LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1K-316 „DĖL PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 26 d. Nr. 1K-137

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ 5.2 papunkčiu,“.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Projektų administravimo ir finansavimo taisykles:

1.2.1.   Pakeičiu 6.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.8. Investicijų tęstinumas – 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su visais pakeitimais 71 straipsnyje nustatyta investicijų išlaikymo prievolė, kurią projekto vykdytojas privalo įvykdyti po projekto finansavimo pabaigos.“

1.2.2.   Pakeičiu 6.36 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.36. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos reglamente (ES) Nr. 1303/2013, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės), ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos administravimo taisyklės).“

1.2.3. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Ministerija, priėmusi sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo, per 7 dienas jo duomenis suveda į SFMIS2014 bei paskelbia svetainėje www.esinvesticijos.lt ir apie tai informuoja įgyvendinančiąją instituciją.“

1.2.4. Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52. Regiono plėtros tarybai priėmus sprendimą dėl regiono projektų sąrašo patvirtinimo, Regioninės plėtros departamentas per 7 dienas jo duomenis suveda į SFMIS2014 bei paskelbia svetainėje www.esinvesticijos.lt ir apie tai informuoja įgyvendinančiąją instituciją, už veiksmų programos priemonę atsakingą ministeriją ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją.“

1.2.5. Pakeičiu 97 punktą ir jį išdėstau taip:

97. Per DMS pateikta paraiška automatiškai užregistruojama SFMIS2014. Jeigu paraiška buvo pateikta ne per DMS, bet vadovaujantis Taisyklių 94 punktu kitu būdu, įgyvendinančioji institucija gautą paraišką užregistruoja SFMIS2014. Vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės patvirtinta veiksmų programos priemonių, projektų ir stebėsenos rodiklių kodavimo instrukcija, paraiškai suteikiamas unikalus paraiškos kodas (toliau – paraiškos kodas).“

1.2.6. Pakeičiu 100.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

100.3. didelės apimties projekto paraiškos forma ir sąnaudų ir naudos analizės atlikimo metodika, patvirtintomis 2015 m. sausio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2015/207, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl pažangos ataskaitos modelių, informacijos apie didelės apimties projektą teikimo, bendrojo veiksmų plano, investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo įgyvendinimo ataskaitų, valdymo pareiškimo, audito strategijos, audito nuomonės ir metinės kontrolės ataskaitos modelių, taip pat išlaidų ir naudos analizės atlikimo metodikos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1299/2013 nuostatų dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo įgyvendinimo ataskaitų modelio įgyvendinimo taisyklės, su visais pakeitimais (dokumentas skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt);“.

1.2.7. Pakeičiu 100.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

100.4. Metodinėmis gairėmis dėl nepriklausomo didelės apimties projekto kokybės vertinimo ir projektų, iš kurių gaunama pajamų, grynųjų pajamų skaičiavimo, patvirtintomis 2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, su visais pakeitimais (dokumentas skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt).“

1.2.8. Pakeičiu 103.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

103.2. gavusi iš vadovaujančiosios institucijos informaciją, kad didelės apimties projekto paraišką nepriklausomas ekspertas įvertino teigiamai, pildo didelės apimties projekto pranešimo EK formą, nustatytą 2014 m. rugsėjo 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1011/2014, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl tam tikros informacijos teikimo Komisijai modelių įgyvendinimo taisyklės ir išsamios paramos gavėjų ir vadovaujančiųjų institucijų, tvirtinančiųjų institucijų, audito institucijų ir tarpinių institucijų keitimosi informacija taisyklės, su visais pakeitimais I priede, ir kartu su Taisyklių 101 punkte nurodytais dokumentais ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita teikia ministerijai.“

1.2.9. Pakeičiu 112 punktą ir jį išdėstau taip:

112. Jei EK sprendimu nepatvirtintos išlaidos buvo pripažintos deklaruotinomis EK ir (arba) deklaruotos EK, vadovaujantis Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 1K-346 „Dėl Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių patvirtinimo“, turi būti mažinamos atitinkamo projekto pripažintos deklaruotinomis EK ir (arba) deklaruotos EK išlaidos.“

1.2.10. Pakeičiu 113 punktą ir jį išdėstau taip:

113. Jei projekto įgyvendinimo metu projektai tampa didelės apimties, įgyvendinančioji institucija pagal kompetenciją užtikrina, kad didelės apimties projektai būtų įvertinti ir patvirtinti šiame Taisyklių skirsnyje nustatyta tvarka. Jeigu įgyvendinant didelės apimties projektą, dėl kurio EK yra priėmusi sprendimą, keičiama jo sutartis ir su tuo susijusi didelės apimties projekto paraiškoje pateikta informacija, įgyvendinančioji institucija įvertina keitimų pobūdį ir apie keitimus privalo informuoti ministeriją, kuri, prireikus keisti EK sprendimą, organizuoja EK sprendimo dėl didelės apimties projekto pakeitimo pasiūlymo parengimą ir teikia jį vadovaujančiajai institucijai.“

1.2.11. Pakeičiu 128 punktą ir jį išdėstau taip:

128. Jei baigus paraiškos vertinimą ir atranką arba priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo iki projekto sutarties sudarymo įgyvendinančioji institucija įtaria, kad esama informacijos, arba iš trečiųjų šalių gauna informacijos, turinčios neigiamos įtakos paraiškos vertinimo rezultatams, ji atlieka pakartotinį paraiškos vertinimą apie tai informavusi ministeriją, o per DMS – pareiškėją. Sprendimai dėl projektų finansavimo prireikus keičiami arba nekeičiami atsižvelgiant į pakartotinio paraiškos vertinimo rezultatus.“

1.2.12. Pakeičiu 160 punktą ir jį išdėstau taip:

160. Jei dėl objektyvių priežasčių pareiškėjas ar projekto vykdytojas prašo leidimo perleisti projekto vykdytojo teises ir pareigas kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui, įgyvendinančioji institucija, įvertinusi priežastis ir teisių perėmėjo tinkamumą pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus, apie tai informuoja ministeriją, o jei tai vietos plėtros projektas, – ir vietos veiklos grupę jos elektroninio pašto adresu. Jei įgyvendinančioji institucija siūlo patenkinti šį pareiškėjo ar projekto vykdytojo prašymą (ir, jei tai vietos plėtros projektas, vietos veiklos grupė neprieštarauja šiam prašymui), ministerija gali pakeisti sprendimą dėl projekto finansavimo, skirdama projekto finansavimo lėšas pareiškėjo ar projekto vykdytojo teises ir pareigas perėmusiam juridiniam ar fiziniam asmeniui.“

1.2.13. Papildau III skyriaus 17 skirsnį 1611 punktu:

1611. Projektų, kuriais prisidedama prie veiksmų programos prioritetų, finansuojamų vadovaujantis 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2221, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kiek tai susiję su papildomais ištekliais ir įgyvendinimo taisyklėmis, siekiant suteikti paramą COVID-19 pandemijos sukeltai krizei ir jos socialiniams padariniams įveikti skirtiems veiksmams skatinti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui (REACT-EU) (toliau – REACT-EU prioritetai), tikslų įgyvendinimo, atranka pagal kitų veiksmų programos prioritetų priemones gali būti vykdoma iki EK pritarimo veiksmų programos papildymui REACT-EU prioritetais ir veiksmų programos priedo pakeitimo dienos, vadovaujantis Taisyklių III skyriuje ir Veiksmų programos administravimo taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka parengtais kvietimo teikti paraiškas dokumentais.

Kai, atsižvelgiant į Veiksmų programos administravimo taisyklių 761 punkto nuostatas, SFMIS2014, kai įgyvendinamos veiksmų programos REACT-EU prioritetų priemonės, registruojami pagal kitų veiksmų programos prioritetų priemones atrinktų projektų duomenys, veiksmai, susiję su informacijos apie projektus registravimu, atliekami vadovaujantis vadovaujančiosios institucijos pateiktais paaiškinimais.“

1.2.14. Papildau III skyriaus 17 skirsnį 1612 punktu:

1612. Ministerija, vadovaudamasi Veiksmų programos administravimo taisyklių 761 punktu, priima sprendimą, kad veiksmų programos REACT-EU prioriteto priemonės kvietimo teikti paraiškas dokumentais ir pagal šiuos dokumentus atrinktais projektais laikomi kito veiksmų programos prioriteto priemonės kvietimo teikti paraiškas dokumentai ir pagal juos atrinkti Taisyklių 1611 punkte nurodyti projektai. Sprendime turi būti pateikiama visa audito sekai užtikrinti reikalinga informacija, įskaitant pagal kriterijus, suderintus su vadovaujančiąja institucija, sudarytą projektų sąrašą, kai ne visi pagal kito veiksmų programos prioriteto priemonę atrinkti projektai laikomi projektais, atrinktais pagal veiksmų programos REACT-EU prioriteto atitinkamą priemonę. Ministerija apie priimtą sprendimą per 3 darbo dienas informuoja įgyvendinančiąją instituciją.“

1.2.15. Pakeičiu 164 punktą ir jį išdėstau taip:

164. Projektų sutartys, kurių bendra vertė yra visa veiksmų programos prioritetams skirta lėšų suma, gali būti sudaromos iki 2020 m. gruodžio 31 d. Kai veiksmų programos prioritetui ar konkrečiam jo uždaviniui lėšos skiriamos arba perskirstomos tarp programos prioritetų ar konkrečių prioriteto uždavinių (įskaitant ministerijų teisę prisiimti papildomų įsipareigojimų) 2020 ir vėlesniais metais, projektų sutartys gali būti sudaromos iki 2021 m. rugsėjo 30 d. arba per 6 mėnesius nuo veiksmų programos priedo, kuriuo lėšos skiriamos veiksmų programos prioritetui ar konkrečiam jo uždaviniui, pakeitimo įsigaliojimo dienos, atsižvelgiant į tai, kuri iš šių datų vėlesnė. Ministerijai suderinus su vadovaujančiąja institucija, galutinis projektų sutarčių sudarymo terminas gali būti pratęstas, kai yra rizika, kad Lietuvai skirtos lėšos gali būti nepanaudotos iki 2023 m. gruodžio 31 d.“

1.2.16. Pakeičiu 180 punktą ir jį išdėstau taip:

180. Taisyklių 178 punkte nurodytais atvejais įgyvendinančioji institucija informuoja ministeriją apie poreikį pakeisti projekto sutartį. Ministerija per 14 dienų pritaria sutarties keitimui, pritaria tik daliai keitimo arba jam nepritaria (nepritardama projekto sutarties keitimui nurodo nepritarimo priežastis). Jeigu ministerija projekto sutarties keitimui nepritaria, įgyvendinančioji institucija per DMS apie tai informuoja projekto vykdytoją.“

1.2.17. Pakeičiu 188 punktą ir jį išdėstau taip:

188. Įgyvendinančioji institucija, priėmusi vienašalį sprendimą pakeisti projekto sutartį, jį per DMS siunčia projekto vykdytojui ir apie tai per SFMIS2014 informuoja ministeriją (įgyvendinant regionų projektus – ir Regioninės plėtros departamentą). Projekto vykdytojui nevykdant projekto sutarties sąlygų vienašališkai pakeitus projekto sutartį, projekto sutartis gali būti nutraukiama Taisyklių 190–192 punktuose nustatyta tvarka. Projekto sutartis negali būti nutraukta, jeigu Lietuvos administracinių ginčų komisijoje ar Vilniaus apygardos administraciniame teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka yra nagrinėjamas projekto vykdytojo skundas dėl įgyvendinančiosios institucijos priimto vienašalio sprendimo dėl projekto sutarties pakeitimo.“

1.2.18. Pakeičiu 194 punktą ir jį išdėstau taip:

194. Įgyvendinančioji institucija informuoja atsakingą ministeriją apie užbaigtas Taisyklių 192 ir 193 punktuose nustatytas projekto sutarties nutraukimo procedūras. Ministerija, gavusi informaciją apie nutrauktą projekto sutartį, pripažįsta sprendimą dėl projekto finansavimo netekusiu galios. Jei projektas yra įtrauktas į regiono projektų sąrašą, įgyvendinančioji institucija apie pradėtas ir užbaigtas projekto sutarties nutraukimo procedūras taip pat informuoja Regioninės plėtros departamentą. Regiono plėtros taryba, gavusi informaciją apie nutrauktą projekto sutartį, išbraukia projektą iš regionų projektų sąrašo.“

1.2.19. Pakeičiu 205 punktą ir jį išdėstau taip:

205. Įgyvendinančioji institucija, atlikusi projekto papildomų išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimą, per 30 dienų (šių Taisyklių 196.3 papunktyje numatytu atveju – per 14 dienų) nuo prašymo skirti papildomą finansavimą gavimo dienos nustato projektui galimų skirti papildomų lėšų dydį ir parengia išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą, kurią pateikia ministerijai.“

1.2.20. Pakeičiu 221.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

221.1. netinkamam finansuoti PVM apmokėti, kuris projekto vykdytojui kompensuojamas Iš Europos Sąjungos fondų ir Europos investicijų banko lėšų bendrai finansuojamų projektų netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto finansų ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-203 „Dėl Iš Europos Sąjungos fondų ir Europos investicijų banko lėšų bendrai finansuojamų projektų netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka arba, kai netinkamas finansuoti PVM kompensuojamas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, pagal tvarką, kurią nustato Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras;“.

1.2.21. Pakeičiu 260 punktą ir jį išdėstau taip:

260. Jeigu stebėsenos rodiklio reikšmės nepasiekimas nėra susijęs su konkrečios projekto veiklos vykdymo apimties sumažėjimu, bet yra sąlygotas veiksnių, kurių įtaką stebėsenos rodiklio nepasiekimui projekto vykdytojas galėjo sumažinti (stebėsenos rodiklio reikšmės nepasiekimo pagrįstumas gali būti vertinamas atsižvelgiant į atitinkamų veiksmų programos priemonių specifiką, su ministerija suderinta tvarka), mažinama projektui skirto finansavimo dalis apskaičiuojama taip:

260.1. jei stebėsenos rodikliai nepasiekti (skaičiuojant nuo projekto sutartyje nustatytos stebėsenos rodiklio reikšmės) nuo 10 iki 25 procentų (įskaitytinai), tai projektui skirtas finansavimas mažinamas nuo 3 iki 5 procentų su nepasiektu rodikliu susijusių tinkamų finansuoti išlaidų sumos;

260.2. jei stebėsenos rodikliai nepasiekti (skaičiuojant nuo projekto sutartyje nustatytos stebėsenos rodiklio reikšmės) nuo 25 iki 40 procentų (įskaitytinai), tai projektui skirtas finansavimas mažinamas nuo 6 iki 10 procentų su nepasiektu rodikliu susijusių tinkamų finansuoti išlaidų sumos;

260.3. jei stebėsenos rodikliai nepasiekti (skaičiuojant nuo projekto sutartyje nustatytos stebėsenos rodiklio reikšmės) nuo 40 iki 50 procentų (įskaitytinai), tai projektui skirtas finansavimas mažinamas nuo 11 iki 15 procentų su nepasiektu rodikliu susijusių tinkamų finansuoti išlaidų sumos;

260.4. jei stebėsenos rodikliai nepasiekti (skaičiuojant nuo projekto sutartyje nustatytos stebėsenos rodiklio reikšmės) daugiau kaip 50 procentų, tai projektui skirtas finansavimas mažinamas nuo 16 iki 20 procentų su nepasiektu rodikliu susijusių tinkamų finansuoti išlaidų sumos.“

1.2.22. Pakeičiu 261 punktą ir jį išdėstau taip:

261. Kokia dalimi mažinama projektui skirto finansavimo suma, nustatoma vadovaujantis proporcingumo principu ir įvertinus projekto stebėsenos rodiklio pobūdį (vertinama, ar stebėsenos rodiklis, kurio reikšmė nepasiekta, yra privalomas ar buvo pasirenkamas pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą; ar pasiekta minimali projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyta stebėsenos rodiklio reikšmė; ar už nepasiektą stebėsenos rodiklį paraiškos vertinimo metu buvo skirta papildomų balų ir ar tai buvo esminis veiksnys, nulėmęs finansavimo projektui skyrimą), projekto rezultato rodiklių skaičių ir stebėsenos rodiklio nepasiekimo aplinkybes (kokių veiksmų ėmėsi projekto vykdytojas rodikliui pasiekti, projekto vykdytojo veiksmai (neveikimas), dėl kurių nebuvo pasiektas rodiklis).

Jei Taisyklių 260 punkte numatytu atveju daugiau nei vienas stebėsenos rodiklis yra nepasiektas daugiau kaip 10 procentų, projektui skirto finansavimo suma negali būti mažinama daugiau kaip 20 procentų visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos.“

1.2.23. Pakeičiu 288 punktą ir jį išdėstau taip:

288. Kai apie projekto patikrą vietoje įgyvendinančioji institucija informuoja projekto vykdytoją iš anksto, projekto vykdytojas turi užtikrinti projekto vykdytojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kai projekto vykdytojas yra fizinis asmuo, – savo arba įgalioto asmens) ir kitų už projekto įgyvendinimą atsakingų asmenų dalyvavimą patikroje. Jei neįmanoma sudaryti sąlygų atlikti patikrą įgyvendinančiosios institucijos nurodytu metu ir (ar) joje negali dalyvauti pranešime dėl patikros įvardyti asmenys, projekto vykdytojas turi nedelsdamas per DMS arba kitomis priemonėmis informuoti įgyvendinančiąją instituciją, nurodydamas to priežastis. Kita patikros vietoje data nustatoma įgyvendinančiosios institucijos vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka ir patikra turi būti atlikta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo projekto vykdytojo pranešimo apie netinkamą patikros vietoje datą gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dėl nuo projekto vykdytojo ar įgyvendinančiosios institucijos nepriklausančių aplinkybių.

1.2.24. Pripažįstu netekusiu galios 290 punktą.

1.2.25. Pakeičiu 291 punktą ir jį išdėstau taip:

291. Atlikusi patikrą vietoje, įgyvendinančioji institucija per 14 dienų po patikros vietoje dienos SFMIS2014 užpildo patikros vietoje lapą. Projekto vykdytojas su atliktos patikros vietoje lapu supažindinamas per DMS.“

1.2.26. Pakeičiu 292 punktą ir jį išdėstau taip:

292. Patikros vietoje lape nurodoma patikros vietoje apimtis ir rezultatai, išvados ir rekomendacijos arba privalomi nurodymai projekto vykdytojui dėl projekto įgyvendinimo (toliau kartu šiame skirsnyje – rekomendacijos), nustatomas terminas, per kurį šios rekomendacijos turi būti įgyvendintos.“

1.2.27. Pakeičiu 293 punktą ir jį išdėstau taip:

293. Įgyvendinančioji institucija, patikros vietoje metu nustačiusi neatitikimų ir (arba) patikros vietoje lape nurodžiusi rekomendacijas, informaciją apie tai projekto vykdytojui pateikia per DMS. Įgyvendinančioji institucija turi užtikrinti patikros vietoje lape nurodytų rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą ir įsitikinti, ar rekomendacijos įgyvendintos.“

1.2.28. Pakeičiu 300 punktą ir jį išdėstau taip:

300. Apie įtariamo pažeidimo ištaisymą ir jo ištaisymo būdą įgyvendinančioji institucija per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 297 punkte nurodytų veiksmų atlikimo dienos informuoja projekto vykdytoją per DMS, o su įtariamu pažeidimu susiję veiksmai ir įgyvendinančiosios institucijos priimti sprendimai yra žymimi mokėjimo prašymų patikros lapuose, projektų patikros vietoje lapuose, ataskaitų po projekto finansavimo pabaigos patikros lapuose, susirašinėjimo su projekto vykdytoju dokumentuose ir kituose dokumentuose vadovaujantis įgyvendinančiosios institucijos vidaus procedūrų aprašais.“

1.2.29. Pakeičiu 303 punktą ir jį išdėstau taip:

303. Įgyvendinančioji institucija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pradėto įtariamo pažeidimo tyrimo dienos informuoja ministeriją (taip pat kitą (-as) įgyvendinančiąją (-iąsias) instituciją (-as), jei pažeidimas susijęs su kitos (-ų) įgyvendinančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) administruojamo projekto pirkimu) per SFMIS2014 ir projekto vykdytoją per DMS, išskyrus atvejus, kai projekto vykdytojo informavimas galėtų turėti neigiamos įtakos pažeidimo tyrimui.“

1.2.30. Pakeičiu 304 punktą ir jį išdėstau taip:

304. Įtariamo pažeidimo tyrimo metu įgyvendinančioji institucija vertina projekto vykdytojo ar kitų institucijų ir (ar) įstaigų pateiktą informaciją, duomenis ir dokumentus, gali atlikti projekto patikras vietoje, prašyti paaiškinti įtariamo pažeidimo aplinkybes, kreiptis į kitas atsakingas institucijas (ministeriją, Viešųjų pirkimų tarnybą, Konkurencijos tarybą ir kt.) su prašymu pateikti išvadas, paaiškinimus apie įtariamo pažeidimo aplinkybes ir informaciją, susijusią su atliekamu pažeidimo tyrimu, ir (ar) atlikti kitus veiksmus, kuriais siekiama ištirti įtariamą pažeidimą. Įgyvendinančioji institucija įtariamo pažeidimo tyrimo metu privalo atlikti projekto patikrą (-as) vietoje, kai dokumentus, atliktus darbus, pristatytas prekes ir (ar) kitas tyrimui reikšmingas aplinkybes galima įvertinti tik projekto patikros (-ų) vietoje metu.“

1.2.31. Pakeičiu 327 punktą ir jį išdėstau taip:

327. Įgyvendinančioji institucija, įtarusi nusikalstamą veiką, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšų neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu, apie tai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo sprendimo dėl pažeidimo priėmimo dienos, informuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą arba, kai įtariama korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, susijusi su ES struktūrinių fondų lėšų neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu, – Specialiųjų tyrimų tarnybą, taip pat informuoja vadovaujančiąją instituciją ir ministeriją. Įgyvendinančioji institucija Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai arba Specialiųjų tyrimų tarnybai taip pat pateikia visą turimą su įtariama nusikalstama veika susijusią informaciją, nurodo pažeidimo tyrimo metu nustatytus įtariamų nusikalstamų veikų požymius, teisės aktų pažeidimus ir pateikia tai patvirtinančių dokumentų kopijas.“

1.2.32. Pakeičiu 328 punktą ir jį išdėstau taip:

328. Jei įtariamas ar nustatytas pažeidimas gali sukelti pasekmių už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, įgyvendinančioji institucija apie tokį pažeidimą per 7 dienas nuo įtariamo pažeidimo užregistravimo SFMIS2014 ar pažeidimo nustatymo dienos informuoja vadovaujančiąją ir tvirtinančiąją institucijas.“

1.2.33. Pripažįstu netekusiu galios 399 punktą.

1.2.34. Pakeičiu 403 punktą ir jį išdėstau taip:

403. Išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos tinkamu joms finansuoti laikotarpiu, t. y.:

403.1. nuo 2014 m. sausio 1 d. (įgyvendinant REACT-EU prioritetų lėšomis finansuojamus projektus – nuo 2020 m. vasario 1 d.) iki 2023 m. gruodžio 31 d., su sąlyga, kad visos projekto veiklos nėra baigtos iki pareiškėjui pateikiant paraišką (sąlyga netaikoma įgyvendinant REACT-EU prioritetų lėšomis finansuojamus projektus, kurių veiklos pradėtos ne anksčiau kaip 2020 m. vasario 1 d.);

403.2. veiklų, skirtų „Jaunimo užimtumo iniciatyvai“ įgyvendinti, išlaidos yra tinkamos finansuoti nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

403.3. veiklos, kurių išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius arba fiksuotąsias sumas, gali būti vykdomos tik nuo 2014 m. sausio 1 d. (įgyvendinant „Jaunimo užimtumo iniciatyvą“ – nuo 2013 m. rugsėjo 1 d., įgyvendinant REACT-EU prioritetų lėšomis finansuojamus projektus – nuo 2020 m. vasario 1 d.) iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

403.4. išlaidos, kurios tampa tinkamos finansuoti keičiant veiksmų programą (išskyrus atvejus, kai veiksmų programa keičiama įtraukiant į ją REACT-EU prioritetus), laikomos atitinkančiomis finansavimo reikalavimus nuo tos dienos, kurią EK pateiktas prašymas peržiūrėti veiksmų programą, jeigu EK pritarė veiksmų programos pakeitimui, o jeigu veiksmų programa keičiama taikant reglamento (ES) Nr. 1303/2013 96 straipsnio 11 dalį, – nuo tos dienos, kai įsigalioja Stebėsenos komiteto sprendimas pakeisti veiksmų programą;

403.5. kiekvienam projektui taikomas projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis nustatomas projekto sutartyje.“

1.2.35. Papildau 411.3 papunkčiu:

411.3. kai įgyvendinami REACT-EU prioritetų lėšomis finansuojami projektai, šiame Taisyklių punkte pateikiamos nuorodos į ES valstybes nares neapima Jungtinės Karalystės.“

1.2.36. Pakeičiu 421.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

421.3. naudoto turto įsigijimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai perkamas nekilnojamasis turtas ar kultūros vertybės, kai mokymo (si) tikslais perkama įranga ar kitas turtas, kurie bus naudojami ne pagal pirminę savo paskirtį, ar kai dėl paveldosaugos reikalavimų teisės aktuose nustatytais atvejais negalima naudoti naujų medžiagų, taip pat, kai elektros energiją gaminantys vartotojai arba asmenys, siekiantys tapti energiją gaminančiais vartotojais, įsigyja dalį veikiančių atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įrenginių ar kai įsigyjama optinio ryšio kabelio gijų jau naudojamoje optinio ryšio infrastruktūroje.“

1.2.37. Pakeičiu 37 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

37 skirsnis. Informavimas apie projektą ir komunikacija“.

1.2.38. Pakeičiu 449 punktą ir jį išdėstau taip:

449. Projekto vykdytojai visose savo įgyvendinamose informavimo ir komunikacijos priemonėse, skirtose ES fondų investicijoms ir (ar) įgyvendinamo projekto tikslui, eigai, rezultatams ir naudai viešinti, turi naudoti 2014–2020 m. ES fondų investicijų ženklą su veiksmų programos pavadinimu (toliau – ženklas) ir nurodyti, kad projektas ar informavimo ir komunikacijos priemonės bendrai finansuojami iš ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) – ESF, ERPF ar Sanglaudos fondo – lėšų. Jei informavimo ir komunikacijos priemonės susijusios su investicijomis, kurios bendrai finansuojamos daugiau kaip vieno fondo lėšomis, ES fondų nuorodą galima pakeisti nuoroda į ES struktūrinius ir investicijų fondus. Kai informavimo ir komunikacijos priemonės susijusios su REACT-EU prioritetais, nurodant pasirinktą ES fondą (ESF ar ERPF) turi būti nuoroda į REACT-EU prioritetą – prierašas „finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė“. Prievolė nurodyti ES fondą (-us) netaikoma tik mažiems reklaminiams daiktams.“

1.2.39. Papildau 4491 punktu:

4491. Vykdant komunikacijos ir ES struktūrinių fondų matomumo didinimo veiklą, kai pagrindinis informavimo ir komunikacijos priemonės turinys susijęs su pasirengimu įgyvendinti 2021–2027 m. Europos Sąjungos investicijų programą ir kai tokia veikla finansuojama veiksmų programos lėšomis, vietoj ženklo gali būti naudojama ES emblema, ją papildant ES ir ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) nuoroda.“

1.2.40. Pakeičiu 450.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

450.1. projekto įgyvendinimo pradžioje savo interneto svetainėje (jei projekto vykdytojas tokią turi) paskelbti proporcingą skirto finansavimo dydžiui įgyvendinamo projekto aprašymą, kuriame turi būti apibūdinti projekto tikslai, rezultatai ir informuojama apie finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) lėšų. Spalvotas ženklas turi būti aiškiai matomas interneto svetainės puslapyje skaitmeninio prietaiso (stalinio kompiuterio) rodomame ekrane, kad svetainės vartotojui nereikėtų puslapiu slinkti žemyn;“.

1.2.41. Pakeičiu 450.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

450.5. laikinoje ar nuolatinėje informacinėje lentelėje arba informaciniame stende, kurie įrengiami laikantis 2014 m. liepos 28 d. EK priimto įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 821/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl išsamios programų įnašų pervedimo ir valdymo tvarkos, finansinių priemonių ataskaitų teikimo, veiksmams skirtų informavimo ir komunikacijos priemonių techninių charakteristikų ir duomenų įrašymo ir saugojimo sistemos taikymo taisyklės, su visais pakeitimais II skyriuje nustatytų techninių charakteristikų ir kurių naudojimo pavyzdžiai pateikti ženklo naudojimo vadove, o maketai paskelbti svetainėje www.esinvesticijos.lt, nurodyti projekto pavadinimą, pagrindinį projekto tikslą, ES fondą (-us) ir (ar) pateikti nuorodą į REACT-EU prioritetą bei ženklą. Informacinė lentelė arba informacinis stendas turi būti įrengti visuomenei gerai matomoje vietoje ir tinkamo dydžio, kad būtų aiškiai matomi, o juose pateikta informacija įskaitoma. Atsižvelgiant į informacinės lentelės arba informacinio stendo specifiką, projekto pavadinimas ir projekto tikslas gali būti trumpinami ir tikslinami, nekeičiant esmės. Projekto pavadinimas, tikslas, ženklas ir nuoroda į ES fondą (-us) ir (ar) nuoroda į REACT-EU prioritetą turi užimti ne mažiau kaip 25 procentus tokios lentelės arba stendo ploto;“.

1.2.42. Pakeičiu 450.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

450.6. kai įgyvendinamas iš ESF lėšų bendrai finansuojamas projektas ir kai organizuojami mokymai ar vykdomos kitos panašios iš ERPF arba Sanglaudos fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto veiklos, užtikrinti, kad projekto dalyviams (tikslinei grupei) būtų pranešta apie projekto finansavimą iš tam tikro (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir (ar) REACT-EU prioriteto lėšų. Įgyvendinant projekto veiklas, pavyzdžiui, mokymų, konferencijų organizavimo ar panašias, projekto tikslinei grupei skirtuose dokumentuose, įskaitant dalyvavimo renginiuose patvirtinimo dokumentus ar kitus pažymėjimus, turi būti naudojamas ženklas ir informuojama apie projekto finansavimą iš tam tikro (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) ir (ar) REACT-EU prioriteto lėšų. Projekto tos pačios veiklos dalyviai apie projekto finansavimo šaltinį gali būti informuojami vienu projekto tikslinei grupei skirtu dokumentu (pvz., seminaro organizavimo dokumentai: pasirinktinai darbotvarkė ir (ar) dalyvių registracijos sąrašas, ir (ar) pažymėjimas);“.

1.2.43. Pakeičiu 450.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

450.7. gali vykdyti ir kitas informavimo apie projektą veiklas (įskaitant priemones, kuriomis būtų padidintas ES struktūrinių fondų matomumas), jei tai nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše. Visose projekto vykdytojo įgyvendinamose informavimo ir komunikacijos priemonėse turi būti atsižvelgiama į reglamento (ES) Nr. 821/2014 II skyriuje pateiktas ES emblemos pateikimo technines charakteristikas.“

1.2.44. Pakeičiu 451 punktą ir jį išdėstau taip:

451. Visose projekto vykdytojo įgyvendinamose informavimo ir komunikacijos priemonėse turi būti naudojamas ženklas. Vienspalvis ar dalinis ženklas (t. y. tik su veiksmų programos pavadinimu ar visai be jo) gali būti naudojamas tik pagrįstais atvejais. Visais ženklo naudojimo atvejais turi būti nurodoma, kad projektas finansuojamas ES fondų lėšomis, todėl išskirtiniais atvejais, naudojant ženklą be veiksmų programos pavadinimo, šalia ženklo visada turi būti rašomas ES pavadinimas „Europos Sąjunga“. Šalia kitų logotipų naudojamas ženklas turi būti ne mažesnio aukščio ar pločio kaip didžiausias iš kitų logotipų. Detali ženklo naudojimo tvarka aprašyta ženklo naudojimo vadove, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.“

1.2.45. Pakeičiu 4521 punktą ir jį išdėstau taip:

4521. Informavimo apie projektą ir kitos komunikacijos ir ES struktūrinių ir investicijų fondų matomumo didinimo veiklos neturi būti naudojamos politinei ir (ar) komercinei reklamai, t. y. už užmokestį žiniasklaidos priemonėse (televizijoje, radijuje, lauko reklamoje, internete ir spaudoje) ar vykdant kitas projekto veiklas (renginių organizavimo, leidybos) skleidžiant informaciją apie valstybės politiko, politinės partijos, politinės partijos nario ar politinės kampanijos dalyvio veiklą arba jų vardu.“

1.2.46. Pakeičiu 461.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

461.7. pirkimo sutarties vertė, finansuojama iš projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinių, padauginta iš projekto finansuojamosios dalies, neviršija 60 000 eurų (šešiasdešimt tūkstančių eurų), įskaitant jau sudarytas arba ketinamas sudaryti tos pačios rūšies prekių ir (arba) paslaugų ar to paties objekto darbų pirkimo sutartis. Ne perkančioji organizacija negali dirbtinai skaidyti pirkimo arba prašyti su pirkimu susijusias išlaidas finansuoti mažesne projekto finansuojamąja dalimi, jeigu taip galėtų būti išvengta Taisyklėse nustatytos pirkimų tvarkos taikymo, nebent tai yra pateisinama dėl objektyvių priežasčių. Ne perkančiosioms organizacijoms rekomenduojama tos pačios rūšies prekių ir (arba) paslaugų ar to paties objekto darbų pirkimo sutarčių vertės nustatymui taikyti Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną, patvirtintą 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) su visais pakeitimais (toliau – BVPŽ). Laikoma, kad prekės ir paslaugos yra tos pačios rūšies, jeigu yra priskirtos tam pačiam BVPŽ kodui. Darbų objektu yra laikomas statinys su inžineriniais tinklais.“

1.2.47. Pakeičiu 493 punktą ir jį išdėstau taip:

493. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai įgyvendinančiųjų institucijų sprendimus ar veiksmus (neveikimą) skundžia Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka arba ministerijai Taisyklių 494 punkte nustatytais atvejais. Projektų vykdytojai ministerijos pagal Taisyklių 494 punktą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka priimtus sprendimus skundžia Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

1.2.48. Pakeičiu 494 punktą ir jį išdėstau taip:

494. Pareiškėjai, vadovaudamiesi Viešojo administravimo įstatymu, įgyvendinančiųjų institucijų sprendimus dėl paraiškų atmetimo gali apskųsti ministerijoms ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie šiuos sprendimus. Jei ministerija tenkina pareiškėjo skundą, o įgyvendinančioji institucija po pakartotinio paraiškos vertinimo vėl atmeta paraišką, pareiškėjas šį įgyvendinančiosios institucijos sprendimą skundžia Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.“

1.2.49. Pakeičiu 495 punktą ir jį išdėstau taip:

495. Ministerija, vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymu, nagrinėja pareiškėjų skundus, pateiktus vadovaujantis Taisyklių 494 punktu, taip pat nagrinėja pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 74 straipsnio 3 dalį EK vadovaujančiajai institucijai arba tiesiogiai ministerijai perduotus pareiškėjų skundus, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo. Jeigu ministerija nusprendžia, kad pareiškėjo skundas pagrįstas, ji įpareigoja įgyvendinančiąją instituciją pakartoti paraiškos vertinimo procedūrą. Jei įgyvendinančioji institucija po pakartotinio paraiškos vertinimo vėl atmeta paraišką, pareiškėjas šį įgyvendinančiosios institucijos sprendimą gali apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.“

1.2.50. Pakeičiu 517 punktą ir jį išdėstau taip:

517. Kai patiriamos išlaidos, kurias įgyvendinant projektą buvo numatyta apmokėti pagal fiksuotuosius įkainius ar fiksuotąsias sumas, nustatytus Taisyklių 425.3 papunktyje nurodytu atveju, tačiau dėl režimo projekto vykdytojas negali užtikrinti, kad būtų įgyvendintos visos fiksuotiesiems įkainiams ar fiksuotosioms sumoms taikomos sąlygos, veiklų įgyvendinimo išlaidų tinkamumas finansuoti gali būti įrodomas išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentais arba gali būti nustatomi nauji fiksuotieji įkainiai ar fiksuotosios sumos remiantis projekto vykdytojo pateiktais projekto biudžeto duomenimis, kurie turi būti patikimi ir gali būti patikrinami, net jeigu tai nebuvo nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše ar projekto sutartyje. Tokiu atveju įgyvendinančioji institucija užtikrina, kad būtų išvengta dvigubo projekto išlaidų deklaravimo mokėjimo prašymuose.“

1.2.51. Papildau 521 punktu:

521. Jei Taisyklių 520 punkte nurodyti veiksmai atliekami dėl projektų, kurių išlaidoms apmokėti, remiantis Taisyklių 425 punkte nurodytais būdais, buvo nustatyti supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai, ir dėl šių veiksmų negali būti įgyvendintos visos anksčiau nustatytų supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių taikymo sąlygos, projektų išlaidoms apmokėti gali būti nustatomi nauji supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai remiantis projekto vykdytojo pateiktais projekto biudžeto duomenimis, kurie turi būti patikimi ir gali būti patikrinami (gali būti taikoma projektams, kuriems skiriamo finansavimo suma neviršija 100 000 eurų (vieno šimto tūkstančių eurų)).“

1.2.52. Pakeičiu 1 priedą:

1.2.52.1. Pakeičiu 41.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

41.4. mokėjimo prašymų, grąžintinų lėšų duomenis ir dokumentus, projekto įgyvendinimo duomenis;“.

1.2.52.2. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. DMS naudotojų teisės projekto lygmeniu:

20.1. administruoti DMS naudotojus: DMS naudotojui suteikiama galimybė registruoti naujus DMS naudotojus, jiems suteikti ir keisti su projektu susijusias teises, blokuoti DMS naudotoją. Šią teisę DMS naudotojams gali suteikti DMS naudotojai, kurie turi Aprašo 20.2 papunktyje nurodytą teisę;

20.2. suteikti teisę administruoti DMS naudotojus: suteikiama galimybė kitam DMS naudotojui suteikti teisę administruoti DMS naudotojus;

20.3. peržiūrėti projekto informaciją: DMS naudotojui suteikiama galimybė peržiūrėti DMS informaciją be galimybės pildyti ar teikti duomenis bei užsakyti dokumentus. Suteikiant teisę pildyti duomenis arba teikti duomenis bet kurioje DMS meniu (pirkimų, mokėjimų, dalyvių, sutarties, patikrinimų) skiltyje, teisė peržiūrėti projekto informaciją suteikiama automatiškai;

20.4. užsakyti dokumentus: DMS naudotojui suteikiama galimybė parsisiųsti DMS pateiktus dokumentus, dokumentų formas ir ataskaitas tose DMS meniu (pirkimų, mokėjimų, dalyvių, sutarties, patikrinimų) skiltyse, kuriose suteikta teisė pildyti duomenis;

20.5. pirkimų meniu skiltyje:

20.5.1. pildyti duomenis: DMS naudotojui suteikiama galimybė pildyti projekto pirkimų plano ar jo keitimų, pirkimų sutarčių ar jų keitimų duomenis bei rašyti ir siųsti pranešimus, susijusius su atitinkamu pirkimo planu arba pirkimu;

20.5.2. teikti duomenis: DMS naudotojui suteikiama galimybė pateikti elektroniniu parašu pasirašomo projekto pirkimų plano ar jo pakeitimų duomenis, teikti pirkimų sutarčių ar jų keitimų duomenis;

20.6. mokėjimų, grąžinimų ir ataskaitų po projekto finansavimo pabaigos meniu skiltyje:

20.6.1. pildyti duomenis: DMS naudotojui suteikiama galimybė pildyti mokėjimo prašymų ir ataskaitų po projekto finansavimo pabaigos duomenis bei rašyti ir siųsti pranešimus, susijusius su atitinkamu mokėjimo prašymu, atitinkama ataskaita po projekto finansavimo pabaigos ir atitinkamu grąžinimu;

20.6.2. teikti duomenis: DMS naudotojui suteikiama galimybė teikti elektroniniu parašu pasirašomų mokėjimo prašymų ir ataskaitų po projekto finansavimo pabaigos duomenis;

20.7. dalyvių meniu skiltyje:

20.7.1. pildyti duomenis: DMS naudotojui suteikiama galimybė pildyti projekto dalyvių duomenis, rašyti ir siųsti pranešimus, susijusius su projekto dalyvių administravimu;

20.7.2. teikti duomenis: DMS naudotojui suteikiama galimybė teikti projekto dalyvių duomenis;

20.8. sutarties meniu skiltyje DMS naudotojui suteikiama galimybė rašyti ir siųsti pranešimus, susijusius su projekto sutartimi ir jos pakeitimais;

20.9. patikrinimų meniu skiltyje DMS naudotojui suteikiama galimybė rašyti ir siųsti pranešimus, susijusius su patikrinimais (atitinkamos projekto patikros vietoje, atitinkamo pažeidimo ar atitinkamo audito);

20.10. bet kurioje DMS meniu skiltyje DMS naudotojui suteikus teisę teikti duomenis, teisė pildyti duomenis suteikiama automatiškai.“

1.2.52.3. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projekto (toliau – vietos plėtros projektas), kurį vietos veiklos grupė Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 „Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka yra įtraukusi į vietos plėtros projektų sąrašą, vykdytojas privalo vietos veiklos grupės nariams suteikti teisę peržiūrėti vietos plėtros projekto informaciją DMS projekto veiksmų stebėsenos tikslais pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su visais pakeitimais 34 straipsnio 3 dalies g punktą.“

1.2.52.4. Pakeičiu 471 punktą ir jį išdėstau taip:

471. Norėdamas pateikti papildomą informaciją dėl pateikto pirkimų plano, DMS naudotojas gali pasirašytą pranešimą teikti pirkimų plano meniu skiltyje „Pranešimai“.“

1.2.52.5. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Norėdamas pateikti papildomą informaciją dėl pirkimo, pirkimo dokumentus patikrai ar išsiųsti pranešimą atsakingam įgyvendinančiosios institucijos darbuotojui, DMS naudotojas rengia ir siunčia pasirašytą pranešimą susijusio pirkimo meniu skiltyje „Pranešimai“.“

1.2.52.6. Pakeičiu 113 punktą ir jį išdėstau taip:

113. Projekto dalyvių rezultatų duomenų negalima pašalinti iš DMS, kai jie jau pateikti įgyvendinančiajai institucijai. Projekto dalyvio rezultatų duomenys teikiami tik kartą, jei rezultatai nesikeitė arba dalyvis negrįžo dalyvauti projekto veiklose. Jeigu projekto dalyvis grįžo į projekto veiklas, projekto vykdytojas gali tikslinti duomenis, kai projekto dalyvis baigia dalyvavimą projekto veiklose, pakoreguodamas pabaigos datą ir užpildydamas projekto dalyvių rezultatų duomenis (pakoregavus baigimo datą, anksčiau pateikti projekto dalyvių rezultatai anuliuojami).“

1.2.52.7. Pakeičiu XV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XV SKYRIUS

PRANEŠIMAI, ĮVYKIAI IR PRIMINIMAI PROJEKTO VYKDYTOJAMS“.

1.2.52.8. Pakeičiu 137 punktą ir jį išdėstau taip:

137. Informacija apie DMS gautą naują projekto pranešimą, įvykį ir priminimą projekto vykdytojui siunčiama DMS registruotų naudotojų nurodytais elektroninio pašto adresais. Projekto pranešimus, įvykius ir priminimus projekto vykdytojui DMS naudotojas gali peržiūrėti prisijungęs prie DMS. DMS meniu skiltis „Gauti pranešimai“ matoma visiems DMS naudotojams, turintiems teisę gauti bendrus pranešimus.“

1.2.52.9. Pakeičiu 138 punktą ir jį išdėstau taip:

138. DMS naudotojas, atsižvelgdamas į savo turimas teises, projekto pranešimų, įvykių ir priminimų gavimo elektroniniu paštu nustatymus gali valdyti savo projekto profilyje.“

1.2.52.10. Papildau nauju XVI skyriumi:

XVI SKYRIUS

INFORMAVIMAS APIE GRĄŽINTINAS LĖŠAS

 

139. Apie nustatytas grąžintinas lėšas (kurios atsirado dėl nepanaudoto avanso, projekto įgyvendinimo sutarties keitimo, projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimo, nustačius techninių išlaidų deklaravimo klaidų ar kt.) projekto vykdytojas informuojamas DMS pranešimu. Informacija apie nustatytas grąžintinas lėšas rodoma mokėjimų DMS meniu skiltyje „Grąžintinos lėšos“.

140. Apie nustatytas grąžintinas lėšas, kurios atsirado dėl nustatyto pažeidimo, projekto vykdytojas informuojamas kartu su teikiamu sprendimu dėl pažeidimo. Informacija apie nustatytas grąžintinas lėšas, kurios atsirado dėl nustatyto pažeidimo, rodoma mokėjimų meniu skiltyje „Grąžintinos lėšos“.

141. DMS naudotojas, norėdamas pateikti informaciją apie grąžintinas lėšas ar pateikti prašymą atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą, rengia ir išsiunčia DMS pranešimą atitinkamo grąžinimo meniu skiltyje „Pranešimai“.“

1.2.52.11. Papildau nauju XVII skyriumi:

XVII SKYRIUS

INFORMAVIMAS APIE PATIKRĄ VIETOJE, SU PATIKRA VIETOJE SUSIJUSIŲ DUOMENŲ TEIKIMAS

 

142. Apie suplanuotą patikrą vietoje (išskyrus atvejus, kai išankstinis projekto vykdytojo informavimas apie planuojamą patikrą vietoje gali turėti neigiamos įtakos patikros vietoje rezultatams) projekto vykdytojas informuojamas DMS pranešimu.

143. Jei neįmanoma sudaryti sąlygų atlikti patikros vietoje įgyvendinančiosios institucijos nurodytu metu ir (ar) atliekant patikrą negali dalyvauti pranešime dėl patikros vietoje įvardyti asmenys, DMS naudotojas nedelsdamas išsiunčia DMS pranešimą įgyvendinančiajai institucijai (pranešimas formuojamas atitinkamos patikros vietoje meniu skiltyje „Pranešimai“). Kita patikros vietoje data nustatoma įgyvendinančiosios institucijos vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka ir patikra turi būti atlikta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo projekto vykdytojo pranešimo apie netinkamą patikros vietoje datą gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dėl nuo projekto vykdytojo ar įgyvendinančiosios institucijos nepriklausančių aplinkybių.

144. Apie atliktos patikros vietoje rezultatus projekto vykdytojas informuojamas DMS pranešimu. Kartu su šiuo pranešimu pateikiamas atliktos projekto patikros vietoje lapas, kuriame nurodoma patikros vietoje apimtis ir rezultatai, patikrą atlikę asmenys. Jeigu buvo nustatyta neatitikimų, kartu su DMS pranešimu pateikiami pastebėjimai dėl atliktos patikros vietoje metu nustatytų neatitikimų, nurodymai (rekomendacijos) dėl jų ištaisymo ar paaiškinimo ir nurodomas neatitikimų ištaisymo ar paaiškinimų pateikimo terminas.

145. DMS naudotojas apie patikros vietoje metu nustatytų neatitikimų ištaisymą informuoja ir (arba) pateikia prašymą pratęsti patikros vietoje metu nustatytų neatitikimų ištaisymo (paaiškinimo) terminą DMS pranešimu (pranešimas formuojamas atitinkamos patikros vietoje meniu skiltyje „Pranešimai“). Kartu su DMS pranešimu pateikiami neatitikimų ištaisymo (paaiškinimo) ar prašymo pratęsti patikros vietoje metu nustatytų neatitikimų ištaisymo terminą pagrindimo dokumentai.

146. Apie nustatytų neatitikimų ištaisymų (paaiškinimų) ar prašymo pratęsti patikros vietoje metu nustatytų neatitikimų ištaisymo terminą įvertinimą ir priimtą sprendimą projekto vykdytojas informuojamas DMS pranešimu.“

1.2.52.12. Papildau nauju XVIII skyriumi:

XVIII SKYRIUS

INFORMAVIMAS APIE (ĮTARIAMĄ) PAŽEIDIMĄ, SU (ĮTARIAMU) PAŽEIDIMU SUSIJUSIŲ DUOMENŲ TEIKIMAS

 

147. Apie pradėtą įtariamo pažeidimo tyrimą projekto vykdytojas informuojamas DMS pranešimu. Informacija apie pradėtą įtariamo pažeidimo tyrimą pateikiama patikrinimų meniu skiltyje „Pažeidimai“.

148. DMS naudotojas, norėdamas įgyvendinančiosios institucijos prašymu ar savo iniciatyva pateikti papildomų paaiškinimų dėl įtarimą dėl pažeidimo sukėlusių aplinkybių, rengia ir siunčia DMS pranešimą atitinkamo pažeidimo meniu skiltyje „Pranešimai“.

149. Baigusi įtariamo pažeidimo tyrimą įgyvendinančioji institucija apie priimtą sprendimą informuoja projekto vykdytoją DMS pranešimu. Kartu su DMS pranešimu pateikiamas sprendimas (kai nustatytas pažeidimas) ir (arba) nurodymai dėl pažeidimo ištaisymo bei nurodomas pažeidimo ištaisymo terminas (jei pažeidimas gali būti ištaisomas).

150. DMS naudotojas informaciją apie nustatyto pažeidimo ištaisymą ar prašymą pratęsti pažeidimo ištaisymo terminą arba kitą informaciją teikia DMS pranešimu (pranešimas formuojamas atitinkamo pažeidimo meniu skiltyje „Pranešimai“).

151. Apie sprendimą dėl nustatyto pažeidimo ištaisymo tinkamumo ar dėl kitų įgyvendinančiosios institucijos atliekamų veiksmų, susijusių su pažeidimu, projekto vykdytojas informuojamas DMS pranešimu atitinkamoje pažeidimo meniu skiltyje.“

1.2.52.13. Papildau nauju XIX skyriumi:

XIX SKYRIUS

INFORMACIJA APIE AUDITUS

 

152. Informacija apie Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Europos Audito Rūmų, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ar kitų institucijų atliktus projekto auditus ar patikrinimus rodoma patikrinimų dalyje „Auditai“ (jeigu auditų ir patikrinimų buvo atlikta).

153. DMS naudotojas, norėdamas pateikti įgyvendinančiosios institucijos prašomą informaciją apie projekto auditus ir patikrinimus, rengia ir išsiunčia DMS pranešimą atitinkamo audito meniu skiltyje „Pranešimai“.“

1.2.52.14. Buvusius XVI–XVIII skyrius laikau atitinkamai XX–XXII skyriais.

1.2.52.15. Buvusius 139–161 punktus laikau atitinkamai 154–176 punktais.

1.2.52.16. Pakeičiu 157 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

157. Norėdamas išsiųsti pranešimą atsakingam įgyvendinančiosios institucijos darbuotojui, DMS naudotojas pasirinktoje meniu (sutarties, dalyvių, atitinkamo mokėjimo prašymo, grąžintinų lėšų, pirkimų plano ar atitinkamo pirkimo, atitinkamos projekto patikros vietoje, pažeidimo, audito ar atitinkamos ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos) skiltyje „Pranešimai“ atlieka šiuos veiksmus:“.

1.2.52.17. Pakeičiu 161 punktą ir jį išdėstau taip:

161. DMS naudotojas gali atsakyti į gautą įgyvendinančiosios institucijos pranešimą Aprašo 157–160 punktuose nustatyta tvarka.“

1.2.52.18. Pakeičiu 166 punktą ir jį išdėstau taip:

166. Jei ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos forma užpildyta neteisingai, DMS naudotojui pateikiamas klaidų sąrašas. DMS naudotojas ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos klaidas taiso tiesiogiai prisijungęs prie DMS, ištaisytas ataskaitas išsaugo ir pateikia tikrinti. Toliau kartojami Aprašo 164 ir 165 punktuose nurodyti veiksmai.“

1.2.52.19. Pakeičiu 170 punktą ir jį išdėstau taip:

170. Įgyvendinančiajai institucijai pateiktą ataskaitą po projekto finansavimo pabaigos galima tikslinti tik įgyvendinančiosios institucijos prašymu, kai ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos būsena yra „Tikslinama“. Patikslinus ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos duomenis, toliau kartojami Aprašo 164 ir 166 punktuose nurodyti veiksmai.“

1.2.52.20. Pakeičiu 175 punktą ir jį išdėstau taip:

175. DMS naudotojų asmens duomenys naudotojų identifikavimo, komunikavimo ir elektroninių dokumentų pasirašymo, veiksmų atsekamumo, skundų, ikiteisminių bei teisminių ginčų nagrinėjimo tikslais tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų.“

1.2.52.21. Pakeičiu 1 priedą:

1.2.52.21.1. pakeičiu 1.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.1. pildyti paraiškos, sutarties duomenis (pildyti, pasirašyti ir teikti projekto paraišką bei paraiškos duomenis elektroniniu būdu, gauti ir siųsti pranešimus) “;

1.2.52.21.2. pripažįstu netekusiu galios 1.1.2 papunktį;

1.2.52.21.3. pakeičiu 1.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.1. pildyti sutarties duomenis (gauti ir siųsti bendrus pranešimus) “;

1.2.52.21.4. pakeičiu 1.2.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.6. pildyti mokėjimų, grąžinimų ir ataskaitų po projekto finansavimo pabaigos teikimo paslaugų duomenis “;

1.2.52.21.5. pakeičiu 1.2.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.7. teikti mokėjimų, grąžinimų ir ataskaitų po projekto finansavimo pabaigos teikimo paslaugų duomenis “;

1.2.52.21.6. papildau 1.2.11 papunkčiu:

1.2.11. pildyti patikrinimų duomenis (gauti ir siųsti patikrinimų pranešimus) “;

1.2.52.21.7. papildau 1.2.12 papunkčiu:

1.2.12. užsakyti dokumentus “.

1.2.52.22. Pakeičiu 2 priedo 1 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

1. Siekiant užtikrinti tvarkomų Jūsų asmens duomenų apsaugą pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) 13 ir 14 straipsnius informuojama, kad:“.

1.2.53. Pakeičiu 2 priedo 2.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

„2.1. Paraiškos vertinimo metu projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

(Ministerija projektų finansavimo sąlygų apraše nurodo, prie kurių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo turi būti prisidedama projektais, t. y. nurodo specialųjį atrankos kriterijų, kuris turi būti patvirtintas Veiksmų programos stebėsenos komiteto. Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam reikalavimui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu, o įgyvendinant bandomąją iniciatyvą, kai tai nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše. Kitais atvejais atitiktį šiam reikalavimui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą, arba vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, išskyrus atvejus, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.)

(Jei šį bendrojo reikalavimo vertinimo aspektą vertina ne įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, ji perkelia ministerijos, Regioninės plėtros departamento ar vadovaujančiosios institucijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą.)“.

 

 

1.2.54. Pakeičiu 6 priedą:

1.2.54.1. Pakeičiu 6 punkto lentelę ir ją išdėstau taip:

 

 

Eilės Nr.

Fizinio rodiklio numeris ir pava-dinimas / išlaidų kategori-jos nu-meris ir pavadi-nimas

Prašo-ma su-ma pa-gal fizi-nius rodik-lius, eurais

Tiekė-jo pir-kimo sutar-ties nu-meris

Tiekėjo kodas

Tiekėjo pavadi-nimas

Išlaidų pagrindimo dokumentai

Išlaidų ap-mokėjimo data

Komentaras

Doku-mento tipas

Serija ir Nr.

Data

Vienetų skaičius

Prašoma suma, eurais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bendra suma:

 

 

Informacija užpildoma automatiškai sumuojant šiame stulpe-lyje projekto vykdytojo nurodytas sumas.

 

Nuro-domas pildo-mos eilutės nume-ris numeracijos didėji-mo tvarka.
Pildant tiesio-giai prisi-jungus prie DMS, stulpe-lis užpil-domas auto-matiš-kai.

Nurodomi projekto sutarties 2 priede „Projekto biudžetas“ nurodytų atitinkamų pirmo lygio pro-jekto fizi-nių rodik-lių nume-riai ir pavadini-mai ir (arba) išlaidų kategorijų „6. Infor-mavimas apie pro-jektą“ ir (arba) „7. Netiesio-ginės iš-laidos ir kitos išlai-dos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą“ numeriai ir pavadi-nimai.
Pildant tiesiogiai prisijungus prie DMS, užpildoma automatiš-kai.
Galimas simbolių skaičius – 209.

Nurodo-ma šiame MP pra-šomų pripažin-ti tinka-momis finansuo-ti išlaidų, taikant išlaidų kompen-savimo būdą, suma, tenkanti tik stul-pelyje „Fizinio rodiklio numeris ir pava-dinimas / išlaidų kategori-jos nu-meris ir pavadi-nimas“ nurody-tam fizi-niam rodikliui arba išlaidų kategori-jai „6. Informa-vimas apie projek-tą“ arba „7. Ne-tiesio-ginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotą-ją pro-jekto išlaidų normą“.

Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Nurodo-mas pirkimo sutarties numeris iš pirki-mų pla-no. Jei pirkimo sutartis sudaryta žodžiu, įrašomas sąskaitos faktūros numeris. Jei išlai-dos pati-riamos neatlie-kant pirkimų, stulpelyje įrašoma „Kita“. Jei išlai-das ap-mokėti prašoma kaip apdova-nojimą, šis stul-pelis nepildo-mas. Jei išlaidas prašoma apmokėti taikant fiksuotą-jį įkainį, fiksuotą-ją sumą arba fik-suotąją normą, šis stul-pelis ne-pildo-mas.
Pildant tiesiogiai prisijun-gus prie DMS, pasirenk-kama iš patei-kiamo sąrašo.
Galimas simbolių skaičius – 30.

Nuro-domas Lietu-vos Res-publi-koje arba užsie-nyje regis-truoto juridi-nio asmens kodas. Pildant tiesio-giai prisi-jungus prie DMS ir užpil-džius stulpelį „Tie-kėjo pirkimo sutar-ties nume-ris“, stulpe-lis „Tiekė-jo ko-das“ užpil-domas auto-matiš-kai.

Jei išlaidos patiria-mos neatlie-kant pirkimų arba jei išlaidas apmo-kėti prašo-ma kaip apdo-vano-jimą, šis stulpe-lis nepil-domas. Jei išlaidas prašo-ma apmo-kėti taikant fiksuo-tąjį įkainį, fiksuo-tąją sumą arba fiksuo-tąją normą, šis stulpe-lis nepil-domas.

Galim-as simbo-lių skai-čius – nuo 5 iki 15.

Nurodo-mas Lietu-vos Res-publikoje arba už-sienyje registruoto juridinio asmens pavadini-mas. Pil-dant tie-siogiai prisijungus prie DMS ir užpil-džius stul-pelį „Tie-kėjo pirki-mo sutar-ties nume-ris“, šis stulpelis užpildomas automatiš-kai.

Jei išlaidos patiriamos neatliekant pirkimų arba jei išlaidas apmokėti prašoma kaip apdo-vanojimą, šis stulpe-lis nepil-domas. Jei išlaidas prašoma apmokėti taikant fiksuotąjį įkainį, fiksuotąją sumą arba fiksuotąją normą, šis stulpelis nepildo-mas.

Galimas simbolių skaičius – 140.

Nurodo-mas iš-laidų pagrin-dimo doku-mento tipas (pagrin-diniai doku-mentai, kuriuose nurodo-ma patir-tų išlaidų suma), pasiren-kant iš patei-kiamo sąrašo. Jei išlaidos apmoka-mos supap-rastintai, iš patei-kiamo sąrašo pasiren-kamas fiksuoto-jo didžio kodas.

Nurodoma iš-laidų pagrindi-mo dokumento, nurodyto stulpe-lyje „Išlaidų pagrindimo dokumentai:

Dokumento tipas“, serija ir numeris.

Jei išlaidas prašoma apmo-kėti taikant fik-suotąjį įkainį, fiksuotąją sumą arba fiksuotąją normą, šis stulpelis nepildomas.

Simbolių skai-čius – 10.

Nurodoma išlaidų pa-grindimo dokumento, nurodyto stulpelyje „Išlaidų pa-grindimo dokumentai:

Dokumento tipas“, išra-šymo data (formatu 0000-00-00), patenkanti į MP ataskaitinį laikotarpį. Jei išlaidas prašoma apmokėti taikant fiksuotąjį įkainį, fiksuotąją sumą arba fiksuotąją normą, šis stulpelis nepildomas.

Nurodomas išlaidų, kurias prašoma apmo-kėti pagal fik-suotąjį įkainį ar fiksuotąją sumą, vienetų skai-čius.
Galimas simbo-lių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

Nurodoma šiame MP išlaidų kom-pensavimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma, pagal stulpely-je „Išlaidų pagrindimo dokumentai: Dokumento tipas“ nurody-tą dokumentą, priskirtina prie stulpelyje „Fizinio ro-diklio numeris ir pavadini-mas / išlaidų kategorijos numeris ir pavadinimas“ nurodyto fizinio rodiklio arba išlaidų kategorijos „6. Informa-vimas apie projektą“ arba „7. Ne-tiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuo-tąją projekto išlaidų normą“.
Galimas sim-bolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kab-lelio.

Nurodoma fak-tinė vėliausiai atlikto išlaidų apmokėjimo data pagal stul-pelyje „Išlaidų pagrindimo dokumentai:

Dokumento tipas“ nurodytą išlaidų apmokė-jimo įrodymo dokumentą (formatu 0000-00-00). Faktinė išlaidų apmokė-jimo data negali būti ankstesnė nei 2014-01-01 ir turi patekti į MP ataskaitinį laikotarpį. Jei išlaidas prašoma apmokėti taikant fiksuotąjį įkainį, fiksuotąją sumą arba fiksuotąją normą, šis stulpelis nepildomas.

Pateikiamas kitų, nei nurodyta stul-pelyje „Išlaidų pagrindimo do-kumentai:

Dokumento ti-pas“, išlaidų pa-grindimo doku-mentų sąrašas, nurodant, su kuriuo MP šie do-kumentai teikiami, ir pagrindinė informacija apie dokumentus (pa-vadinimas, data, numeris ir kt.). Tuo atveju, jei stulpelyje „Ko-mentaras“ sunku sutalpinti visus reikalingus nuro-dyti dokumentus, gali būti patei-kiama tik nuoroda į dokumentų sąra-šą, teikiamą pagal ĮI nustatytą for-mą. Kitų išlaidų pagrindimo do-kumentų pavyz-džiai pateikti 7.2 papunktyje „Kiti išlaidų pagrindi-mo dokumentai (pavyzdžiai)“. Stulpeliuose „Tiekėjo pirkimo sutarties numeris“, „Tiekėjo kodas“ ir „Tiekėjo pava-dinimas“ nurody-tos informacijos kartoti nereikia. Taip pat ĮI pra-šymu gali būti teikiami paaiški-nimai, kita infor-macija.
Galimas simbolių skaičius – 600.

 

1.2.54.2. Pakeičiu 8.2 papunkčio lentelę:

1.2.54.2.1. pakeičiu antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

8.2. KITI IŠLAIDŲ PAGRINDIMO DOKUMENTAI (pavyzdžiai):

(Nurodoma pildant stulpelį „Komentaras“ 5 MP dalyje „Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų, apmokamų taikant sąskaitų apmokėjimo būdą, sąrašas“ ir stulpelį „Komentaras“ 6 MP dalyje „Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų, apmokamų taikant išlaidų kompensavimo būdą, sąrašas“.)“;

 

1.2.54.2.2. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5.

Pažyma

nekilnojamojo turto teisinės registracijos pažyma

kitos pažymos“;

 

1.2.54.2.3. pripažįstu netekusiais galios 9–11 punktus.

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2.50 ir 1.2.51 papunkčiai galioja, iki bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija.

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė