lIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014 – 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-t-116 PRIEMONĘ „GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS“

 

2020 m. gruodžio 10 Nr. 1-414

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153, 154 ir 155 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2020 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1346 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-t-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1-113 „Dėl 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonėsGatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, 8 ir 59 punktais bei atsižvelgdamas į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-t-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimaskvietimo Nr. 1 rezervinių projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-348 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-t-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ kvietimo Nr. 1 rezervinių projektų sąrašo patvirtinimo“, taip pat į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros 2020 m. spalio 26 d. raštu Nr. R4-3791 pateiktą 2020 m. spalio 26 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 16(15.2.2-57):

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams nustatyto dydžio finansavimą.

2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Laikinai einantis energetikos ministro pareigas                                                      Žygimantas Vaičiūnas

 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1-414

priedas

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

Iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

Iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos

iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

1.

04.3.1-LVPA-T-116-01-0024

Plungės rajono savivaldybės administracija

188714469

Plungės miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas

203 946,00

 

0,00

0,00

203 946,00*

 

0,00

2.

04.3.1-LVPA-T-116-01-0025

UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis"

175606358

Dalies Šiaulių rajono gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą

227 250,36

 

0,00

0,00

227 250,36*

 

0,00

3.

04.3.1-LVPA-T-116-01-0026

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

188752174

Ukmergės miesto gatvių apšvietimo modernizavimas

412 665,27

0,00

0,00

412 665,27*

0,00

4.

04.3.1-LVPA-T-116-01-0027

Marijampolės savivaldybės administracija

188769113

Energijos suvartojimo gatvių apšvietimo infrastruktūroje mažinimas Marijampolės mieste

222 554,69

0,00

0,00

222 554,69*

0,00

5.

04.3.1-LVPA-T-116-01-0028

Šilutės rajono savivaldybės administracija

188723322

Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų apšvietimo modernizavimas

735 966,09

0,00

0,00

735 966,09*

0,00

6.

04.3.1-LVPA-T-116-01-0029

Jonavos rajono savivaldybės administracija

188769070

Jonavos rajono gatvių apšvietimo modernizavimas

233 005,70

0,00

0,00

233 005,70*

0,00

7.

04.3.1-LVPA-T-116-01-0030

Skuodo rajono savivaldybės administracija

188751834

Skuodo miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas

216 350,71

0,00

0,00

216 350,71*

0,00

8.

04.3.1-LVPA-T-116-01-0031

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

288724610

Panevėžio miesto gatvių apšvietimo modernizavimas

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00*

0,00

9.

04.3.1-LVPA-T-116-01-0032

Kauno rajono savivaldybės administracija

188756386

Gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimas Kauno rajono savivaldybėje

1 500 000,00

0,00

0,00

1 500 000,00*

0,00

10.

04.3.1-LVPA-T-116-01-0033

Telšių rajono savivaldybės administracija

180878299

TELŠIŲ MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS, DIDINANT ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ

252 957,02

0,00

0,00

252 957,02*

0,00

11.

04.3.1-LVPA-T-116-01-0034

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

188708224

Gatvių apšvietimo modernizavimas Vilniaus rajono savivaldybėje

826 351,80

0,00

0,00

826 351,80*

0,00

12.

04.3.1-LVPA-T-116-01-0035

Molėtų rajono savivaldybės administracija

188712799

Gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimas Molėtų rajono savivaldybėje

249 322,19

0,00

0,00

249 322,19*

0,00

13.

04.3.1-LVPA-T-116-01-0036

Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus apšvietimas"

120125820

„UAB „Vilniaus apšvietimas“ eksploatuojamo apšvietimo tinklo modernizavimo II etapas“

1 867 636,50

0,00

0,00

1 867 636,50*

0,00

14.

04.3.1-LVPA-T-116-01-0037

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

188768545

Kėdainių gatvių apšvietimo modernizavimas

204 594,14

0,00

0,00

204 594,14*

0,00

*prisideda prie Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), įgyvendinimo pagal priemonę „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“ „2020.07.01–2021.12.31 laikotarpio naujos ir papildomos investicijos“ (1 priedas)

_____________________________