KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO ATLIEKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. rugsėjo 30 d.  Nr. T-255

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-161 „Dėl prisijungimo prie geros verslo praktikos memorandumo ir pasirengimo euro įvedimui priemonių plano patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro 2014-08-28 raštą Nr. 161 „Prašymas dėl mokamų paslaugų įkainio pakeitimo“, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti viešajai įstaigai Kelmės rajono psichikos sveikatos centrui atliekamų mokamų paslaugų įkainius:

1.1. psichikos sveikatos būklės įvertinimas paties prašymu – 2,90 Eur;

1.2. priklausomybių ligų nustatymas paties prašymu – 2,90 Eur;

1.3. asmens girtumo, apsvaigimo laipsnio nustatymas paties prašymu – 48,66 Eur.

2. Laikyti netekusiais galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimą Nr. T-399 „Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro pažymų išdavimo įkainio patvirtinimo“ ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimą Nr. T-349 „Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro asmens girtumo, apsvaigimo laipsnio nustatymo, atliekant laboratorinį kraujo tyrimą, įkainio patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                            Vaclovas Andrulis