Herbas.wmf

 

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO

 

2019 m. gegužės 14 d. Nr. TS-86

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 7 punktu ir  Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 11.1.5 papunkčiu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1.   Sudaryti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą:

Augenijus Cesevičius, Saulius Dugnas, Virginijus Umbra.

2. Paskirti Virginijų Umbrą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininku.

3. Paskirti Saulių Dugną Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Dainius Bardauskas