PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. T-199

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 7 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-14 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 204 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. T-165 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Saulius Margis

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-199

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija (toliau – Komisija) yra sudaroma Pakruojo rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimu.

2.    Komisijos veiklos nuostatai nustato Komisijos teises, pareigas, funkcijas, Komisijos sudarymo, veiklos organizavimo, politikų elgesio tyrimo, Komisijos darbo ir sprendimų priėmimo tvarką.

3. Komisijos paskirtis – tirti ir vertinti Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymų, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tarybos narių veiklą ir elgesį, (toliau – Elgesio kodeksas ir kiti teisės aktai) pažeidimus, įgyvendinti pažeidimų prevencijos priemones.

4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Elgesio kodeksu ir kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

5. Komisija laikosi pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, skaidrumo ir viešumo, padorumo, pavyzdingumo, nesavanaudiškumo, nešališkumo ir atsakomybės principų.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

6. Komisijos tikslas – plėtoti demokratinį valdymą, didinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis, skatinti Tarybos narių atsakomybę už savo elgesį, veiklą ir atskaitomybę visuomenei.

7. Komisija atlieka šias funkcijas:

7.1. prižiūri, kaip Tarybos nariai laikosi Elgesio kodekso ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų;

7.2. analizuoja Tarybos narių nedalyvavimo Tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis;

7.3. tiria ir priima sprendimus dėl Tarybos narių veiklos atitikties Elgesio kodekso ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Tarybos narių veiklą ir elgesį, nuostatoms;

7.4. nagrinėja Savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl Tarybos narių veiklos skaidrumo;

7.5. teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl Tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu Tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris Tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties;

7.6. Tarybos narių, mero, savo iniciatyva teikia Tarybos nariams rekomendacijas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS

 

8. Komisija sudaroma per du mėnesius nuo pirmojo Tarybos posėdžio visai Tarybos veiklos kadencijai.

9. Dėl Komisijos narių skaičiaus nusprendžia Taryba. Į Komisijos sudėtį po vieną kandidatą gali siūlyti kiekviena Tarybai atstovaujanti partija ir / ar visuomeninis rinkimų komitetas. Komisijos nariais gali būti Tarybos nariai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 Komisijos narių. Kandidatūros į Komisiją svarstomos balsuojant už kiekvieną atskirai arba už visas iš karto.

10. Taryba Komisijos pirmininką mero teikimu skiria iš Komisijos Tarybos narių. Jeigu yra paskelbta Tarybos opozicija, Komisijos pirmininko kandidatūrą iš Komisijos Tarybos narių meras teikia Tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių, Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka. Jeigu Tarybos opozicija nepasiūlo Komisijos pirmininko kandidatūros, Komisijos pirmininką Taryba iš Komisijos Tarybos narių skiria mero teikimu. Komisijos pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos Tarybos narys, kuris įstatymų nustatyta tvarka per pastaruosius 3 metus nebuvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo. Komisijos pirmininkas mero siūlymu Tarybos sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu jis pripažįstamas šiurkščiai pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą arba neatitinkančiu nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų.

11. Komisijos pirmininko pavaduotojas Komisijos pirmininko teikimu renkamas iš Komisijos narių visų Komisijos narių balsų dauguma.

12. Komisijos sekretoriaus pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas, ši funkcija įrašoma į jo pareigybės aprašymą. Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR KOMISIJOS NARIŲ STATUSAS

 

13. Pagrindinė komisijos veiklos forma yra atviri posėdžiai. Motyvuotu Komisijos sprendimu, Komisijos posėdis gali būti uždaras – žmogaus asmeninio ar šeiminio gyvenimo slaptumui apsaugoti, taip pat kai svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas. Tokiu atveju viešai paskelbiama tik Komisijos priimto sprendimo rezoliucinė dalis.

14. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių.

15. Komisijos narių dalyvavimas posėdyje yra privalomas, neatvykimas pateisinamas tik svarbia priežastimi.

16. Komisija, veikdama pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 2 ir 6 punktus, rengia posėdžius ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Komisijos posėdžius šaukia, jų datą, laiką nustato ir darbotvarkę sudaro Komisijos pirmininkas (jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas). Posėdžio darbotvarkė parengiama ir Komisijos sprendimų projektai bei kita medžiaga pateikiama Komisijos nariams susipažinti raštu arba elektroninėmis priemonėmis prieš dvi darbo dienas iki posėdžio. Ši taisyklė netaikoma, jeigu klausimo, dėl kurio turi būti priimtas Komisijos sprendimas, svarstymo būtinybė atsirado vėliau nei likus vienai darbo dienai iki Komisijos posėdžio. Komisijos nariai turi teisę siūlyti pakeisti ar papildyti darbotvarkę.

17. Komisijos posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o jei jo nėra – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Jei nėra nei Komisijos pirmininko, nei pirmininko pavaduotojo, Komisijos narių sutarimu posėdžiui pirmininkauja Komisijos narys.

18. Komisijos pirmininkas (jo nesant – pavaduotojas):

18.1. pasirašo Komisijos protokolus ir sprendimus;

18.2. atstovauja Komisijai;

18.3. skiria Komisijos narį surinkti medžiagą ir parengti siūlymus pagal gautą informaciją apie politiko elgesio atitiktį Elgesio kodekso ir kitų teisės aktų normų reikalavimams;

18.4. Komisijos nariui be pateisinamos priežasties nedalyvavus daugiau kaip trijuose Komisijos posėdžiuose iš eilės, Komisijos pirmininkas turi teisę siūlyti Tarybai jį pakeisti kitu Tarybos nariu ar atšaukti bendruomenių deleguotą Komisijos narį;

18.5. prašo Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų ir įstaigų pateikti reikiamus dokumentus ir medžiagą, susijusią su vertinamu Tarybos nario elgesiu;

18.6. kviečia susijusius asmenis atvykti į Komisijos posėdį;

18.7. daro pranešimus Tarybos posėdžiuose Komisijos kompetencijos klausimais.

19. Komisijos pirmininko pavaduotojas atlieka Komisijos pirmininko pareigas, kai šis negali jų atlikti dėl laikino nedarbingumo, atostogų, išvykimo į tarnybinę komandiruotę ar kitų svarbių priežasčių.

20. Komisijos narys:

20.1. dalyvauja Komisijos posėdžiuose. Jei Komisijos narys negali atvykti į posėdį, apie tai turi iš anksto pranešti Komisijos pirmininkui, o jo nesant – pavaduotojui, nurodydamas nedalyvavimo priežastį;

20.2. Komisijos narys, dėl svarbių priežasčių negalintis dalyvauti Komisijos posėdyje, gali  svarstomais klausimais raštu pateikti savo nuomonę, kuri turi būti paskelbta Komisijos posėdyje ir įrašyta į protokolą, tačiau ji neįskaitoma į balsavimo rezultatus; 

20.3. Komisijos pirmininko pavedimu renka medžiagą ir rengia siūlymus Komisijos posėdžiui;

20.4. laiko paslaptyje žinias ar duomenis, kuriuos sužinojo vykdydamas tyrimą, jeigu tokie duomenys ar žinios sudaro valstybės, komercinę, banko, tarnybos arba kitą įstatymų saugomą paslaptį;

20.5. negali naudoti 20.4 papunktyje nurodytų duomenų ar žinių savo ar kitų asmenų naudai;

20.6. Komisijai nebaigus tyrimo, niekam neteikia informacijos apie vykdomo tyrimo aplinkybes, su tyrimu susijusius asmenis, turimą medžiagą, duomenis.

21. Komisijos nariai sprendimą svarstomu klausimu priima atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Kiekvienas Komisijos narys turi po vieną balsą. Balsuojant susilaikyti negalima. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

22. Komisijos narys Komisijos posėdyje prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia konfliktą, privalo informuoti Komisiją apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu Komisija nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Komisija gali motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti Komisijos narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Duomenys apie sprendimą nepriimti arba priimti pareikštą nusišalinimą fiksuojami Komisijos posėdžio protokole.

23. Jei dėl Komisijos posėdžio metu priimto sprendimo Komisijos narys (nariai) pareiškia atskirąją nuomonę, ji įrašoma į protokolą.    

24. Komisijos atsakingasis sekretorius:

24.1. rašo Komisijos posėdžių protokolus;

24.2. tvarko raštvedybą ir saugo Komisijos posėdžių dokumentus;

24.3. Komisijos pirmininko pavedimu teikia tretiesiems asmenims informaciją apie Komisijos priimtus sprendimus;

24.4. daro Komisijos posėdžių garso įrašus (protokolui), posėdžių garso įrašai saugomi informacijos laikmenose iki Tarybos kadencijos pabaigos.

25. Komisijos pirmininko, jo pavaduotojo, nario įgaliojimai baigiasi:

25.1. pasibaigus Tarybos nario kadencijos laikui;

25.2. Tarybos sprendimu atšaukus jį iš Komisijos.

26.  Komisijos pirmininko, jo pavaduotojo, nario įgalioji