PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio 5 d. Nr. T-247

Panevėžys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi
, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 8 straipsniu, Rekomendacijomis atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui, patvirtintomis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2V-107 (1.4) „Dėl Rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo“, Panevėžio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Povilas Žagunis

 

 

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T-247

 

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Panevėžio rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Panevėžio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje veikiančių atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimą – veiklų planavimą, žmogiškųjų išteklių valdymą, darbo organizavimą, vietą ir patalpas, finansinius išteklius, viešinimą ir pristatymą, bendradarbiavimą ir atstovavimą bei veiklos kokybės priežiūros tvarką.

2. Savivaldybės atvirasis jaunimo centras (toliau – Centras) ir Savivaldybės atviroji jaunimo erdvė (toliau – Erdvė), vykdydami savo veiklą, vadovaujasi Aprašu ir Atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A1-614 „Dėl Darbo su jaunimu gatvėje tvarkos aprašo, Mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo, Atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Jei nenurodyta kitaip, Aprašas yra taikomas bendrosios ir atvirosios darbo su jaunimu krypčių centrams ir erdvėms.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. atvirasis darbas su jaunimu – darbas su jaunimu atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) atvirosiose jaunimo erdvėse, vykdomas darbo su jaunimu principais;

4.2. atvirasis jaunimo centras  – Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, atstovybė, kurių veiklos arba jos dalies vykdymo vieta yra Lietuvos Respublikoje ir kurie vykdo darbą su jaunimu, grindžiamą savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje bei užtikrinantį jų įsitraukimą į šią veiklą neatsižvelgiant į lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras;

4.3. atviroji jaunimo erdvė  – kultūros, švietimo, kūno kultūros ir sporto ar socialines paslaugas teikiančio juridinio asmens nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomos, panaudos sutarčių pagrindu valdoma patalpa, kurioje vykdomas darbas su jaunimu, grindžiamas savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje bei užtikrinantis jų įsitraukimą į šią veiklą neatsižvelgiant į lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras;

4.4. atvirojo darbo su jaunimu krypties centras ir erdvė – tai centro / erdvės tipas, kuris teikia pirmenybę darbui su mažiau galimybių turinčiu, socialinę atskirtį patiriančiu bei socialinės rizikos grupei priklausiančiu jaunimu;

4.5. bendrosios darbo su jaunimu krypties centras ir erdvė – tai centro / erdvės tipas, kuris vykdo darbą su jaunimu, vadovaudamasis darbo su jaunimu principais, neteikdamas pirmenybės nei vienai jaunimo grupei;

4.6. lankytojas – 14–29 metų amžiaus asmuo, lankantis atvirąją jaunimo centrą arba erdvę;

4.7. jaunimo darbuotojas tai pilnametis asmuo, dirbantis su jaunais žmonėmis jų laisvalaikiu, siekiantis asmeninio ir socialinio jaunų žmonių tobulėjimo tiek per individualų darbą su skirtingais asmenimis, tiek dirbdamas su grupėmis bei turintis šiam darbui reikalingų kompetencijų;

4.8. jaunimasdu ir daugiau 14–29 metų amžiaus asmenų.

5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme.

 

II SKYRIUS

CENTRO IR ERDVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS

 

6. Centro / Erdvės veiklos planavimas vykdomas vadovaujantis šiuo Aprašu:

6.1. veiklos planavimas yra pagrįstas planuojamais pasiekti kokybiniais ir kiekybiniais rezultatais;

6.2. siekiami rezultatai yra konkretūs ir jų pasiekimas aiškiai pamatuojamas;

6.3. Centro / Erdvės veikla planuojama vieneriems ir (ar) trejiems metams. Vienerių metų veiklos plano forma pateikta Aprašo 1 priede; trimečio veiklos plano forma pateikta Aprašo 2 priede. Įstaigos vadovas kartu su komanda patys nusprendžia dėl veiklos plano formos pasirinkimo, atsižvelgiant į Centro / Erdvės veikimo metus, žmogiškųjų išteklių skaičių, planuojamus pasiekti rezultatus. Veiklos plane numatomi rezultatai, kuriuos planuojama pasiekti, ir jų poreikio pagrindimas, rezultatų pasiekimo rodikliai ir jų reikšmės kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje, veiksmai, padėsiantys pasiekti rezultatus, veiksmų įgyvendinimo terminas, žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, reikalingi įgyvendinti konkrečias veiklas. Veiklos planą Centro / Erdvės vadovas derina su jaunimo reikalų koordinatoriumi (vyriausiuoju specialistu);

6.4. atvirajam darbui su jaunimu vykdyti gali būti planuojami šie uždaviniai:

6.4.1. ugdyti socialinius jauno žmogaus įgūdžius, suteikti erdvę jaunam žmogui ugdytis ir individualiai augti, skatinti jį prisiimti atsakomybę įvairiose situacijose įvairiomis priemonėmis (pavyzdžiui, įsitraukiant į veiklas, savanoriaujant ir pan.);

6.4.2. užtikrinti sąlygas jaunimui socializuotis, bendrauti, atsižvelgiant į jaunimo poreikius ir tai, kas jam svarbu (atsipalaidavimas, kalbėjimasis svarbiais klausimais, buvimas bendraamžių grupėje); jaunimo kasdienybę aptarti jam priimtiniausiu būdu;

6.4.3. sudaryti galimybes prasmingai praleisti laisvalaikį;

6.4.4. vykdyti pirminę tabako, alkoholio, kitų psichotropinių medžiagų vartojimo, nusikalstamumo prevenciją;

6.4.5. padėti jaunimui atrasti ir įsivardyti savo privalumus ir gebėjimus;

6.4.6. skatinti jaunimo savarankiškumą, kūrybiškumą, padėti jam įgyvendinti savo idėjas ir tikslus;

6.4.7. individualiai konsultuoti ir informuoti į įvairias problemines situacijas patekusį jaunimą, padėti jam spręsti problemas;

6.4.8. įtraukti į veiklas socialinę atskirtį patiriančius ir mažiau galimybių turinčius jaunus žmones;

6.5. kiekvienų metų pabaigoje parengiama Centro / Erdvės metų veiklos ataskaita – atliekamas veiklos plano įgyvendinimo ir jame numatytų rezultatų pasiekimo vertinimas bei peržiūrimi pagrindiniai Centro / Erdvės veiklos rezultatai ir rodikliai. Peržiūrimas veiklos planas esant poreikiui yra tikslinamas. Atlikus veiklos plano peržiūrą, planas ir jo pakeitimai turi būti suderinti su jaunimo reikalų koordinatoriumi, kuris teikia metodinę pagalbą dėl veiklos planavimo;

6.6. Centrai / Erdvės turi vykdyti intervizijas, sudaryti galimybes darbuotojams, vykdantiems atvirąjį darbą su jaunimu, gauti individualias ar komandines supervizijas, sudaryti sąlygas jiems nuolat mokytis;

6.7. Centro / Erdvės veiklos vertinimo pagrindinis tikslas – tobulinti Centro / Erdvės veiklą ir atvirąjį darbą su jaunimu;

6.8. siekiant užtikrinti, kad Centro / Erdvės veiklos vertinimas yra skaidrus, atviras ir savikritiškas, jis nėra naudojamas Centro / Erdvės finansavimui numatyti.

7. Centrui / Erdvei rekomenduojama vadovautis šiais veiklos rodikliais:

7.1. bendras lankytojų skaičius;

7.2. unikalių lankytojų skaičius;

7.3. jaunimo inicijuotų ir / ar suorganizuotų veiklų skaičius.

8. Esant galimybėms ir poreikiui, Centrui / Erdvei rekomenduojama papildomai vadovautis šiais kiekybiniais veiklos rodikliais:

8.1. individualių konsultacijų skaičius;

8.2. unikalių lankytojų skaičius pagal amžių (amžiaus grupes) ir (ar) lytį;

8.3. susitikimų su jaunų žmonių tėvais, rūpintojais, kitais atstovais skaičius;

8.4. jaunimo inicijuotų ir (ar) suorganizuotų veiklų skaičius;

8.5. organizacijos vykdomų viešinimo veiklų, skirtų lankytojams pritraukti, skaičius;

8.6. įgyvendintų projektų, į kuriuos buvo įtrauktas jaunimas, skaičius;

8.7. numatomų gauti ir (ar) gautų lėšų veikloms vykdyti suma ir šaltiniai;

8.8. padedant Centrui arba Erdvei įdarbintų jaunų žmonių skaičius.

9. Centrui / Erdvei rekomenduojama vadovautis šiais veiklos kokybiniais rodikliais:

9.1. taikomų darbo su jaunimu metodų įvairovė;

9.2. veiklos vykdomos atsižvelgiant į jaunimo poreikius, jo padėtį, jaunimo pasiūlytas įgyvendinti veiklas, remiantis jaunimo padėties tyrimais;

9.3. jaunas žmogus motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdytis verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius;

9.4. sudarytos sąlygos jaunam žmogui įsitraukti į visuomeninę veiklą, įgyti socialinius įgūdžius ugdančios veiklos vykdymo ir organizavimo patirties;

9.5. sudarytos sąlygos į veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriančiam ar mažiau galimybių turinčiam jaunimui ir skatinti socialinę jo integraciją;

9.6. teikiamų paslaugų, padėsiančių socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui reintegruotis / integruotis į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą, visuomeninį gyvenimą, įvairovė.

10. Rodiklių pasiekimas vertinamas remiantis šiais kriterijais:

10.1. išsamumo – rodikliai turi būti išsamūs, aiškiai aprašytas jų skaičiavimo būdas;

10.2. konkretumo – rodikliai turi būti kiekybiniai ir kokybiniai;

10.3. nuoseklumo – visi siekiami rodikliai turi atitikti veiklos plano veiklas bei iškeltus metinius prioritetus.

 

III SKYRIUS

CENTRO IR ERDVĖS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

 

11. Centro / Erdvės žmogiškųjų išteklių valdymas vykdomas vadovaujantis šiuo Aprašu darbuotojams:

11.1. Centro / Erdvės darbuotojai yra neteisti (neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo);

11.2. Centro / Erdvės jaunimo darbuotojas dirba vadovaudamasis Jaunimo darbuotojo pareigybės aprašymu, patvirtintu Centro / Erdvės vadovo įsakymu, ir Jaunimo darbuotojų veiklos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gegužės
14 d. įsakymu Nr. A1-208 „Dėl Jaunimo darbuotojų veiklos aprašo patvirtinimo“;

11.3. Centre dirba ne mažiau kaip du darbuotojai, dirbantys ne mažiau kaip po pusę etato, skirto atvirajam darbui su jaunimu vykdyti;

11.4. rekomenduojama, kad bent vienas darbuotojas, vykdantis atvirąjį darbą su jaunimu Centre, turi būti įgijęs socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo, edukologo arba psichologo išsilavinimą;

11.5. kiekvienais metais jaunimo darbuotojai darbo metu dalyvauja tiksliniuose mokymuose, stažuotėse, kursuose, intervizijose, komandos ar individualiose supervizijose ir pan., skirtuose Centro / Erdvės veiklai gerinti;

11.6. administracinį darbą gali atlikti ne jaunimo darbuotojas, o šiam darbui įdarbintas Centro / Erdvės darbuotojas.

11.7. rekomenduojama, kad Centre dirbtų abiejų lyčių jaunimo darbuotojai.

12. Centro žmogiškųjų išteklių valdymas vykdomas vadovaujantis šiuo Aprašu darbui su savanoriais:

12.1. Savanorišką veiklą Centre / Erdvėje vykdantys asmenys gali padėti vykdyti darbą su jaunimu, bet negali būti jaunimo darbuotojais;

12.2. darbe su savanoriais Centras / Erdvė vadovaujasi Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymu.

IV SKYRIUS

CENTRO IR ERDVĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

13. Centro / Erdvės darbas organizuojamas vadovaujantis šiuo Aprašu:

13.1. darbas su jaunimu atitinka Centro / Erdvės darbo kryptį:

13.1.1. bendrosios darbo su jaunimu krypties Centre / Erdvėje atvirasis darbas su jaunimu gali būti taikomas ne mažiau nei 50 proc. Centro / Erdvės vykdomų veiklų apimties;

13.1.2. atvirojo darbo su jaunimu krypties Centre / Erdvėje atvirasis darbas su jaunimu gali būti taikomas ne mažiau nei 60 proc. Centro / Erdvės vykdomų veiklų apimties;

13.2. darbas su jaunimu atitinka Centro / Erdvės veiklos planą;

13.3. darbas Centre / Erdvėje su jaunu žmogumi vyksta individualiai ir grupinių užsiėmimų metu;

13.4. atvirojo darbo su jaunimu paslaugos Centro / Erdvės lankytojams nėra apmokestinamos;

13.5. Centro / Erdvės, išskyrus atvirosios krypties Centro / Erdvės, jaunimo darbuotojo veikla apima, tačiau neapsiriboja, jaunimo veiklos koordinavimu, jaunimo motyvavimu ir aktyvumo bei užimtumo skatinimu, pagalba įgyvendinti jaunimo iniciatyvas bei konsultacijomis jaunimui aktualiais klausimais;

13.6. atvirosios krypties Centro / Erdvės jaunimo darbuotojo veikla apima, tačiau neapsiriboja, jaunimo socialiai atsakingo elgesio skatinimu ir formavimu, pagalba jaunimui integruotis į visuomenę, konsultacijomis jaunimui aktualiais klausimais, prevencinių veiklų vykdymu bei jaunimo veiklos Centre / Erdvėje organizavimu ir koordinavimu;    

13.7. Centro / Erdvės lankytojai gali būti 14–29 metų jauni žmonės, tačiau teikiamos paslaugos ir vaikams, suteikiant informaciją ir apie kitas įstaigas, teikiančias paslaugas jų amžiaus asmenims;

13.8. Centras yra pasitvirtinęs ir naudoja lankytojų srautų skaičiavimo metodiką;

13.9. kartu su Centro / Erdvės lankytojais yra sukurtos ir viešai prieinamos Centro vidaus tvarkos taisyklės;

13.10. Centro / Erdvės lankytojai yra įtraukti į veiklų organizavimą, vykdymą ir vertinimą;

13.11. rekomenduojama, kad Centro / Erdvės darbo laikas numatomas atsižvelgiant į jaunimo poreikius ir vietos mokymo įstaigų darbo laiką, tačiau baigiamas ne anksčiau kaip 18 val. Rekomenduojama, kad Centras / Erdvė dirbtų nuo pirmadienio iki šeštadienio imtinai, vasaros metu nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai;

13.12. Centras gali būti uždarytas ne daugiau kaip 12 savaičių per metus. Dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, remonto ar paskelbtų ekstremalių situacijų šalyje, šis laikas gali būti pratęsiamas;

13.13. vasaros sezono metu Centro / Erdvės darbuotojai, orientuodamiesi į jaunimo poreikius vasaros metu, gali rinktis ne Centro / Erdvės patalpose, dirbti su jaunimu jo susibūrimo vietose ar kitose atvirajam darbui tinkančiose vietose, t. y. ne Centro / Erdvės patalpose; 

13.14. Centras / Erdvė taiko įvairius jaunimo poreikius atitinkančius darbo su jaunimu metodus: mokymasis per patirtį, užsiėmimai grupėmis, diskusijos, būreliai, seminarai, individualios konsultacijos, mokymasis iš bendraamžių ir kt.;

13.15. Centro / Erdvės taikomi darbo metodai papildo atvirąjį darbą su jaunimu ir neprieštarauja jo principams;

13.16. darbas su jaunimu vykdomas remiantis Atvirų jaunimo centrų veiklos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-570 „Dėl Atvirų jaunimo centrų veiklos aprašo patvirtinimo“, ir Atvirų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija, patvirtinta Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 2V-38-(1.4) „Dėl Atvirų jaunimo centrų ir erdvių koncepcijos patvirtinimo“.

 

 

V SKYRIUS

CENTRO IR ERDVĖS VIETA BEI PATALPOS

 

14. Centro / Erdvės vieta ir patalpos turi atitikti šiuos reikalavimus Centro / Erdvės patalpoms:

14.1. Centras turi turėti mažiausiai dvi patalpas, Erdvė turi turėti bent vieną patalpą darbui su jaunimu:

14.1.1. Centras turi atskirą patalpą, kurioje jaunimas gali patogiai kartu leisti laiką, bendrauti;

14.1.2. Centras turi ne mažiau kaip vieną atskirą patalpą administraciniam darbui, kurioje nevyksta veiklos lankytojams;

14.2. Centro patalpų išorėje yra lengvai įskaitoma iškaba su Centro pavadinimu bei darbo laiku;

14.3. Centro / Erdvės patalpose įrengtas šildymas, apšvietimas, vėdinimo sistema, sanitarinės patalpos (tualetai), tiekiamas vanduo.

15. Centro / Erdvės vieta ir patalpos turi atitikti šiuos reikalavimus Centro / Erdvės vietai:

15.1. Centras turi turėti infrastruktūrą ir įrangą, reikalingą vykdyti patrauklioms Centro lankytojams veikloms, tarp jų įrangą aktyvioms, pavyzdžiui, sporto veikloms;

15.2. Centras turi turėti atskirą įėjimą;

15.3. Centras ar jo steigėjas turi teisę naudotis patalpomis ne trumpesniam nei Centro veiklos plano vykdymo laikotarpiui;

15.4. Centras / Erdvė yra įsikūręs vietos jaunimui patrauklioje vietoje netoli jaunimo susibūrimo vietų, švietimo įstaigų;

15.5. Centras / Erdvė yra lengvai surandamas;

15.6. Centras / Erdvė nėra įkurtas gyvenamajame daugiabučiame name.

16. Centrai ir Erdvės kuriami atlikus teorinį ir praktinį aplinkos tyrinėjimą bei jaunų žmonių situacijos tyrimą konkrečioje vietovėje, analizei atlikti pasitelkiami kiti su jaunimu dirbantys asmenys.

 

VI SKYRIUS

CENTRO / ERDVĖS FINANSINIAI IŠTEKLIAI

 

17. Centro / Erdvės finansiniai ištekliai valdomi vadovaujantis šiuo Aprašu:

17.1. Centras / Erdvė didžiąja dalimi yra išlaikomas iš Savivaldybės biudžeto (finansuojamas patalpų išlaikymas, komunalinės paslaugos bei Centro darbuotojų darbo užmokestis);

17.2. dalis lėšų, reikalingų Centro / Erdvės veikloms, gali būti gaunamos iš įvairių fondų, nacionalinių programų, finansavimo konkursų, privataus sektoriaus ar fizinių asmenų;

17.3. dalis lėšų, reikalingų Centro / Erdvės veikloms, gali būti gaunamos iš mokamų Centro / Erdvės veiklų.

17.4. Centro veiklai gali būti skiriamas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto, atskiru Centro vadovo prašymu, pateikiant 1 metų Centro veiklų planą. 

 

VII SKYRIUS

CENTRO IR ERDVĖS VEIKLOS VIEŠINIMAS IR PRISTATYMAS

 

18. Centro / Erdvės veiklos viešinimas ir pristatymas vykdomas vadovaujantis šiuo Aprašu:

18.1. Centras / Erdvė viešina savo veiklą vietos bendruomenėms;

18.2. Centras / Erdvė yra pasiekiamas el. paštu, socialiniais tinklais, mobiliojo arba fiksuoto ryšio telefonu;

18.3. viešinant ir pristatant Centro / Erdvės veiklas nepažeidžiamas lankytojų privatumas ir esant poreikiui užtikrinamas lankytojų anonimiškumas;

18.4. Centro / Erdvės lankytojai nėra įpareigojami dalyvauti Centro / Erdvės veiklos viešinime ir pristatyme;

18.5. bendravimui su jaunimu Centras turi ir naudoja socialinių tinklų paskyrą, tačiau tai nėra vienintelis informacijos apie Centro veiklą skelbimo būdas;

18.6. jaunimo pritraukimas vykdomas viešinant Centro veiklas įvairiomis priemonėmis: socialiniai tinklai, tinklaraščiai, straipsniai spaudoje, reklama viešose erdvėse, renginiai, susitikimai mokyklose, per kitas darbo su jaunimo formas;

18.7. esant poreikiui Savivaldybėje gyvenantys tėvai, rūpintojai supažindinami su Centro / Erdvės darbo tikslu, specifika ir vykdomomis veiklomis.

 

VIII SKYRIUS

CENTRŲ / ERDVIŲ BENDRADARBIAVIMAS IR ATSTOVAVIMAS

 

19. Centrų / Erdvių bendradarbiavimas ir atstovavimas vykdomas vadovaujantis šiuo Aprašu:

19.1. pagrindiniai bendradarbiavimo naudos gavėjai yra jaunimas ir Centras / Erdvė;

19.2. siekdamas geriau pažinti jaunimo situaciją bei ieškoti problemų sprendimo būdų Centras / Erdvė bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis, savivaldybės ir nevyriausybinėmis organizacijomis (mokyklomis, policija, parapija, jaunimo organizacijomis, bendruomene, Socialinės paramos ir sveikatos skyriumi, Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, seniūnijomis, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klientų aptarnavimo departamentų Jaunimo užimtumo skyriais, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriais ir kt.);

19.3. bent kartą per metus Centras / Erdvė dalyvauja tarpžinybiniuose susitikimuose;

19.4. siekdamas kuo efektyvesnio jaunimo poreikius atitinkančio veiklų vykdymo, Centras / Erdvės bendradarbiauja su kitomis darbą su jaunimu vykdančiomis organizacijomis;

19.5. Centras / Erdvė dalijasi patirtimi su kitais Centrais / Erdvėmis ir dalyvauja asociacijų, tinklų veikloje;

19.6. siekdamas pritraukti jaunimą į Centrą / Erdvę ir gauti informacijos apie mažiau motyvuotą jaunimą, Centras / Erdvė bendradarbiauja su formaliojo švietimo įstaigomis;

19.7. siekdamas keistis patirtimi, didinti veiklų vykdymo efektyvumą ir, esant poreikiui, vykdyti bendras veiklas Centras / Erdvė bendradarbiauja su užsienio šalių organizacijomis.

 

IX SKYRIUS

CENTRŲ / ERDVIŲ VEIKLOS KOKYBĖS PRIEŽIŪRA

 

20. Jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas), vadovaudamasis Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 2V-195-(1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo, vizituoja Savivaldybėje veikiančius Centrus / Erdves, surenka informaciją apie įstaigas ir informaciją pateikia departamentui.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Šis Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir naikinamas atsižvelgiant į teisės aktų pokyčius.

___________________

 

 

 

 

Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių

veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

_______________________________________________

 

(sudarytojo pavadinimas)

 

 

 

 

 

ATVIROJO DARBO SU JAUNIMU ____ M. VEIKLOS PLANAS

 

20___ m.       _________________      d.

 

VIENŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

 

Tikslas

Ugdyti asmenines ir socialines jaunimo kompetencijas, siekiant padėti jam aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jaunimo gyvenimo pokyčius 

Uždavinys

Nurodomas planuojamas vykdyti atvirojo darbo su jaunimu uždavinys, pasirinktas iš uždavinių, nurodytų Aprašo 6.4 punkte

Uždavinio kokybiniai rezultatai

Uždavinio kiekybiniai rezultatai

Taikomų darbo su jaunimu metodų įvairovė

 

Bendras lankytojų skaičius

 

 

 

Veiklos vykdomos atsižvelgiant į jaunimo poreikius, jo padėtį, jaunimo pasiūlytas įgyvendinti veiklas, remiantis jaunimo padėties tyrimais

 

Unikalių lankytojų skaičius

 

Jaunas žmogus motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdytis verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius

 

Mažiau galimybių turinčio jaunimo dalis nuo unikalių lankytojų skaičiaus

 

Sudarytos sąlygos jaunam žmogui įsitraukti į visuomeninę veiklą, įgyti socialinius įgūdžius ugdančios veiklos vykdymo ir organizavimo patirties

 

Kitas (pasirinktas) Aprašo 9 punkte nurodytas kokybinis rodiklis

 

Sudarytos sąlygos į veiklas įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriančiam ar mažiau galimybių turinčiam jaunimui ir skatinti socialinę jo integraciją

 

Kitas (pasirinktas) Aprašo 9 punkte nurodytas kokybinis rodiklis

 

Teikiamų paslaugų, padėsiančių socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui reintegruotis / integruotis į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą, visuomeninį gyvenimą, įvairovė

 

Kitas (pasirinktas) Aprašo 9 punkte nurodytas kokybinis rodiklis

 

Veiklos, taikomi metodai, lėšų pritraukimas ir panaudojimas ketvirčiais (Eur)

 

(aprašykite veiklas, įvardykite metodus, padedančius įvykdyti pasirinktą uždavinį)

Eil. Nr.

Veikla

Metodai

Ketvirtis

Planuojamos lėšos (Eur)

 

(nurodyti ketvirčiais)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (Eur):

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––

 

 

 

 

 

Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių

veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo  

2 priedas

 

(Atvirojo jaunimo centro ar atvirosios jaunimo erdvės veiklos plano forma)

 

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ATVIROJO JAUNIMO CENTRO AR ATVIROSIOS JAUNIMO ERDVĖS (ATVIROJO DARBO SU JAUNIMU) VEIKLOS PLANAS ____-____ M.

 

TRIMETIS VEIKLOS PLANAS

 

Tikslas

Uždaviniai

Uždavinio kokybinis rezultatas

Uždavinio kiekybinis rodiklis

Poreikis (kiek kartų, kaip dažnai ir (ar) reguliariai numatomi užsiėmimai)

I metai

II metai

III metai

1

2

3

Pvz., organizuoti ir užtikrinti kokybišką darbą su jaunimu

 

Pvz., individualus darbas su jaunimu

 

 

 

 

Pvz., grupinių užsiėmimų organizavimas jaunuolių poreikius atitinkančiomis temomis

 

Pvz., suteikta individuali pagalba, jaunuoliai labiau pasitiki savimi

 

 

 

Pvz., nuolatos, pagal poreikį

 

 

Pvz., pagerės tarpusavio santykiai, atsiras geresni bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, pagerės jaunuolių socializacija, mažės agresyvaus elgesio apraiškos

 

 

 

Pvz., ne mažiau kaip du kartai per mėnesį

 

 

Pvz., jaunuoliai nukreipti savanoriauti ar įsitraukti į kitas veiklas

 

 

 

 

 

 

Pvz., kas savaitinių susirinkimų organizavimas 

Pvz., darbuotojų kompetencijų kėlimas

Pvz., darbuotojai geba planuoti savo veiklą ir atliepia jaunuolių poreikius

 

 

 

Pvz., kartą per savaitę

 

 

Pvz., kokybiškesnių paslaugų teikimas – Darbuotojai geba įvertinti savo darbą, komandoje nuolat reflektuodami

 

 

 

Pvz., ne mažiau kaip du kartai per metus vienam darbuotojui

 

 

Pvz., atsakomybių pasidalijimas

 

 

 

 

 

 

Pvz., kosmetinis patalpų atnaujinimas

Pvz., jaunuolių poreikiams pritaikytos patalpos saugiai leisti laisvalaikį, būti, kurti

 

 

 

Pvz., kartą per 3 metus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pvz., efektyvus resursų naudojimas

Pvz., projektinių veiklų rašymas.

Pvz., padengtos telefono ryšio, interneto paslaugos jaunimo darbuotojams kokybiškam darbui su jaunimu

 

 

 

Pvz., nuolatos

 

 

Pvz., pritrauktos papildomos lėšos jaunuolių veikloms įgyvendinti

 

 

 

Pvz., kas pusmetį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pvz., organizuojami susitikimai su partneriais dėl bendrai vykdomų veiklų

Pvz., stiprinamas ryšys su partneriais, teikiamos kokybiškesnės paslaugos

 

 

 

Pvz., kas ketvirtį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimečio veiklos plano sudedamoji dalis – Centro / Erdvės veiklos rodikliai (rodikliai turi būti suderinti su Aprašo 7–8 punktuose nurodytais rodikliais):

 

Eil. Nr.

Veiklos rodiklis

Veiklos rodiklių reikšmės metų pabaigoje

I metai

II metai

III metai

1.                     

Bendras lankytojų skaičius

 

 

 

2.                     

Unikalių lankytojų skaičius

 

 

 

3.                     

Iš unikalių lankytojų skaičiaus, mažiau galimybių turinčio jaunimo skaičius

 

 

 

4.                     

Individualių konsultacijų skaičius;

 

 

 

5.                     

Unikalių lankytojų skaičius pagal amžių (amžiaus grupes) ir (ar) lytį;

 

 

 

6.                     

Susitikimų su jaunų žmonių tėvais, rūpintojais, globėjais, kitais atstovais skaičius;

 

 

 

7.                     

Jaunimo inicijuotų ir (ar) suorganizuotų veiklų skaičius;

 

 

 

8.                     

Organizacijos vykdomų viešinimo veiklų, skirtų lankytojams pritraukti, skaičius;

 

 

 

9.                     

Įgyvendintų projektų, į kuriuos buvo įtrauktas jaunimas, skaičius;

 

 

 

10.                     

Numatomų gauti ir (ar) gautų lėšų veikloms vykdyti suma ir šaltiniai;

 

 

 

11.                     

Padedant atvirajam jaunimo centrui arba atvirajai jaunimo erdvei įdarbintų jaunų žmonių skaičius.

 

 

 

 

Tvirtinama atviro jaunimo centro / erdvės vadovo (-ės):

 

Data:

 

Suderinta su Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi (vyriausiuoju specialistu):

 

Data:

 

Papildomi komentarai:

(jei yra)

 

Papildomi komentarai:

(jei yra)

 

 

___________________________