RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  RADVILIŠKIO  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  2017 METŲ  BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 23  d.  Nr. T-448

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 3 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Radviliškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės 2017 m. biudžetą:

1.1. Biudžeto pajamos – 32 322 867,00 Eur (1 priedas);

1.2. Biudžeto lėšų likučiai iš 2016 metų – 4 098 260,00 Eur.

2. Asignavimai pagal programas – 36 421 127,00 Eur, iš jų 4 098 260,00 Eur iš 2016 m. sausio 1d. likučio (2 priedas;)

2.1. Asignavimai biudžeto valstybės perduotoms funkcijoms atlikti 2 719 156,00 Eur (2.1. priedas);

2.2. Mokinio krepšelio lėšos (2.2. priedas);

2.3. Specialioji tikslinė dotacija mokyklų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (2.3. priedas);

2.4. Radviliškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžetinių įstaigų teikiamų paslaugų specialioji programa (2.4 priedas);

2.5. Radviliškio rajono savivaldybės 2017 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (2.5 priedas);

2.6. Investicinė programa (2.6.  priedas)

2.7. Radviliškio rajono savivaldybės 2017 metų visuomenės sveikatos rėmimo programa (2.7. priedas).

3 Nustatyti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervą 14 000,00 Eur.

4. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, biudžetinių įstaigų vadovams išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir, sudarant bei tvirtinant 2017 m. išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2016 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes.

5. Savivaldybės ir biudžetinių įstaigų 2018 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas turi būti ne didesnis už 2017 m. sausio 1 d. įsiskolinimą.

6. Biudžetinės įstaigos savo vardu negali prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis.

7. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui:

7.1. tikslinti Radviliškio savivaldybės administracijos 2017 metų asignavimus „Infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programa“, neviršijant tai programai skirtų lėšų;

7.2. patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės seniūnijų metinius veiklos 2017 metų veiklos planus;

7.3. priimti sprendimus dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų, kitų valstybės fondų lėšų ir materialiojo turto paskirstymo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms.

8. Paskelbti šį sprendimą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                                                  Kazimieras Augulis