LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. V-789 „Dėl Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2022 m. rugsėjo 16 d. Nr. V-1458

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-789 „Dėl Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Laboratorijai vadovauja direktorius, kurį viešo konkurso būdu Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų sveikatos apsaugos ministras. Viešą konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Laboratorijos direktorius yra pavaldus ir atskaitingas sveikatos apsaugos ministrui.“

1.2. Papildau 171 –172 punktais:

171. Laboratorijos direktoriaus atšaukimo priežasčių sąrašas:

171.1. Laboratorijos direktoriui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikštas įtarimas dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo;

171.2. Laboratorijos direktorius pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

171.3. Laboratorijos direktoriui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikštas įtarimas dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo;

171.4. Laboratorijos direktorius pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

171.5. Laboratorijos direktoriui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikštas įtarimas arba jis pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo (atleidimo nuo atsakomybės) nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai;

171.6. Laboratorijos direktoriui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikštas įtarimas arba jis pripažintas kaltu dėl nusikaltimų, kuriais padaryta turtinė žala valstybei, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

171.7. Laboratorijos direktorius yra uždraustos organizacijos narys;

171.8. Laboratorijos direktorius yra atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai;

171.9. Laboratorijos direktoriui atimta teisė eiti įstaigos vadovo pareigas;

171.10. Laboratorijos direktorius iki paskyrimo į pareigas ar jau eidamas Laboratorijos direktoriaus pareigas yra atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų paskyrus tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų, arba iki paskyrimo į pareigas ar jau eidamas Laboratorijos direktoriaus pareigas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka pripažintas padaręs tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, atleistas iš statutinio valstybės tarnautojo pareigų paskyrus tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš tarnybos statuto nustatyta tvarka, arba atleistas iš pareigų dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo ir nuo atleidimo iš pareigų ar tarnybos dienos ar pripažinimo padarius tarnybinį nusižengimą dienos nepraėjo 3 metai;

171.11. Laboratorijos direktoriaus padarytas korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas, t. y. darbo pareigų pažeidimas ar tarnybinis nusižengimas, piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, ir nuo sprendimo dėl darbo pareigų pažeidimo ar tarnybinio nusižengimo padarymo nepraėjo 3 metai;

171.12. Laboratorijos direktorius yra pripažintas šiurkščiai pažeidęs Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus ir nuo pažeidimo padarymo nepraėjo 3 metai;

171.13. Laboratorijos direktorius įtariamas padaręs baudžiamąjį nusižengimą ar nusikaltimą, tačiau nesurinkus pakankamai duomenų ikiteisminis tyrimas nutrauktas, o Laboratorijos direktorius patrauktas administracinėn atsakomybėn ir nuo administracinės atsakomybės taikymo nepraėjo 1 metai ar administracinė atsakomybė nebuvo taikyta, taip pat praėjo atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo terminai;

171.14. paaiškėja, kad Laboratorijos direktorius, dalyvaudamas viešame konkurse eiti vadovo pareigas pateikė suklastotus dokumentus arba nuslėpė ar pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis, dėl kurių negalėjo būti priimtas į vadovo pareigas;

171.15. Laboratorijos direktoriaus savybės, ryšiai ar kitos su juo ar jo aplinka susijusios aplinkybės ar faktai jį į pareigas priimančiam asmeniui sudaro pagrindą padaryti išvadą, kad asmuo akivaizdžiai žemina sveikatos sistemos autoritetą, griauna pasitikėjimą sveikatos sistema, asmens sveikatos priežiūros įstaiga arba jas kompromituoja.

172. Laboratorijos direktoriaus atšaukimo tvarka:

172.1. Laboratorijos direktorius atšaukiamas Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimu;

172.2. Laboratorijos direktorius apie galimą jo atšaukimą rašytiniu pranešimu informuojamas ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki planuojamo posėdžio dėl Laboratorijos direktoriaus galimo atšaukimo (toliau – posėdis). Pranešime nurodoma posėdžio vieta, laikas, šių nuostatų 171 punkte nurodyta atšaukimo priežastis (priežastys) bei Laboratorijos direktoriaus teisė ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki posėdžio pateikti savo argumentuotus paaiškinimus;

172.3. sprendimas dėl Laboratorijos direktoriaus atšaukimo (neatšaukimo) priimamas sveikatos apsaugos ministro sprendimu. Sprendimai dėl atšaukimo iš įstaigos vadovo pareigų tvirtinami sveikatos apsaugos ministro įsakymu;

172.4. posėdyje turi teisę dalyvauti Laboratorijos direktorius;

172.5. priėmus motyvuotą sprendimą atšaukti Laboratorijos direktorių iš pareigų, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.“

2. Į g a l i o j u Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktorių pasirašyti pakeistus Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos nuostatus ir atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su šių nuostatų įregistravimu Juridinių asmenų registre.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                               Arūnas Dulkys