LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. RUGPJŪČIO 1 D. ĮSAKYMO NR. V-633 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 117:2007 „GROŽIO PASLAUGŲ SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 1 d. Nr. V-435

Vilnius

 

 

1P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymą Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Lietuvos higienos norma HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ nauja redakcija nedėstoma, 1–4 priedai nekeičiami):

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 117:2007 „GROŽIO PASLAUGŲ SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

2.  P a k e i č i u nurodytuoju įsakymu patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“:

2.1.                       Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS“.

2.2. Pakeičiu II skyrių ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

NUORODOS“.

3.  Teisės aktai, į kuriuos šioje higienos normoje pateiktos nuorodos:

3.1. 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p. 59);

3.2. 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1);

3.3. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas;

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“;

3.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 288 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobinio užterštumo lygis“ patvirtinimo“;

3.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“;

3.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“;

3.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“;

3.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-18 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ ir Lietuvos medicinos normos MN 100:2009 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ patvirtinimo“;

3.10.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

3.11.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“.“

2.3. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS.

2.4. Pakeičiu 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:“.

2.5. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.6. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Grožio paslaugų teikėjai privalo teikti tik saugias paslaugas [3.3].“

2.7. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Grožio paslaugų teikimo veikla gali būti vykdoma tik turint šiai veiklai teisės akto [3.10] nustatyta tvarka išduotą leidimą-higienos pasą.“

2.8. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Kosmetikos gaminiai, naudojami teikiant grožio paslaugas, turi atitikti teisės aktų reikalavimus [3.1, 3.5]. Jie turi būti naudojami laikantis tinkamumo naudoti terminų ir naudojimo instrukcijų. Atidaryti kosmetikos gaminiai, kurių tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėnesių, registruojami Kosmetikos gaminių, kurių tinkamumo naudoti terminas yra ilgesnis kaip 30 mėnesių, pakuotės atidarymo datos registre (šios higienos normos 4 priedas).“

2.9. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Grožio paslaugų teikėjas turi turėti įmonės pirmosios pagalbos rinkinį, kurio sudėtis ir apimtis turi atitikti teisės akto reikalavimus [3.6].“

2.10.  Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Paviršių, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai turi būti naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios teisės aktų nustatyta tvarka leistos naudoti priemonės [3.2, 3.9]. Dezinfekcijos priemonės turi būti naudojamos pagal dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą paskirtį, naudojimo instrukcijas ir laikantis tinkamumo naudoti terminų. Naudojimo instrukcijos turi būti laikomos paslaugų teikimo vietoje.“

2.11.  Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

BENDRIEJI PATALPŲ REIKALAVIMAI.

2.12.  Pakeičiu 18.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.5. tiekiamas šaltas ir karštas vanduo turi atitikti geriamojo vandens kokybės reikalavimus [3.7];“.

2.13.  Pakeičiu 18.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.6. iš patalpų kylantis triukšmas neturi viršyti teisės akto [3.11] nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo lygių su grožio paslaugų teikimo patalpomis besiribojančiose gyvenamosiose ir visuomeninės paskirties patalpose.“

2.14.  Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

BENDRIEJI PATALPŲ ĮRENGIMO IR INVENTORIAUS REIKALAVIMAI“.

2.15.  Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

BENDRIEJI INSTRUMENTŲ, ĮRANGOS IR KITO INVENTORIAUS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI“.

2.16.  Pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIII SKYRIUS

SPECIALIEJI PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI“.

2.17.  Pakeičiu IX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IX SKYRIUS

SPECIALIEJI VEIDO IR KŪNO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI“.

2.18.  Pakeičiu X skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

X SKYRIUS

SPECIALIEJI NAGŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI“.

2.19.  Pakeičiu XI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XI SKYRIUS

SPECIALIEJI TATUIRAVIMO, ILGALAIKIO (PERMANENTINIO) MAKIAŽO IR PAPUOŠALŲ VĖRIMO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI“.

2.20.  Pakeičiu XII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XII SKYRIUS

REIKALAVIMAI ASMENIMS, TEIKIANTIEMS GROŽIO PASLAUGAS“.

2.21.  Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą teisės akto nustatyta tvarka [3.4]. Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) laikoma grožio paslaugų teikimo vietoje.“

2.22.  Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, turi būti išklausę privalomuosius higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymo kursus ir turėti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus [3.8]. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimai laikomi grožio paslaugų teikimo vietoje.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Juras  Požela