r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS  PAPILĖS AMBULATORIJOS  ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. kovo 27 d.   Nr. T-40

Naujoji Akmenė

 

 

 

 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo16 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 29 straipsnio 3 dalimi,  atsižvelgdama į viešosios įstaigos Papilės ambulatorijos 2015-03-03 raštą Nr.37, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.   Patvirtinti viešosios įstaigos Papilės ambulatorijos įstatus (pridedama).

2.               Įpareigoti viešosios įstaigos Papilės ambulatorijos vyriausiąjį gydytoją Gintautą Masevičių pasirašyti įstatus ir pateikti Juridinių asmenų registrui dokumentus dėl registro duomenų pakeitimo.

3.               Pripažinti netekusiais galios Akmenės rajono valdybos 2000 m. birželio 29 d.  sprendimo Nr. 73 „Dėl  rajono  asmens sveikatos priežiūros viešųjų  įstaigų įstatų patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintus Papilės ambulatorijos įstatus su visais vėlesniais pakeitimais.

4.               Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo sprendimo 1 punktu patirtintų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vitalijus Mitrofanovas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-40

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAPILĖS AMBULATORIJOS ĮSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešoji įstaiga Papilės ambulatorija (toliau – įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Akmenės rajono savivaldybės turto įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

2. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, teisės aktais ir šiais įstatais.

3. Įstaiga yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. Įstaiga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaiga neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal įstaigos prievoles, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

4. Įstaigos steigėjas – Akmenės rajono savivaldybė.

5. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.

6. Įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga Papilės ambulatorija.

7. Įstaigos buveinė – J. Basanavičiaus g. 19A, Papilės mstl., Akmenės r. sav.

8. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

9. Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas.

 

II. ĮSTAIGOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLOS SRITYS

 

10. Įstaigos veiklos tikslai – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą siekiant sumažinti jų sergamumą, mirtingumą, kokybiškai teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

11. Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai: organizuoti ir teikti nespecializuotas kvalifikuotas pirminės sveikatos priežiūros ambulatorines paslaugas gyventojams. Šios paslaugos teikiamos įstaigoje, pacientų namuose, darbovietėse ir kt.

12. Pagrindinės įstaigos veiklos sritys yra šios:

12.1. bendrosios praktikos gydytojų veikla – 86.21;

12.2. gydytojų specialistų veikla- 86.22;

12.3. odontologinės praktikos veikla – 86.23;

12.4. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla – 86.90;

12.5. viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse – 86.90.10;

12.6. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla – 88.10;

12.7. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla  –88.99;

12.8. fizinės gerovės užtikrinimo veikla – 96.04;

12.9. kita, niekur kitur nepriskirta asmenų aptarnavimo veikla – 96.09;

12.10. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas – 68.20;

12.11. posėdžių ir verslo renginių organizavimas – 82.30;

12.12. kita, niekur kitur nepriskirta informacinių paslaugų veikla – 63.99;

12.13. suaugusiųjų ir kitas, niekur nepriskirtas mokymas – 85.59;

12.14. medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai – 72.19.40;

12.15. konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla – 70.22;

12.16. kitos įstatymams ir kitiems teisės aktams neprieštaraujančios veiklos vykdymas, siekiant įstaigos tikslų.

13. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikalingi specialūs leidimai, įstaiga gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

 

III. ĮSTAIGOS STEIGĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

14. Įstaigos steigėjas turi šias teises ir pareigas:

14.1. priimti, keisti ir papildyti įstaigos įstatus;

14.2. nustatyti įstaigai privalomas veiklos užduotis;

14.3. gauti informaciją apie įstaigos veiklą;

14.4. detalizuoti įstaigos turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo tvarką Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

14.5. nustatyti ar dalyvauti nustatant atlygintinų paslaugų kainas ir jų nustatymo taisykles. Įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kainas nustato Sveikatos apsaugos ministerija;

14.6. pavesti įstaigai nusistatyti išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus;

14.7. organizuoti viešą konkursą įstaigos administracijos vadovo pareigoms eiti ir tvirtinti šio konkurso nuostatus, sudaryti su konkursą laimėjusiu asmeniu darbo sutartį, taip pat šią sutartį nutraukti įstatymų nustatyta tvarka;

14.8. nustatyti įstaigos administracijos vadovo darbo sutarties sąlygas;

14.9. nustatyti valdymo organų narių ir revizoriaus atlyginimus;

14.10. priimti sprendimą dėl įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;

14.11. priimti sprendimą pertvarkyti įstaigą;

14.12. priimti sprendimą likviduoti įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą;

14.13. skirti ir atleisti likvidatorių, kai Viešųjų įstaigų įstatymo nustatytais atvejais sprendimą likviduoti įstaigą priima steigėjas;

14.14. steigti ir likviduoti įstaigos filialus;

14.15. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;

14.16. nustatyti informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie įstaigos veiklą;

14.17. priimti sprendimą dėl įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;

14.18. nustatyti įstaigos vidaus kontrolės tvarką;

14.19. sudaryti įstaigos stebėtojų tarybą;

14.20. priimti sprendimą dėl įstaigos audito ir rinkti audito įmonę;

14.21. kreiptis į teismą su ieškiniu ir prašyti panaikinti įstaigos administracijos vadovo sprendimus, taip pat pripažinti negaliojančiais įstaigos administracijos vadovo sudarytus sandorius, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, įstaigos įstatams arba protingumo ar sąžiningumo principams;

14.22. kreiptis į teismą su ieškiniu ir prašyti uždrausti įstaigos administracijos vadovui ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius įstaigos veiklos tikslams ar pažeidžiančius įstaigos valdymo organo kompetenciją;

14.23. turėti kitų teisių ir pareigų, jei jos neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams.

15. Įstaigos steigėjo – Akmenės rajono savivaldybės, kaip viešosios įstaigos dalininkės (savininkės), teises ir pareigas įgyvendina Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorius.

16. Visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai yra priskiriama priimti sprendimus:

16.1. dėl įstaigos tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;

16.2. dėl naujų dalininkų priėmimo;

16.3. dėl įstaigos valdymo struktūros tvirtinimo;

16.4. dėl įstaigos stebėtojų tarybos sudarymo;

16.5. dėl pareigybių, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka, sąrašo ir kvalifikacinių reikalavimų tvirtinimo;

16.6. dėl konkurso pareigoms, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka, nuostatų tvirtinimo.

17. Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriui, įgyvendinant įstaigos dalininko (savininko) teises ir pareigas, reikalingas išankstinis Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimas šiais klausimais:

17.1. dėl įstaigos likvidavimo;

17.2. dėl likvidavimo atšaukimo, jeigu sprendimą likviduoti įstaigą buvo priėmęs visuotinis dalininkų susirinkimas;

17.3. dėl įstaigos reorganizavimo;

17.4. dėl įstaigos pertvarkymo;

17.5. dėl įstaigos atlygintinų ne medicininių paslaugų kainų ir jų nustatymo taisyklių.

 

IV. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

18. Vykdydama įstatuose numatytą veiklą, įstaiga turi teisę:

18.1. turėti sąskaitas bankuose, savo ženklą;

18.2. pirkti ar kitokiais būdais įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, naudoti, valdyti, disponuoti juo įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka;

18.3. teikti bei gauti labdarą ir paramą;

18.4. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

18.5. dalininkams pritarus, steigti filialus, juos reorganizuoti ir likviduoti, dalininko teisėmis dalyvauti kitų įstaigų veikloje;

18.6. stoti į ne pelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

18.7. naudoti įstaigos lėšas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

18.8. skelbti konkursus, susijusius su įstaigos veikla;

18.9. teikti mokamas paslaugas.

19. Įstaiga privalo:

19.1. užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą;

19.2. įgyvendinti būtinąsias visuomenės sveikatos priežiūros priemones pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą tvarką;

19.3. teikti nemokamas planinės sveikatos priežiūros paslaugas įsitikinus, kad pacientas turi teisę į tokias paslaugas;

19.4. teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos įstaigai išduotoje licencijoje;

19.5. naudoti sveikatos priežiūros technologijas, nustatyta tvarka aprobuotas ir (ar) leistas naudoti Lietuvos Respublikoje;

19.6. pildyti ir saugoti pacientų asmens sveikatos istorijas, ambulatorines korteles, kitą medicininę dokumentaciją ir teikti informaciją apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms įstatymų bei Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;

19.7. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlyginti žalą, padarytą paciento sveikatai;

19.8. saugoti paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai įstaiga privalo pateikti informaciją apie pacientą arba kai pacientas sutinka, kad informacija apie jį būtų teikiama;

19.9. užtikrinti lygias pacientų teises į teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas.

20. Įstaiga vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę, buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

21. Įstaiga gali turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 

 

 

V. ĮSTAIGOS VALDYMAS

 

22. Įstaiga įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Įstaiga negali įgyti civilinių teisių ir pareigų per savo dalininkus.

23. Įstaigos valdymo organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas, įstaigos vadovas – vyriausiasis gydytojas.

24. Visuotinis dalininkų susirinkimas yra aukščiausiasis įstaigos valdymo organas. Akmenės rajono savivaldybė yra įstaigos steigėja, taip pat yra vienintelė įstaigos dalininkė. Jeigu įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas įstaigos savininku, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.

25. Akmenės rajono savivaldybė, kaip dalininkė, negali perleisti kitiems asmenims dalininko teisių.

26. Akmenės rajono savivaldybė gali priimti naujus dalininkus. Nauji dalininkai, pateikę prašymą, į įstaigą priimami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu didinant dalininkų kapitalą. Priimdamas sprendimą dėl naujo dalininko priėmimo, steigėjas nustato jo įnašo dydį, sudėtį ir perdavimo įstaigai terminą bei šio dalininko balsų skaičių visuotiniame dalininkų susirinkime. Dalininku tampama įnešus įnašą. Dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas. Turto vertinimas atliekamas asmens, pageidaujančio tapti dalininku, lėšomis. Įnašas perduodamas surašant įnašo perdavimo ir priėmimo aktą.

27. Reikalavimus ir / ar apribojimus asmenims būti įstaigos dalininkais nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

28. Įstaigoje taip pat yra sudaromi kolegialūs organai: stebėtojų taryba, gydymo taryba, slaugos taryba, medicinos etikos komisija.

29. Įstaigos buhalterinę apskaitą įstaigoje tvarko vyriausiasis finansininkas (buhalteris). Įstaigos vadovo ir vyriausiojo finansininko (buhalterio) pareigų negali eiti tas pats asmuo ir asmenys, susiję giminystės ar svainystės ryšiais. Vyriausiojo finansininko (buhalterio) funkcijas pagal sutartį gali atlikti ir kitas juridinis asmuo.

 

VI. ĮSTAIGOS VADOVO SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA

 

30. Įstaigos vadovas yra vienasmenis įstaigos valdymo organas. Jį skiria ir atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareigybės aprašymą ir skiria nuobaudas savininkas. Įstaigos vadovas pradeda eiti pareigas nuo paskyrimo, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su įstaigos vadovu sudaro ir nutraukia savininkas. Apie įstaigos vadovo paskyrimą ar atleidimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais savininkas ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

31. Įstaigos vadovu gali būti fizinis asmuo, kurio kvalifikacija atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Įstaigos vadovas privalo periodiškai tobulinti vadovavimo įstaigai gebėjimus. Privalomojo tobulinimosi tvarka nustatyta sveikatos apsaugos ministro įsakyme. Įstaigos vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Su įstaigos vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Savininkui priėmus sprendimą atšaukti įstaigos vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.

32. Įstaigos vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais, savininko priimtais kitais teisės aktais ir pareigybės aprašymu.

33. Įstaigos vadovo kompetencijai priskiriama:

33.1. organizuoti įstaigos veiklą ir veikti įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis;

33.2. nustatyti darbuotojų etatus, sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su įstaigos darbuotojais;

33.3. rengti įstaigos veiklos planus ir veiklos ataskaitas;

33.4. pranešti dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įstaigos veiklai;

33.5. įgyvendinti savininko priimtus sprendimus;

33.6. atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankuose;

33.7. užtikrinti perduoto pagal panaudos sutartį ir įstaigos turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;

33.8. teikti savininkui praėjusių finansinių metų įstaigos veiklos ataskaitą;

33.9. įstaigos vardu pasirašyti dokumentus ir įgalioti kitus asmenis vykdyti vadovo kompetencijos funkcijas;

33.10. gavus savininko raštišką sutikimą, pasirašyti sutartis dėl įstaigai panaudos būdu priklausančio dalininkų ilgalaikio turto pardavimo, perleidimo, mainų, išnuomojimo, įkeitimo, garantavimo ar laidavimo juo, kitų subjektų prievolių vykdymo;

33.11. nustatyti įstaigos darbuotojų atlyginimus, skirti darbuotojams paskatinimus ir drausmines nuobaudas; suderinus su savininku, nustatyti įstaigos vidaus struktūrą;

33.12. tvirtinti įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus įstaigos rengiamus dokumentus;

33.13. kreiptis į savininką dėl neefektyviai dirbančių įstaigos padalinių reorganizavimo ar likvidavimo;

33.14. suderinus su stebėtojų taryba, tvirtinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, darbo užmokesčio fondą;

33.15. atstovauti įstaigai teisme, valstybės ir savivaldybių valdymo organuose ir palaikant ryšius su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

33.16. rengti padalinių ir filialų vadovų atestaciją;

33.17. sudaryti finansinę atskaitomybę;

33.18. pateikti dokumentus ir duomenis Juridinių asmenų registrui;

33.19. nustatyti įstaigos išlaidų, skirtų medikamentams, normatyvus;

33.20. organizuoti įstaigos dalininkų registravimą;

33.21. teikti informaciją apie įstaigos veiklą visuomenei ir savininkui pagal pareikalavimą;

33.22. paskelbti viešą informaciją;

33.23. turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams.

 

VII. KOLEGIALIŲ ORGANŲ KOMPETENCIJA, JŲ SUDARYMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

 

34. Įstaigos stebėtojų taryba yra patariamasis organas, sudaromas penkeriems metams įstaigos veiklos viešumui užtikrinti.

35. Įstaigos stebėtojų taryba sudaroma iš 2 visuotinio dalininkų susirinkimo paskirtų atstovų, 2 savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaiga, Savivaldybės tarybos paskirtų atstovų, 1 profesinės sąjungos paskirto atstovo. Jei įstaigoje nėra profesinės sąjungos, atstovą skiria darbuotojų visuotinis susirinkimas. Stebėtojų taryboje negali būti asmenų, dirbančių įstaigos administracijoje, Valstybinėje ar teritorinėse ligonių kasose, taip pat sveikatos draudimo įmonėje.

36. Į 35 punkte nurodytų institucijų vadovus įstaigos vadovas kreipiasi su prašymu deleguoti savo atstovą į stebėtojų tarybą.

37. Stebėtojų taryba savo veiklą pradeda pasibaigus ją sudariusiam visuotiniam dalininkų susirinkimui ir atlieka savo funkcijas, iki bus išrinkta nauja stebėtojų taryba. Stebėtojų tarybos susirinkimai yra protokoluojami.

38. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali atšaukti visą stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti stebėtojų tarybos kadencijai nesibaigus. Stebėtojų tarybos narį atšaukus ar jam atsistatydinus, stebėtojų tarybos nariu šių įstatų nustatyta tvarka gali tapti kitas asmuo, kurį šių įstatų nustatyta tvarka deleguoja 35 punkte nurodytos institucijos vadovas, delegavęs atšauktą ar atsistatydinusį stebėtojų tarybos narį. Profesinės sąjungos paskirtą atstovą gali atšaukti atitinkamos profesinės sąjungos susirinkimas arba darbuotojų visuotinis susirinkimas, jei įstaigoje nėra profesinės sąjungos.

39. Stebėtojų tarybos nariai turi teisę dalyvauti visuotiniuose dalininkų susirinkimuose be balso teisės ir gauti informaciją apie įstaigos vykdomą veiklą. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams neatlyginama.

40. Stebėtojų tarybos kompetencija:

40.1. analizuoti įstaigos veiklą;

40.2. išklausyti ir įvertinti įstaigos vadovo parengtą metinės veiklos ataskaitą;

40.3. stebėtojo teisėmis dalyvauti įstaigos administracijos organizuotame konkurse padalinių bei filialų vadovų pareigoms eiti ir pareikšti savo nuomonę dalininkui;

40.4. derinti įstaigos administracijos sprendimo projektą dėl teikiamų paslaugų asortimento didinimo ar mažinimo, vidaus struktūros pakeitimų;

40.5. derinti įstaigos administracijos sprendimo projektą dėl darbuotojų darbo apmokėjimo, premijavimo tvarkos neviršijant patvirtinto darbo užmokesčio fondo;

40.6. įstaigos vadovo siūlymu derinti kitų įstaigai svarbių sprendimų projektus.

41. Stebėtojų taryba turi teisę:

41.1. teikti steigėjui siūlymus dėl įstaigos vadovo, padalinių ir filialų vadovų kandidatūrų;

41.2. teikti įstaigos administracijai ir steigėjui pasiūlymus dėl paslaugų prieinamumo, kokybės, efektyvumo ir kitais įstaigos veiklos organizavimo gerinimo klausimais;

41.3. siūlyti įstaigos administracijai atšaukti priimtus sprendimus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos norminiams aktams, steigėjo sprendimams ir įstaigos įstatams, arba kreiptis į steigėją dėl tokių sprendimų panaikinimo.

42. Stebėtojų tarybai vadovauja pirmininkas, kurį iš savo narių renka stebėtojų taryba. Pirmininkas privalo sušaukti stebėtojų tarybos posėdžius ne rečiau kaip du kartus per metus. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus, jei jos posėdyje dalyvauja pirmininkas ir bent vienas narys. Stebėtojų tarybos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia stebėtojų tarybos pirmininko balsas. Pirmininkas stebėtojų tarybos vardu pasirašo posėdžių protokolus, kitus stebėtojų tarybos paruoštus dokumentus.

43. Įstaigos gydymo taryba sudaroma iš įstaigos padalinių, filialų gydytojų. Gydymo tarybai pirmininkauja įstaigos vadovas arba jo įgaliotas administracijos darbuotojas.

44. Įstaigos gydymo taryba:

44.1. svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus;

44.2. periodiškai rengia klinikines konferencijas;

44.3. svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus;

44.4. siūlo įstaigos vadovui sudaryti įstaigoje gydytų pacientų mirčių, epidemiologijos klausimų nagrinėjimo ir kitas su asmens priežiūra susijusias komisijas.

45. Gydymo taryba svarstomais klausimais teikia rekomenduojamojo pobūdžio pasiūlymus administracijai. Jei įstaigos administracija su pasiūlymu nesutinka, gydymo taryba jį gali pateikti dalininkams.

46. Įstaigos slaugos taryba sudaroma iš įstaigos padalinių ir filialų slaugos specialistų. Slaugos tarybai pirmininkauja įstaigos vadovas arba jo įgaliotas administracijos darbuotojas.

47. Slaugos taryba svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus. Svarstomais klausimais slaugos taryba gali pateikti rekomenduojamojo pobūdžio pasiūlymus įstaigos administracijai. Jei administracija su pasiūlymu nesutinka, slaugos taryba jį gali teikti dalininkams.

48. Gydymo tarybos ir slaugos tarybos nuostatus tvirtina įstaigos vadovas.

49. Įstaigoje sudaroma medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų. Įstaigos medicinos etikos komisiją sudaro ir jos veiklos nuostatus tvirtina įstaigos vadovas vadovaudamasis Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintais Pavyzdiniais medicinos etikos komisijos nuostatais.

 

 

 

 

VIII. ĮSTAIGOS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

50. Įstaigos lėšų šaltiniai:

50.1. privalomojo ir savanoriškojo sveikatos draudimo lėšos pagal sveikatos priežiūros sutartis su Valstybine ir teritorinėmis ligonių kasomis ar savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigomis;

50.2. dalininkų skirtos lėšos;

50.3. valstybės ir savivaldybės biudžetų tiksliniai asignavimai;

50.4. valstybės investicijų programų lėšos;

50.5. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;

50.6. lėšos, gautos iš fizinių ir juridinių asmenų pagal sutartis už suteiktas mokamas paslaugas ar sutartinius darbus;

50.7. lėšos, gautos kaip labdara, parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;

50.8. skolintos lėšos;

50.9. pajamos už parduotą ar išnuomotą įstaigos turtą;

50.10. kitos teisėtai įgytos lėšos teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Kiekvienais metais įstaiga sudaro iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir iš kitų šaltinių gaunamų lėšų išlaidų sąmatas.

52. Prekių, darbų ir paslaugų pirkimus įstaiga vykdo vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu.

53. Lėšas, gautas kaip labdarą ar paramą, taip pat pagal testamentą, įstaiga naudoja labdaros (paramos) teikėjo arba testatoriaus nurodymu įstatuose numatytai veiklai.

54. Įstaigos pajamos skirstomas tokia tvarka:

54.1. įstaigos įstatuose numatytai veiklai bei įsipareigojimams įgyvendinti;

54.2. įstatymų nustatytiems biudžeto mokesčiams;

54.3. įstaigos personalo kvalifikacijai kelti;

54.4. naujoms sveikatos priežiūros technologijoms įsigyti ir įdiegti;

54.5. patalpų paprastajam ir kapitaliniam remontui bei rekonstrukcijai;

54.6. įstaigos darbuotojų kultūrinėms ir socialinėms reikmėms;

54.7. vienkartinėms išmokoms, premijoms ir materialinei pagalbai nelaimės atveju.

55. Įstaigos lėšos gali būti naudojamos šiuose įstatuose numatytai ir įstatymų neuždraustai veiklai.

 

IX. DISPONAVIMO ĮSTAIGOS TURTU TVARKA

 

56. Įstaigos turtą sudaro ilgalaikis materialusis turtas, taip pat turtas, gautas kaip labdara ar parama, turtas, gautas pagal testamentą, finansiniai ištekliai ir kitas su įstaigos veikla susijęs, teisėtai įgytas turtas.

57. Savininkas turtą įstaigai perduoda panaudos pagrindu įstatymų ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

58. Įstaigos ilgalaikį materialųjį turtą parduoti, perleisti, išnuomoti, įkeisti, taip pat laiduoti ar garantuoti juo kitų subjektų prievolių įvykdymą galima tik raštiškai leidus savininkui Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

59. Įstaiga gautų pajamų negali skirstyti savininkui.

 

X. ĮSTAIGOS VEIKLOS KONTROLĖ

 

60. Įstaigos teikiamų paslaugų valstybinę kontrolę atlieka Sveikatos priežiūros įstaigų ir kituose įstatymuose nurodytos institucijos.

61. Valstybės ir savivaldybės kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti įstaigos veiklą.

62. Įstaigos vadovas privalo pateikti valstybės ir savivaldybės kontrolės institucijoms jų reikalaujamus įstaigos veiklos dokumentus.

63. Įstaigoje veikia įstaigos kokybės sistema, į kurios sudėtį įeina vidaus medicinos auditas.

64. Sprendimą dėl įstaigos audito priima ir auditorių ar audito įmonę renka savininkas. Revizoriaus (auditoriaus) rinkimo tvarką nustato steigėjas.

65. Įstaigos metinę finansinę atskaitomybę tvirtina savininkas.

 

XI. ĮSTAIGOS ĮSTATŲ PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

 

66. Iniciatyvos teisę keisti ir papildyti įstaigos įstatus turi įstaigos vadovas ir dalininkai. Įstatus keičia visuotinis dalininkų susirinkimas. Priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

67. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

 

XII. ĮSTAIGOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

68. Filialas yra struktūrinis įstaigos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį įstaigos funkcijų. Atstovybė yra struktūrinis padalinys, turintis teisę atstovauti įstaigos interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius ir atlikti kitus veiksmus įstaigos vardu.

69. Sprendimą steigti filialą ar atstovybę priima visuotinis dalininkų susirinkimas. Įstaigos filialas ir atstovybė veikia pagal nuostatus, kuriuos tvirtina visuotinis dalininkų susirinkimas. Be kitų įstatymų ar įstaigos vadovo nustatytų reikalavimų, nuostatuose turi būti nurodyta filialo ar atstovybės:

69.1. pavadinimas;

69.2. buveinė;

69.3. veiklos tikslai;

69.4. vadovo kompetencija;

69.5. veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;

69.6. informacija apie įstaigą.

70. Darbo sutartį su filialo ar atstovybės vadovu įstaigos vardu sudaro ir nutraukia įstaigos vadovas.

71. Filialas ir atstovybė gali turėti subsąskaitas. Filialo ir atstovybės turtas yra priskirtas įstaigos finansinei atskaitomybei, taip pat atskirai filialo ar atstovybės finansinei atskaitomybei.

72. Filialo ir atstovybės veikla nutraukiama visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

 

XIII. ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJOS, PADALINIŲ, FILIALŲ VADOVŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ

 

73. Įstaigos vadovas į darbą priimamas viešo konkurso būdu. Savininkas organizuoja viešą konkursą įstaigos vadovo pareigoms eiti. Šio konkurso nuostatus tvirtina visuotinis dalininkų susirinkimas.

74. Įstaigos padalinių ir filialų (atstovybių) vadovai į darbą priimami viešo konkurso būdu. Viešą konkursą organizuoja įstaigos vadovas, vadovaudamasis konkurso nuostatais, patvirtintais visuotinio dalininkų susirinkimo. Įstaigos vadovas turi teisę organizuoti padalinių ir filialų vadovų atestaciją.

75. Įstaigos padalinių ir filialų (atstovybių) vadovais gali būti asmenys, kurie atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Įstaigos padalinių ir filialų (atstovybių) vadovai privalo periodiškai tobulinti vadovavimo įstaigai gebėjimus. Privalomo tobulinimosi tvarka nustatoma sveikatos apsaugos ministro įsakyme.

76. Įstaigos padalinių ir filialų (atstovybių) vadovų teises ir pareigas nustato šių įstaigų nuostatai ir pareigybių aprašymai.

77. Įstaigos, jos padalinių ir filialų (atstovybių) vadovai, įstaigos sveikatos priežiūros specialistai į darbą priimami ir iš darbo atleidžiami Darbo kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

XIV. ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

78. Įstaigos reorganizavimas – tai įstaigos, kaip juridinio asmens, veiklos pabaiga be likvidavimo procedūros. Įstaiga gali būti reorganizuojama Civilinio kodekso nustatytais jungimo ir skaidymo būdais. Įstaigai reorganizuoti rengiamos sąlygos, kurias tvirtina visuotinis dalininkų susirinkimas.

79. Įstaiga likviduojama, kai jos veikla visiškai nutraukiama.

80. Įstaigos likvidavimo pagrindas gali būti:

80.1. visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimas likviduoti įstaigą, priimtas įstatymų ir įstaigos įstatų nustatyta tvarka;

80.2. teismo sprendimas likviduoti įstaigą už įstatymų nustatytus teisės pažeidimus.

81. Institucija, nutarusi likviduoti įstaigą, skiria likvidatorių, nustato likvidavimo terminus, inventorizavimo ir turto perėmimo tvarką. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos administracija ir kiti valdymo organai netenka įgaliojimų, jų funkcijas atlieka likvidatorius.

82. Surašius įstaigos likvidavimo aktą, apie įstaigos likvidavimą viešai skelbiama du kartus ne mažesniu kaip vieno mėnesio intervalu.

83. Įstaigos likvidatorius:

83.1. parengia likvidavimo laikotarpio pradžios įstaigos finansinę ataskaitą (likvidavimo balansą);

83.2. sudaro įstaigos likvidavimo aktą;

83.3. įstatymų nustatyta tvarka atsiskaito su kreditoriais;

83.4. baigia vykdyti prievoles pagal anksčiau sudarytus įstaigos sandorius ir sudaro sandorius, susijusius su įstaigos likvidavimu;

83.5. likusį įstaigos turtą perduoda dalininkams įstatų nustatyta tvarka;

83.6. likviduotą įstaigą išregistruoja įstatymų nustatyta tvarka.

84. Likvidatorius yra atsakingas įstaigai ir dalininkams už nuostolius, kurie susidarė dėl jo kaltės.

 

XV. INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO TVARKA, PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

 

85. Įstaigos vadovas turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui praėjusių finansinių metų įstaigos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Bet kurio fizinio ar juridinio asmens reikalavimu įstaiga turi sudaryti sąlygas jos buveinėje su šia ataskaita susipažinti.

86. Įstaigos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

86.1. informacija apie įstaigos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

86.2. įstaigos dalininkų finansinių metų pradžioje ir pabaigoje sąrašas;

86.3. įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus;

86.4. informacija apie įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus;

86.5. įstaigos išlaidos per finansinius metus;

86.6. įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.

87. Įstaigos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato savininkas.

88. Dalininkai turi teisę susipažinti su įstaigos dokumentais ir gauti įstaigos turimą informaciją apie jos veiklą. Dalininkui raštu pareikalavus, įstaiga ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti dalininkui galimybę susipažinti su šiais dokumentais ir (ar) pateikti jų kopijas: įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, metinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių dalininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų į visuotinius dalininkų susirinkimus, įstaigos organų narių sąrašų, kitų įstaigos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat įstaigos organų posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių įstaigos organų sprendimai.

89. Vienintelis dalininkas – steigėjas turi teisę nemokamai susipažinti su visais įstaigos dokumentais ir (ar) gauti jų kopijas.

90. Už įstaigos dokumentų ir kitos informacijos pateikimą dalininkams ir kitiems asmenims atsakingas įstaigos vadovas.

91. Įstaiga teikia informaciją visuomenei apie įstaigos veiklą Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka.

92. Pranešimai apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą, įstaigos likvidavimą, reorganizavimą ir kitais Viešųjų įstaigų bei kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami Šiaulių miesto dienraštyje arba pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai, arba registruotu laišku. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Civilinis kodeksas ir Viešųjų įstaigų įstatymas.

 

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

93. Įstatai yra teisės dokumentas, kuriuo vadovaujasi įstaiga savo veikloje.

94. Įstaigos įstatai ir jų pakeitimai galioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

95. Klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________________

 

 

 

Vyriausiais gydytojas                                                                                 Gintautas Masevičius