jeigu savivaldybė būstą naudoja ne pagal aprašo 3 punkte nustatytą paskirtį;

19.2pasibaigus būsto nuomos sutarties terminui ar nutraukus ją prieš terminą, priimti būstą pasirašant būsto perdavimo ir priėmimo aktą.

20 Fizinio ar juridinio asmens pareigos sudarius būsto nuomos sutartį su savivaldybe:

20.1įregistruoti būsto nuomos sutartį Nekilnojamojo turto registre, o jai pasibaigus išregistruoti;

20.2be jokių kliūčių ar trukdymo leisti subnuomoti būstą visą nuomos terminą,  išskyrus galimus laikinus apribojimus, susijusius su patekimu į būstą ar pastatą, kuriame yra būstas, dėl jame esančių inžinerinių sistemų ir įrenginių avarijų ar kitų veiksnių, kurių nekontroliuoja nuomotojas;

20.3leisti subnuomininkui ir jo šeimos nariams deklaruoti savo gyvenamąją vietą būste;

20.4būsto nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu mokėti mokesčius už namo kaupiamąsias lėšas ir už bendro naudojimo patalpų remonto darbus;

20.5būsto nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu apdrausti būstą ir jame esantį turtą;

20.6užtikrinti, kad būsto nuomos sutartis galios būsto nuosavybės teises, teises ir pareigas, kylančias iš būsto nuomos sutarties, perleidus naujam būsto nuosavybės teisių įgijėjui nepasibaigus nuomos laikotarpiui;

20.7informuoti apie adreso, telefono numerio pasikeitimą prieš jiems pasikeičiant, o jeigu nėra galimybės – kaip įmanoma greičiau po jų pasikeitimo.

21.  Nė viena iš šalių nėra atsakinga už savo įsipareigojimų pagal būsto nuomos sutartį neįvykdymą dėl force majeure aplinkybių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (Civilinio kodekso 6.212 straipsnį ir kitas nuostatas). Šalis, kuri dėl force majeure aplinkybių negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal būsto nuomos sutartį, turi kaip galima greičiau raštu pranešti apie šias aplinkybes kitai šaliai. Tokiu atveju atitinkamo įsipareigojimo vykdymas atidedamas, iki pasibaigia tokios force majeure aplinkybės.

22.  Būsto nuomos sutartyje esanti, su ja susijusi, taip pat būsto nuomos sutarties vykdymo metu tiek sąmoningai, tiek ir atsitiktinai atskleista informacija yra konfidenciali. Kiekviena iš šalių gali atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra būtina tinkamam būsto nuomos sutarties vykdymui ir tik iš anksto gavusi kitos šalies raštišką sutikimą, išskyrus informaciją, kurios reikalauja valstybės institucijos, turinčios teisę ją gauti pagal įstatymus ar kitus teisės aktus.

23.  Būsto nuomos sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jei jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių.

24.  Pasibaigus būsto nuomos sutarties terminui šalys gali sudaryti naują būsto nuomos sutartį papildomam laikotarpiui.

 

 

III SKYRIUS

BŪSTŲ SUBNUOMOS ASMENIMS IR ŠEIMOMS, TURINTIEMS TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ, TVARKA IR SĄLYGOS

 

25.  Savivaldybė būstus subnuomoja asmenims ar šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu ir Pakruojo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-228 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“.

26.  Savivaldybė su subnuomininku sudaro socialinio būsto nuomos sutartį pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą socialinio būsto nuomos sutarties pavyzdinę formą.

27.  Socialinio būsto nuomos sutartis sudaroma, keičiama ir nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28.  Kasmet, ne vėliau kaip iki liepos 1 d., savivaldybė interneto svetainėje skelbia duomenis apie išsinuomotų būstų skaičių, jų bendrą naudingąjį plotą, juose apgyvendintų asmenų ir šeimų skaičių bei vidutinę būstų 1 kv. m nuomos kainą.

29.  Šiame apraše neaptarti klausimai dėl savivaldybės būstų nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų ir jų subnuomos asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu ir kitais teisės aktais.

30.  Ginčai dėl savivaldybės būstų nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų ir jų subnuomos asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

31.  Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas savivaldybės tarybos sprendimu.

 

––––––––––––––––––––