LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 31 d. Nr. V-1604

Vilnius

 

 

Siekdama įgyvendinti 2014 m. liepos 1 d. Europos Komisijos direktyvos 2014/85/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (OL 2014 L 194, p. 10) nuostatas:

P a k e i č i u Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą (7 priedas), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“:

1.  Papildau 10.3 papunkčiu:

10.3. Kandidatas arba vairuotojas apsilankymo pas šeimos arba vidaus, arba vaikų ligų gydytoją metu užpildo, pasirašo ir pateikia gydytojui Klausimyną dėl obstrukcinės miego apnėjos ir Epworth mieguistumo skalę (Aprašo priedas). Gydytojas, įvertinęs atsakymus, naudodamasis Obstrukcinės miego apnėjos sindromo (toliau – OMA) klausimyno vertinimo metodika ir įtaręs šią ligą, siunčia kandidatą arba vairuotoją Aprašo 11 punkte nustatyta tvarka gydytojo neurologo arba gydytojo pulmonologo konsultacijos.“

2. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Vairuotojo, turinčio galiojančią F Nr. 083-1/a, sveikata gali būti tikrinama anksčiau šiais atvejais: asmens sveikatos priežiūros specialistui nurodžius, siunčiant policijai, darbovietės administracijai, nurodžius priešlaikinio tikrinimo priežastį arba asmeniui pageidaujant.“

3. Pakeičiu 1 lentelę ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

4. Pakeičiu 3 lentelę:

4.1.    Pakeičiu 6 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

NEUROLOGINĖS LIGOS IR OBSTRUKCINĖS MIEGO APNĖJOS SINDROMAS“.

4.2.    Papildau 6.4 papunkčiu:

„6.4.

 

OBSTRUKCINĖS MIEGO APNĖJOS SINDROMAS G47.32

 

Gydytojas neurologas arba gydytojas pulmonologas turi nustatyti OMA sunkumo laipsnį, kad tinkamai įvertintų paciento gebėjimą saugiai vairuoti ir paskirtų reikiamą gydymą bei nurodytų galimas pagalbos priemones ar taikomų apribojimų dėl medicininių priežasčių kodus. Tai turėtų padaryti gydytojas pulmonologas ar gydytojas neurologas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri turi galimybę ir licenciją atlikti reikiamus tyrimus OMA diagnozei patvirtinti arba paneigti ir geba įvertinti gydymo efektyvumą.

Kandidatus į vairuotojus arba atnaujinančius vairuotojo pažymėjimą asmenis, kuriems įtariama vidutinio sunkumo ir sunki OMA, reikia informuoti, kad iki patikslintos diagnozės nustatymo jie turi nevairuoti.

Asmeniui, kuriam nustatoma vidutinio sunkumo OMA, kai apnėjos ir hipopnėjos indeksas 15–29 / val., sunki OMA, kai apnėjos ir hipopnėjos indeksas daugiau kaip 30/val., draudžiama vairuoti. Gydytojo pulmonologo ar gydytojo neurologo pranešime (žr. Aprašo 26 punktą) turi būti nurodytas draudimas vairuoti, iki bus pateikta išvada, kad pacientas vairuoti gali (kai bus pritaikytas gydymas ir įvertintas gydymo efektyvumas)

nevairuoti.

Asmeniui, kuriam nustatoma vidutinio sunkumo OMA, kai apnėjos ir hipopnėjos indeksas 15–29 / val., sunki OMA, kai apnėjos ir hipopnėjos indeksas daugiau kaip 30/val., draudžiama vairuoti. Gydytojo pulmonologo ar gydytojo neurologo pranešime (žr. Aprašo 26 punktą) turi būti nurodytas draudimas vairuoti, iki bus pateikta išvada, kad pacientas vairuoti gali (kai bus pritaikytas gydymas ir įvertintas gydymo efektyvumas).

 

 

 

1 grupė

 

 

6.4.1.

Vairuotojams arba kandidatams vairuotojo pažymėjimui gauti, kuriems nustatyta vidutinio sunkumo ar sunki OMA, vairuoti draudžiama.

Vairuotojai arba kandidatai vairuotojo pažymėjimui gauti gali būti laikomi tinkamais vairuoti, jei pateikiama gydytojo pulmonologo ar gydytojo neurologo išvada įrodo, kad jie pakankamai kontroliuoja savo sutrikimą, laikosi tinkamo gydymo kurso. Sveikata turi būti reguliariai tikrinama ne rečiau kaip kas trejus metus, siekiant nustatyti, ar laikomasi nustatyto gydymo kurso, poreikį tęsti gydymą ir budrumo lygį.

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai

 

2 grupė

 

 

6.4.2.

Vairuotojams arba kandidatams vairuotojo pažymėjimui gauti, kuriems nustatyta vidutinio sunkumo ar sunki OMA, vairuoti draudžiama.

Vairuotojai arba kandidatai vairuotojo pažymėjimui gauti gali būti laikomi tinkamais vairuoti, jei pateikiama gydytojo pulmonologo ar gydytojo neurologo išvada įrodo, kad jie pakankamai kontroliuoja savo sutrikimą, laikosi tinkamo gydymo kurso. Sveikata turi būti reguliariai tikrinama ne rečiau kaip kas vienus metus, siekiant nustatyti, ar laikomasi nustatyto gydymo kurso, poreikį tęsti gydymą ir budrumo lygį.

Spręsti individualiai

Spręsti individualiai“

 

5.  Papildau priedu „Klausimynas dėl obstrukcinės miego apnėjos ir Epworth mieguistumo skalė“ (pridedama).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                              Rimantė Šalaševičiūtė


 

1 lentelė

 

 

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO MASTAS IR PERIODIŠKUMAS

 

 

Tikrinamieji: kandidatai ir vairuotojai

Tikrinimų periodiškumas

Sveikatos tikrintojai

Tyrimai

Pirminis lygis

Kiti

1. 1 grupės:

 

Šeimos gydytojas, psichiatras (pagal pasirinktą SPĮ) ar vidaus ligų gydytojas arba vaikų ligų gydytojas

Oftalmologas, tikrinant kandidatą pirmą kartą, vėliau periodiškai – jei siunčia šeimos gydytojas.

Pulmonologas* arba neurologas* tikrina, jei siunčia šeimos gydytojas, esant įtarimui dėl OMA.

Regėjimo aštrumo, regėjimo lauko tyrimai, akispūdžio matavimas (asmenims nuo 40 m.). Jei regėjimas neatitinka regėjimo lauko arba regėjimo aštrumo standarto – regėjimo prieblandoje, jautrumo ryškiai šviesai, kontrastinio jautrumo tyrimas.

Klausos – šnabždesiu abipus, vestibulinės funkcijos tyrimai. EKG, psichologinės atrankos, reakcijos ir kiti tyrimai (gydytojui skyrus).

 

Viso nakties miego laikotarpio respiracinė poligrafija ir / ar polisomnografija ir kiti tyrimai (pulmonologui ar neurologui skyrus).

1.1. asmenys iki 55 metų

1 kartą per 10 metų

1.2. asmenys nuo 56 iki 69 metų

 

 

 

 

1 kartą per 5 metus

 

 

 

 

1.3. asmenys nuo 70 iki 79 metų

1 kartą per 2 metus

Oftalmologas, otorinolaringolo-gas, neurologas.

Pulmonologas* arba neurologas* tikrina, jei siunčia šeimos gydytojas, esant įtarimui dėl OMA.

1.4. asmenys nuo 80 metų

kasmet

 

2. 2 grupės vairuotojai, dirbantys galimos profesinės rizikos sąlygomis (veikiami kenksmingų veiksnių)

1 kartą per 2 metus

Šeimos gydytojas, psichiatras (pagal pasirinktą SPĮ) ar vidaus ligų gydytojas, psichiatras (pagal pasirinktą SPĮ)

Oftalmologas, otorinolaringolo-gas, neurologas.

Pulmonologas* arba neurologas* tikrina, jei siunčia šeimos gydytojas, esant įtarimui dėl OMA.

Regėjimo aštrumo, regėjimo lauko tyrimai, akispūdžio matavimas (asmenims nuo 40 m.), regėjimo prieblandoje, jautrumo ryškiai šviesai, kontrastinio jautrumo, spalvinio jutimo (spręsti individualiai).

Klausos – šnabždesiu abipus, audiograma, vestibulinės funkcijos tyrimai.

Krūtinės ląstos rentgenograma – jei nėra atlikta per dvejus metus, EKG, psichologinės atrankos, reakcijos ir kiti tyrimai (gydytojui skyrus).

Viso nakties miego laikotarpio respiracinė poligrafija ir / ar polisomnografija ir kiti tyrimai (pulmonologui arba neurologui skyrus). 

Kiti tyrimai ir konsultacijos atliekami vadovaujantis Asmenų, dirbančių aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašu (13 priedas), patvirtintu Lietuvos Respublikоs sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose patvirtinimo“ (toliau – 13 priedas).

2.1. automobilių ir vikšrinių kranų kranininkai

2.2. dirbantieji kitomis kenksmingomis sveikatai sąlygomis (triukšmas, vibracija, oro ir darbo aplinkos temperatūra, kiti veiksniai)

3. Vairuotojai, dirbantys didelės grėsmės žmonių sveikatai ir gyvybei sąlygomis:

 

3.1. automobilių, skirtų keleiviams vežti – autobusų, mikroautobusų, autofurgonų su krovininių automobilių važiuokle ir turinčių daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas (be vairuotojo) vairuotojai;

 

3.2. automobilių, skirtų kroviniams vežti, šių transporto priemonių su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, jų kategorijoms priskiriamų vilkikų vairuotojai;

 

3.3. B kategorijos transporto priemonių ir naudojantys vairuotojo pažymėjimą profesiniams tikslams (lengvieji taksi automobiliai, greitosios pagalbos automobiliai ir pan.) vairuotojai;

 

3.4. motorinių transporto priemonių (troleibusų – T) vairuotojai.

 

4. Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

1 kartą per 2 metus

 

 

Šeimos gydytojas, psichiatras (pagal pasirinktą SPĮ) ar vidaus ligų gydytojas, psichiatras (pagal pasirinktą SPĮ)

Oftalmologas, otorinolaringolo-gas neurologas.

Pulmonologas* arba neurologas* tikrina, jei siunčia šeimos gydytojas, esant įtarimui dėl OMA.

 

 

Regėjimo aštrumo, regėjimo lauko tyrimai, akispūdžio matavimas (asmenims nuo 40 m.), regėjimo prieblandoje, jautrumo ryškiai šviesai, kontrastinio jautrumo, spalvinio jutimo (spręsti individualiai). Klausos – šnabždesiu abipus, audiograma – esant indikacijų, vestibulinės funkcijos tyrimai.

 

Krūtinės ląstos rentgenograma – jei nėra atlikta per dvejus metus, EKG, psichologinės atrankos ir kiti tyrimai (gydytojui skyrus).

 

Viso nakties miego laikotarpio respiracinė poligrafija ir / ar polisomnografija ir kiti tyrimai (pulmonologui arba neurologui skyrus). 

 

Kiti tyrimai ir konsultacijos atliekami vadovaujantis 13 priedu.

5. Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojai, nenumatyti 4 punkte:

 

Šeimos gydytojas, psichiatras (pagal pasirinktą SPĮ) ar vidaus ligų gydytojas, psichiatras (pagal pasirinktą SPĮ)

Oftalmologas, otorinolaringolo-gas, neurologas.

Pulmonologas* arba neurologas* tikrina, jei siunčia šeimos gydytojas, esant įtarimui dėl OMA.

Regėjimo aštrumo, regėjimo lauko tyrimai, akispūdžio matavimas (asmenims nuo 40 m.), regėjimo prieblandoje, jautrumo ryškiai šviesai, kontrastinio jautrumo, spalvinio jutimo tyrimai (spręsti individualiai).

Klausos – šnabždesiu abipus, audiograma, vestibulinės funkcijos tyrimai.

Krūtinės ląstos rentgenograma – jei nėra atlikta per dvejus metus, EKG.

Viso nakties miego laikotarpio respiracinė poligrafija ir / ar polisomnografija ir kiti tyrimai (pulmonologui arba neurologui skyrus).

Kiti tyrimai ir konsultacijos atliekami vadovaujantis 13 priedu.

5.1. asmenys iki 59 metų amžiaus

1 kartą per 5 metus

5.2. asmenys nuo 60 iki 70 metų amžiaus

1 kartą per 2 metus

5.3. asmenys nuo 70 metų amžiaus

1 kartą per 1 metus

 

 

 

* įstaigose, kurios turi galimybę ir licenciją atlikti reikiamus tyrimus OMA diagnozei patvirtinti arba paneigti ir geba vertinti gydymo efektyvumą.


 

Vairuotojų sveikatos tikrinimo

reikalavimų ir tvarkos aprašo

priedas

 

 

 

 

KLAUSIMYNAS DĖL OBSTRUKCINĖS MIEGO APNĖJOS

 

_____________________

(pildymo data)

 

1.

Lytis

Vyras Moteris

2.

Amžius

 

3.

Svoris

 

4.

Ūgis

 

5.

Ar vairuodamas buvote užsnūdęs?

Taip Ne Nežinau

6.

Ar buvote patekęs į rimtą autoįvykį (buvote sužeistas ar buvo sudaužyta transporto priemonė) dėl mieguistumo per pastaruosius 3 metus?

Taip Ne Nežinau

7.

Ar Jūs knarkiate beveik kiekvieną naktį?

Taip Ne Nežinau

8.

Ar kas nors Jums yra sakęs, kad nustojate kvėpuoti miego metu?

Taip Ne Nežinau

9.

Ar atsibundate pailsėjęs po nakties miego?

Taip Ne Nežinau

10.

Ar Jūsų kraujo spaudimas būna padidėjęs arba vartojate vaistus, skirtus kraujo spaudimui mažinti?

Taip Ne Nežinau

* Klausimynas dėl obstrukcinės miego apnėjos ir Epworth mieguistumo skalė turi būti atspausdinta ant vieno lapo iš abiejų pusių.

Prašome užpildyti Epworth mieguistumo skalę kitoje lapo pusėje*.


 

EPWORTH MIEGUISTUMO SKALĖ

 

Prašome užpildyti Epworth mieguistumo skalę, skirtą tikimybei, kad Jūs užsnūsite ar užmigsite, esant situacijoms, pateiktoms toliau esančioje lentelėje, neatsižvelgiant į nuovargį, įvertinti. Atsakymai turi apibūdinti Jūsų šių dienų gyvenimo būdą. Jeigu Jūs paskutiniu laiku nebuvote tokiose situacijose, pabandykite įsivaizduoti, kaip jose jaustumėtės. Į lentelės balų skiltį įrašykite vieną iš skalėje pateiktų labiausiai kiekvienai situacijai tinkančių skaičių:

 

0 = niekada nesnaudžiu

1 = nedidelė galimybė užsnūsti

2 = vidutinė galimybė užsnūsti

3 = didelė galimybė užsnūsti

 

Svarbu įvertinti situaciją kuo tiksliau.

Situacija

Balai

Sėdint ir skaitant

 

Žiūrint televizorių

 

Ramiai sėdint viešoje vietoje (pvz., teatre ar susirinkime)

 

Valandą laiko be pertraukos keliaujant automobiliu keleivio vietoje

 

Atsigulus pailsėti pietų metu, kai leidžia aplinkybės

 

Sėdint ir su kuo nors kalbantis

 

Ramiai sėdint, papietavus, negėrus alkoholinių gėrimų

 

Vairuojant automobilį, stabtelėjus kelioms minutėms spūsties metu

 

 

 

Užtikrinu, kad mano pateikta informacija yra teisinga, ir suprantu, kad pablogėjus sveikatos būklei turiu nedelsdamas (-a) kreiptis į gydytoją.

 

_________________                                                                          _____________________

 

(parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

Pastaba. Klausimynas įdedamas į Asmens sveikatos istoriją „F 025/a“